Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Бөјүк Мүәллимдән өјрән

 Фәсил 18

Тәшәккүр етмәји унутма

Тәшәккүр етмәји унутма

БУ ҜҮН јемәк јемисән? ~ Ону ким биширмишди? ~ Јәгин анан, ја да башгасы. Бәс онда, јемәјә ҝөрә нә үчүн Аллаһа тәшәккүр етмәлијик? ~ Чүнки јемәјин һазырланмасы үчүн лазым олан шејләри Јеһова битирир. Лакин биз јемәји һазырлајана вә ја сүфрәни ачана да миннәтдарлығымызы билдирмәлијик.

Бизә етдикләри јахшылыглара ҝөрә бәзән инсанлара «чох сағ ол» демәји јаддан чыхарырыг, дүз демирәм? Бөјүк Мүәллим јер үзүндә оланда бир нечә ҹүзамлы она тәшәккүр етмәји унутмушду.

Билирсән, кимә ҹүзамлы дејилир? ~ Ҹүзамлы ҹүзам хәстәлијинә тутулан адама дејилир. Бу хәстәлијә тутулан инсанын бәдәнинин бәзи һиссәләри һәтта чүрүјүб дүшүр. Иса јер үзүндә јашајанда ҹүзамлылар башга адамлардан ајры јашамалы идиләр. Һәмчинин ҹүзамлы киминсә јахынлашдығыны ҝөрәндә уҹадан хәбәрдарлыг етмәли иди ки, һәмин адам она јахынлашмасын. Буну она ҝөрә едирдиләр ки, ҹүзам башга адамлара да кечмәсин.

Исанын ҹүзамлылара јазығы ҝәлирди. Бир ҝүн Иса Јерусәлимә ҝедәндә јолу кичик бир кәнддән дүшдү. Һәмин кәндин јахынлығында онун габағына он ҹүзамлы чыхды. Онлар ешитмишдиләр ки, Иса Аллаһын ҝүҹү илә һәр бир хәстәлији сағалда биләр.

Ҹүзамлылар Исаја јахынлашмадылар. Онлар узагда дурмушдулар. Анҹаг инанырдылар ки, Иса онлары ҹүзамдан сағалда биләр. Буна ҝөрә дә ҹүзамлылар Бөјүк Мүәллими ҝөрән кими она јалварараг дедиләр: ‘Иса, Мүәллим, бизә көмәк ет’.

Сәнин дә хәстә адамлара јазығын ҝәлир? ~ Иса онларын һалына аҹыјырды. О, ҹүзамын нә гәдәр пис хәстәлик олдуғуну билирди. Елә  бу сәбәбдән, ҹүзамлылара деди: «Ҝедин, өзүнүзү каһинләрә ҝөстәрин» (Лука 17:11—14).

Иса бу ҹүзамлылара нә етмәји сөјләјир?

Нә үчүн Иса онлара буну етмәји тапшырды? Она ҝөрә ки, Јеһованын Өз халгына ҹүзамлылар һаггында вердији ганун буну тәләб едирди. Ганунда дејилирди ки, каһин ҹүзамлынын бәдәнинә бахмалыдыр. Ҹүзамлынын тамамилә сағалыб-сағалмадығыны каһин дејә биләрди. О сағалдыгдан сонра јенидән халгын арасында јашаја биләрди (Левилиләр 13:16, 17).

Анҹаг бу ҹүзамлылар һәлә сағалмамышдылар. Бәс онлар Исанын сөзүнә гулаг асыб каһинин јанына ҝетдиләр? ~ Бәли, онлар вахт итирмәдән буну етдиләр. Ҝөрүнүр, бу кишиләр Исанын онлары сағалдаҹағына  инанырдылар. Бунун нәтиҹәси неҹә олду?

Һәлә јолда икән онлар сағалдылар. Бәдәнләри тәр-тәмиз олду. Онлар јенидән сағлам олдулар! Онларын Исанын ҝүҹүнә олан инамлары мүкафатландырылды. Тәсәввүр ет, онлар неҹә севинирдиләр! Бәс онлар миннәтдарлыгларыны неҹә билдирмәли идиләр? Онларын јеринә сән олсајдын, нә едәрдин? ~

Шәкилдәки ҹүзамлы нә етмәји јаддан чыхармады?

Онлардан бири Исанын јанына гајытды. О, Аллаһ һаггында јахшы сөзләр дејәрәк Ону иззәтләндирмәјә башлады. Һәмин киши дүзҝүн һәрәкәт етди, чүнки о, Аллаһын гүввәси илә сағалмышды. О, һәмчинин Бөјүк Мүәллимин гаршысында диз чөкәрәк она миннәтдарлығыны билдирди. О, јахшылыг етдији үчүн Исаја чох миннәтдар иди.

Бәс јердә галан доггуз киши һаггында нә демәк олар? Иса да елә буну сорушду: ‘Сағаланлар он нәфәр дејилди? Бәс галан доггуз нәфәр һаны? Аллаһы иззәтләндирмәк үчүн ҹәми бир нәфәр ҝери дөндү?’

Бәли, бу, һәгигәтән дә белә иди. Онлардан јалныз бири Аллаһа һәмд етди, јәни Ону иззәтләндирди вә Исаја миннәтдарлығыны билдирмәк үчүн ҝери  гајытды. Өзү дә ки, бу адам башга өлкәдән, Самаријадан иди. Диҝәр доггуз кишинин исә Аллаһа вә Исаја тәшәккүр етмәк ағлындан белә кечмәди (Лука 17:15—19).

Бәс сән бу адамлардан һансына охшајырсан? Биз самаријалы кими олмаг истәјәрдик, елә дејил? ~ Буна ҝөрә дә кимсә бизә јахшылыг едәндә нәји јаддан чыхармамалыјыг? ~ Мүтләг тәшәккүрүмүзү билдирмәлијик. Инсанлар чох вахт буну јаддан чыхарырлар. Лакин «чох сағ ол» демәк дүзҝүн һәрәкәтдир. Биз белә едәндә Јеһова Аллаһ вә Онун Оғлу Иса биздән разы галыр.

Сән Исанын јанына гајыдан ҹүзамлыја бәнзәмәк үчүн нә едә биләрсән?

Бир аз фикирләшсән, ҝөрәҹәксән ки, башгалары сәнә нә гәдәр јахшылыг едиб. Мәсәлән, нә вахтса хәстәләнмисән? ~ Бәлкә дә һеч вахт һәмин он ҹүзамлы кими ағыр хәстәлијә тутулмамысан, лакин ола билсин, сәнә сојуг дәјиб вә ја гарнын ағрыјыб. Бу заман кимсә сәнин гејдинә галыб? ~ Јәгин онлар сәнә дәрман верибләр вә ја сағалмағын үчүн башга нә исә едибләр. Сағалмағын үчүн сәнә бахдыгларына ҝөрә севинирдин? ~

Самаријалы ону сағалтдығы үчүн Исаја миннәтдарлығыны билдирди вә бу, Исаны севиндирди. Неҹә дүшүнүрсән, сәнин үчүн нә исә едәндә анана вә ја атана «чох сағ ол» десән, онлар севинәҹәкләр? ~ Әлбәттә, севинәҹәкләр.

Тәшәккүр етмәји унутмамаг нәјә ҝөрә ваҹибдир?

Бәзи инсанлар сәнин үчүн һәр ҝүн вә ја һәр һәфтә нә исә едирләр. Бәлкә дә, буну етмәк онларын ишидир. Һәтта онлар бу ишдән севинҹ  дујурлар. Амма ола биләр, сән онлара «сағ ол» демәји унудурсан. Мүәллимин сәни өјрәтмәк үчүн әлиндән ҝәләни едә биләр. Бу, онун ишидир. Анҹаг сәни өјрәтдији үчүн миннәтдарлығыны билдирсән, она хош олаҹаг.

Бәзән инсанлар сәнин үчүн кичик бир шеј едирләр. Олуб ки, кимсә сәнә јүкүнү дашымагда көмәк едиб, јахуд сүфрә архасында чөрәји өтүрүб? Белә кичик шејләрә ҝөрә дә «чох сағ ол» демәк дүзҝүн оларды.

Әҝәр инсанлара тәшәккүр етмәји унутмасаг, чох еһтимал ки, сәмави Атамыза да миннәтдарлығымызы билдирмәји унутмајаҹағыг. Бундан әлавә, Јеһоваја тәшәккүр етмәјә неҹә дә чохлу сәбәбләримиз вар! Ахы О, бизә һәјат вериб вә ондан һәзз алмағымыз үчүн бизи һәр шејлә тәмин едиб. Буна ҝөрә дә һәр ҝүн Аллаһ һаггында хош сөзләр демәклә Ону иззәтләндирмәјә әсасымыз чохдур.

Тәшәккүр етмәклә бағлы фикирләри бу ајәләрдән охуја биләрсән: Мәзмур 92:1; Ефеслиләрә 5:20; Колослулара 3:17 вә 1 Салониклиләрә 5:18.