Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Бөјүк Мүәллимдән өјрән

 Фәсил 6

Бөјүк Мүәллим инсанлара хидмәт едирди

Бөјүк Мүәллим инсанлара хидмәт едирди

КИМСӘ сәнин үчүн јахшы бир шеј едәндә хошуна ҝәлир? ~ Башгаларынын да хошуна ҝәлир. Үмумијјәтлә, бу, һамымыза хошдур. Бөјүк Мүәллим буну билирди, она ҝөрә дә һәмишә инсанлар үчүн нә исә едирди. О демишди: ‘Мәнә хидмәт едилмәк үчүн дејил, хидмәт етмәјә ҝәлмишәм’ (Матта 20:28).

Исанын шаҝирдләри нә һагда мүбаһисә едирдиләр?

Демәли, әҝәр биз Бөјүк Мүәллим кими олмаг истәјириксә, нә етмәлијик? ~ Башгаларына хидмәт етмәлијик. Онлар үчүн нә исә јахшы бир шеј етмәлијик. Дүздүр, чохлары белә етмир. Әслиндә, инсанларын әксәријјәти истәјир ки, һамы онлара хидмәт етсин. Бир ара һәтта Исанын шаҝирдләри дә бу фикирдә идиләр. Онлардан һәр бири диҝәрләриндән үстүн олмаг истәјирди.

Бир ҝүн Иса шаҝирдләри илә узаг јола чыхмышды. Онлар Галилеја дәнизи јахынлығында јерләшән Кефернаһум шәһәринә ҝәләндә бир евә ҝирдиләр. Орада Иса онлардан сорушду: «Јолда аранызда нә данышырдыныз?» Онлар сәсләрини чыхартмадылар, чүнки јолда араларында кимин даһа бөјүк олдуғу барәдә мүбаһисә едирдиләр (Марк 9:33, 34).

 Иса билирди ки, шаҝирдләриндән киминсә өзүнү диҝәрләриндән үстүн һесаб етмәси дүзҝүн дејил. Буна ҝөрә дә, бу китабын биринҹи фәслиндә өјрәндијимиз кими, Иса онларын арасына бир балаҹа ушаг ҝәтириб деди ки, һәр бири бу балаҹа ушаг кими тәвазөкар олмалыдыр. Лакин онлар өзләринә бундан дәрс ҝөтүрмәмишдиләр. Буна ҝөрә дә Иса өлүмүндән бир аз әввәл онлара һеч вахт унуда билмәјәҹәкләри бир дәрс верди. Билирсән, о нә етди? ~

Онлар бирликдә јемәк јејәркән Иса сүфрәдән галхды, бир дәсмал ҝөтүрүб белинә бағлады. Сонра ләјән ҝөтүрүб ичинә су төкдү. Јәгин шаҝирдләри марагла онун нә едәҹәјини ҝөзләјирдиләр. Бир тәсәввүр ет! Иса чөмбәлиб бир-бир онларын ајагларыны јуду, сонра дәсмалла гурулады. Сән онларын арасында олсајдын, өзүнү неҹә һисс едәрдин? ~

Иса шаҝирдләринә һансы дәрси верди?

Шаҝирдләри дүшүнүрдүләр ки, Бөјүк Мүәллимин онлара бу ҹүр хидмәт етмәси дүзҝүн дејил. Исанын бу һәрәкәти онлары утандырды. Петер Исанын онун ајагларыны јумасына разы олмурду. Лакин Иса деди ки, о, буну етмәлидир.

Бу ҝүн биз, адәтән, бир-биримизин ајағыны јумуруг. Лакин Иса јер үзүндә јашајан дөврдә белә етмәк адәт иди. Билирсән, нијә? ~ Исанын вә шаҝирдләринин јашадығы әразидә инсанлар јалын ајагларына сәндәл ҝејинирдиләр. Буна ҝөрә дә онлар тозлу-торпаглы јолларла ҝедәндә ајаглары чиркләнирди. Евә ҝәлән адамын ајагларыны јумаг һөрмәт әламәти сајылырды.

Лакин һәмин ҝүн Исанын шаҝирдләриндән һеч бири о бириләринин ајагларыны јумады. Буна ҝөрә дә Иса өзү буну етди. Иса бунунла шаҝирдләринә ваҹиб бир дәрс верди. Бу, онлара лазым иди. Биз дә бундан өзүмүзә ибрәт дәрси ҝөтүрә биләрик.

Билирсән, бу һансы дәрсдир? ~ Иса сүфрә архасына гајыдандан сонра изаһ етди: «Мәним сизә нә етдијими билирсинизми? Сиз Мәнә  “Мүәллим” вә “Рәбб” дејирсиниз вә доғру сөјләјирсиниз, она ҝөрә ки, Мән Ојам. Мадам ки, Мән Рәбб вә Мүәллим олдуғум һалда ајагларынызы јудум, сиз дә бир-биринизин ајагларыны јумаға борҹлусунуз» (Јәһја 13:2—14).

Башгаларына неҹә көмәк едә биләрсән?

Бунунла Бөјүк Мүәллим ҝөстәрмишди ки, о, шаҝирдләринин бир-биринә хидмәт етмәсини истәјир. О истәмирди ки, онлар анҹаг өзләрини фикирләшсинләр вә дүшүнсүнләр ки, чох ваҹиб адамдырлар, она ҝөрә дә һамы онлара хидмәт етмәлидир. Әксинә, Иса истәјирди ки, шаҝирдләри башгаларына хидмәт етмәјә һазыр олсунлар.

Бу, һәгигәтән дә ҝөзәл дәрсдир, елә дејилми? ~ Сән дә Бөјүк Мүәллимә охшамаг вә башгаларына хидмәт етмәк истәјирсән? ~ Һәр биримиз башгалары үчүн нә исә едә биләрик. Бу, онлары севиндирәҹәк. Ән әсасы исә, Иса вә онун Атасы севинәҹәк.

Башгаларына хидмәт етмәк чәтин дејил. Диггәтли олсан, ҝөрәҹәксән ки, башгалары үчүн чох шеј едә биләрсән. Мәсәлән, фикирләш ҝөр анана һансы ишдә көмәк едә биләрсән? Јахшы билирсән ки, о һәм сәнин, һәм дә аиләнизин диҝәр үзвләри үчүн чох шеј едир. Она  көмәк едә биләрсән? ~ Нәјә ҝөрә һансы көмәјин лазым олдуғуну ондан сорушмајасан?

Бәлкә, јемәкдән әввәл сүфрәни ачасан? Јахуд нәјә ҝөрә јемәкдән сонра сүфрәни јығыб, чиркли габлары јумајасан? Бәзи ушаглар һәр ҝүн дөшәмәни сүпүрүб-силирләр. Һәр нә етсән дә, Иса кими, башгаларына хидмәт етмиш олаҹагсан.

Сәнин кичик баҹын вә ја гардашын вар? Онлара хидмәт едә биләрсән? Јадда сахла ки, Бөјүк Мүәллим олан Иса шаҝирдләринә дә хидмәт едирди. Кичик баҹына вә гардашына хидмәт етсән, Иса кими давранмыш олаҹагсан. Онлар үчүн нә едә биләрсән? ~ Бәлкә, ојнадыгдан сонра онлара ојунҹагларыны јеринә гојмағы өјрәдәсән? Јахуд онлара палтарларыны ҝејинмәјә вә ја чарпајыны јығмаға көмәк едә биләрсән.  Фикирләш ҝөр, онлар үчүн даһа нә етмәк олар? ~ Белә етсән, шаҝирдләри Исаны чох истәдикләри кими, онлар да сәни севәҹәкләр.

Мәктәбдә дә башгаларына — синиф јолдашларына вә ја мүәллимләринә хидмәт едә биләрсән. Киминсә китабы јерә дүшәндә ону ҝөтүрүб вермәклә јахшылыг етмиш оларсан. Һәмчинин мүәллим үчүн лөвһәни силмәк вә ја башга шеј етмәк олар. Һәтта лазым оланда ушаглардан кимәсә гәләм вә ја карандаш вермәк дә хејирхаһ ишдир.

Һәрдән ҝөрәҹәксән ки, хидмәт етдијин адамларын һамысы сәнә «сағ ол» демир. Бәс буна ҝөрә биз даһа јахшы иш ҝөрмәмәлијик? ~ Јох, бу белә дејил! Бир чохлары јахшы ишләринә ҝөрә Исаја тәшәккүр етмирдиләр. Буна бахмајараг, Иса јахшылыг етмәјә давам едирди.

Беләликлә, ҝәл һәмишә инсанлара хидмәт едәк. Ҝәл Бөјүк Мүәллим олан Исанын неҹә даврандығыны јадда сахлајаг вә һәмишә онун нүмунәсини изләмәјә чалышаг.

Башгаларына көмәк етмәк һаггында нөвбәти ајәләрдән охумаг олар: Сүлејманын мәсәлләри 3:27, 28; Ромалылара 15:1, 2 вә Галатијалылара 6:2.