ТӘХМИНӘН ики мин ил бундан әввәл гејри-ади бир ушаг дүнјаја ҝәлди. О бөјүјүб дүнјада јашамыш ән бөјүк инсан олду. Һәмин дөврдә нә тәјјарә, нә дә ки машын варды. Һеч телевизор, компүтер вә Интернет дә јох иди.

Һәмин ушағын адыны Иса гојдулар. О, дүнјада ән мүдрик инсан олду. Һәмчинин о, мүәллимләрин дә ән јахшысы иди. О, чәтин шејләри елә изаһ едирди ки, һамы асанлыгла баша дүшүрдү.

Иса инсанлары һәр јердә — дәниз кәнарында, гајыгда, евдә вә јол ҝедәндә өјрәдәрди. Онун машыны јох иди вә һараса ҝедәндә автобусла вә ја гатарла да ҝетмирди. Иса инсанлары өјрәтмәк үчүн һәр јерә пијада ҝедирди.

Биз башга адамлардан чох шеј өјрәнирик, амма ән ваҹиб шејләри Бөјүк Мүәллим олан Исадан өјрәнә биләрик. Онун сөзләри исә Мүгәддәс Китабда јазылыб. Бу сөзләри Мүгәддәс Китабдан охујанда санки онлары Исанын өз дилиндән ешидирик.

Иса нәјә ҝөрә Бөјүк Мүәллим олуб? Илк нөвбәдә она ҝөрә ки, Исаны да өјрәдән олуб. Үстәлик, о, гулаг асмағын ваҹиблијини баша дүшүрдү. Бәс Иса кимә гулаг асырды? Ону ким өјрәтмишди? ~ Атасы. Онун Атасы исә Аллаһдыр.

Јер үзүнә ҝәлмәздән әввәл Иса ҝөјдә Аллаһла јашамышды. Буна ҝөрә дә Иса һамыдан фәргләнирди, чүнки һеч ким јер үзүндә доғулмаздан әввәл ҝөјдә јашамајыб. Ҝөјдә оланда Иса јахшы Оғул иди, чүнки һәмишә Атасына гулаг асырды. Бу сәбәбдән  о, Аллаһдан өјрәндикләрини инсанлара өјрәдә билди. Сән дә атанын вә ананын сөзүнә бахсан, Иса кими јахшы ушаг ола биләрсән.

Исанын Бөјүк Мүәллим олмасынын диҝәр сәбәби инсанлары севмәси иди. О, инсанлара Аллаһ һаггында өјрәтмәк истәјирди. Иса тәкҹә бөјүкләри јох, ушаглары да севирди. Ушаглар да онун јанында олмағы хошлајырдылар, чүнки Иса онларла данышыр вә онлары динләјирди.

Исанын јанында олмаг нәјә ҝөрә ушагларын хошуна ҝәлирди?

Бир ҝүн бир нечә валидејн балаҹа ушагларыны Исанын јанына ҝәтирди. Лакин онун достлары дүшүнүрдүләр ки, Бөјүк Мүәллимин чохлу иши олдуғундан балаҹа ушагларла сөһбәт етмәјә вахты јохдур. Буна ҝөрә дә валидејнләрә вә ушаглара дедиләр ки, чыхыб ҝетсинләр. Бәс Иса нә етди? ~ О деди: «Гојун ушаглар Мәним јаныма ҝәлсинләр! Онлара мане олмајын!» Бәли, Иса балаҹа ушагларын онун јанына ҝәлмәсини истәјирди. Буна ҝөрә дә олдугҹа мүдрик вә башынын гарышыг олмасына бахмајараг, балаҹа ушаглары өјрәтмәк үчүн вахт ајырырды (Марк 10:13, 14).

 Билирсән, Иса нәјә ҝөрә ушаглары өјрәдир, онлары динләјирди? О истәјирди ки, онлар хошбәхт олсунлар. Мәһз буна ҝөрә дә онлара сәмави Атасы олан Аллаһ һаггында данышырды. Бәс инсанларын хошбәхт олмасы үчүн сән нә едә биләрсән? ~ Аллаһ һаггында өјрәндикләрини онлара даныша биләрсән.

Бир дәфә Иса балаҹа ушағын васитәсилә достларына ваҹиб бир шеји өјрәтмишди. О, балаҹа бир ушағы ҝәтириб шаҝирдләринин арасына гојмуш вә демишди ки, онлар хасијјәтләрини дәјишиб һәмин бу ушаг кими олмалыдырлар.

Бөјүк ушаглар вә јеткин инсанлар балаҹа ушагдан нә өјрәнә биләрләр?

Иса бу сөзләрлә нә демәк истәјирди? Сәнҹә, јеткин инсан, һәтта јашҹа бир аз бөјүк ушаг һансы мәнада балаҹа ушаг кими олмалыдыр? ~ Балаҹа ушаг бөјүкләр гәдәр билмир вә өјрәнмәјә һазыр олур. Беләликлә, Иса дејирди ки, шаҝирдләринә балаҹа ушаг кими тәвазөкар олмаг лазымдыр. Бәли, һәр биримиз башгаларындан чох шеј өјрәнә биләрик. Һәм дә һамымыз баша дүшмәлијик ки, Исанын өјрәтдикләри бизим шәхси фикирләримиздән даһа ваҹибдир (Матта 18:1—5).

Исанын Бөјүк Мүәллим олмасынын сәбәбләриндән бири одур ки, о, мараглы шәкилдә өјрәтмәји баҹарырды. О, һәр шеји садә вә ајдын изаһ едирди. Гушлар, чичәкләр кими һамыја таныш олан шејләрдән данышараг инсанлара Аллаһ һаггында өјрәдирди.

Бир ҝүн Иса дағын јамаҹында оланда онун јанына чохлу адам ҝәлди.  Шәкилдә ҝөрдүјүн кими, Иса отуруб халга тәблиғ етмәјә башлады. Онун бу нитги «Дағүстү тәблиғ» адланыр. О демишди: ‘Ҝөјдәки гушлара бахын, онлар нә әкир, нә дә анбарларда топлајырлар, амма ҝөјдәки Аллаһ онлары једиздирир. Сиз онлардан даһа дәјәрли дејилсинизми?’

Иса гушлардан вә чичәкләрдән данышаркән она гулаг асанлара нәји баша салмаг истәјирди?

Иса һәмчинин демишди: ‘Тарла занбагларынын неҹә бөјүдүкләринә бахын; онлар зәһмәт чәкмирләр. Анҹаг бахын ҝөрүн нә ҝөзәлдирләр! Һәтта варлы Сүлејман белә, тарладакы занбаглар гәдәр ҝөзәл ҝејинмәмишди. Беләликлә, әҝәр Аллаһ тарла отунун гајғысына галырса, сизин дә гајғыныза галмајаҹагмы?’ (Матта 6:25—33).

Исанын нә демәк истәдијини баша дүшүрсән? ~ О истәмирди ки, биз јемәји вә палтары һарадан тапаҹағымыза ҝөрә нараһат олаг. Аллаһ бунларын бизә лазым олдуғуну билир. Иса демирди ки, биз  јемәк вә ја палтар алмаг үчүн ишләмәмәлијик. Садәҹә, биринҹи јерә Аллаһы гојмалыјыг. Әҝәр белә етсәк, Аллаһ һәм јемәјимизи, һәм дә палтарымызы јетирәҹәк. Сән буна инанырсан? ~

Сәнҹә, Иса сөзүнү гуртаранда ҹамаат нә дүшүнүрдү? ~ Мүгәддәс Китабда дејилир ки, онлар Исанын неҹә өјрәтдијинә ҝөрә һејрәт ичиндә идиләр. Ону динләмәк олдугҹа мараглы иди. Онун дедикләри инсанлара дүзҝүн давранмаға көмәк едирди (Матта 7:28).

 Беләликлә, ҝөрдүк ки, Исанын дедикләрини өјрәнмәк чох ваҹибдир. Сән билирсән, буну неҹә едә биләрик? ~ Онун сөзләри бир китабда јазылыб. Билирсән, бу һансы китабдыр? ~ Мүгәддәс Китаб. Бу о демәкдир ки, Исаја гулаг асмаг үчүн Мүгәддәс Китабда охудугларымыза ҹидди јанашмалыјыг. Мүгәддәс Китабда бир мараглы әһвалат вар. Һәмин әһвалатда Аллаһын Өзү бизә Исаја гулаг асмағы тапшырыр. Ҝәл ҝөрәк бу һансы әһвалатдыр.

Бир ҝүн Иса үч досту илә бирҝә даға галхмышды. Достларынын ады Јагуб, Јәһја вә Петер иди. Биз бир гәдәр сонра онлар һагда чох шеј өјрәнәҹәјик, чүнки онларын үчү дә Исанын јахын достлары иди. Бу гејри-ади һадисәдә исә Исанын үзү нур сачмаға башлады. Шәкилдә ҝөрдүјүн кими, онун палтары да пар-пар парылдајырды.

«Бу Мәним севимли Оғлумдур. Она гулаг асын!»

Гәфилдән Иса вә онун достлары ҝөјдән бир сәс ешитдиләр. О дејирди: «Бу Мәним севимли Оғлумдур, Ондан чох мәмнунам, Она гулаг асын!» (Матта 17:1—5). Билирсән, бу кимин сәси иди? ~ Бу, Аллаһын сәси иди! Бәли, онлара Оғлунун сөзүнә гулаг асмағы тапшыран Аллаһын Өзү иди.

Бәс биз? Биз Аллаһа табе олуб Онун Бөјүк Мүәллим олан Оғлуна гулаг асаҹағыг? ~ Әслиндә һамымыз белә етмәлијик. Јадында галыб, буну неҹә едә биләрик? ~

Дүздүр, биз Мүгәддәс Китабдан Аллаһын Оғлунун һәјаты һаггында охумагла она гулаг аса биләрик. Бөјүк Мүәллимин бизә демәк истәдији чохлу мараглы шејләр вар. Мүгәддәс Китабда јазылан бу шејләри өјрәнмәк сәнин чох хошуна ҝәләҹәк. Үстәлик, өјрәндијин јахшы шејләри јолдашларына данышсан, севинҹин даһа да артаҹаг.

Исаја гулаг асмағын ҝәтирдији фајдалар һаггында даһа чох билмәк үчүн Мүгәддәс Китабыны ач вә Јәһја 3:16; 8:28—30 вә Һәвариләрин ишләри 4:12 ајәләрини оху.