Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 Фәсил 22

Нә үчүн јалан данышмаг олмаз?

Нә үчүн јалан данышмаг олмаз?

ТӘСӘВВҮР ЕТ ки, гыз анасына дејир: «Јахшы, дәрсдән бирбаш евә ҝәләҹәјәм». Лакин дәрсдән сонра галыб рәфигәләри илә ојнајыр, евә гајыданда исә анасына дејир: «Мүәллимим мәни дәрсдән сонра сахлады». Сәнҹә, белә демәк дүзҝүн оларды? ~

Бу оғлан нә пис иш ҝөрүб?

Јахуд, тутаг ки, оғлан атасына дејир: «Јох, мән евдә топла ојнамамышам». Бәс әҝәр әслиндә ојнајыбса? Мәҝәр онун «етмәмишәм» демәси сәһв һәрәкәт дејил? ~

Бөјүк Мүәллим бизә дүзҝүн давранмағы ҝөстәрмишди. О демишди: ‘Гој “бәли”низ бәли олсун, “хејр” сөзүнүз хејр олсун. Бундан артығы Шејтандандыр’ (Матта 5:37). Иса бунунла нә демәк истәјирди? ~ О демәк истәјирди ки, биз сөзүмүзүн үстүндә дурмалыјыг.

Мүгәддәс Китабда дүз данышмағын ваҹиблијини ҝөстәрән бир һадисә нәгл едилир. Бу һадисә өзүнү Исанын шаҝирди кими гәләмә верән ики нәфәр һаггындадыр. Ҝәл ҝөрәк нә баш вермишди.

 Исанын өлүмүндән ики ај кечмәмишди ки, узаг елләрдән олан бир чох инсан јәһудиләрин Пентикост адландырдығы ваҹиб бир бајрамы гејд етмәк үчүн Јерусәлимә ҝәлди. Һәмин вахт һәвари Петер Јеһованын дирилтдији Иса һаггында данышараг ҝөзәл бир нитг сөјләди. Илк дәфә иди ки, Јерусәлимә ҝәләнләрин ичиндән бу гәдәр адам Иса һаггында өјрәнирди. Инди онлар даһа чох билмәк истәјирдиләр. Бунун үчүн онлар нә етдиләр?

Онлар Јерусәлимдә нәзәрдә тутдугларындан чох галмалы олдулар. Амма бир мүддәтдән сонра бәзиләринин пулу гуртарды вә јемәк алмаг үчүн көмәјә еһтијаҹлары јаранды. Буну ҝөрән Јерусәлимдәки шаҝирдләр гонаглара көмәк етмәк гәрарына ҝәлдиләр. Буна ҝөрә дә, онларын чоху өз әшјаларыны сатыб пулуну Исанын һәвариләринә ҝәтирди. Сонра һәвариләр бу пуллары еһтијаҹы оланлара вердиләр.

Јерусәлимдәки мәсиһчи јығынҹағынын үзвү олан Һананја вә арвады Шапира өз тарлаларыны сатдылар. Буну етмәјә онлары һеч ким мәҹбур етмәмишди. Бу, онларын шәхси гәрары иди. Амма онлар бу аддымы Исанын јени шаҝирдләрини  севдикләри үчүн атмамышдылар. Әслиндә, Һананја вә Шапира өзләрини олдугларындан јахшы ҝөстәрмәк истәјирдиләр. Буна ҝөрә дә онлар гәрара ҝәлдиләр ки, башгаларына көмәк етмәк үчүн бүтүн пулларыны вердикләрини десинләр. Әслиндә исә пулларынын јалныз бир һиссәсини вермәк фикриндә идиләр. Сән бу һәрәкәтә нә ад верәрдин? ~

Һананја һәвариләрин јанына ҝәлиб, пулу онлара верди. Әлбәттә, Аллаһ билирди ки, о, пулларынын һамысыны вермәјиб. Буна ҝөрә дә һәвари Петерә билдирди ки, Һананја јалан данышыр.

Һананја Петерә јаландан нә дејир?

Онда Петер деди: ‘Һананја, нәјә ҝөрә Шејтана ујдун? Тарла сәнин өзүнүн иди. Ону сатмаға мәҹбур дејилдин. Мадам ки, тарланы сатдын, пулуну неҹә хәрҹләҹәјинә дә өзүн гәрар верә биләрдин. Ахы нәјә ҝөрә пулун јалныз бир һиссәсини вердијин һалда, һамысыны вердијини сөјләјирсән? Буну етмәклә сән тәкҹә бизи јох, Аллаһы да алдадырсан’.

Бу чох ҹидди мәсәлә иди. Һананја јалан данышмышды! Онун сөзү илә һәрәкәти үст-үстә дүшмүрдү. О, башгаларынын ҝөзүндән пәрдә асмаг истәјирди. Мүгәддәс Китабда сонра баш верәнләр һаггында белә дејилир: ‘Петерин сөзләрини ешидәр-ешитмәз Һананја јыхылыб өлдү’. Бу, Аллаһын ҹәзасы иди! Сонра онун ҹәсәдини чөлә чыхартдылар вә апарыб басдырдылар.

Јалан данышдығы үчүн Һананјаја нә олду?

 Тәхминән үч саатдан сонра Шапира ора ҝәлди. О, әринин башына ҝәләнләрдән хәбәрсиз иди. Петер ондан да сорушду: ‘Тарланы бизә вердијиниз пула сатмысыныз?’

Шапира ҹаваб верди: ‘Бәли, биз тарланы елә о гијмәтә сатмышыг’. Амма бу, јалан иди! Ахы онлар тарланын пулунун бир һиссәсини өзләринә сахламышдылар. Бу сәбәбдән, Аллаһ Шапираны да ҹәзаландырды вә о өлдү (Һәвариләрин ишләри 5:1—11).

Һананја вә Шапиранын башына ҝәләнләрдән өзүмүзә нә дәрс ҝөтүрмәлијик? ~ Биз өјрәнирик ки, Аллаһын јаланчылардан хошу ҝәлмир. О истәјир ки, биз һәмишә сөзүн дүзүнү данышаг. Амма чохлары дејир ки, јалан данышмагда пис бир шеј јохдур. Сән неҹә дүшүнүрсән, бу инсанлар һаглыдырлар? ~ Сән билирдин, бүтүн хәстәликләр, ағры-аҹы вә өлүм јаланын уҹбатындан мөвҹуддур? ~

Исанын сөзләринә ҝөрә, илк дәфә јалан данышан ким олуб вә бу, нә илә нәтиҹәләниб?

Јадына сал, Иблис илк гадын Һәвваја јалан данышды. О, јаландан деди ки, Аллаһын сөзүндән чыхыб гадаған олунмуш ағаҹын мејвәсиндән јесә, өлмәјәҹәк. Һәвва Иблисә инаныб мејвәдән једи вә Адәми дә јемәјә тәһрик етди. Бундан сонра онлар ҝүнаһлы олдулар. Артыг онларын ушаглары да ҝүнаһлы доғулаҹагды. Ҝүнаһлы олдуглары үчүн Адәмин бүтүн өвладлары әзаб-әзијјәт ичиндә јашады вә өлдү. Демәли, бүтүн бу әзаб-әзијјәтләр нәдән башлады? ~ Јаландан.

Тәәҹҹүблү дејил ки, Иса Шејтаны ‘јаланчы вә јаланын атасы’ адландырмышды! О, јалан данышан илк шәхсдир. Кимсә јалан данышанда Шејтан кими һәрәкәт етмиш олур. Үрәјимиздән јалан данышмаг кечәндә белә, бу һагда дүшүнмәлијик (Јәһја 8:44).

 Неҹә ола биләр ки, јалан данышмаг истәјәсән? ~ Јәгин нәјисә дүз етмәјәндә, һә? ~ Ола биләр, истәмәдән нә исә сындырасан. Сәндән буну кимин етдијини сорушсалар, баҹынын вә ја гардашынын үстүнә атаҹагсан? Јохса, өзүнү билмәмәзлијә вураҹагсан? ~

Неҹә ола биләр ки, јалан данышмаг истәјәсән?

Туталым, сәнә ев тапшырығы верилиб, сән исә ону ахыра кими етмәмисән. Инди сән дејәҹәксән ки, тапшырығын һамысыны јеринә јетирмисән? ~ Һананја вә Шапираны јадына сал. Онлар һәр шеји олдуғу кими демәдиләр. Аллаһ да онлары өлүмлә ҹәзаландырмагла бунун нә гәдәр пис олдуғуну ҝөстәрди.

Һәр нә едириксә-едәк, јалан данышмаг ишләри даһа да корлајаҹаг. Бундан әлавә, биз һеч нәји ҝизләтмәмәлијик. Мүгәддәс Китабда дејилир: ‘Һәгигәти сөјлә’. Орада һәмчинин јазылыр: «Бир-биринизә јалан данышмајын». Јеһова һәмишә һәгигәти сөјләјир вә истәјир ки, биз дә Онун кими давранаг (Ефеслиләрә 4:25; Колослулара 3:9).

Биз һәмишә сөзүн дүзүнү данышмалыјыг. Чыхыш 20:16; Сүлејманын мәсәлләри 6:16—19; 12:19; 14:5; 16:6 вә Ибраниләрә 4:13 ајәләриндә буну етмәјин ваҹиблији вурғуланыр.