Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Бөјүк Мүәллимдән өјрән

 Фәсил 30

Горхуја неҹә үстүн ҝәлә биләрик?

Горхуја неҹә үстүн ҝәлә биләрик?

ЈЕҺОВАЈА хидмәт етмәк сәнин үчүн асандыр? ~ Бөјүк Мүәллим бунун асан олаҹағыны демәмишди. О, өлүмүндән әввәл һәвариләринә сөјләмишди: «Әҝәр дүнја сизә нифрәт едәрсә, билин ки, сиздән әввәл Мәнә нифрәт етмишдир» (Јәһја 15:18).

Петер Исаны һеч вахт тәрк етмәјәҹәји илә өјүнүрдү, амма Иса деди ки, Петер һәмин ҝеҹә үч дәфә ону инкар едәҹәк. Бу, белә дә олду! (Матта 26:31—35, 69—75). Ахы белә шеј неҹә баш верә биләрди? ~ Чүнки Петер, еләҹә дә башга һәвариләр горхуја дүшдү.

Билирсән, һәвариләр нәјә ҝөрә горхдулар? ~ Онлар ваҹиб бир шеји етмәмишдиләр. Буну өјрәнмәк бизә көмәк едәҹәк ки, инсанларын нә демәсиндән, јахуд нә етмәсиндән асылы олмајараг, Јеһоваја хидмәт етмәјә давам едәк. Анҹаг ҝәрәк әввәлҹә Исанын һәвариләри илә бирликдә кечирдији сонунҹу ҝеҹә баш верәнләри нәзәрдән кечирәк.

Әввәлҹә онлар бирликдә Пасханы гејд етдиләр. Бу хүсуси јемәк һәр ил онларын Мисир көләлијиндән гуртулдугларыны јадларына салырды. Сонра Иса онлара башга хүсуси јемәк верди. Бу һагда сонракы фәсилдә данышаҹағыг вә һәмин јемәјин Исаны јадда сахламаға бизә неҹә көмәк етдијини изаһ едәҹәјик. Һәмин јемәкдән вә һәвариләринә дедији руһландырыҹы сөзләрдән сонра Иса онлары Ҝетсамани бағына апарды. Бура онларын севимли јери иди вә онлар тез-тез ора ҝедирдиләр.

 Иса дуа етмәк үчүн онлардан ајрылыб габаға ҝетди. О, Петерә, Јагуба вә Јәһјаја да дуа етмәји тапшырды. Лакин онлары јуху апарды. Орада үч дәфә Иса дуа етмәк үчүн чыхыб ҝетди, һәр дәфә дә гајыданда Петери вә о бири һәвариләри јатмыш тапды! (Матта 26:36—47). Билирсән, нәјә ҝөрә онлар ајыг галыб дуа етмәли идиләр? ~ Ҝәл бахаг.

Нә үчүн Петер, Јагуб вә Јәһја ојаг галмалы идиләр?

Һәмин ахшам Пасха јемәјини јејәркән Јәһуда Искарјот да Иса вә башга һәвариләрлә бирликдә иди. Јәгин јадындадыр ки, Јәһуда оғурлуг етмәјә башламышды. Инди исә о сатгынлыг етди. О, билирди ки, Иса һәвариләри илә тез-тез Ҝетсамани бағына ҝедирди. Буна ҝөрә дә әсҝәрләри ҝәтирди ки, Исаны тутсунлар. Онлар ора ҝәләндә Иса сорушду: «Кими ахтарырсыныз?»

Әсҝәрләр: «Исаны», — дејә ҹаваб вердиләр. Иса горхмурду, она ҝөрә дә ирәли чыхыб: «Мәнәм», — деди. Исанын ҹәсарәтини ҝөрән әсҝәрләр елә һејрәтә дүшдүләр ки, ҝери чәкилиб јерә јыхылдылар. Сонра Иса деди: ‘Әҝәр мәни ахтарырсынызса, һәвариләрими бурахын ҝетсинләр’ (Јәһја 18:1—9).

Әсҝәрләр Исаны тутуб әлләрини бағлајанда һәвариләри горхуб гачдылар. Амма Петер вә Јәһја нә баш верәҹәјини ҝөрмәк истәјирдиләр, буна ҝөрә дә узагдан-узаға онларын ардынҹа ҝетдиләр. Ахырда Исаны баш каһин Гајафанын евинә ҝәтирдиләр. Баш каһин Јәһјаны таныјырды, буна ҝөрә дә гапычы Петерлә ону һәјәтә бурахды.

Каһинләр мәһкәмә гурмаг үчүн артыг Гајафанын евинә јығышмышдылар. Онлар Исаны өлдүрмәк истәјирдиләр. Буна ҝөрә дә онун һаггында јалан данышан шаһидләр ҝәтирмишдиләр. Адамлар Исаны јумруглајыр вә шилләләјирдиләр. Бүтүн бунлар баш верәндә Петер јахынлыгда дурмушду.

 Петерлә Јәһјаны ичәри бурахан гуллугчу гызын ҝөзү Петерә саташды. О деди: ‘Сән дә Иса илә бәрабәр идин’. Амма Петер нәинки буну, һәтта Исаны таныдығыны да инкар етди. Бир гәдәр вахтдан сонра башга гыз Петери таныды вә јанындакылара деди: ‘Бу адам да Иса илә бир јердә иди’. Бу дәфә дә Петер ону таныдығыны инкар етди. Бир гәдәр сонра бир нечә нәфәр Петери ҝөрүб деди: «Доғрудан, сән дә онлардансан». Петер үчүнҹү дәфә: «О Адамы танымырам», — дејәрәк буну инкар етди. Петер һәтта анд ичиб һәгигәти сөјләдијини деди, елә бу заман Иса чеврилиб она бахды (Матта 26:57—75; Лука 22:54—62; Јәһја 18:15—27).

Нәјә ҝөрә Петер горхуја дүшүб Исаны таныдығыны данды?

Билирсән, Петер нијә јалан данышды? ~ Бәли, чүнки о горхду. Бәс о, нә үчүн горхду? Ҹәсарәтли олмаг үчүн о нә етмәли иди? Ҝәл фикирләшәк. Иса ҹәсарәтли олмаг үчүн нә етмишди? ~ О, Аллаһа дуа етмишди, Аллаһ да она ҹәсарәт вермишди. Бир шеји дә унутма, Иса үч дәфә Петерә дуа етмәји, јатмајыб ојаг олмағы тапшырмышды. Амма Петер нә етмишди? ~

 Петер һәр дәфә јухуја ҝедирди. О нә дуа едир, нә дә ајыглығы горујурду. Буна ҝөрә дә Исанын тутулмасы онун үчүн ҝөзләнилмәз олду. Сонра мәһкәмәдә ҹамаат Исаны вуруб онун үчүн суи-гәсд һазырлајанда Петер горхуја дүшдү. Бәс ҹәми бир нечә саат әввәл Иса һәвариләрини нәдән хәбәрдар етмишди? ~ Иса демишди ки, дүнја она нифрәт етдији кими, онлара да нифрәт едәҹәк.

Сән Петерин дүшдүјү вәзијјәтлә неҹә гаршылаша биләрсән?

Инди ҝәл ҝөрәк биз Петерин дүшдүјү вәзијјәтлә неҹә гаршылаша биләрик. Тутаг ки, сән синифдә отурмусан. Бу заман бајраға тәзим етмәјәнләр вә ад ҝүнүнү гејд етмәјәнләр һаггында пис данышмаға башлајырлар.  Бирдән кимсә дөнүб сәндән сорушур: «Сән доғрудан бајраға баш әјмирсән?» Јахуд башгалары дејир: «Ешитмишик, сән һеч ад ҝүнүнү дә гејд етмирсән!» Инди нә едәҹәксән, һәгигәти демәјә горхаҹагсан? ~ Петер кими сән дә јалан данышаҹагсан? ~

Петер Исаны таныдығыны инкар етдији үчүн сонра чох пешман олду. Нә етдијини баша дүшәндә бајыра чыхыб һөнкүр-һөнкүр ағлады. Бәли, о, јенидән Исанын јанына ҝери дөндү (Лука 22:32). Инди ҝәл дүшүнәк. Горхуја дүшүб Петер кими һәрәкәт етмәмәјә бизә нә көмәк едәр? ~ Јадда сахла, Петер нә дуа етди, нә дә ајыглығы горуду. Демәли, Бөјүк Мүәллимин давамчысы олмаг үчүн биз нә етмәлијик? ~

Биз мүтләг дуа едиб Јеһовадан көмәк истәмәлијик. Билирсән, Иса дуа едәндә Аллаһ нә етди? ~ Ону мөһкәмләндирмәк үчүн мәләјини ҝөндәрди (Лука 22:43). Аллаһын мәләкләри бизә дә көмәк едә биләрләр? ~ Мүгәддәс Китабда дејилир: ‘Рәббин мәләји ондан горханларын әтрафында орду гурар вә онлары гуртарар’ (Мәзмур 34:7, КМ). Амма Аллаһдан көмәк алмаг үчүн тәкҹә дуа етмәк кифајәт дејил. Билирсән, бундан башга нә етмәк лазымдыр? ~ Иса давамчыларына ајыг-сајыг олмағы сөјләди. Неҹә фикирләширсән, биз буну неҹә едә биләрик? ~

Бизә мәсиһчи ҝөрүшләриндә дејиләнләрә гулаг асмаг вә Мүгәддәс Китабдан охудугларымыза диггәт јетирмәк лазымдыр. Амма бунунла јанашы, Јеһоваја мүнтәзәм дуа етмәли вә Она хидмәт етмәк үчүн Ондан көмәк истәмәлијик. Әҝәр белә етсәк, горхуја үстүн ҝәлмәк үчүн Аллаһ бизә көмәк едәҹәк. О заман башгаларына Бөјүк Мүәллим вә онун Атасы һагда данышмаг үчүн имкан дүшәндә севинәҹәјик.

Нөвбәти ајәләр бизә инсанлардан горхуб сәһв һәрәкәт етмәмәјә көмәк едәҹәк: Сүлејманын мәсәлләри 29:25; Јеремја 26:12—15, 20—24 вә Јәһја 12:42, 43.