Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Бөјүк Мүәллимдән өјрән

 Фәсил 48

Сүлһ ичиндә јени дүнјада сән дә јашаја биләрсән!

Сүлһ ичиндә јени дүнјада сән дә јашаја биләрсән!

АЛЛАҺ Адәмлә Һәвваны Еден бағында јерләшдирди. Онлар итаәтсизлик ҝөстәриб өлсәләр дә, Аллаһ елә етди ки, биз дә дахил олмагла, онларын бүтүн нәсли Ҹәннәтдә әбәди јашаја билсин. Мүгәддәс Китабда вәд олунур: «Салеһләр өлкәни мүлк олараг алаҹаг, онлар орада әбәди мәскән салаҹаг» (Мәзмур 37:29).

Мүгәддәс Китабда «јени ҝөјләр» вә «јени јер» һаггында данышылыр (Јешаја 65:17; 2 Петер 3:13). Индики «ҝөјләр» дејәндә буҝүнкү инсан һөкумәтләри нәзәрдә тутулур. Иса Мәсиһ вә онунла бирликдә ҝөјдә идарә едәнләр исә ‘јени ҝөјләри’ тәшкил едәҹәкләр. Бу јени ҝөјләр, јәни Аллаһын сүлһ ҝәтирән әдаләтли һөкумәти јер үзүнү идарә едәндә һәјат неҹә дә ҝөзәл олаҹаг!

Бәс онда «јени јер» нәдир? ~ Јени јер Јеһованы севән инсанлар олаҹаг. Ахы һәрдән Мүгәддәс Китабда јер вә ја дүнја дејәндә јерин өзү јох, јердә јашајан инсанлар нәзәрдә тутулур (Јарадылыш 11:1; Мәзмур 66:4; 96:1). Беләликлә, јени јери тәшкил едән инсанлар бурада, јер күрәсиндә јашајаҹаглар.

Пис адамларла долу олан индики дүнја артыг мөвҹуд олмајаҹаг. Әҝәр јадындадырса, Нуһун ҝүнләриндәки Дашгын пис адамлары мәһв еләмишди. Артыг өјрәндијимиз кими, индики пис дүнја да Һар-Меҝидонда јох едиләҹәк. Инди исә ҝәл ҝөрәк, Һар-Меҝидондан сонра Аллаһын јени дүнјасында һәјат неҹә олаҹаг.

 Сүлһүн һөкм сүрәҹәји јени дүнјада әбәди јашамаг истәјирсән? ~ Һеч бир һәким бизи әбәди јашада билмәз. Чүнки елә бир дәрман јохдур ки, өлүмүн гаршысыны ала билсин. Әбәди јашамағын јеҝанә јолу Аллаһа јахынлашмагдыр. Бөјүк Мүәллим бизә буну неҹә етмәји өјрәдир.

Зәһмәт олмаса, Мүгәддәс Китабыны ҝөтүр вә «Јәһја» китабынын 17-ҹи фәслинин 3-ҹү ајәсини оху. Бурада Бөјүк Мүәллим дејир: «Әбәди һәјат о демәкдир ки, Сәни, ваһид һәгиги Аллаһы вә ҝөндәрдијин Иса Мәсиһи танысынлар».

Демәли, Исанын сөзләринә әсасән, әбәди јашамаг үчүн биз нә етмәлијик? ~ Биринҹиси, биз сәмави Атамыз Јеһова, еләҹә дә бизим уғрумузда һәјатындан кечән Иса һаггында билик алмалыјыг. Бу о демәкдир ки, бизә Мүгәддәс Китабы өјрәнмәк лазымдыр. Әлиндә тутдуғун «Бөјүк Мүәллимдән өјрән» китабы бу ишдә бизә көмәк едир.

Бәс Јеһова һаггында өјрәнмәк бизә әбәди јашамагда неҹә көмәк едәҹәк? ~ Бах, бизә һәр ҝүн чөрәк јемәк лазым олдуғу кими, Јеһова һаггында да өјрәнмәк лазымдыр. Мүгәддәс Китабда дејилир: «Инсан јалныз чөрәклә јашамаз, лакин Аллаһын ағзындан чыхан һәр бир сөзлә јашар» (Матта 4:4).

Биз һәм дә Иса Мәсиһ һаггында билик алмалыјыг, чүнки бизи ҝүнаһлардан тәмизләмәк үчүн Аллаһ Өз Оғлуну ҝөндәриб. Мүгәддәс Китабда дејилир: «Башга һеч кимдә хилас јохдур». Бундан башга, орада јазылыб: «Оғула иман едәнин әбәди һәјаты вар» (Һәвариләрин ишләри 4:12; Јәһја 3:36). Бәс Исаја ‘иман етмәк’ нә демәкдир? ~ Бу о демәкдир ки, биз Исаја үрәкдән инаныр вә онсуз әбәди јашамағын мүмкүн олмадығыны баша дүшүрүк. Биз буна инанырыг? ~ Әҝәр инанырыгса, һәр ҝүн Бөјүк Мүәллимдән өјрәнмәјә давам едәҹәк вә онун дедикләринә әмәл едәҹәјик.

 Бөјүк Мүәллимдән өјрәнмәјин үсулларындан бири бу китабы дөнә-дөнә охумаг вә бүтүн шәкилләрә бахыб, онларын үзәриндә дүшүнмәкдир. Јохла ҝөр, бу шәкилләрин алтындакы суаллара ҹаваб тапа билирсән? Һәмчинин атандан вә ја анандан хаһиш ет ки, бу китабы сәнинлә охусун. Әҝәр бу мүмкүн дејилсә, онда башга бөјүкләрлә, јахуд ушагларла бирликдә оху. Инсанлара Аллаһын јени дүнјасында әбәди јашамаг үчүн Бөјүк Мүәллимдән нә етмәли олдугларыны өјрәнмәјә көмәк етмәк әла оларды, елә дејил? ~

Мүгәддәс Китабда дејилир ки, ‘дүнја кечиб ҝедир’. Амма даһа сонра Аллаһын јени дүнјасында әбәди јашамаг үчүн нә едә биләҹәјимиз изаһ олунур. Орада дејилир: «Аллаһын ирадәсини јеринә јетирән әбәди јашајыр» (1 Јәһја 2:17). Демәли, Аллаһын јени дүнјасында әбәди јашамаг үчүн нә етмәлијик? ~ Бәли, Јеһова вә Онун севимли Оғлу Иса һаггында өјрәнмәлијик. Ејни заманда, бизә өјрәндикләримизә әмәл етмәк дә лазымдыр. Арзу едирик ки, бу китаб бүтүн бунлары һәјата кечирмәкдә сәнә көмәк етсин.