АХЫРЫНҸЫ ики фәсилдә нечә нәфәрин дирилмәси һагда охумушдуг? ~ Беш нәфәрин. Онлардан нечәси ушаг иди? ~ Үчү. Дөрдүнҹүсү исә ҝәнҹ оғлан иди. Сәнҹә, бу нәји ҝөстәрир? ~

Бу ҝөстәрир ки, Аллаһ ушаглары вә ҝәнҹләри севир. Амма О, башгаларыны да дирилдәҹәк. Бәс Аллаһ јалныз јахшы адамлары дирилдәҹәк? ~ Бәлкә дә биз белә фикирләширик. Амма чохлары һеч вахт Јеһова Аллаһ вә Онун Оғлу һаггында һәгигәти ешитмәјибләр. Онлара дүзҝүн олмајан шејләр өјрәдибләр, буна ҝөрә дә онлар пис ишләр тутублар. Сәнҹә, Јеһова белә адамлары дирилдәҹәк? ~

Мүгәддәс Китабда дејилир: «Һәм салеһ, һәм дә салеһ олмајан өлүләрин дирилмәси олаҹагдыр» (Һәвариләрин ишләри 24:15). Аллаһ нә үчүн салеһ олмајанлары, јәни дүзҝүн давранмајанлары дирилдәҹәк? ~ Чүнки онларын Јеһова һаггында вә Онун инсанлардан нә истәдији барәдә өјрәнмәјә имканы олмајыб.

Аллаһ нә үчүн дүзҝүн давранмајан адамлардан бәзиләрини дирилдәҹәк?

 Неҹә фикирләширсән, Аллаһ өлән инсанлары нә вахт дирилдәҹәк? ~ Ҝәл кечмишә гајыдаг. Лазар өләндә Иса онун баҹысы Мартаја вәд етмишди: «Гардашын дириләҹәкдир». Марта да она ҹаваб вермишди: «Билирәм ки, дирилмәдә, сон ҝүндә дириләҹәкдир» (Јәһја 11:23, 24, И—93). Лазарын «сон ҝүндә» дириләҹәјини дејәндә Марта нәји нәзәрдә тутурду? ~

Исанын ҹинајәткара вәд етдији Ҹәннәт һарада олаҹаг?

Марта Исанын ‘гәбирләрдә оланларын һамысы гәбирләриндән чыхаҹаглар’ вәди һаггында ешитмишди (Јәһја 5:28). Демәли, ‘сон ҝүн’ Аллаһын јаддашында олан бүтүн адамларын һәјата гајыдаҹағы ҝүндүр. Бу, 24 саатлыг ҝүн дејил. Һәмин ҝүн мин ил сүрәҹәк. Мүгәддәс Китабда дејилир ки, һәмин ҝүн әрзиндә ‘Аллаһ дүнјаја һөкм едәҹәк’. Онун мүһакимә етдији инсанларын ичиндә өлүләрдән дирилмиш адамлар да олаҹаг (Һәвариләрин ишләри 17:31; 2 Петер 3:8).

Бу, чох хошбәхт бир ҝүн олаҹаг! Мин ил сүрән бу ҝүн әрзиндә һәјатдан көчән милјонларла инсан јенидән һәјата гајыдаҹаг. Иса онларын дирилдиләҹәји јери Ҹәннәт адландырмышды. Ҝәл ҝөрәк, Ҹәннәт неҹә јер олаҹаг вә һарада јерләшәҹәк.

Иса ишҝәнҹә дирәјиндә оланда, өлүмүндән тәхминән үч саат әввәл јанында дирәјә мыхланмыш адамла Ҹәннәт һаггында данышды. Һәмин адам ҹинајәт ишләтдијинә ҝөрә едам олунурду. Амма бу ҹинајәткар Исаны ҝөрүб, онун һаггында дејиләнләри ешидәндә  она инанмаға башлады. О, Исаја деди: «Иса, падшаһлығына ҝәләндә мәни јадына сал». Иса ҹаваб верди: «Сән мәнимлә Ҹәннәтдә олаҹагсан!» (Лука 23:42, 43, ЈД).

Ҹәннәт һаггында охујанда ҝөзүмүзүн гаршысында нәји ҹанландырмалыјыг?

Иса бу сөзләрлә нә демәк истәјирди? Ҹәннәт һарада олаҹаг? ~ Ҝәл фикирләшәк. Лап башланғыҹда Ҹәннәт һарада иди? ~ Јадына дүшүрсә, Аллаһын илк киши Адәми вә онун арвадыны јерләшдирдији ҹәннәт јер үзүндә иди. Һәмин јер Еден бағы адланырды. Бу бағда һејванлар вар иди, амма онлар һеч кимә зијан ҝәтирмирди. Орада чохлу дадлы мејвәләри олан ағаҹлар, һәмчинин бөјүк чај вар иди. Ора елә гәшәнҝ јер иди ки! (Јарадылыш 2:8—10).

Беләликлә, һәмин ҹинајәткарын Ҹәннәтдә олаҹағы һагда охујанда бизим ҝөзүмүзүн гаршысында ҹәннәтә чеврилмиш ҝөзәл јер күрәмиз ҹанланмалыдыр. Бәс Иса кечмиш ҹинајәткарла бирликдә јер үзүндә јашајаҹаг? ~ Хејр. Билирсән, нә үчүн о, бурада олмајаҹаг? ~

Чүнки Иса јердәки Ҹәннәти ҝөјдән Падшаһ кими идарә едәҹәк. Беләликлә, Иса һәмин киши илә бәрабәр олаҹағыны дејәндә ону дирилдәҹәјини вә онун үчүн лазым олан һәр шеји едәҹәјини нәзәрдә тутурду. Бәс Иса нәјә ҝөрә кечмиш ҹинајәткара Ҹәннәтдә јашамаға иҹазә верәҹәк? ~ Ҝәл ҝөрәк, бу суала ҹаваб тапа биләрик?

 Иса илә данышмаздан әввәл ҹинајәткар Аллаһын нијјәтләри һагда ешитмишди? ~ Хејр, ешитмәмишди. О, Аллаһ һаггында һәгигәти билмәдији үчүн пис ишләр ҝөрүрдү. Ҹәннәтдә она Аллаһын нијјәтләри һагда өјрәдәҹәкләр. Сонра онун имканы олаҹаг ки, Аллаһын истәдији кими јашамагла Ону һәгигәтән севдијини ҝөстәрсин.

Бәс дириләнләрин һамысы јер үзүндәки Ҹәннәтдә јашајаҹаг? ~ Хејр. Билирсән, нијә?~ Чүнки бәзи адамлар дирилиб Иса илә ҝөјдә јашајаҹаглар. Онлар ҹәннәтә чеврилмиш јер күрәси үзәриндә һөкмранлыг едәҹәкләр. Ҝәл ҝөрәк буну һарадан билирик.

Өлүмүндән әввәлки ҝеҹә Иса һәвариләринә демишди: ‘Ҝөјдә, Атамын евиндә јашамаг үчүн чох јер вар, мән дә ҝедирәм сизә јер һазырлајым’. Сонра Иса онлара вәд етди: «Тәкрар ҝәлиб сизи Өз јаныма ҝәтирәҹәјәм ки, Мән һарадајамса, сиз дә орада оласыныз» (Јәһја 14:2, 3).

 Иса дириләндән сонра һара ҝетди? ~ Бәли, ҝөјләрә, Атасынын јанына (Јәһја 17:4, 5). Беләликлә, Иса һәвариләринә вә башга давамчыларына вәд етди ки, онлары дирилдиб ҝөјә, өз јанына галдыраҹаг. Онлар Иса илә бирликдә орада нә едәҹәкләр? ~ Мүгәддәс Китабда дејилир ки, «илк дирилмәдә» иштиракы олан шаҝирдләр ҝөјдә јашајаҹаг вә јер үзәриндә «мин ил сәлтәнәт сүрәҹәкләр» (Вәһј 5:10; 20:6; 2 Тимотејә 2:12).

«Илк дирилмәдә» иштирак едән вә Иса илә бир јердә падшаһлыг едән адамларын сајы нә гәдәр олаҹаг? ~ Иса шаҝирдләринә демишди: «Горхма, еј кичик сүрү! Чүнки Атаныз сизә Сәлтәнәти вермәји илтифат етди» (Лука 12:32). ‘Кичик сүрүнүн’, јәни сәмави Падшаһлыгда Иса илә олмаг үчүн дирилдиләнләрин дәгиг сајы вар. Мүгәддәс Китаб ҝөстәрир ки, ҝөјдә јашамаг үчүн јер үзүндән «јүз гырх дөрд мин адам» дирилдиләҹәк (Вәһј 14:1, 3).

Дириләнләр һарада јашајаҹаглар вә онлар нә едәҹәкләр?

Бәс јер үзүндә нә гәдәр адам јашајаҹаг? ~ Мүгәддәс Китабда онларын сајы һагда һеч нә дејилмир. Адәмлә Һәвва Еден бағында оланда Аллаһ онлара тапшырмышды ки, дүнјаја ушаг ҝәтириб, јер үзүнү долдурсунлар. Дүздүр, онлар бу тапшырығы јеринә јетирә билмәдиләр. Амма Аллаһ бу нијјәтини мүтләг јеринә јетирәҹәк вә јер үзү јахшы адамларла долаҹаг (Јарадылыш 1:28; Јешаја 45:18; 55:11).

Бир тәсәввүр ет, Ҹәннәтдә һәјат неҹә дә ҝөзәл олаҹаг! Бүтүн јер күрәси парка охшајаҹаг. Һәр јанда гушлар, һејванлар, ҝөзәл ағаҹлар вә ҹүрбәҹүр ҝүлләр олаҹаг. Һеч ким хәстәләнмәјәҹәк, өлүм олмајаҹаг. Һамы бир-бири илә дост олаҹаг. Әҝәр биз Ҹәннәтдә әбәди јашамаг истәјириксә, һәмин вахта өзүмүзү индидән һазырламалыјыг.

Аллаһын јерә даир нијјәти һаггында даһа чох билмәк үчүн бу ајәләри оху: Сүлејманын мәсәлләри 2:21, 22; Ваиз 1:4; Јешаја 2:4; 11:6—9; 35:5, 6 вә 65:21—24.