Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 Фәсил 26

Јахшы иш ҝөрмәк нәјә ҝөрә чәтиндир?

Јахшы иш ҝөрмәк нәјә ҝөрә чәтиндир?

ШАУЛ пис ишләр ҝөрәндә ким севинирди? ~ Шејтан Иблис. Амма севинән тәкҹә о дејилди. Бу, јәһудиләрин дин рәһбәрләринин дә хошуна ҝәлирди. Шаул сонралар Бөјүк Мүәллимин шаҝирди оланда һәмин дин рәһбәрләри она нифрәт етмәјә башладылар. Инди баша дүшдүн, нәјә ҝөрә Исанын шаҝирдләринә дүзҝүн давранмаг чәтиндир? ~

Булус јахшы ишләр ҝөрмәјә башлајанда башы нәләр чәкди?

Һананја адлы баш каһин бир дәфә Павелин үзүнә шиллә вурмағы әмр етди. О, һәтта Павели зиндана атдырмаға ҹәһд ҝөстәрди. Павел Исанын шаҝирди оландан сонра башы чох бәлалар чәкди. Мәсәлән, пис адамлар Павели дөјмүш вә бөјүк дашларла ону өлдүрмәјә чалышмышдылар (Һәвариләрин ишләри 23:1, 2; 2 Коринфлиләрә 11:24, 25).

Чохлары бизи Аллаһын ҝөзүндә пис олан ишләри ҝөрмәјә мәҹбур етмәк истәјәҹәк. Анҹаг бу суалларын үзәриндә бир аз дүшүн: сән јахшылығы нә дәрәҹәдә чох севирсән? Ону о гәдәр чох севирсән  ки, башгаларынын нифрәтинә сәбәб олса да, јахшы иш ҝөрмәкдән әл чәкмәјәсән? Бунун үчүн ҹәсарәт лазымдыр, елә дејил? ~

Сәндә суал јарана биләр ки, ахы нијә јахшылыг етдијимизә ҝөрә инсанлар бизә нифрәт едирләр. Мәҝәр онлар севинмәли дејилләр? Әслиндә, бу, белә олмалыдыр. Иса јахшы ишләр ҝөрдүјүнә ҝөрә чох вахт адамларын ондан хошу ҝәлирди. Бир дәфә шәһәрин бүтүн ҹамааты онун галдығы евин гапысынын ағзына јығышмышды. Иса хәстәләри сағалтдығы үчүн онлар ора ҝәлмишдиләр (Марк 1:33).

Амма һәрдән Исанын өјрәтдији шејләр инсанларын хошуна ҝәлмирди. Онун өјрәтдикләри һәгигәт олса да, ҹамаатын үрәјинҹә дејилди.  Әслиндә, елә һәгигәти сөјләдији үчүн бәзи адамлар она нифрәт едирдиләр. Бу, Исанын бөјүдүјү Назарет шәһәриндә баш верән һадисәдән ајдын ҝөрүнүр. Бир дәфә Иса синагога, јәһудиләрин Аллаһа бирҝә ибадәт етдикләри јерә ҝетди.

Иса орада Мүгәддәс Јазылара әсасланараг чох ҝөзәл нитглә чыхыш етди. Әввәлҹә бу, адамларын хошуна ҝәлди. Онун ағзындан чыхан сөзләр һамыны һејрәтә салырды. Инана билмирдиләр ки, бу ҹаван онларын шәһәриндә бөјүјүб боја-баша чатан адамдыр.

Амма сонра Иса башга бир шеј һаггында данышмаға башлады. О, Аллаһын јәһуди олмајанлара хүсуси лүтф ҝөстәрдији вахтлардан данышды. Иса бунлары сөјләјәндә синагогдакылар гәзәбләндиләр. Билирсән, нә үчүн? ~ Онлар дүшүнүрдүләр ки, Аллаһ хүсуси лүтфүнү јалныз онлара ҝөстәрир. Онларын фикринҹә, онлар башга адамлардан јахшы идиләр. Буна ҝөрә дә онларда Исаја гаршы нифрәт ојанды. Билирсән, онлар Исаја нә етмәк истәдиләр? ~

Мүгәддәс Китабда дејилир: ‘Онлар Исаны тутуб шәһәрдән чыхардылар. Ону дағын башына апарыб, сылдырымдан атараг өлдүрмәк истәдиләр! Амма Иса онларын әлиндән чыхыб ҝетди’ (Лука 4:16—30).

Бу адамлар нә үчүн Исаны өлдүрмәк истәјирләр?

Әҝәр бу, сәнинлә баш версәјди, һәмин адамлара Аллаһ һагда данышмаг үчүн бир дә ҝери гајыдардын? ~ Бунун үчүн ҹәсарәт лазымдыр, елә дејил? ~ Амма Иса тәхминән бир ил сонра јенидән Назарет шәһәринә гајытды. Мүгәддәс Китабда дејилир: ‘О, синагогда халгы өјрәтмәјә башлады’. Иса үрәјиндә Аллаһ севҝиси олмајан инсанлардан горхуб һәгигәт һаггында данышмаға сон гојмады (Матта 13:54).

Башга бир һалда, шәнбә ҝүнү Исанын јанында әли гурумуш, јәни шикәст адам вар иди. Иса Аллаһын вердији ҝүҹлә һәмин адамы сағалда биләрди. Амма орадакы адамларын бәзиләри Исаны ҝүнаһландырмаға чалышырдылар. Бәс ҝөрәсән, Бөјүк Мүәллим нә едәҹәкди? ~ Әввәлҹә  о сорушду: ‘Әҝәр сизин гојунунуз шәнбә ҝүнү дәрәјә дүшсәјди, ону орадан чыхармаздыныз?’

Бәли, онлар шәнбә ҝүнү динҹәлмәли олсалар белә, гојуну орадан чыхарардылар. Буна ҝөрә дә Иса деди: ‘Шәнбә ҝүнү инсана көмәк етмәк даһа јахшыдыр, чүнки адам гојундан даһа гијмәтлидир!’ Исанын һәмин адамы сағалтмалы олдуғу инди тамамилә ајдын иди!

Иса һәмин адама әлләрини узатмағы сөјләди. Елә һәмин дәгигә онун әли сағалды. Бу кишинин севинҹи јерә-ҝөјә сығмырды! Бәс о бириләр неҹә? Онлар да севинирдиләр? ~ Хејр. Онларын Исадан лап чох зәһләләри ҝетди. Онлар бајыра чыхыб, ону өлдүрмәк үчүн јоллар ахтармаға башладылар! (Матта 12:9—14).

Бу ҝүн дә вәзијјәт ејнидир. Нә едириксә-едәк, биз һеч вахт һамыны разы сала билмәјәҹәјик. Буна ҝөрә дә әслиндә кими разы салмаг истәдијимизә гәрар вермәлијик. Әҝәр Јеһованы вә Онун Оғлу Иса Мәсиһи разы салмаг истәјириксә, онда һәмишә онлара гулаг асмалыјыг. Бәс бу заман ким бизә нифрәт едәҹәк? Јахшы иш ҝөрмәјимизә ким мане олаҹаг? ~

Шејтан Иблис. Даһа ким? ~ Шејтанын алдадараг јанлыш шејләрә инандырдығы адамлар. Иса өз ҝүнләриндә јашајан дин рәһбәрләринә демишди: ‘Сизин атаныз Иблисдир вә сиз өз атанызын арзуларыны јеринә јетирмәк истәјирсиниз’ (Јәһја 8:44).

Шејтанын хошу ҝәлән чох адамлар вар. Иса онлары «дүнја» адландырмышды. Сәнҹә, Иса «дүнја» дејәркән нәји нәзәрдә тутурду? ~ Ҝәл «Јәһја» китабынын 15-ҹи фәслинин 19-ҹу ајәсинә бахаг. Бурада Исанын бу сөзләри јазылыб: «Әҝәр дүнјадан олсајдыныз, дүнја ондан оланы севәрди. Һалбуки дүнјадан дејилсиниз, Мән сизи дүнјадан сечдим; бунун үчүн дүнја сизә нифрәт едир».

Беләликлә, Исанын шаҝирдләринә нифрәт едән дүнја онун давамчысы олмајан адамлардан ибарәтдир. Нә үчүн дүнја Исанын шаҝирдләринә  нифрәт едир? ~ Бир фикирләш. Дүнјанын рәһбәри кимдир? ~ Мүгәддәс Китабда дејилир: ‘Бүтүн дүнја шәририн һакимијјәти алтындадыр’. Һәмин шәрир исә Шејтан Иблисдир (1 Јәһја 5:19).

Инди билдин, јахшы иш ҝөрмәк нәјә ҝөрә бу гәдәр чәтиндир? ~ Буну Шејтан вә онун дүнјасы чәтинләшдирир. Амма башга сәбәб дә вар. Јадындадыр, бу, һансы сәбәб иди? ~ Бу китабын 23-ҹү фәслиндә өјрәндик ки, һамымыз ҝүнаһлы доғулмушуг. Шејтан, онун дүнјасы вә ҝүнаһ мөвҹуд олмајанда әла олаҹаг, јох? ~

Бу дүнја кечиб ҝедәндә јахшы ишләр ҝөрән адамларла нә олаҹаг?

Аллаһ Мүгәддәс Китабда вәд едир: ‘Дүнја кечиб ҝедәҹәк’. Бу о демәкдир ки, Бөјүк Мүәллимин давамчысы олмајан бир нәфәр дә олсун галмајаҹаг. Онлара әбәди јашамаға иҹазә верилмәјәҹәк. Бәс билирсән, кимләр әбәди јашајаҹаг? ~ Мүгәддәс Китабда дејилир: ‘Аллаһын ирадәсини јеринә јетирән әбәди јашајаҹаг’ (1 Јәһја 2:17). Бәли, јалныз јахшы ишләр ҝөрәнләр, јәни ‘Аллаһын ирадәсини јеринә јетирәнләр’ Аллаһын јени дүнјасында әбәди јашајаҹаглар. Демәли, һәтта чәтин олса белә, јахшы ишләр ҝөрмәлијик, елә дејил? ~

Ҝәл јахшы ишләр ҝөрмәјин нә үчүн асан олмадығыны ҝөстәрән бу ајәләри бирликдә охујаг: Матта 7:13, 14; Лука 13:23, 24 вә Һәвариләрин ишләри 14:21, 22.