БИР адамы танымадан онун пис олдуғуну дүшүнмәк, сәнҹә, дүзҝүндүр? ~ Хејр. Бу, она бәнзәјәрди ки, кимсә садәҹә фәргли ҝөрүндүјү вә ја башга дилдә данышдығы үчүн бизим ондан хошумуз ҝәлмәсин.

Сәнҹә, белә дүшүнмәк дүзҝүндүр? ~ Јох. Белә дүшүнмәк нә дүз оларды, нә дә јахшы. Кимсә садәҹә бизә охшамадығы үчүн онунла пис давранмаг олмаз.

Ҝәл бу һагда да дүшүнәк. Дәрисинин рәнҝи сәнинкиндән фәргли олан, јахуд башга дилдә данышан адам таныјырсан? ~ Ола билсин, шикәст вә ја хәстә олдуғу үчүн башгаларындан фәргли ҝөрүнән адамлары да таныјырсан. Сәндән фәргли ҝөрүнән инсанлары севир вә онлара јахшылыг едирсәнми? ~

Биздән фәргли ҝөрүнән инсанларла неҹә давранмалыјыг?

Әҝәр Бөјүк Мүәллим Иса Мәсиһә гулаг ассаг, һамыја гаршы хејирхаһ олаҹағыг. Һансы өлкәдән олмасындан вә ја дәрисинин рәнҝиндән асылы олмајараг, биз инсанлар арасында фәрг гојмамалыјыг. Һамыја гаршы хејирхаһ олмалыјыг. Һәр кәс белә давранмаса да, Иса мәһз буну өјрәдирди. Ҝәл бир аз бу һагда данышаг.

Башгаларыны бәјәнмәјән бир јәһуди Исаја јахынлашыб она суал верди: ‘Әбәди јашамаг үчүн мән нә етмәлијәм?’ Иса билирди ки, бу инсан онун ағзындан: «Јалныз өз иргиндән вә ја милләтиндән оланлара гаршы хејирхаһ олмаг лазымдыр» сөзләрини ешитмәк истәјир. Буна ҝөрә дә суала ҹаваб вермәк әвәзинә, Иса ондан сорушду: ‘Аллаһын Ганунуна ҝөрә, биз нә етмәлијик?’

 Һәмин адам белә ҹаваб верди: ‘Аллаһымыз Јеһованы бүтүн үрәјимизлә, гоншумузу исә өзүмүз кими севмәлијик’. Иса деди: ‘Дүз дејирсән. Буна һәмишә риајәт ет, онда әбәди јашајаҹагсан’.

Анҹаг бу адам она бәнзәмәјәнләрә гаршы хејирхаһ вә мәһәббәтли олмаг истәмирди. Буна ҝөрә дә өзүнә һагг газандырмаға чалышырды. О, Исадан сорушду: ‘Бәс мәним гоншум кимдир?’ Јәгин о истәјирди ки, Иса она белә ҹаваб версин: ‘Сәнин гоншуларын елә сәнин өз достларындыр’ вә ја ‘Онлар сәнә охшајан инсанлардыр’. Амма Иса суала ҹаваб вермәк үчүн јәһуди вә самаријалы һаггында бир һекајә данышды. Һекајә белә иди:

Ҝүнләрин бир ҝүнү бир нәфәр Јерусәлимдән Јерихоја ҝетмәк үчүн јола чыхмышды. О адам јәһуди иди. Бир хејли ҝетдикдән сонра гулдурлар онун јолуну кәсдиләр, дөјүб шил-күт етдиләр, пулларыны вә палтарларыны ҝөтүрүб, өзүнү дә јарымҹан һалда јолун кәнарында гојуб ҝетдиләр.

Бир гәдәр сонра бир каһин бу јолдан кечирди. О, пис ҝүнә салынмыш бу адамы ҝөрдү. Сән олсајдын, нә едәрдин? ~ Каһин исә ајаг  да сахламады, јолун о бири тајына кечди. О, һәмин адама көмәк етмәк үчүн һеч бармағыны да тәрпәтмәди.

Ондан сонра һәмин јолдан чох диндар олан башга бириси кечирди. О, Јерусәлимдәки мәбәддә хидмәт едән левили иди. Ҝөрәсән, о көмәк етмәк үчүн ајаг сахлајаҹаг? ~ Јох. О да каһин кими һәрәкәт етди.

Нәһајәт, орадан бир самаријалы кечди. Сән шәкилдә онун үзүашағы ҝәлдијини ҝөрүрсән? ~ О, јаралы һалда јерә сәрилмиш јәһудини ҝөрдү. О вахтлар самаријалыларла јәһудиләрин бир-бирини ҝөрмәјә ҝөзү јох иди (Јәһја 4:9). Мараглыдыр, ҝөрәсән, самаријалы нә едәҹәк? Үзүнү чевириб ҝедәҹәк? Өз-өзүнә дејәҹәк: «Мән нијә она  көмәк еләмәлијәм? Ҝуја мән онун јериндә олсајдым, о, мәнә көмәк еләјәрди?»

Нәјә ҝөрә самаријалыны јахшы гоншу адландырмаг олар?

Анҹаг јолун гырағында јерә сәрилмиш адамын һалыны ҝөрәндә самаријалынын она јазығы ҝәлди. Ону бу вәзијјәтдә гојуб ҝетмәјә үрәји ҝәлмәди. Буна ҝөрә дә самаријалы ешшәкдән дүшүб она јахынлашды. Јараларыны сағалтмаг үчүн ора јағ вә шәраб төкдү, сонра әски парчасы илә сарыды.

Самаријалы ону јердән еһмалҹа галдырыб ешшәјә миндирди. Сонра онлар јаваш-јаваш ҝедәрәк меһманханаја ҝәлиб чыхдылар. Самаријалы јаралы үчүн бир отаг тутду вә онун гејдинә галды.

Һекајәни данышыб гуртарандан сонра Иса үзүнү она суал верән адама тутуб сорушду: ‘Сәнҹә, бу үч адамдан һансы јахшы гоншудур?’ Сән неҹә ҹаваб верәрдин? Каһин, левили, јохса самаријалы? ~

О ҹаваб верди: ‘Ајаг сахлајыб јаралыја көмәк әлини узадан адам јахшы гоншудур’. Иса да она деди: ‘Дүз дејирсән. Ҝет, сән дә елә һәрәкәт ет’ (Лука 10:25—37).

Јахшы һекајә иди, елә дејил? Бурадан гоншумузун ким олдуғуну өјрәндик. Бизим гоншумуз тәкҹә јахын  достларымыз, јахуд дәриләринин рәнҝи бизимкинә охшајан вә бизимлә ејни дилдә данышан адамлар дејил. Иса бизи өјрәдирди ки, һарадан олмасындан, неҹә ҝөрүнмәсиндән вә һансы дилдә данышмасындан асылы олмајараг, биз бүтүн инсанлара јахшылыг етмәлијик.

Јеһова Аллаһ да мәһз бу ҹүр едир. О, башгасы һаггында әввәлҹәдән јанлыш фикрә дүшмүр. Иса демишди: ‘Ҝөјләрдә олан Атаныз ҝүнәшинә әмр едир ки, пис вә јахшы адамларын үзәринә доғсун, јахшы оланлар илә олмајанларын үзәринә јағышлар ҝөндәрир’. Демәли, биз дә Аллаһ кими, һамыја гаршы хејирхаһ олмалыјыг (Матта 5:44—48).

Јахшы гоншу олмаг үчүн нә едә биләрсән?

Бирдән киминсә јаралы олдуғуну ҝөрдүн, нә едәҹәксән? ~ Бәс әҝәр һәмин адам башга өлкәдән олса вә ја дәрисинин рәнҝи сәнинкиндән фәргләнсә, онда неҹә? О, јенә дә сәнин гоншун олараг галыр вә сән она көмәк етмәлисән. Ишдир ҝөрсән, балаҹа олдуғун үчүн көмәк едә билмирсән, онда бөјүкләри, мәсәлән, полиси вә ја мүәллими чағыра биләрсән. Онда сән самаријалы кими хејирхаһ давранмыш олаҹагсан.

Бөјүк Мүәллим истәјирди ки, биз хејирхаһ олаг вә ким олмасындан асылы олмајараг, һамыја көмәк едәк. Елә буна ҝөрә дә о, хејирхаһ самаријалы һаггында әһвалаты данышды.

Иргиндән вә миллијјәтиндән асылы олмајараг, инсанлара гаршы хејирхаһ олмағын ваҹиблији һаггында Сүлејманын мәсәлләри 19:22; Һәвариләрин ишләри 10:34, 35 вә 17:26 ајәләриндән оху.