Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Бөјүк Мүәллимдән өјрән

 Фәсил 38

Исаны нәјә ҝөрә севмәлијик?

Исаны нәјә ҝөрә севмәлијик?

ТӘСӘВВҮР ЕЛӘ ки, сәнин миндијин гајыг батыр. Истәјәрдин, сәни хилас етсинләр? ~ Бирдән кимсә өз һәјатыны тәһлүкәјә атараг сәни хилас етсә, онда неҹә? ~ Бах, Иса мәһз буну етмишди. 37-ҹи фәсилдә өјрәндијимиз кими, бизи хилас етмәк үчүн о, өз һәјатыны фидјә олараг вериб.

Дүздүр, Иса бизи боғулмагдан хилас етмәјиб. Бәс онда нәдән хилас едиб? Јадындадыр? ~ Адәмдән мирас алдығымыз ҝүнаһ вә өлүмдән. Бәзи инсанлар чох пис ишләр ҝөрсә дә, Иса онлар үчүн дә өлүб. Белә адамлары хилас етмәк үчүн сән өз һәјатыны тәһлүкәјә атардын? ~

Мүгәддәс Китабда дејилир: «Чәтин ҝүман етмәк олар ки, кимсә салеһ уғрунда өлсүн; јахшы бир адам уғрунда бәлкә дә бири өлмәјә ҹәсарәт едәр». Бунунла белә Аллаһын Кәламында изаһ олунур ки, Иса «аллаһсызлар уғрунда өлдү». Бу адамларын ичиндә һәтта Аллаһа хидмәт етмәјәнләр дә вар иди! Мүгәддәс Китабда бунун ардынҹа дејилир: «Биз һәлә ҝүнаһкар икән [пис ишләр ҝөрәркән] Мәсиһ бизим уғрумузда өлдү» (Ромалылара 5:6-8).

Јадындадыр, Исанын һансы һәвариси әввәлләр пис ишләр ҝөрмүшдү? ~ Һәмин һәвари јазмышды: «Мәсиһ Иса ҝүнаһкарлары хилас етмәк үчүн дүнјаја ҝәлди. О ҝүнаһкарлардан ән јаманы мәнәм». Бу сөзләри дејән һәвари Павел иди. О дејирди ки, бир заманлар ағылсыз олмуш вә пис ишләр ҝөрмүшдү (1 Тимотејә 1:15; Титуса 3:3).

Тәсәввүр елә, Аллаһ дүнјаны нә гәдәр чох севмишди ки, белә пис инсанлара ҝөрә Оғлуну өлүмә ҝөндәрмишди! Зәһмәт олмаса, Мүгәддәс Китабыны ҝөтүр вә «Јәһја» китабынын 3-ҹү фәслинин 16-ҹы  ајәсиндә јазыланлары оху. Орада дејилир: «Аллаһ дүнјаны [јәни дүнјада јашајан инсанлары] елә севди ки, ваһид Оғлуну она верди; буну она ҝөрә етди ки, Она иман едәнләрин һеч бири һәлак олмасын, һамысынын әбәди һәјаты олсун».

Иса һәјатыны бизим уғрумузда гурбан верәндә һансы әзаблара дөзмәли олду?

Иса сүбут етди ки, Атасы севдији гәдәр о да бизи севир. Јәгин јадындадыр, биз бу китабын 30-ҹу фәслиндә Исанын һәбс олундуғу ҝеҹә башына ҝәлән бәзи шејләр һаггында охумушдуг. Ону баш каһин Гајафанын евинә апармыш вә орада онун үчүн мәһкәмә гурмушдулар. Исаја бөһтан атмаг үчүн јаланчы шаһидләр тутмушдулар вә ону јумругла дөјмүшдүләр. Һәмин вахт Петер дә Исаны таныдығыны данмышды. Инди ҝәл тәсәввүр едәк ки, биз орадајыг вә сонра баш верән һадисәләри ҝөрүрүк.

Сәһәр ачылыр. Иса бүтүн ҝеҹәни јатмајыб. Ҝеҹәки мәһкәмә гануни олмадығы үчүн каһинләр тез-тәләсик Синедриону, јәни јәһуди али мәһкәмәсини чағырыр вә башга бир мәһкәмә гурурлар. Бурада јенидән Исаны Аллаһа гаршы ҝүнаһ ишләтмәкдә тәгсиркар чыхарырлар.

Сонра каһинләр Исанын әл-голуну бағлајыб, ону Рома валиси Пилатын јанына ҝәтирирләр. Онлар Пилата дејирләр: ‘Иса дөвләтә гаршы чыхыр. Ону өлдүрмәк лазымдыр’. Лакин Пилат онларын јалан данышдығыны баша дүшүр. Буна ҝөрә дә дејир: ‘Мән онда сәһв бир шеј ҝөрмүрәм. Ону бурахырам’. Амма каһинләр вә диҝәр инсанлар гышгырырлар: ‘Јох! Ону өлдүр!’

Бир гәдәр сонра Пилат јенә дә ҹамаата Исаны азад едәҹәјини демәјә чалышыр. Анҹаг каһинләр халгы гызышдырырлар. Онлар да: ‘Әҝәр ону бурахсан, онда демәли сән дә дөвләтә гаршы чыхырсан! Ону өлдүр!’ — дејә гышгырырлар. Ҹамаат һај-күј салмаға башлајыр. Билирсән, Пилат нә едир? ~

О тәслим олур. Әввәлҹә о, Исаны гамчылатдырыр, сонра исә ону өлдүрмәк үчүн әсҝәрләрә верир. Онлар Исанын башына тикандан дүзәлдилмиш  чәләнҝ гојурлар вә гаршысында баш әјәрәк ону әлә салмаға башлајырлар. Сонра онлар Исаја бөјүк дирәк верирләр вә шәһәрдән кәнарда «Кәллә јери» дејилән јерә апарырлар. Орада онлар Исанын әлләрини вә ајагларыны дирәјә мисмарлајырлар. Нәһајәтдә, онлар Исанын асылараг өлдүрүлмәси үчүн дирәји јухары галдырырлар. Иса ган ичиндәдир. Онун ағрылары дөзүлмәздир.

Иса дәрһал өлмәди. О, һәлә дә дирәкдә асылы галмышды. Башчы каһинләр ону әлә салырдылар. Јолдан кечәнләр исә дејирдиләр: ‘Әҝәр Аллаһын Оғлусанса, өзүнү хилас ет вә дирәкдән дүш!’ Амма Иса јахшы билирди ки, Атасы Ону һансы иш үчүн ҝөндәриб. О баша дүшүрдү ки, бизим әбәди јашаја билмәјимиз  үчүн о, өз камил һәјатыны гурбан вермәлидир. Нәтиҹәдә, ҝүнорта, тәхминән саат үчдә Иса Атасына фәрјад едиб өлдү (Матта 26:36—27:50; Марк 15:1; Лука 22:39—23:46; Јәһја 18:1—19:30).

Иса Адәмдән неҹә дә фәргләнирди! Адәм Аллаһы севдијини ҝөстәрмәди. О, Аллаһын сөзүндән чыхды. Адәм һеч бизи дә севдијини ҝөстәрмәди. О ҝүнаһ ишләтдијиндән инди һамымыз ҝүнаһлы доғулуруг. Лакин Иса һәм Аллаһы, һәм дә бизи севдијини ҝөстәрди. О, һәмишә Аллаһын сөзүнә гулаг асырды. Бүтүн бунлардан савајы, Иса Адәмин бизә вурдуғу зәрәри арадан галдырмаг үчүн өз ҹаныны гурбан верди.

Исаны севдијимизи неҹә ҝөстәрә биләрик?

Исанын етдији бу јахшылыға ҝөрә она миннәтдарсан? ~ Аллаһа дуа едәндә Оғлуну бизә вердијинә ҝөрә Она тәшәккүр едирсән? ~ Она етдији јахшылыға ҝөрә һәвари Павел Мәсиһә миннәтдар иди. Павел јазмышды ки, Аллаһын Оғлу ‘ону севиб, уғрунда Өзүнү фәда етди’ (Галатијалылара 2:20). Иса сәнә вә мәнә ҝөрә дә өлүб. О, өз камил һәјатыны гурбан вериб ки, биз әбәди јашаја биләк! Сөзсүз ки, Исаны севмәк үчүн бу, тутарлы сәбәбдир.

Һәвари Павел Коринф шәһәриндәки мәсиһчиләрә јазмышды: ‘Мәсиһин мәһәббәти бизи һәрәкәтә тәшвиг едир’. Бәс неҹә фикирләширсән, бу мәһәббәт бизи һансы һәрәкәтә тәшвиг едир? ~ Ҝөр Павел нә дејир: ‘Мәсиһ һәр кәс үчүн өлдү ки, онлар Онун үчүн јашасынлар.  Онлар өз кефләри үчүн јашамамалыдырлар’ (2 Коринфлиләрә 5:14, 15).

Мәсиһин хошуна ҝәлән тәрздә јашадығыны неҹә ҝөстәрә биләрсән? ~ Мәсәлән, онун һаггында өјрәндикләрини башгаларына даныша биләрсән. Јахуд ҝәл белә данышаг: тутаг ки, евдә тәксән. Нә ата-анан, нә дә башга адам сәнин нә етдијини ҝөрмүр. Сән телевизорда вә ја Интернетдә Исанын хошуна ҝәлмәјән шејләрә бахаҹагсан? ~ Јадында сахла, Иса инди сағдыр вә о, бизим етдијимиз һәр бир шеји ҝөрүр.

Һәр бир һәрәкәтимизи ким ҝөрүр?

Мәсиһи севмәјимизин диҝәр сәбәби исә одур ки, биз Јеһоваја охшамаг истәјирик. Иса демишди: ‘Ата мәни севир’. Билирсән, нәјә ҝөрә Аллаһ Исаны севир? Бәс биз Исаны нијә севмәлијик? ~ Чүнки Иса Аллаһын ирадәсини јеринә јетирмәк үчүн һәтта өлмәјә дә һазыр иди (Јәһја 10:17). Буна ҝөрә ҝәл Мүгәддәс Китабда дејилән бу сөзләрә әмәл едәк: «Севимли өвладлар кими, Аллаһы тәглид един. Вә Мәсиһ бизи севиб, Өзүнү бизим үчүн Аллаһа хош әтирли бир совгат вә гурбан олараг фәда етдији кими, сиз дә мәһәббәтлә һәрәкәт един» (Ефеслиләрә 5:1, 2).

Исаја вә онун бизим үчүн етдикләринә ҝөрә миннәтдарлығымызы артырмаг үчүн ҝәл Јәһја 3:35; 15:9, 10 вә 1 Јәһја 5:11, 12 ајәләрини охујаг.