Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Өвладларымызын нәјә еһтијаҹы вар?

Өвладларымызын нәјә еһтијаҹы вар?

БҮТҮН валидејнләр һеч бир инсанын сона гәдәр баша дүшмәдији бир мөҹүзәнин баш вермәсиндә иштирак едирләр. Онларын һәр бири өзүндән бир парча верир вә нәтиҹәдә ананын бәтниндә там формалашмыш ҹанлы инсан јараныр. Буна ҝөрә дә тәәҹҹүблү дејил ки, ушағын дүнјаја ҝәлмәсини мөҹүзә адландырырлар.

Дүздүр, ушағы дүнјаја ҝәтирмәк валидејнин үзәринә дүшән мәсулијјәтин јалныз башланғыҹыдыр. Әввәлҹә көрпәләр, демәк олар ки, тамамилә валидејнләриндән асылы олурлар, анҹаг бөјүдүкҹә, онларын садәҹә физики тәләбатларыны өдәмәк кифајәт етмир. Онлара әгли, емосионал, әхлаги вә руһани ҹәһәтдән инкишаф етмәјә көмәк етмәк лазымдыр.

Сағлам инкишаф етмәләри үчүн ушагларын валидејн мәһәббәтинә хүсусилә еһтијаҹы вар. Мәһәббәти сөзләрлә ифадә етмәк ваҹиб олса да, сөзләри әмәлдә доғрултмаг ҝәрәкдир. Бәли, валидејнин ушаға ҝөзәл нүмунә вермәси ваҹибдир. Онлара әхлаг мәсәләләриндә јол ҝөстәрмәк вә һәјати принсипләри ашыламаг лазымдыр. Бүтүн бунлары исә көрпәликдән етмәк лазымдыр. Буна вахтында башламамағын нәтиҹәси чох пис олур вә бу, һәм валидејнләрә, һәм дә онларын өвладларына кәдәр, ҝөз јашлары ҝәтирир.

Буна даир ән јахшы принсипләр Мүгәддәс Китабда јерләшир. Мүгәддәс Китаба әсасланан тәлим-тәрбијәнин мисли-бәрабәри јохдур. Бу ҹүр тәлим-тәрбијәнин сајәсиндә ушаглар баша дүшәҹәкләр ки, онлара дејиләнләр һансыса инсанын јох, Јараданын, онларын сәмави Аталарынын сөзләридир. Бу, верилән мәсләһәтин ҝүҹүнү мүгајисәјәҝәлмәз дәрәҹәдә артырыр.

Мүгәддәс Китаб дүзҝүн принсипләри өвладларына ашыламаг үчүн валидејнләри әлләриндән ҝәләни етмәјә тәшвиг едир. Анҹаг ушаглар бөјүдүкҹә ваҹиб мәсәләләри онларла мүзакирә етмәк чох вахт валидејнләрә чәтин ҝәлир.  «Бөјүк Мүәллимдән өјрән» адлы бу китаб белә вәзијјәтләрин гаршысынын алынмасы үчүн нәзәрдә тутулуб. Бурада өвладларынызла бир јердә охумағыныз үчүн руһани мәсәләләрә даир мөвзулар вар. Ән ваҹиби исә одур ки, китаб ушагларла китабы охујанын арасында ҹанлы сөһбәтин јаранмасына имкан верир.

Ҝөрәҹәјиниз кими, бу китаб ушаглары өз фикирләрини билдирмәјә тәшвиг едир. Китабда чохлу мараглы суаллар вар. Онлардан сонра тилда (~) ишарәси гојулуб. Бу ишарә фасилә етмәјин вә ушағы өз фикрини демәјә тәшвиг етмәјин лазым олдуғуну хатырладыр. Ушаглар мүзакирәдә иштирак етмәји хошлајырлар. Фикрини бөлүшмәјә имкан верилмәјәндә исә, тезликлә онларын марағы сөнүр.

Даһа ваҹиби исә одур ки, бу суаллар сизә ушағын дүшүнҹә тәрзини өјрәнмәјә көмәк едәҹәк. Әлбәттә, онун ҹаваблары һәмишә дүз олмајаҹаг. Лакин ушағын дүзҝүн гәнаәтә ҝәлмәси үчүн китабда һәр суалдан сонра ҹаваб да јазылыб.

Китабын сәҹијјәви хүсусијјәтләриндән бири орада 230-дан чох шәклин олмасыдыр. Онларын әксәријјәти ушағы ҝөрдүјүнә вә охудуғуна әсасән нә фикирләшдијини сөјләмәјә тәшвиг едир. Буна ҝөрә дә шәкилләри ушагла бирликдә нәзәрдән кечирин. Онлар өјрәтдијиниз ваҹиб фикирләри вурғуламаға көмәк едән ҝөзәл тәлим вәсаити кими хидмәт едә биләр.

Ушаг охумағы өјрәнәндә ону бу китабы уҹадан, еләҹә дә үрәјиндә охумаға тәшвиг един. Нә гәдәр чох охуса, орадакы ҝөзәл мәсләһәтләр бир о гәдәр онун зеһнинә вә үрәјинә һәкк олунаҹаг. Анҹаг өвладынызла араныздакы һөрмәтин артмасы, мәһәббәт телләринин мөһкәмләнмәси үчүн китабы бир јердә вә мүнтәзәм олараг охујун.

Индики зәманәдә ушаглар елә бир мүһитдә јашајырлар ки, ҹәми бир нечә ил бундан габаг бүтүн бунлар ағласығмаз ҝөрүнәрди: онлар ҹинси әхлагсызлыға, спиритизмә вә диҝәр ијрәнҹ ишләрә гошулмаға тәһрик олунурлар. Буна ҝөрә дә, онларын мүдафиәјә еһтијаҹы вар вә әлиниздәки китаб бу ишдә сизә көмәк едәҹәк. Китабда һәр шеј ләјагәтли, ејни заманда ајдын шәкилдә изаһ олунур. Ушаглары ән үстүн мүдриклијин Мәнбәји олан сәмави Атамыз Јеһова Аллаһын рәһбәрлијини ахтармаға тәшвиг етмәк лазымдыр. Бөјүк Мүәллим олан Иса да һәмишә мәһз бу ҹүр давранырды. Үмидварыг ки, бу китаб сизә вә аиләнизә Јеһоваја мәгбул шәкилдә давранараг әбәдијјән хошбәхт олмаға көмәк едәҹәк.