Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Бөјүк Мүәллимдән өјрән

 Фәсил 27

Сәнин Аллаһын кимдир?

Сәнин Аллаһын кимдир?

НӘ ҮЧҮН бу, ваҹиб суалдыр? ~ Чүнки инсанлар чохлу аллаһлара ибадәт едирләр (1 Коринфлиләрә 8:5). Һәвари Павел Јеһовадан ҝүҹ алыб һеч вахт јеримәјән адамы сағалданда ҹамаат гышгырды: «Танрылар инсан сурәтиндә јанымыза енибләр!» Онлар Павелә вә онун досту Барнабаја ибадәт етмәк истәјирдиләр. Павели Һермес, Барнабаны исә Зевс адландырдылар. Бунлар јаланчы аллаһларын ады иди.

Амма Павеллә Барнаба иҹазә вермәди ки, һәмин адамлар онлара ибадәт етсинләр. Онлар издиһамын ичинә атылыб дедиләр: ‘Бу бош шејләрдән јашајан Аллаһа тәрәф дөнүн’ (Һәвариләрин ишләри 14:8—15). Һәр шеји јарадан ‘јашајан Аллаһ’ кимдир? ~ Бәли, һәр кәсдән уҹа олан Јеһовадыр. Иса Јеһованы ‘ваһид һәгиги Аллаһ’ адландырмышды. Демәли, кимә ибадәт етмәк лазымдыр? ~ Јалныз Јеһоваја! (Мәзмур 83:18; Јәһја 17:3; Вәһј 4:11).

Нәјә ҝөрә Павел вә Барнаба инсанларын онлара сәҹдә етмәсинә иҹазә вермәдиләр?

Инсанларын әксәријјәти ‘ваһид һәгиги Аллаһа’ јох, башга аллаһлара гуллуг едирләр. Чох вахт онлар тахтадан, дашдан, јахуд дәмирдән дүзәлтдикләри шејләрә ситајиш едирләр (Чыхыш 32:4—7; Левилиләр 26:1; Јешаја 44:14—17). Һәтта мәшһур киши вә гадынлары чох вахт аллаһ вә ја улдуз адландырырлар. Онлара иззәт вермәк дүзҝүндүр? ~

Шаул һәвари Павел оландан сонра јазмышды: «Бу әсрин танрысы имансызларын зеһинләрини кор етмишдир» (2 Коринфлиләрә 4:4). Сөһбәт һансы аллаһдан ҝедир? ~ Дүздүр, Шејтан Иблисдән! Шејтан инсанлары адамлара вә башга шејләрә ибадәт етмәјә сөвг едә билир.

 Шејтан Исаны она баш әјиб сәҹдә гылмаға мәҹбур етмәк истәјәндә Иса она нә демишди? ~ «Аллаһын олан Рәббә сәҹдә гыл вә јалныз Она гуллуг ет» (Матта 4:10). Бунунла, Иса ајдын билдирди ки, јалныз Јеһоваја ибадәт етмәк лазымдыр. Ҝәл буну јахшы баша дүшән бир нечә ҝәнҹ һаггында охујаг. Онларын ады Шадрак, Мешак вә Авед-Него иди.

Бу ҝәнҹ ибраниләр Аллаһын халгындан — исраиллиләрдән идиләр. Онлары Бабилә әсир апармышдылар. Орада Навуходоносор падшаһ гызылдан бөјүк һејкәл дүзәлтди. Бир ҝүн о әмр етди ки, мусиги чалынанда һәр кәс һејкәлә баш әјсин. ‘Ким баш әјиб сәҹдә етмәсә, одла гызмыш собанын ичинә атылаҹаг’, — дејә о хәбәрдарлыг етди. Сән орада олсајдын, нә едәрдин? ~

Бу адамлар нә үчүн һејкәлә баш әјмирләр?

 Адәтән Шадрак, Мешак вә Авед-Него падшаһын бүтүн әмрләрини јеринә јетирирдиләр. Амма бу дәфә онлар падшаһын сөзүндән чыхдылар. Билирсән, нәјә ҝөрә? ~ Чүнки Аллаһын ганунунда дејилирди: ‘Мәндән башга аллаһларын олмасын. Өзүн үчүн һеч бир ојма бүт дүзәлдиб она сәҹдә гылма’ (Чыхыш 20:3—5). Буна ҝөрә дә Шадрак, Мешак вә Авед-Него падшаһын әмринә јох, Јеһованын ганунуна табе олдулар.

Падшаһ чох гәзәбләнди вә әмр етди ки, дәрһал үч јәһудини һүзуруна ҝәтирсинләр. О сорушду: ‘Бу доғрудур ки, сиз мәним аллаһларыма гуллуг етмирсиниз? Сизә бир дәфә дә имкан верирәм. Инди мусиги сәсини ешидәндә баш әјиб, дүзәлтдијим һејкәлә сәҹдә гылын. Јохса одла гызмыш собаја атылаҹагсыныз. Онда ҝөрүм һансы аллаһ сизи мәним әлимдән гуртараҹаг’.

Мараглыдыр, ҝөрәсән онлар инди нә едәҹәкләр? Сән онларын јеринә олсајдын, нә едәрдин? ~ Онлар падшаһа дедиләр: ‘Гуллуг етдијимиз Аллаһ бизи хилас етмәјә гадирдир. Һәтта белә олмаса да, биз сәнин аллаһларына гуллуг едән дејилик вә сәнин гојдуғун гызыл һејкәлә дә сәҹдә етмәјәҹәјик’.

 Падшаһын гәзәби даһа да аловланды. О әмр етди: ‘Собаны һәмишәкиндән једди дәфә артыг гыздырын!’ Сонра ҝүҹлү әсҝәрләринә тапшырды ки, Шадрак, Мешак вә Авед-Негонун әл-голуну бағлајыб собаја атсынлар. Соба о гәдәр гызмышды ки, аловдан падшаһын өз адамлары өлдү! Бәс үч јәһудијә нә олду?

Шадрак, Мешак вә Авед-Него дүз аловун ичинә дүшдүләр. Анҹаг сонра онлар ајаға дурдулар! Онлара һеч нә олмамышды. Әл-голлары да артыг бағлы дејилди. Ахы бу неҹә ола биләрди? ~ Падшаһ собаја баханда ҹанына вәлвәлә дүшдү. ‘Мәҝәр биз ода үч нәфәри атмамышдыг?’ — дејә о сорушду. Гуллугчулар: ‘Бәли, падшаһ сағ олсун’, — дејә ҹаваб вердиләр.

Јеһова Өз хидмәтчиләрини одла гызмыш собадан неҹә хилас етди?

Сонра падшаһ деди: ‘Бәс мән орада дөрд нәфәрин ҝәздијини ҝөрүрәм, өзү дә онлара һеч нә олмур’. Билирсән, дөрдүнҹүсү ким иди? ~ Јеһованын мәләји. О, үч јәһудини горујурду ки, онлара һеч нә олмасын.

Буну ҝөрән падшаһ собаја јахынлашараг гышгырды: «Еј уҹа Аллаһын гуллары Шадрак, Мешак вә Авед-Него! Чыхын вә бураја ҝәлин». Чыханда һамы ҝөрдү ки,  онлара һеч нә олмајыб. Онлардан һеч јаныг ији дә ҝәлмирди. Белә оланда падшаһ деди: ‘Шадракын, Мешакын вә Авед-Негонун Аллаһына шүкүр олсун ки, мәләјини ҝөндәриб башга бир аллаһа сәҹдә етмәјән гулларыны хилас етди’ (Даниел, фәсил 3).

Бу ҝүн инсанлар кимләри вә нәләри илаһиләшдириб, онлара иззәт верирләр?

Гәдимдә баш вермиш бу һадисәдән биз дә өзүмүзә дәрс ҝөтүрә биләрик. Бу ҝүн дә инсанлар әшјалара, башга сөзлә, бүтләрә ибадәт едирләр. Бир енсиклопедијада дејилир: «Бајраг да хач кими мүгәддәсдир» («The Encyclopedia Americana»). Бүтләри адәтән тахтадан, дашдан, дәмирдән вә ја парчадан дүзәлдирләр. Исанын еркән шаҝирдләри Рома императорларына сәҹдә етмирдиләр. Тарихчи Даниел Манниксин сөзләринә ҝөрә, буну «бајраға тәзим етмәкдән вә ја сәдагәт андыны тәкрарламагдан имтина етмәклә» мүгајисә етмәк олар.

Инди неҹә фикирләширсән, Аллаһ үчүн фәрги вар бүт нәдән һазырланыб: парчадан, тахтадан, јохса дәмирдән? ~ Јеһованын хидмәтчисинин белә бүтләрә сәҹдә етмәси дүзҝүн оларды? ~ Шадрак, Мешак вә Авед-Него буну етмәдиләр, Јеһова да онлардан разы галды. Бәс сән онлардан неҹә нүмунә ҝөтүрә биләрсән? ~

Јеһоваја хидмәт едән адамлар башга һеч кәсә вә һеч нәјә ибадәт етмәмәлидирләр. Ҝөр Јешуа 24:14, 15, 19—22; Јешаја 42:8; 1 Јәһја 5:21 вә Вәһј 19:10 ајәләриндә бу һагда нә јазылыб.