Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Бөјүк Мүәллимдән өјрән

 Фәсил 7

Итаәткарлыг сәни горујур

Итаәткарлыг сәни горујур

ИСТӘЈӘРДИН үрәјин нә истәјирсә, ону да едәсән? Һеч ким сәнә демәсин ки, бу олар, о олмаз? Инди исә дүзүнү де ҝөрүм нә дүшүнүрсән? ~

Нә үчүн өзүндән бөјүкләрин сөзүнә бахмаг лазымдыр?

Амма һансы даһа јахшыдыр? Үрәјин истәјәни етмәк ағыллы һәрәкәтдир, јохса ата-анаја гулаг асмағын ахыры јахшы олур? ~ Аллаһ дејир ки, сән валидејнләринә гулаг асмалысан. Әҝәр беләдирсә, демәли, буна бир сәбәб олмалыдыр. Ҝәл ҝөрәк, бу, һансы сәбәбдир.

Сәнин нечә јашын вар? ~ Бәс билирсән, атанын нечә јашы вар? ~ Анан, нәнән вә ја бабан нечә јашындадыр? ~ Онлар сәндән чох јашајыблар. Инсан нә гәдәр чох јашајырса, өјрәнмәјә о гәдәр чох вахты олур. О, илдән-илә даһа чох шеј ешидир, ҝөрүр вә едир. Буна ҝөрә дә балаҹалар бөјүкләрдән чох шеј өјрәнә биләрләр.

Сәндән јашҹа кичик олан кимисә таныјырсан? ~ Сән чох билирсән, јохса о? ~ Нәјә ҝөрә сән ондан чох билирсән? ~ Чүнки сән ондан чох јашамысан вә сәнин өјрәнмәјә даһа чох вахтын олуб.

Сәндән, мәндән вә бүтүн башга адамлардан чох јашајан кимдир? ~ Јеһова Аллаһ. О, сәндән дә, мәндән дә чох билир. Аллаһ  бизә нә исә етмәји дејәндә әмин ола биләрик ки, һәтта чәтин олса белә, буну етмәк дүзҝүндүр. Сән билирсәнми ки, Бөјүк Мүәллим үчүн дә бир дәфә итаәт етмәк чәтин олуб?

Бир дәфә Аллаһ Исаја чох чәтин бир тапшырыг вермишди. Шәкилдә ҝөрдүјүн кими, Иса бу һагда Аллаһа дуа етмишди. О демишди: «Әҝәр истәјирсәнсә, бу касаны Мәндән узаглашдыр». Белә дуа етмәклә Иса ҝөстәрди ки, Аллаһын ирадәсини јеринә јетирмәк һәмишә асан олмур. Бәс билирсән, Иса дуасынын сонунда нә демишди? ~

Исанын дуасындан нә өјрәнирик?

Иса дуасыны бу сөзләрлә тамамламышды: «Мәним ирадәм дејил, гој Сәнинки олсун» (Лука 22:41, 42). Бәли, о, өзүнүн јох, Аллаһын истәјинин јеринә јетмәсини арзулајырды. Иса ҝери чәкилмәди, өзүнүн дүзҝүн сајдығы кими јох, Аллаһын истәдији кими давранды.

Биз бундан нә өјрәнирик? ~ Өјрәнирик ки, һәрдән асан олмаса да, Аллаһын дедијини етмәк һәмишә дүзҝүн һәрәкәтдир. Лакин бундан башга бир шеј дә өјрәнирик. Билирсән, нә? ~ Бәзи инсанларын фикирләшдији кими, Аллаһ вә Иса ејни шәхс дејил. Јеһова Аллаһ Оғлу Исадан бөјүкдүр вә ондан чох билир.

Биз Аллаһа табе оланда Ону севдијимизи ҝөстәририк. Мүгәддәс Китабда дејилир: «Аллаһы севмәк, Аллаһын әмрләринә риајәт етмәк демәкдир» (1 Јәһја 5:3). Беләликлә, ҝөрдүн ки, һамымыза Аллаһа табе олмаг лазымдыр. Јәгин сән дә Она табе олмаг истәјирсән, дүздүр? ~

Ҝәл Мүгәддәс Китабымызы ачаг вә бахаг ҝөрәк, Аллаһ ушаглара нә етмәји сөјләјир. Инди сәнинлә Ефеслиләрә 6-ҹы фәсилин 1, 2 вә 3-ҹү  ајәләрини охујаҹағыг. Орада дејилир: «Еј ушаглар, Рәбб јолунда валидејнләринизә итаәт един, чүнки бу әдаләтлидир. “Атана вә анана һөрмәт ет ки, сәнә сәадәт јар олсун вә јер үзүндә узунөмүрлү оласан”. Бу, дахилиндә вәд олан илк әмрдир».

Беләликлә, ҝөрүрүк ки, атана вә анана табе олмағы сәнә сөјләјән Јеһова Аллаһдыр. Онлара ‘һөрмәт етмәк’ нә демәкдир? Бу о демәкдир ки, онларын гәдрини билмәк лазымдыр. Һәмчинин Аллаһ вәд едир ки, валидејнләринә гулаг ассан, ‘сәнә сәадәт јар олаҹаг’.

Истәјирәм, итаәткар олдуглары үчүн өлүмдән гуртулан инсанлар һаггында сәнә бир әһвалат данышым. Һәмин инсанлар чох-чох илләр әввәл бөјүк шәһәр олан Јерусәлимдә јашајырдылар. Һәмин шәһәрдәки адамларын әксәријјәти Аллаһа гулаг асмырды. Буна ҝөрә дә Иса онлара хәбәрдарлыг етди ки, Аллаһ онларын шәһәрини дармадағын едәҹәк. О һәм дә деди ки, әҝәр дүзҝүн даврансалар, хилас ола биләрләр. Анҹаг неҹә? О демишди: ‘Гошунларын Јерусәлими мүһасирә етдијини ҝөрдүјүнүз заман билин ки, онун виранәлијинин вахты јахынлашмышдыр. О заман Јерусәлимдә оланлар орадан чыхсынлар вә дағлара гачсынлар’ (Лука 21:20—22).

Исанын ҝөстәришинә табе олмаг бу инсанлары неҹә хилас етди?

Һәр шеј Исанын дедији кими олду: Рома гошунлары Јерусәлимә һүҹум етмәк үчүн ҝәлиб шәһәрин әтрафында дүшәрҝә салдылар. Сонра нә үчүнсә әсҝәрләр ҝери дөндүләр. Чохлары фикирләширдиләр ки, артыг тәһлүкә совушуб. Буна ҝөрә дә шәһәрдә галдылар. Бәс Иса онлара нә етмәји тапшырмышды? ~ Сән о вахт Јерусәлимдә јашасајдын, нә едәрдин? ~ Исаја һәгигәтән дә инананлар өз евләрини тәрк етдиләр вә дағлара — Јерусәлимдән узаға гачдылар.

Бир ил кечди, Јерусәлимдә һеч нә баш вермәди. Ики ил кечди. Үчүнҹү ил дә өтдү, амма һеч нә олмады ки, олмады. Ола билсин, бәзиләри фикирләширдиләр ки, шәһәрдән ҝедәнләр ағылсыздырлар.  Лакин дөрдүнҹү илдә Рома гошунлары ҝери гајытды вә Јерусәлимин әтрафында дүшәрҝә салды. Артыг чох ҝеҹ иди. Гачмаг мүмкүн дејилди. Бу дәфә гошунлар шәһәри јерлә јексан етдиләр. Шәһәрдәки адамларын әксәријјәти өлдү, галанлары исә әсир апарылды.

Бәс Исанын сөзүнә гулаг асанларла нә баш верди? ~ Онлар Јерусәлимдән чох узагда идиләр. Буна ҝөрә дә онлара һеч нә олмады. Итаәткарлыг онлары горуду.

Бәс сән сөзәбахан ушаг олсан, бу, сәни горујаҹаг? ~ Ола биләр, валидејнләрин сәнә дејир ки, машын јолунда ојнама. Онлар нијә белә дејирләр? ~ Чүнки сәни машын вура биләр. Анҹаг һәрдән дүшүнә биләрсән: «Онсуз да инди јолда машын јохдур. Мәнә һеч нә олан дејил. Башга ушаглар да јолда ојнајырлар, амма һәлә ҝөрмәмишәм ки, онлара нә исә олсун».

Нә үчүн һеч бир тәһлүкә ҝөрмәјәндә дә, итаәткар олмалыјыг?

 Јерусәлимдәки әксәр инсанлар да бу ҹүр дүшүнүрдүләр. Рома гошунлары ҝери чәкиләндән сонра ҹамаатда архајынлыг јаранды. Ҹамаат ҝөрдү ки, әһалинин әксәријјәти шәһәрдә галыб, буна ҝөрә дә һеч јана ҝетмәди. Онлара хәбәрдарлыг олунмушду, лакин онлар гулаг асмадылар. Нәтиҹәдә, һәјатларыны итирдиләр.

Ҝәл башга бир нүмунәјә нәзәр салаг. Сән һеч кибритлә ојнамысан? ~ Кибритин неҹә алышдығына бахмаг мараглы ҝөрүнә биләр, анҹаг бу, чох тәһлүкәлидир. Кибритлә ојнамагла сән бүтүн еви јандырар, һәтта өз һәјатыны да итирә биләрсән!

Унутма, һәрдәнбир сөзә гулаг асмаг аздыр. Анҹаг һәмишә итаәткар олсан, бу, сәни сөзүн әсил мәнасында горујаҹаг. Бир дә ки, сәнә: ‘Еј ушаглар, валидејнләринизә итаәт един’, — дејән кимдир? ~ Аллаһ. Һәм дә унутма ки, О, сәни севдији үчүн белә дејир.

Инди итаәткарлығын ваҹиблијини ҝөстәрән бу ајәләри оху: Сүлејманын мәсәлләри 23:22; Ваиз 12:13; Јешаја 48:17, 18 вә Колослулара 3:20.