Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Бөјүк Мүәллимдән өјрән

 Фәсил 25

Пислик едәнләр дәјишә биләрләр?

Пислик едәнләр дәјишә биләрләр?

ҺАМЫ јахшы ишләр ҝөрсәјди, әла оларды, елә дејил? ~ Лакин елә адам јохдур ки, һәмишә јахшы ишләр ҝөрсүн. Билирсән, нијә јахшы иш ҝөрмәк истәсәк дә, һәрдән һамымыз пис ишләр тутуруг? ~ Чүнки һәр биримиз ҝүнаһлы доғулмушуг. Амма бәзи адамлар олдугҹа чох пис ишләр тутурлар. Онлар башгаларына нифрәт едир вә гәсдән онлара пислик едирләр. Сәнҹә, онлар дәјишиб јахшы адам ола биләрләр? ~

Шәклә бах. Орада Стефаны дашлајан адамларын палтарларыны горујан бир ҹаваны ҝөрәҹәксән. Јәһудиләр ону Шаул, ромалылар исә Павел адландырырлар. Бөјүк Мүәллимин шаҝирди Стефанын өлдүрүлмәси онун үрәјинҹәдир. Ҝәл ҝөрәк Шаул нәјә ҝөрә белә пис иш тутур.

Шаул јәһудиләрин фәрисеј адланан дини групуна аиддир. Фәрисејләрин әлиндә Аллаһын Кәламы олса да, онлар өз дин рәһбәрләринин өјрәтдикләринә даһа чох үстүнлүк верирдиләр. Буна ҝөрә дә Шаулун әмәлләри пис иди.

Стефан Јерусәлимдә һәбс олунанда Шаул да орада иди. Стефаны мәһкәмә гаршысына чыхардылар. Орада һакимләрдән бәзиләри фәрисејләр иди. Онлар Стефан һаггында пис шејләр сөјләсәләр дә, о горхуја дүшмәди. Әксинә, ҹәсарәтлә данышараг Јеһова Аллаһ вә Иса Мәсиһ һаггында әсаслы шаһидлик верди.

Амма онун дедији шејләр һәмин һакимләрин хошуна ҝәлмәди. Онларын Иса һаггында артыг кифајәт гәдәр мәлуматы вар иди. Әслинә галса, бундан бир аз әввәл елә онларын өзләри Исаны өлдүрмүшдүләр!  Лакин сонра Јеһова Исаны ҝөјә галдырды. Инди, өз јолларындан дөнмәк әвәзинә, һакимләр Исанын шаҝирдләри илә мүбаризә апарырдылар.

Һакимләр Стефаны гамарлајыб шәһәрдән кәнара сүрүдүләр. Ону елә мөһкәм вурдулар ки, о, јерә јыхылды вә ону дашламаға башладылар. Шаул исә, шәкилдә ҝөрдүјүн кими, гырагда дајаныб онлара бахырды. Онун фикринҹә, Стефан өлмәли иди.

Нәјә ҝөрә Шаул Стефанын өлүмә лајиг олдуғуну дүшүнүрдү?

Билирсән, Шаул нә үчүн белә дүшүнүрдү? ~ Шаул бүтүн һәјаты боју фәрисеј олмушду вә инанырды ки, фәрисејләрин өјрәтдикләри һәгигәтдир. О, һәмин адамлара нүмунә кими бахырды, буна ҝөрә дә онлар кими давранырды (Һәвариләрин ишләри 7:54—60).

Стефан өлдүрүлдүкдән сонра Шаул нә етди? ~ О, Исанын јердә галан шаҝирдләрини дә арадан ҝөтүрмәјә чалышырды! О, бирбаш онларын евләринә ҝирир, кишиләри вә гадынлары сүрүјүб күчәјә чыхарырды. Сонра онлары зиндана салдырырды. Мәһз буна ҝөрә дә шаҝирдләрдән чоху Јерусәлимдән чыхыб ҝетмәјә мәҹбур олду. Лакин онлар Иса һаггында тәблиғ етмәји дајандырмырдылар (Һәвариләрин ишләри 8:1—4).

 Буну ҝөрән Шаулун Исанын шаҝирдләринә олан нифрәти даһа да артырды. Буна ҝөрә дә о, баш каһин Гајафанын јанына ҝедиб, Дәмәшг шәһәриндәки мәсиһчиләри һәбс етмәк үчүн ондан иҹазә алды. Шаул мәсиһчиләри Јерусәлимә ҝәтирмәк истәјирди ки, онлары ҹәзаландырсынлар. Амма Дәмәшгә ҝедән јолда онун башына гәрибә һадисә ҝәлди.

Шаулла данышан кимдир вә о, Шаулу нә етмәјә ҝөндәрир?

Гәфләтән ҝөјдән ишыг нур сачды вә бир сәс деди: «Шаул, Шаул! Нә үчүн Мәни тәгиб едирсән?» Ҝөјдән данышан Исанын өзү иди! Ишыг елә ҝур иди ки, Шаулун ҝөзләри тутулду вә ону Дәмәшгә јанындакы адамлар апардылар.

Үч ҝүн сонра Иса Дәмәшгдә јашајан Һананја адлы адама ҝөрүнтүдә ҝөрүндү. Иса Һананјаја тапшырды ки, Шаула баш чәксин, ҝөзләрини ачыб онунла данышсын. Һананја Шаулла данышанда о, Иса һаггында һәгигәти гәбул етди. Онун ҝөзләри ачылды. Шаулун һәјаты бүсбүтүн дәјишди вә о, Аллаһын садиг хидмәтчиси олду (Һәвариләрин ишләри 9:1—22).

Инди баша дүшдүн, нәјә ҝөрә Шаул пис ишләр ҝөрүрдү? ~ Она ҝөрә ки, она дүзҝүн олмајан шејләр өјрәтмишдиләр. О, Аллаһа садиг олмајан инсанларын јолу илә ҝедирди. Һәм дә елә адамларла отуруб-дурурду ки, онлар инсанларын фикрини Аллаһын Кәламындан үстүн тутурду. Бәс нә үчүн башга фәрисејләр Аллаһа гаршы мүбаризә апармаға давам етсәләр дә, Шаул өз һәјатыны дәјишиб јахшы ишләр ҝөрмәјә башлады? ~ Чүнки Шаул һәгигәтә нифрәт етмирди. Буна ҝөрә дә һәгигәти билән кими ону гәбул етди.

Билирсән, Шаул сонралар ким олду? ~ Бәли, о, Исанын һәвариси олан һәвари Павел кими танынмаға башлады. Бир шеји дә унутма, Мүгәддәс Китабы јазанларын ичиндә ән чох китаб јазан елә Павел олмушдур.

Шаула бәнзәјән бир чох инсанлар да һәјатларыны дәјишә биләрләр. Амма бу, асан дејил, чүнки елә бир шәхс вар ки, инсанларын пис иш  ҝөрмәси үчүн һәр шејә әл атыр. Билирсән, о кимдир? ~ Дәмәшгә ҝедән јолда Шаула ҝөрүнәндә Иса онун һаггында данышмышды. Орада Иса ҝөјдән Шаула демишди: ‘Сәни инсанларын ҝөзләрини ачмаға ҝөндәрирәм ки, онлар гаранлыгдан нура, Шејтанын һакимијјәтиндән Аллаһа тәрәф дөнсүнләр’ (Һәвариләрин ишләри 26:17, 18).

Бәли, бүтүн инсанлары пис иш ҝөрмәјә сөвг едән Шејтан Иблисдир. Һәрдән елә олур ки, дүзҝүн давранмаг сәнин үчүн чәтин олсун? ~ Һамымыза чәтин олур. Буну чәтин едән Шејтандыр. Амма дүзҝүн давранмағын һәмишә асан олмамасынын башга бир сәбәби дә вар. Билирсән, һансы сәбәбдир? ~ Бу, һамымызын ҝүнаһлы доғулмасыдыр.

Ҝүнаһлы олдуғумуза ҝөрә чох вахт пис иш тутмаг дүзҝүн давранмагдан асан олур. Белә исә биз нә етмәлијик? ~ Бәли, дүзҝүн давранмаг үчүн мүбаризә апармалыјыг. Белә етсәк, әмин ола биләрик ки, бизи севән Иса көмәјимизә чатаҹаг.

Иса јер үзүндә оланда пис ишләр ҝөрән, лакин сонра јахшылыға доғру дәјишән инсанлары севдијини ҝөстәрмишди. Һәјатларыны дәјишмәјин онлар үчүн нә гәдәр чәтин олдуғуну о, јахшы билирди.  Мәсәлән, о заман чохлу кишиләрлә ҹинси әлагәјә ҝирән гадынлар вар иди. Сөзсүз ки, бу, дүзҝүн дејилди. Мүгәддәс Китабда белә гадынлар фаһишә адланыр.

Иса нә үчүн пис ишләр ҝөрән бу гадыны бағышлады?

Бир дәфә, белә гадынлардан бири Иса һаггында ешидиб фәрисејин евинә, онун јанына ҝәлди. О, Исанын ајагларыны јағлады вә сачлары илә онун ајагларына төкүлән ҝөз јашларыны силди. О, етдији ҝүнаһларына ҝөрә чох пешман иди, буна ҝөрә дә Иса ону бағышлады. Лакин фәрисејләрин фикринҹә, о, бағышланмаға лајиг дејилди (Лука 7:36—50).

Билирсән, Иса фәрисејләрин бәзиләринә нә деди? ~ О, онлара деди: «Фаһишәләр Аллаһын Сәлтәнәтинә сиздән габаг ҝирирләр» (Матта 21:31). Иса она ҝөрә белә деди ки, фаһишәләр она инаныр вә пис јолларындан дөнүрдүләр. Фәрисејләр исә Исанын шаҝирдләринә пислик етмәкдән галмырдылар.

Беләликлә, Мүгәддәс Китаб һәрәкәтимизин пис олдуғуну дејәндә биз дәјишмәјә һазыр олмалыјыг. Һәмчинин Јеһованын биздән нә ҝөзләдијини биләндә дә Онун истәјини һәвәслә јеринә јетирмәлијик. Белә олан һалда, Јеһованын үрәјини севиндирәҹәјик, О да бизә әбәди һәјат бәхш едәҹәк.

Пис шејләрдән узаг дура билмәк үчүн ҝәл бирликдә Мәзмур 119:9—11; Сүлејманын мәсәлләри 3:5—7 вә 12:15 ајәләрини охујаг.