Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Бөјүк Мүәллимдән өјрән

 Фәсил 24

Һеч вахт оғурлуг етмә!

Һеч вахт оғурлуг етмә!

ҺЕЧ елә олуб ки, кимсә сәндән нә исә оғурласын? ~ Бу вахт өзүнү неҹә һисс етмисән? ~ Оғурлајан ким олурса-олсун, о, оғрудур. Оғруну исә һеч ким севмир. Сәнҹә, инсан неҹә оғру олур? О, оғру кими доғулур? ~

Артыг өјрәндик ки, инсанлар ҝүнаһлы доғулурлар. Демәли, һамымыз гејри-камилик. Буна бахмајараг, һеч кәс оғру доғулмур. Һәтта јахшы аиләдән чыхан адам белә оғру ола биләр. Ола билсин, онун валидејнләри, баҹы-гардашлары дүрүст адамлардыр. Лакин о, пулу вә пулла алынан шејләри о гәдәр севә биләр ки, оғурлуг етмәјә башлајар.

Сәнҹә, илк оғру ким олуб? ~ Ҝәл фикирләшәк. Бөјүк Мүәллим ҝөјдә оланда һәмин шәхси таныјырды. О, мәләк иди. Ахы Аллаһ бүтүн мәләкләри камил јаратмышды, бәс неҹә олду ки, о, оғру олду? ~ Бу китабын 8-ҹи фәслиндән өјрәндијимиз кими, о, өзүнә мәхсус олмајан бир шеји истәјирди. Јадындадыр, нәји? ~

Аллаһ илк киши вә гадыны јарадандан сонра һәмин мәләк истәди ки, онлар она ибадәт етсинләр. Онун буна һаггы чатмырды. Онлар јалныз Аллаһа ибадәт етмәли идиләр. Лакин мәләк өзүнә мәхсус олмајан бир шеји Аллаһдан оғурлады! Адәмлә Һәвваны өзүнә ибадәт етдирмәклә бу мәләк оғру олду. Беләликлә, о, Шејтан Иблис олду.

Инсаны оғурлуг етмәјә нә вадар едир? ~ Она мәхсус олмајан шеји арзуламасы. Бу арзу о гәдәр ҝүҹлү ола биләр ки, һәтта јахшы инсанлары белә пис ишләр ҝөрмәјә вадар едәр. Бәзән оғурлуг едән адамлар һеч вахт пешман олмур вә пис ишләриндән әл  чәкмирләр. Белә адамлардан бири Исанын һәвариси иди. Онун ады Јәһуда Искарјот иди.

Јәһуда билирди ки, оғурламаг ҝүнаһдыр, чүнки она ушаглыгдан Аллаһын Ганунуну өјрәтмишдиләр. О билирди ки, Аллаһ бир дәфә һәтта ҝөјдән Өз халгына демишди: «Оғурлуг етмә» (Чыхыш 20:15). Јәһуда бөјүјәндә Бөјүк Мүәллимлә таныш олду вә онун шаҝирдләриндән бири олду. Сонралар Иса ону 12 һәварисиндән бири кими сечди.

Иса вә онун һәвариләри һәр јерә бирликдә ҝедирдиләр. Онлар бирликдә јејирдиләр, бүтүн пулларыны исә гутуда сахлајырдылар. Иса һәмин гутуну Јәһудаја тапшырмышды. Ајдындыр ки, орадакы пуллар она мәхсус дејилди. Амма билирсән, бир гәдәр сонра Јәһуда нә етди? ~

Нәјә ҝөрә Јәһуда оғурлуг етди?

Һеч кимин ағлына белә ҝәтирмәдији һалда, о, гутудан пуллары ҝөтүрмәјә башлады. О, пулу адәтән һеч ким ҝөрмәјәндә ҝөтүрүрдү. Бу азмыш кими, үстәлик, даһа чох пул оғурламаг үчүн үсуллар ахтарырды. О, ҝеҹә-ҝүндүз пул һаггында фикирләширди. Ҝәл ҝөрәк Бөјүк Мүәллимин өлдүрүлмәсиндән ҹәми бир нечә ҝүн әввәл дүзҝүн олмајан бу арзу нәјә ҝәтириб чыхарды.

Исанын досту олан Лазарын баҹысы Мәрјәм бир гәдәр әла јағ ҝөтүрүб, Исанын ајагларына төкдү. Лакин буну ҝөрән Јәһуда наразылығыны билдирди. Билирсән, нәјә ҝөрә? ~ О деди ки, јағы сатыб, пулларыны касыблара пајламаг оларды. Әслиндә исә о истәјирди ки, гутуда чохлу пул олсун, о да пуллары оғурласын (Јәһја 12:1—6).

Иса Јәһудаја деди ки, она бу ҹүр јахшылыг едән Мәрјәмлә иши олмасын. Исанын бу сөзләри Јәһуданын хошуна ҝәлмәди, буна ҝөрә дә о, Исанын дүшмәни олан башчы каһинләрин јанына ҝетди. Онлар Исаны тутмаг нијјәтиндә идиләр, амма һеч ким ҝөрмәсин дејә, буну ҝеҹә етмәк истәјирдиләр.

 Јәһуда каһинләрә деди: ‘Мәнә пул версәниз, Исаны неҹә тутмағы сизә дејәрәм. Десәм, мәнә нә гәдәр пул верәрсиниз?’

Каһинләр: ‘Отуз ҝүмүш пул верәрик’, — дедиләр (Матта 26:14—16).

Јәһуда разылашды вә пуллары ҝөтүрдү. Буну етмәклә о, санки Бөјүк Мүәллими һәмин инсанлара сатды! Белә пис иш тутан адамы тәсәввүр едә биләрсән? ~ Тәәссүф ки, оғру олмағын вә пул оғурламағын нәтиҹәси мәһз белә олур. Бу ҹүр һәрәкәт едән инсан пулу һәр кәсдән, һәтта Аллаһдан да чох севир.

Ола билсин, сән: «Мән һеч вахт һеч нәји Јеһова Аллаһдан чох севмәрәм», — дејәҹәксән. Әһсән, нә јахшы ки, белә фикирләширсән. Иса Јәһуданы һәвари сечәндә, јәгин Јәһуда да мәһз белә фикирләширди. Сонралар оғру олан башга адамлар да әввәлләр белә дүшүнүбләр. Ҝәл онларын бәзиләри һаггында данышаг.

Аканла Давуд һансы пис шеј һагда фикирләширләр?

Онлардан бири Аллаһын Акан адлы хидмәтчиси иди. О, Бөјүк Мүәллимин јер үзүнә ҝәлмәсиндән чох-чох әввәл јашамышды. Бир ҝүн, Акан ҝөзәл бир либас, гызыл күлчәси вә бир нечә ҝүмүш пул ҝөрдү. Бу шејләр онун дејилди.  Мүгәддәс Китабда дејилир ки, һәмин әшјалар Јеһоваја мәхсус иди, чүнки онлары Аллаһын халгынын дүшмәнләриндән ҝөтүрмүшдүләр. Лакин онлар Аканын о гәдәр хошуна ҝәлди ки, о, нәфсинә һаким ола билмәјиб онлары оғурлады (Јешуа 6:19; 7:11, 20—22).

Ҝәл башга бир нүмунәјә дә нәзәр салаг. Чох илләр әввәл Јеһова Давуду Исраил халгынын үзәринә падшаһ гојду. Бир ҝүн Давуд Бат-Шева адлы ҝөзәл бир гадыны ҝөрдү. О, Бат-Шевадан ҝөзүнү чәкмәди вә ону евинә ҝәтириб онунла јатмаг истәди. Амма о, Уријанын арвады иди. Давуд нә етмәли иди? ~

Давуд Бат-Шева илә олмаг фикрини өзүндән узаглашдырмалы иди. Лакин о, буну етмәди. Буна ҝөрә дә Давуд ону өз евинә  ҝәтирди. Сонра елә етди ки, онун әри Уријаны өлдүрсүнләр. Нәјә ҝөрә Давуд белә пис ишләр ҝөрдү? ~ Чүнки о, башгасынын арвадыны фикриндән чыхармырды (2 Шамуел 11:2—27).

Абшалом һансы мәнада оғру иди?

Давуд пешман олдуғу үчүн Јеһова она јашамаға изин верди. Амма һәмин вахтдан сонра Давудун чохлу чәтинликләри олду. Оғлу Авшалом падшаһлығы онун әлиндән алмаг истәди. Буна ҝөрә дә Давудун јанына кимсә ҝәләндә о, онлары гуҹаглајыб өпүрдү. Мүгәддәс Китабда дејилир: ‘Авшалом исраиллиләрин көнлүнү бу сурәтдә әлә алырды’. Бу да бир нөв оғурлуг иди. Белә ки, сонда инсанлар Давудун әвәзинә онун падшаһ олмасыны истәдиләр (2 Шамуел 15:1—12).

Һеч нә вахтса Акан, Давуд вә Авшалом кими, сән дә нәјисә әлдә етмәји чох арзуламысан? ~ Әҝәр һәмин шеј башгасына мәхсусдурса, ону иҹазәсиз ҝөтүрмәк оғурлуг сајылыр. Јадындадыр, илк оғру олан Шејтанын үрәјиндән нә кечмишди? ~ О истәјирди ки, инсанлар Аллаһа јох, она ибадәт етсинләр. Беләликлә, Шејтан Адәмлә Һәвваны өзүнә итаәт етмәјә сөвг етмәклә оғурлуг етмиш олду.

Инсан өзүнә мәхсус олан әшјаны кимә истәсә верә биләр. Тутаг ки, сән башга ушагларла онларын евиндә ојнајырсан. Орадан нә исә ҝөтүрүб евә ҝәтирмәјин дүзҝүн оларды? ~ Нә гәдәр ки, онларын ата-анасы сәнә иҹазә вермәјибләр, дүзҝүн олмазды. Иҹазәсиз нәјисә евә ҝәтирмәјин оғурлуг оларды.

Нәјисә оғурламаг истәји сәндә неҹә јарана биләр? ~ Сәнә мәхсус олмајан бир шеји әлдә етмәк истәјәркән. Сәнин ҝөтүрдүјүнү һеч ким ҝөрмәсә дә, буну ким ҝөрүр? ~ Јеһова Аллаһ. Һәм дә јадда сахламаг лазымдыр ки, Јеһова оғурлуға нифрәт едир. Беләликлә, Аллаһы вә јахыныны севсән, һеч вахт оғурлуг етмәјәҹәксән.

Мүгәддәс Китабда ајдын дејилир ки, оғурлуг етмәк олмаз. Зәһмәт олмаса, Марк 10:17—19; Ромалылара 13:9 вә Ефеслиләрә 4:28 ајәләрини оху.