Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Бөјүк Мүәллимдән өјрән

 Фәсил 42

Нә үчүн ишләмәк лазымдыр?

Нә үчүн ишләмәк лазымдыр?

СӘНИН ән чох нә хошуна ҝәлир, ишләмәк, јохса ојнамаг? ~ Дүздүр, ојнамагда пис бир шеј јохдур. Мүгәддәс Китабда Јерусәлимин ‘мејданларынын орада ојнајан оғлан вә гыз ушаглары илә долаҹағындан’ данышылыр (Зәкәријјә 8:5).

Ушагларын ојнамағына бахмаг Бөјүк Мүәллимин хошуна ҝәлирди. Јер үзүнә ҝәлмәздән әввәл о демишди: «Рәббин јанында мемар [«маһир уста», ЈД] идим... Һүзурунда һәмишә севинирдим». Диггәт јетир ки, Иса ҝөјдә Јеһова илә бирликдә ишләјирди. Ҝөјдә оларкән о демишди: «Бәшәр өвладларына ҝөрә фәрәһләнирдим». Бәли, әввәлки фәсилләрдә өјрәндијимиз кими, Бөјүк Мүәллим һамыја, еләҹә дә ушаглара сәмими мараг ҝөстәрирди (Сүлејманын мәсәлләри 8:30, 31).

Јер үзүнә ҝәлмәздән әввәл Бөјүк Мүәллимә нә севинҹ ҝәтирирди?

 Неҹә фикирләширсән, Исанын өзү дә балаҹа оланда ојнајырды? ~ Јәгин ки, ојнајырды. Бәс ҝөјдә «маһир уста» олан Иса ҝөрәсән јер үзүндә оланда да ишләјирди? ~ Исаны «дүлҝәр оғлу» адландырырдылар. Бундан башга, она «дүлҝәр» дә дејирдиләр. Бу нәји ҝөстәрир? ~ Исаны өз оғлу кими бөјүдән Јусиф, ҝөрүнүр, бу сәнәти она өјрәтмишди. Беләликлә, Иса да дүлҝәр олмушду (Матта 13:55; Марк 6:3).

Иса неҹә дүлҝәр иди? ~ Неҹә фикирләширсән, о, ҝөјдә маһир уста олдуғу кими, јердә дә мәһарәтли дүлҝәр иди? ~ Ҝәл һәмин дөврдә дүлҝәрлијин нә гәдәр чәтин пешә олдуғуна диггәт јетирәк. Чох ҝүман ки, Иса  мешәјә ҝетмәли, ағаҹ кәсмәли, ону доғрамалы, тахта парчаларыны евә ҝәтирмәли, сонра онлардан стол, стул вә башга шејләр дүзәлтмәли иди.

Сәнҹә, бу иш Исаја зөвг верирди? ~ Әҝәр сән башгалары үчүн ҝөзәл столлар, стуллар вә диҝәр шејләр дүзәлтсәјдин, севинәрдин? ~ Мүгәддәс Китабда дејилир ки, инсанын ‘етдији ишдән зөвг алмасы’ јахшыдыр. Ишдән алдығымыз зөвгү ојнамагдан ала билмәрик (Ваиз 3:22).

Доғрудан да, иш бизә һәм әгли, һәм дә физики фајда ҝәтирир. Ушагларын чоху ҝүнләрини телевизора бахмагла, ја да видеоојунлар ојнамагла кечирирләр. Белә ушаглар көкәлир, ҝүҹсүз олур вә һеч нәдән севинҹ дујмурлар. Онлар һеч башгаларына да севинҹ ҝәтирмирләр. Хошбәхт олмаг үчүн биз нә етмәлијик? ~

Бу китабын 17-ҹи фәслиндә өјрәнмишдик ки, вермәк вә башгалары үчүн нә исә етмәк инсана севинҹ ҝәтирир (1 Тимотејә 1:11). Мүгәддәс Китабда дејилир ки, Јеһова хошбәхт Аллаһдыр. «Сүлејманын мәсәлләри»ндә охудуғумуз кими, Иса Аллаһын ‘һүзурунда һәмишә севинирди’. Сәнҹә, Исаны севиндирән нә иди? ~ «Атам индијәдәк ишләмәкдәдир, Мән дә ишләјирәм», — дејәрәк о, бунун сәбәбләриндән бирини ачыглады (Јәһја 5:17).

Јер үзүндә јашајанда Иса өмүр боју дүлҝәр ишләмәмишди. Јеһова Аллаһ она хүсуси бир иш тапшырмышды. Билирсән, һансы иши? ~ Иса демишди: ‘Аллаһын Падшаһлығынын мүждәсини јајмалыјам, чүнки Мән бунун үчүн ҝөндәрилмишәм’ (Лука 4:43). Һәрдән Исанын тәблиғ етдији адамлар она иман ҝәтирир вә ондан ешитдикләрини башгаларына чатдырырдылар. Мәсәлән, онлардан бири шәкилдә ҝөрдүјүн самаријалы гадындыр (Јәһја 4:7—15, 27—30).

Иса јер үзүндә јашајанда һансы ики ишлә мәшғул олурду?

Иса бу ишә неҹә јанашырды? Сәнҹә, ону јеринә јетирмәк истәјирди? ~ Иса демишди: «Мәним јемәјим Мәни Ҝөндәрәнин ирадәсини  јеритмәк вә Онун ишини тамамламагдыр» (Јәһја 4:34). Севдијин хөрәји јемәк сәнә нә гәдәр ләззәт верир? ~ Бунун үзәриндә дүшүнмәклә Аллаһын тапшырдығы иши Исанын нә гәдәр хошладығыны баша дүшмәк олар.

Аллаһ бизи елә јарадыб ки, ишләмәкдән мәмнунлуг дујуруг. Аллаһ демишди ки, инсанын өз ‘зәһмәтиндән зөвг алмасы’ Онун инсана олан һәдијјәсидир. Буна ҝөрә дә кичик јашларында ишләмәји өјрәнсән, бүтүн һәјатын севинҹ ичиндә кечәҹәк (Ваиз 5:19).

Дүздүр, балаҹа ушаглар бөјүкләрин ишини ҝөрә билмәзләр. Буна бахмајараг, һамымыз һансыса иши ҝөрә биләрик. Ола биләр, валидејнләрин һәр ҝүн ишләјиб пул газанырлар ки, сизин јемәјиниз вә галмаға јериниз олсун. Бундан башга, еви вә һәјәт-баҹаны тәмиз вә сәлигәли сахламаг үчүн дә чох иш ҝөрмәк лазымдыр.

Бүтүн аиләјә көмәк етмәк үчүн һансы ишләри ҝөрмәк олар? ~ Сүфрәни ачмаг, габлары јумаг, зибили атмаг, отағыны тәмизләмәк вә ојунҹагларыны јеринә гојмаг олар. Бәлкә дә, сән артыг бу ишләрдән бәзиләрини ҝөрүрсән. Бу ишләрин һәгигәтән дә бүтүн аиләјә хејри дәјир.

Ојнајандан сонра ојунҹаглары јеринә јығмаг нәјә ҝөрә ваҹибдир?

Ҝәл ҝөрәк, бу ишләрин аиләјә һансы хејри дәјир? Ојнајандан сонра ојунҹаглары јеринә јығмаг лазымдыр. Сәнҹә, бу нәјә ҝөрә ваҹибдир? ~ Бунун сајәсиндә ев тәмиз галаҹаг вә һеч кимә хәтәр дәјмәјәҹәк. Јох әҝәр ојунҹагларыны јеринә јығмасан, бир ҝүн анан әлидолу отаға ҝирәндә онлардан бири онун ајағынын алтында галар, о бүдрәјәр вә јыхылыб әзиләр. Ону һәтта хәстәханаја апармаг лазым ҝәлә биләр. Бу, чох пис оларды, елә дејил? ~ Буна ҝөрә дә ојнајандан сонра ојунҹагларыны јеринә гојсан, бунун һамыја хејри дәјәҹәк.

Ушагларын етмәли олдуглары башга иш дә вар. Мәсәлән, ев тапшырығы. Мәктәбдә сән охумағы өјрәнирсән. Бәзи ушагларын охумагдан  хошу ҝәлсә дә, диҝәрләринә бу, чәтин ҝәлир. Әввәлҹә чәтин ҝөрүнсә дә, јахшы охумағы өјрәнсән, сонра өзүнүн дә хошуна ҝәләҹәк. Охумағы баҹаранда чохлу мараглы шејләр өјрәнәҹәксән. Сән һәтта Аллаһын китабыны, Мүгәддәс Китабы да охуја биләҹәксән. Буна ҝөрә дә ев тапшырыгларыны јахшы јеринә јетирмәк һәгигәтән дә фајдалыдыр, елә дејил? ~

Бәзи инсанлар ишләмәк истәмирләр. Јәгин сән дә беләләрини таныјырсан. Амма Аллаһ бизи ишләмәк үчүн јаратдығындан биз ишдән зөвг алмағы өјрәнмәлијик. Бөјүк Мүәллимин өз ишиндән нә дәрәҹәдә хошу ҝәлирди? ~ О, бундан севдији јемәк гәдәр зөвг алырды. Бәс о, һансы ишдән бәһс едирди? ~ О, инсанлара Јеһова Аллаһ һаггында вә әбәди һәјаты неҹә ала биләҹәкләри барәдә данышырды.

Беләликлә, ишдән зөвг алмаға бизә бир шеј көмәк едә биләр. Өзүндән соруш: «Бу иши нәјә ҝөрә ҝөрмәк лазымдыр?» Һансыса иши ҝөрмәјин нә үчүн ваҹиб олдуғуну биләндә ону етмәк асан олур. Ишин бөјүк вә ја кичик олмасындан асылы олмајараг, ону ҹанла-башла јеринә јетир. Әҝәр ишини јахшы ҝөрсән, Бөјүк Мүәллим кими сән дә әлләринин ишиндән севинҹ дујаҹагсан.

Мүгәддәс Китаб ишимизи јахшы ҝөрмәјә бизә көмәк едә биләр. Сүлејманын мәсәлләри 10:4; 22:29; Ваиз 3:12, 13 вә Колослулара 3:23 ајәләриндә јазыланлары оху.