Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 Фәсил 14

Нәјә ҝөрә бағышламаг лазымдыр?

Нәјә ҝөрә бағышламаг лазымдыр?

ҺЕЧ елә олубму ки, кимсә сәнин хәтринә дәјсин? ~ Бәлкә, о, сәнинлә кобуд давраныб вә ја сәнә пис сөз дејиб? ~ Сән дә онунла ејни ҹүр давранмалысан? ~

Инсанларын әксәријјәти хәтирләринә дәјән адамлардан әвәз чыхырлар. Лакин Иса өјрәдирди ки, биз хәтримизә дәјәнләри бағышламалыјыг (Матта 6:12). Ола биләр, кимсә артыг бир нечә дәфәдир ки, бизимлә пис рәфтар едир. Онда нә етмәлијик? Ону нечә дәфә бағышламалыјыг? ~

Петер дә елә буну билмәк истәјирди. Буна ҝөрә дә о, бир ҝүн Исадан сорушду: ‘Лазым олса, гардашымы једди дәфә дә бағышламалыјам?’ Амма једди дәфә кифајәт етмир. Иса деди ки, әҝәр кимсә сәнә гаршы чохлу ҝүнаһ ишләдирсә, ‘јетмиш кәрә једди дәфә бағышламаг лазымдыр’.

Петер бағышламаг һаггында нәји билмәк истәјирди?

Бу, олдугҹа чохдур! Әҝәр кимсә бу гәдәр хәтримизә дәјсә, һеч ону јадымызда да сахлаја билмәрик, елә дејил? Исанын дедији дә елә бу иди: бизә гаршы едилән сәһвләри отуруб сајмамалыјыг. Әҝәр биздән үзр истәјәрләрсә, онлары бағышламалыјыг.

Иса шаҝирдләринә баша салмаг истәјирди ки, бағышламаг сон дәрәҹә ваҹибдир.  Буна ҝөрә дә Петерин суалына ҹаваб вердикдән сонра о, шаҝирдләринә бир һадисә данышды. Бу һадисәни динләмәк истәјирсән? ~

Гәдим дөврләрдә јахшы бир падшаһ јашајырды. О, чох хејирхаһ иди. Һәтта гулларынын еһтијаҹы оланда онлара борҹа пул да верирди. Лакин ҝүнләрин бир ҝүнү падшаһ истәди ки, гуллары она олан борҹларыны гајтарсынлар. Гуллардан бирини падшаһын һүзуруна ҝәтирдиләр. Онун  падшаһа 60 милјон динар борҹу вар иди. Бу, һәддиндән артыг чох пулдур!

Гул падшаһдан күлли-мигдарда олан борҹуну гајтармаг үчүн мөһләт истәјәндә нә баш верди?

Анҹаг гул падшаһдан алдығы пулларын һамысыны хәрҹләмишди, буна ҝөрә дә борҹуну гајтармаға бир гәпији дә јох иди. Бу сәбәбдән, падшаһ әмр верди ки, гулун өзүнү, арвадыны, ушагларыны вә әлиндә олан һәр шејини сатсынлар вә әлдә едилән пулла падшаһын борҹуну өдәсинләр. Сәнҹә, бу заман гул һансы һиссләри кечирирди? ~

О, падшаһын гаршысында диз чөкүб јалварды: ‘Аман падшаһ, мәнә бир аз да мөһләт вер, сәнә олан бүтүн борҹуму гәпијинә кими өдәјәҹәјәм’. Әҝәр сән падшаһын јериндә олсајдын, бу гула нә едәрдин? ~ Падшаһын гула јазығы ҝәлди вә ону бағышлады. О, гула деди ки, 60 милјон пулу она бағышлајыр вә бир гәпик дә олсун, ондан ҝери алмајаҹаг. Сөзсүз ки, гул севинҹиндән јерә-ҝөјә сығмырды!

Ҝөр бу гул сонра өзү нә етди. О ҝедиб она ҹәми јүз динар борҹу олан башга гулу тапды. Онун боғазындан јапышыб боғмаға башлады вә деди: ‘Тез ол, мәндән борҹ ҝөтүрдүјүн јүз динары ҝери гајтар!’ Бу ҹүр һәрәкәт едән инсаны тәсәввүр едә биләрсән? Өзү дә падшаһын о гәдәр пулу она бағышламасындан сонра һеч белә һәрәкәт етмәк оларды? ~

Рәһмсиз гул борҹуну гајтара билмәјән касыб гулла неҹә рәфтар етди?

Јүзҹә динар борҹу олан гул касыб иди. Онун һәмин ан пулу гајтармаға имканы јох иди. Буна ҝөрә дә о, борҹ верән гулун ајағына дүшүб јалварды: ‘Нә олар, мәнә бир аз вахт вер, ҝөрәҹәксән, борҹуну сон гәпијинә кими өдәјәҹәјәм’. Бәс бу гул она мөһләт вердими? ~ Сән онун јеринә олсајдын, нә едәрдин? ~

Бу гул падшаһ кими хејирхаһ дејилди. О, пулуну елә һәмин дәгигә әлиндә ҝөрмәк истәјирди. Анҹаг касыб гул пулу гајтара билмәдији үчүн ону зиндана атдырды. Диҝәр гуллар бүтүн баш верәнләри  ҝөрүрдүләр вә бу, онларын һеч хошуна ҝәлмәди. Онларын зиндана атылмыш гула јазығы ҝәлди. Ҝедиб һәр шеји бирҹә-бирҹә падшаһа данышдылар.

Баш верәнләр падшаһын да хошуна ҝәлмәди. Падшаһ рәһмсиз гула јаман гәзәбләнди. Буна ҝөрә дә ону чағыртдырыб деди: ‘Ај сәни јарамаз гул, мәнә олан бүтүн борҹуну бағышламадыммы? Сән дә өз јолдашынын борҹуну бағышламалы дејилдинми?’

Падшаһ рәһмсиз гулла неҹә давранды?

Рәһмсиз гул хејирхаһ падшаһын һәрәкәтиндән өзүнә дәрс ҝөтүрмәли иди. Амма о, буну етмәди. Буна ҝөрә дә падшаһ әмр верди ки, 60 милјон динары гајтарана кими ону зинданда сахласынлар. Әлбәттә, зинданда ола-ола о нә пул газана, нә дә ки, падшаһа борҹуну өдәјә биләрди. Буна ҝөрә дә өләнә кими орада галмалы иди.

Иса бу һекајәни данышыб гуртардыгдан сонра үзүнү шаҝирдләринә тутуб деди: «Һәр бириниз гардашларынызын тәгсирләрини үрәкдән бағышламасаныз, Сәмави Атам да сизә елә едәр» (Матта 18:21—35).

 Бир шеји унутма ки, һамымыз Аллаһа чох шеј борҹлујуг. Ән әсасы, һәјаты бизә Аллаһ бәхш едиб! Буна ҝөрә дә Аллаһа олан борҹумузла мүгајисәдә башгаларынын бизә олан борҹу чох аздыр. Онларын бизә олан борҹу бир гулун диҝәринә олан јүз динар борҹуна бәнзәјир. Лакин етдијимиз сәһвләрә ҝөрә Аллаһа олан борҹумуз гулун падшаһа олан 60 милјон динар борҹуна охшајыр.

Аллаһ чох хејирхаһдыр. Чохлу сәһвләр етмәјимизә бахмајараг, О, бизи бағышлајыр. О, сәһвләримизин әвәзини чыхмаг үчүн һәјатымызы әлимиздән алмыр. Амма бир шеји јадда сахламаг лазымдыр: јалныз башгаларынын сәһвләрини бағышладығымыз тәгдирдә, Аллаһ бизи бағышлајар. Бу, чох ваҹиб дәрсдир, елә дејилми? ~

Кимсә сәндән үзр истәсә, нә едәҹәксән?

Бәс әҝәр кимсә сәнин хәтринә дәјсә, сонра исә үзр истәсә, сән нә едәҹәксән? Ону бағышлајаҹагсан? ~ Бирдән о, буну бир нечә дәфә етсә, онда неҹә? Ону јенә дә бағышлајаҹагсан? ~

Биз үзр истәјән адамын јериндә олсајдыг, мәҝәр бағышланмағымызы истәмәздик? ~ Буна ҝөрә биз дә ону бағышламалыјыг. Һәм дә јалныз дилдә јох, үрәкдән бағышламалыјыг. Бу ҹүр давранмагла ҝөстәририк ки, биз һәгигәтән дә Бөјүк Мүәллимин давамчысы олмаг истәјирик.

Бағышламағын ваҹиб олдуғуну баша дүшмәк үчүн ҝәл Сүлејманын мәсәлләри 19:11; Матта 6:14, 15 вә Лука 17:3, 4 ајәләрини охујаг.