Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 Фәсил 33

Иса бизи горуја биләр

Иса бизи горуја биләр

Сән Исаны неҹә тәсәввүр едирсән, гүдрәтли Падшаһ кими, јохса аҹиз көрпә кими?

ИСА бөјүјәркән ушаглығында неҹә хилас олундуғуну өјрәнәндә, сәнҹә, дуада Јеһоваја миннәтдарлығыны билдирди? ~ Бәс неҹә фикирләширсән, сонралар Мәрјәмлә Јусифин ону Мисирә апарараг һәјатыны хилас етдикләрини биләндә Иса онлара нә деди? ~

Әлбәттә, Иса артыг көрпә дејил. О, бир вахтлар олдуғу кими, даһа јердә дә јашамыр. Амма һеч фикир вермисән, бәзи адамлар һәлә дә Исаны ахурда јатан көрпә кими тәсәввүр едирләр? ~ Бир чох јерләрдә Милад бајрамында Исанын көрпә кими тәсвир олундуғу шәкилләри ҝөрмәк олар.

Дүздүр, Иса артыг јердә јашамыр. Бәс сән онун сағ олдуғуна инанырсан? ~ Бәли, о дирилиб вә инди ҝөјдә гүдрәтли Падшаһдыр. Сәнҹә, Иса она хидмәт едән инсанлары неҹә горуја биләр? ~ Мәсәлән, Иса јердә јашајанда ону севәнләри неҹә горуја биләҹәјини ҝөстәрмишди. Ҝәл ҝөрәк бир дәфә шаҝирдләри илә гајыгда оланда о, буну неҹә етмишди.

Ҝүн ҝүнортадан кечмишди. Иса сәһәр ачыландан Галилеја дәнизинин саһилиндә  дуруб ҹамаата тәлим верирди. Галилеја дәнизи узунлуғу 20 километр, ени исә 12 километр олан бөјүк ҝөлдүр. Иса үзүнү шаҝирдләринә тутуб деди: ‘Ҝәлин ҝөлүн о бири саһилинә кечәк’. Онлар гајыға миндиләр вә ҝөлүн о бири тәрәфинә үзмәјә башладылар. Иса бәрк јорулмушду, буна ҝөрә дә гајығын архасына кечди вә башыны јастыға гојуб јатды. Чох кечмәмиш о, дәрин јухуја ҝетди.

Иса күләјә вә далғалара нә әмр едир?

Шаҝирдләр исә ојаг идиләр. Бир мүддәт һәр шеј јахшы иди, амма сонра ҝүҹлү күләк гопду. Ҝетдикҹә күләк лап ҝүҹләнир, далғалар исә бөјүјүрдү. Далғалар гајыға чырпылыр вә гајыг су илә долмаға башлајырды.

Шаҝирдләр гајығын батдығыны дүшүнәрәк горхуја дүшдүләр. Амма Иса горхмурду. О, һәлә дә гајығын архасында јатырды. Ахырда шаҝирдләри ону ојадыб дедиләр: ‘Устад, устад, бизи хилас елә; инди өләҹәјик’. Буну ешидән Иса галхыб күләјә вә далғалара әмр етди: «Дајан! Сакит ол!»

Дәрһал күләк сакитләшди вә далғалар јатды. Шаҝирдләр һејрәт ичиндә идиләр. Онлар һәјатларында белә шеј  ҝөрмәмишдиләр. Онлар бир-бириләринә дејирдиләр: ‘Бу кимдир ки, һәтта күләјә вә суја әмр едир, онлар да итаәт едирләр?’ (Лука 8:22—25; Марк 4:35—41).

Билирсән, Иса кимдир? ~ Бәс бу сәлаһијјәти һарадан алдығыны неҹә, билирсән? ~ Иса шаҝирдләри илә оланда онлар ҝәрәк горхмајајдылар, чүнки Иса ади адам дејилди. О, башга адамларын баҹармадығы һејрәтамиз шејләри едә билирди. Ҝәл сәнә онун фыртыналы дәниздә етдији башга бир шеји данышым.

Бу һадисә бир гәдәр сонра, башга бир ҝүн баш вермишди. Бир дәфә ахшам дүшәндә Иса шаҝирдләринә гајыға миниб ондан әввәл дәнизин о бири тәрәфинә ҝетмәји сөјләди. Өзү исә даға чыхды. Бу сакит јердә о, Атасы Јеһова Аллаһа раһат дуа едә биләрди.

Шаҝирдләр гајыға миниб дәнизин о бири саһилинә јола дүшдүләр. Амма чох кечмәмиш күләк әсмәјә башлады. О, ҝет-ҝедә даһа да ҝүҹләнирди. Артыг ҝеҹә дүшмүшдү. Онлар јелкәни салыб, авар чәкмәјә  башладылар. Амма чох узаға ҝедә билмәдиләр, чүнки күләк дүз онларын үстүнә әсирди. Һүндүр далғалар гајыға чырпылыр, ону о тәрәф-бу тәрәфә јырғалајырды. Шаҝирдләр нә гәдәр әлләширдиләрсә, саһилә чыха билмирдиләр ки, билмирдиләр.

Иса һәлә дә дағда иди. Артыг хејли вахт иди ки, о, бурада иди. Амма инди ҝөрдү ки, шаҝирдләри һүндүр далғаларын арасында тәһлүкәдәдирләр. Буна ҝөрә дә о, дағдан ениб, дәнизин саһилинә ҝәлди. Иса шаҝирдләринә көмәк етмәк истәјирди, буна ҝөрә дә чалхаланан дәнизин үстү илә јеримәјә башлады.

Әҝәр сән сујун үзү илә ҝәзмәјә чалышсан, нә олар? ~ Суја батыб боғула биләрсән. Амма Иса биздән фәргләнир. Онун хүсуси ҝүҹү вар. Иса гајыға чатмаг үчүн чох јол ҝетмәли иди. Буна ҝөрә дә шаҝирдләр Исанын сујун үзү илә онлара тәрәф ҝәлдијини ҝөрәндә артыг дан јери сөкүлүрдү. Шаҝирдләр ҝөрдүкләринә инана билмәјиб, горхудан гышгырмаға башладылар. Бу заман Иса онлара деди: «Ҹәсур олун! Мәнәм, горхмајын!»

Иса нә үчүн мөҹүзәләр ҝөстәрирди?

Иса гајыға минән кими, фыртына сакитләшди. Шаҝирдләр јенә дә һејрәтдән донуб галмышдылар. Онлар Исанын гаршысында баш әјиб дедиләр: «Доғрудан да Сән Аллаһын Оғлусан!» (Матта 14:22—33; Јәһја 6:16—21).

Һәмин вахт орада олмаг вә Исанын етдикләрини өз ҝөзүмүзлә ҝөрмәк әла олмазды? ~ Билирсән, Иса нә үчүн һәмин мөҹүзәләри ҝөстәрирди? ~ Чүнки о, шаҝирдләрини севир вә онлара көмәк етмәк истәјирди. Амма о һәм дә нә гәдәр бөјүк сәлаһијјәтә малик олдуғуну вә Аллаһын Падшаһлығынын Падшаһы кими ҝәләҹәкдә бу сәлаһијјәтдән неҹә истифадә едәҹәјини ҝөстәрмәк истәјирди.

Иса бу ҝүн өз давамчыларыны неҹә горујур?

Һәтта бу ҝүн дә Иса давамчыларыны горумаг үчүн тез-тез өз сәлаһијјәтиндән истифадә едир. Чүнки Шејтан онларын  Аллаһын Падшаһлығы һаггында данышмасына мане олмаға чалышыр. Амма Иса инди сәлаһијјәтиндән истифадә едәрәк шаҝирдләрини хәстәликләрдән горумур вә ја хәстәләнәндә онлары сағалтмыр. Һәтта Исанын һәвариләринин дә һамысы ахырда өлмүшдү. Јәһјанын гардашы Јагубу өлдүрмүш, Јәһјанын өзүнү исә һәбс етмишдиләр (Һәвариләрин ишләри 12:2; Вәһј 1:9).

Бу ҝүн дә беләдир. Аллаһа хидмәт едиб-етмәмәләриндән асылы олмајараг, инсанларын һамысы хәстәләнир вә ахырда өлүр. Амма тезликлә, Исанын Аллаһын Падшаһлығынын Падшаһы кими јер үзүнү идарә едәҹәји вахт һәр шеј башга ҹүр олаҹаг. О заман һеч кәс һеч нәдән горхмајаҹаг, чүнки Иса өз ҝүҹүндән истифадә едәрәк она табе оланлара хејир-дуа верәҹәк (Јешаја 9:6, 7).

Аллаһын Падшаһлығынын Падшаһы олан Исанын нә гәдәр бөјүк сәлаһијјәтә малик олдуғуну ҝөстәрән ајәләрдән бәзиләри бунлардыр: Даниел 7:13, 14; Матта 28:18 вә Ефеслиләрә 1:20—22.