Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Бөјүк Мүәллимдән өјрән

 Фәсил 17

Хошбәхт олмағын сирри

Хошбәхт олмағын сирри

Нәјә ҝөрә Јеһова хошбәхт Аллаһдыр?

БИЗ һамымыз хошбәхт олмаг истәјирик, елә дејил? ~ Лакин чохлары әслиндә хошбәхт дејилләр. Билирсән, нәјә ҝөрә? ~ Чүнки онлар хошбәхтлијин сиррини билмирләр. Онлар дүшүнүрләр ки, хошбәхт олмаг үчүн чох шеј әлдә етмәк лазымдыр. Лакин бу шејләри әлдә етдикдә онларын дујдуғу хошбәхтлик чох чәкмир.

Бунун бир сирри вар. Бөјүк Мүәллим демишди: ‘Вермәк алмагдан даһа бөјүк хошбәхтлик ҝәтирир’ (Һәвариләрин ишләри 20:35). Демәли, хошбәхт олмаг үчүн нә етмәк лазымдыр? ~ Дүздүр, башгаларына нә исә вермәк вә онлар үчүн нә исә етмәк. Сән буну билирдин? ~

Ҝәл бунун үзәриндә бир аз дүшүнәк. Иса һәдијјәни гәбул едәнин хошбәхт олмајаҹағынымы деди? ~ Јох, о, белә демәди. Кимсә сәнә һәдијјә верәндә севинирсән? ~ Һамы севинир. Биз үрәјимизә јатан һәдијјә аланда севинирик.

 Анҹаг Иса деди ки, вермәк даһа бөјүк хошбәхтлик ҝәтирир. Сәнҹә, инсанлара ән чох һәдијјә верән кимдир? ~ Бәли, Јеһова Аллаһ.

Мүгәддәс Китабда дејилир ки, Аллаһ ‘һамыја һәјат, нәфәс вә һәр шеј верир’. Торпаг мәһсул версин вә гидамыз олсун дејә, Јеһованын истәји илә ҝөјдән јағыш јағыр вә ҝүнәш јери исидир (Һәвариләрин ишләри 14:17; 17:25). Буна ҝөрә дә тәәҹҹүблү дејил ки, Јеһова хошбәхт Аллаһдыр. Инсанлара нә исә вермәк Аллаһа хошбәхтлик ҝәтирән шејләрдән биридир. Һәмчинин белә етмәк бизә дә хошбәхтлик ҝәтирир.

Сәнә даһа чох нә севинҹ ҝәтирәр: бүтүн көкәләри тәк јемәк, јохса башгалары илә бөлүшмәк?

Бәс биз башгаларына нә верә биләрик? Неҹә дүшүнүрсән? ~ Бәзән һәдијјә вермәк үчүн пул лазым олур, чүнки ону дүкандан алырсан вә әвәзиндә дә пул вермәлисән. Буна ҝөрә дә белә һәдијјә вермәк истәјирсәнсә, ону алмаг үчүн пул јығмалысан.

Анҹаг һәр һәдијјәни дүкандан алмаг лазым ҝәлмир. Мәсәлән, јајын истисиндә бир стәкан сәрин су инсана ләззәт верир. Буну сусајан адама верәндә вермәјин ҝәтирдији хошбәхтлији дуја биләрсән.

Тутаг ки, бир ҝүн сән ананла көкә биширирсән. Сән чох севинирсән. Онун һамысыны тәкҹә јејә биләрсән. Амма сәни даһа чох нә хошбәхт едәҹәк? ~ Бәли, онларын бир нечәсини достуна верә биләрсән. Арабир буну етмәк хошуна ҝәлир? ~

Бөјүк Мүәллим вә онун бүтүн шаҝирдләри вермәјин хошбәхтлик ҝәтирдијини билирдиләр. Билирсән, онлар башгаларына нә верирдиләр? ~  Дүнјада олан ән јахшы шеји! Онлар Аллаһ һаггында һәгигәти билирдиләр вә бу хош хәбәри башгалары илә севинҹлә бөлүшүрдүләр. Онлар јол вермирдиләр ки, башгалары бунун әвәзиндә онлара пул версин.

Бир ҝүн һәвари Павел вә јахын досту Лука вермәјин ҝәтирдији хошбәхтлији дујмаг истәјән бир гадына раст ҝәлдиләр. Бу һадисә чај гырағында баш вермишди. Павел илә Лука ешитмишдиләр ки, орада дуа едилир, буна ҝөрә дә ора үз тутдулар. Онлар јанылмамышдылар, чүнки ора ҝәләндә бир нечә гадынын дуа етдијини ҝөрдүләр.

Павел Јеһова Аллаһ вә Онун Падшаһлығы һаггында хош хәбәри һәмин гадынлара данышмаға башлады. Гадынлардан биринин ады Лидија иди вә о, Павелә диггәтлә гулаг асырды. Даһа сонра бу хәбәрдән хошу ҝәлдијини ҝөстәрмәк үчүн Лидија нә исә етмәк истәди. Буна ҝөрә о, Павел вә Лукадан хаһиш етди: «Әҝәр мәни Рәббә садиг сајдынызса, евимә ҝәлин вә орада галын». Лидија онлары дилә тутуб евинә гонаг апарды (Һәвариләрин ишләри 16:13—15).

Лидија Павелә вә Лукаја нә дејир?

Лидија чох шад иди ки, Аллаһын хидмәтчиләри онун евинә гонаг ҝәлибләр. О, онлары севирди, чүнки онлар она Јеһова вә Иса, һәмчинин әбәди һәјат һаггында өјрәнмәјә көмәк етмишдиләр. О, хошбәхт иди ки, Павел вә Лукаја јемәјә хөрәк вә динҹәлмәјә јер вермишди. Лидија бу шејләри вермәји үрәкдән истәдији үчүн бу, она севинҹ ҝәтирди. Буну һәмишә јадда сахламалыјыг. Кимсә бизә башгасына һәдијјә вермәли олдуғумузу дејә биләр. Амма һәдијјәни ҹандәрди веририксә, бу, бизә севинҹ ҝәтирмәјәҹәк.

Нәјә ҝөрә Павелин Луканын гајғысына галмаг Лидијаја севинҹ ҝәтирди?

Тутаг ки, сәндә бир нечә конфет вар вә онлары јемәк истәјирсән. Онун јарысыны башга ушаға вермәји мән сәнә десәм, онда ону вермәк сәнә севинҹ ҝәтирәҹәк? ~ Бәс әҝәр ән севдијин достуну ҝөрәндә әлиндә бир нечә конфет олса вә сән өзүн конфетләри онунла  бөлүшмәк истәсән, онда неҹә? Мәҝәр бу, сәнә севинҹ ҝәтирмәјәҹәк? ~

Бәзән биз кимисә елә чох севирик ки, һәр шејимизи она вермәк истәјирик. Аллаһа мәһәббәтимиз артдыгҹа, Она да һәр шејимизи вермәк истәјәҹәјик.

Нәјә ҝөрә бу касыб гадын әлиндә оланы сон гәпијинәдәк вердији үчүн хошбәхт иди?

Бөјүк Мүәллим касыб бир гадынын ејни һиссләри кечирдијинин шаһиди олмушду. О, һәмин гадыны Јерусәлимдә мәбәддә ҝөрмүшдү. Онун ҹәми-ҹүмләтаны ики хырда пулу вар иди. Буна бахмајараг, онлары мәбәдә ианә, башга сөзлә, һәдијјә етди. Буну етмәјә ону һеч ким мәҹбур етмәмишди. Мәбәддә оланларын чохунун онун нә етдијиндән һеч хәбәри дә олмады. О, буну сидги-үрәкдән истәдији вә Јеһованы севдији үчүн етди. Вермәк она хошбәхтлик ҝәтирди (Лука 21:1—4).

Вермәјин мүхтәлиф үсуллары вар. Онларын бәзиләрини садалаја биләрсән? ~ Үрәкдән истәјәрәк версәк, хошбәхт олаҹағыг. Буна ҝөрә Бөјүк Мүәллим бизә дејир: «Верин» (Лука 6:38). Буну етсәк, башгаларына хошбәхтлик бәхш едәҹәјик. Өзүмүз исә лап хошбәхт олаҹағыг!

Ҝәл вермәјин неҹә хошбәхтлик ҝәтирдији һагда даһа чох мәлуматы Матта 6:1—4; Лука 14:12—14 вә 2 Коринфлиләрә 9:7 ајәләриндән охујаг.