Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Бөјүк Мүәллимдән өјрән

 Фәсил 11

Мәләкләр инсанлара көмәк едир

Мәләкләр инсанлара көмәк едир

БӘЗИ инсанлар дејирләр ки, онлар јалныз ҝөрдүкләринә инанырлар. Анҹаг бу, ағылсызлыгдыр. Елә шејләр вар ки, биз онлары һеч вахт ҝөрмәмишик. Онлардан биринин адыны чәкә биләрсән? ~

Нәфәс алдығымыз һава һаггында нә демәк олар? Биз ону һисс едирик? ~ Әлини ағзына јахынлашдыр вә үфүр. Нә исә һисс етдин? ~ Һисс етмәјинә һисс етдин, амма һаваны ҝөрмәдин, дүздүр? ~

Биз артыг ҝөзәҝөрүнмәз руһани варлыглар һаггында данышмышыг. Өјрәндик ки, онлардан бәзиләри јахшы, бәзиләри исә писдирләр. Ҝөрә билмәдијимиз руһани варлыглардан бәзиләринин адларыны чәкә биләрсән? ~ Бәли, бунлар Јеһова Аллаһ, Иса вә јахшы мәләкләрдир. Бәс пис мәләкләр дә вар? ~ Мүгәддәс Китабда дејилир ки, вар. Биз онлар һаггында нә өјрәнмишдик? ~

Өјрәндик ки, һәм јахшы, һәм дә пис мәләкләр биздән гат-гат ҝүҹлүдүрләр. Бөјүк Мүәллим мәләкләр барәдә чох шеј билирди. Чүнки онун өзү дә јер үзүндә көрпә кими доғулмаздан әввәл ҝөјдә мәләк олмушду. О, ҝөјдә башга мәләкләрлә бирҝә јашајырды вә милјонларла мәләји таныјырды. Бүтүн бу мәләкләрин ады вар? ~

Өјрәндијимиз кими, Аллаһ улдузлара ад вериб. Беләликлә, әмин ола биләрик ки, һәр бир мәләјин дә өз ады вар. Һәмчинин биз билирик ки, онлар бир-бири илә даныша билирләр. Чүнки Мүгәддәс Китабда дејилир ки, ‘мәләкләрин дилләри’ вар (1 Коринфлиләрә 13:1). Сәнҹә, мәләкләр нә һагда данышырлар? Онлар бизим һаггымызда да данышырлар? ~

Билдијимиз кими, Шејтанын мәләкләри, јәни ҹинләр истәјирләр ки, биз Аллаһын сөзүндән чыхаг. Буна ҝөрә дә, еһтимал ки, буну неҹә едә биләҹәкләри  барәдә данышырлар. Онлар истәјирләр ки, биз онлар кими олаг вә Јеһова бизи дә севмәсин. Бәс Аллаһын салеһ мәләкләри һаггында нә демәк олар? Онлар да бизим һаггымызда данышырлар? ~ Бәли, данышырлар. Онлар бизә көмәк етмәк истәјирләр. Ҝәл сәнә бәзи јахшы мәләкләрин Јеһованы севән вә Она хидмәт едән инсанлара неҹә көмәк етдији барәдә данышым.

Мәсәлән, Бабилдә Даниел адында бир адам јашајырды. Бу шәһәрдә јашајан инсанларын чоху Јеһованы севмирди. Һәтта инсанлар белә бир ганун чыхармышдылар ки, ким Јеһова Аллаһа дуа етсә, ҹәзаландырылаҹаг. Анҹаг Даниел Јеһоваја дуа етмәјә давам едирди. Билирсән, онлар Даниелә нә етдиләр? ~

Бәли, пис инсанлар Даниели ширләрин олдуғу гујуја атдылар. Даниел бир нечә аҹ ширин әһатәсиндә галды. Билирсән, сонра нә баш верди? ~ Даниелин дедији кими, ‘Аллаһ өз мәләјини ҝөндәриб ширләрин ағзыны бағлады’. Онун башындан бир түк  белә әскик олмады! Доғрудан да мәләкләр Јеһоваја хидмәт едәнләр үчүн мөһтәшәм ишләр ҝөрә биләрләр (Даниел 6:18—22).

Дәнјалы хилас етмәк үчүн Аллаһ нә етди?

Бу һадисәдән узун илләр кечди. Бир ҝүн Петери зиндана атмышдылар. Јадындадырса, Петер Бөјүк Мүәллимин, Иса Мәсиһин досту иди. Бәзи инсанларын Петердән хошу ҝәлмирди, чүнки о дејирди ки, Иса Аллаһын Оғлудур. Буна ҝөрә дә онлар Петери һәбс етдиләр. Петерин гачмамасы үчүн кешикчиләр гапынын ағзында гаровул чәкирдиләр. Бәс она кимсә көмәк едә биләрди? ~

Петер ики кешикчинин арасында јатмышды вә әлләри зәнҹирлә бағлы иди. Анҹаг Мүгәддәс Китабда дејилир: ‘Јеһованын мәләји пејда олду  вә Петерин олдуғу јери бир нур ишыгландырды. Мәләк Петери бөјрүндән итәләјиб ојатды вә деди: «Тез дур!»’

Мәләк Бутрусу зиндандан неҹә азад етди?

Һәмин ан Петерин әлиндәки зәнҹирләр дүшдү! Мәләк она деди: ‘Палтарыны, чарыгларыны ҝејин вә ардымҹа ҝәл’. Кешикчиләр онлара мане ола билмәдиләр, чүнки мәләк Петерә көмәк едирди. Онлар дәмир дарвазаја чатанда гејри-ади бир шеј баш верди. Дарваза өз-өзүнә ачылды! Мәләк Петери азад етди ки, о, тәблиғ ишини давам етдирә билсин (Һәвариләрин ишләри 12:3—11).

Аллаһын мәләкләри бизә дә көмәк едә биләрләр? ~ Бәли, едә биләрләр. Бәс бу о демәкдирми ки, онлар бизи истәнилән зәрәрдән горујаҹаглар? ~ Хејр, ағылсыз һәрәкәт етсәк, мәләкләр бизи горумајаҹаг. Һәтта өзүмүзү јахшы апарсаг белә, бәзән башымыза пис иш ҝәлә биләр. Мәләкләрә бизи һәр хәтадан горумаг тапшырылмајыб. Әксинә, Аллаһ онлара хүсуси иш тапшырыб.

Мүгәддәс Китабда бүтүн инсанлары Аллаһа ибадәт етмәјә чағыран бир мәләк һаггында данышылыр (Вәһј 14:6, 7). Мәләк инсанларла неҹә данышыр? Һәр кәс ешитсин дејә о, уҹадан гышгырырмы? ~ Хејр, инсанлара Аллаһ һаггында Исанын јер үзүндәки давамчылары данышыр, мәләкләр исә бу ишә рәһбәрлик едирләр. Мәләкләр чалышырлар ки, сәмими истәји олан инсанлар Аллаһ һаггында билик ала билсинләр. Биз дә тәблиғ ишиндә иштирак едә биләрик вә мәләкләр мүтләг бизә көмәк едәҹәкләр.

Бәс әҝәр Аллаһы севмәјән инсанлар бизә мане олурса, бизи һәбсә атырларса, онда неҹә? Мәләкләр бизи азад едәҹәкләр? ~ Онлар буну едә биләрләр, амма һәмишә етмирләр.

Мәләк Булуса нә дејир?

Бир дәфә Исанын давамчысы Павел һәбсдә иди. Ону бир ҝәмијә миндириб јола салдылар. Ҝәми јолда оларкән дәһшәтли фыртына башлады. Анҹаг мәләкләр дәрһал өзләрини јетирмәдиләр. Чүнки Аллаһ һаггында ешитмәли олан башга инсанлар да вар иди. Мәләк Павелә деди: ‘Горхма, Павел; сәнә гејсәрин өнүнә чыхмаг ҝәрәкдир’. Бәли, Павел о дөврдә дүнјаны идарә едән гејсәрин — Рома императорунун  гаршысына чыхарылмалы иди. Бу, Павелә имкан верәҹәкди ки, она тәблиғ етсин. Павелин һарада олдуғундан мәләкләрин һәмишә хәбәри олурду вә онун көмәјинә чатырдылар. Әҝәр биз Аллаһа үрәкдән хидмәт етсәк, әмин ола биләрик ки, онлар бизә дә көмәк едәҹәкләр (Һәвариләрин ишләри 27:23—25).

Тезликлә мәләкләр башга ваҹиб бир ишдә дә иштирак едәҹәкләр. Аллаһын пис инсанлары мәһв едәҹәји ҝүн чох јахындыр. Һәгиги Аллаһа хидмәт етмәјән һәр кәс јер үзүндән силинәҹәк. Ҝөзәҝөрүнмәз олдуглары үчүн мәләкләрин олдуғуна инанмајан кәсләр јанылдыгларыны анлајаҹаглар (2 Салониклиләрә 1:6—8).

Бунун бизә һансы аидијјәти вар? ~ Әҝәр биз Аллаһын мәләкләринин тәрәфиндә олсаг, онлар бизә көмәк едәҹәкләр. Бәс биз онларын тәрәфиндәјик? ~ Әҝәр Јеһоваја хидмәт едириксә, демәли, онларын тәрәфиндәјик. Һәмчинин Јеһоваја хидмәт етмәклә биз башга инсанлары да Она хидмәт етмәјә дәвәт едирик.

Мәләкләрин инсанларын һәјатына неҹә тәсир етдији илә бағлы даһа чох мәлуматы бу ајәләрдән өјрәнмәк олар: Мәзмур 34:7; Матта 4:11; 18:10; Лука 22:43 вә Һәвариләрин ишләри 8:26—31.