Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Бөјүк Мүәллимдән өјрән

 Фәсил 13

Исанын шаҝирдләри

Исанын шаҝирдләри

Бу адам кимдир вә неҹә олду ки, о, Исанын шаҝирди олду?

АЛЛАҺЫН ән јахшы хидмәтчиси ким олуб? ~ Дүз тапдын, Иса Мәсиһ. Сәнҹә, биз онун кими ола биләрик? ~ Мүгәддәс Китабда дејилир ки, Иса бизим үчүн нүмунә гојуб. Һәмчинин о, бизи шаҝирди олмаға дәвәт едир.

Билирсән, Исанын шаҝирди олмаг нә демәкдир? ~ Бунун үчүн бир нечә шеји етмәк лазымдыр. Биринҹиси, биз ондан өјрәнмәлијик. Амма һәр шеј бунунла битмир. Биз онун дедикләринә дә үрәкдән инанмалыјыг. Әҝәр белә етсәк, онун дедикләрини јеринә јетирә биләҹәјик.

Бир чохлары Исаја инандыгларыны сөјләјир. Сәнҹә, онларын һамысыны Исанын шаҝирди адландырмаг олар? ~ Јох, чохлары һаггында буну демәк олмаз. Онлар килсәјә ҝетсәләр дә, әксәријјәти Исанын дедикләрини өјрәнмәјә һеч вахт да ајырмыр. Јалныз Исанын нүмунәсини изләјәнләр онун шаҝирдидир.

Ҝәл инди, Иса јер үзүндә јашајаркән онун шаҝирди олмуш адамлар һаггында данышаг. Исанын илк шаҝирдләриндән бири Филип олмушдур. Филип, шәкилдә ҝөрдүјүн кими, ағаҹын алтында отуран досту Натанели (Бар-Талмај да дејирләр) ахтармаға ҝедирди. Натанел Исанын јанына ҝәләндә Иса белә деди: ‘Будур, дахилиндә һијлә олмајан әсил исраилли!’ Натанел мат-мәәттәл галыб сорушду: «Сән мәни һарадан таныјырсан?»

Иса кимләри шаҝирди олмаға чағырыр?

Иса ҹаваб верди: «Филип сәни чағырмаздан габаг сәни әнҹир ағаҹынын алтында ҝөрдүм». Исанын  онун һарада олдуғуну дәгиг билдијини ҝөрән Натанел тәәҹҹүб ичиндә донуб галмышды. Буна ҝөрә дә о, Исаја деди: ‘Сән Аллаһын Оғлусан, сән Исраилин Падшаһысан!’ (Јәһја 1:49).

Јәһуда Искарјот, Јәһуда (һәмчинин Тадај дејирдиләр) вә Шимон

Филип вә Натанел Исанын шаҝирди олмаздан бир ҝүн әввәл бир нечә нәфәр дә онун шаҝирди олмушду. Онлар Андреј, онун гардашы Петер вә Јәһја иди. Һәмчинин, ола билсин, Јәһјанын гардашы Јагуб да онларын арасында иди (Јәһја 1:35—51). Лакин бир мүддәт сонра бу дөрд нәфәр әввәлки ишләри илә, балыг тутмагла мәшғул олмаға давам етдиләр. Бундан сонра, ҝүнләрин бир ҝүнү Иса Галилеја дәнизи саһилиндә ҝәзәркән Петер вә Андрејин суја тор атдыгларыны ҝөрдү. Иса онлары сәсләјиб деди: «Ардымҹа ҝәлин».

Һалфајын оғлу Јагуб, Тома вә Матта

 Бир аз ирәлиләдикдән сонра Иса Јагубу вә Јәһјаны ҝөрдү. Онлар гајыгда отуруб аталары илә бирликдә балыгчы торларыны тәмир едирдиләр. Иса онлары да өз ардынҹа ҝәлмәјә чағырды. Иса сәни дә чағырсајды, нә едәрдин? Дәрһал онун ардынҹа ҝедәрдин? ~ Бу адамлар Исанын ким олдуғуну билирдиләр. Онлар билирдиләр ки, Исаны Аллаһ ҝөндәриб. Буна ҝөрә дә ишләрини атыб Исанын ардынҹа ҝетдиләр (Матта 4:18—22).

Натанел, Филип вә Јәһја

Бу адамларын Исанын шаҝирди олмасы о демәк иди ки, даһа онлар сәһв етмәјәҹәкдиләр? ~ Јох, бу һеч дә белә дејил. Јәгин јадындадыр, онлар һәтта өз араларында кимин бөјүк олдуғу һаггында мүбаһисә дә етмишдиләр. Буна бахмајараг, онлар Исаја гулаг асыр вә хасијјәтләрини дәјишмәјә һазыр идиләр. Әҝәр дәјишмәјә һазыр олсаг, биз дә Исанын шаҝирди ола биләрик.

Јәһјанын гардашы Јагуб, Андреј вә Петер

Иса һәр кәси шаҝирди олмаға дәвәт едирди. Бир дәфә ҝәнҹ вә варлы олан бир рәһбәр Исанын јанына ҝәлиб, ондан әбәди һәјаты алмаг үчүн нә етмәли олдуғуну сорушду. О, Аллаһын әмрләринә ушаглыгдан риајәт етдијини дејәндә Иса ону ‘ардынҹа ҝәлмәјә’ дәвәт етди. Билирсән, сонра нә баш верди? ~

Исанын шаҝирди олмағын варлы олмагдан даһа ваҹиб олдуғуну биләндә онун кефи јаман позулду. О, Исанын шаҝирди олмады, чүнки пулу Аллаһдан чох севирди (Лука 18:18—25).

Иса тәхминән бир ил јарым тәблиғ етдикдән сонра шаҝирдләриндән он икисини һәвари сечди. Һәвариләр Исанын хүсуси иш үчүн ҝөндәрдији адамлар иди. Онларын адыны билирсән? ~ Ҝәл ҝөрәк, онларын адыны әзбәрләјә биләрик? Онларын шәклинә бах, ҝөр адларыны дејә биләрсән? Сонра адларыны әзбәрдән демәјә чалыш.

Иса тәблиғ етмәјә ҝедәркән она көмәк едән бу гадынларын ады нәдир?

Бу 12 һәваридән бири ахырда пис адам олду. О, Јәһуда Искарјот иди. Сонралар онун јеринә башга шаҝирд һәвари сечилди. Билирсән, онун ады нәдир? ~ О, Матија иди. Даһа сонра Павел вә Барнаба да  һәвари олду, амма онлар 12 һәваринин сырасына дахил дејилди (Һәвариләрин ишләри 1:23—26; 14:14).

Бу китабын биринҹи фәслиндән өјрәндијимиз кими, Иса ушаглара гаршы диггәтли иди. Сәнҹә, о, нәјә ҝөрә белә давранырды? ~ Чүнки билирди ки, ушаглар да ҝәләҹәкдә онун шаҝирди ола биләрләр. Доғрудан да ушаглар елә даныша биләрләр ки, һәтта бөјүкләр дә онлара гулаг асар вә Бөјүк Мүәллим һаггында даһа чох өјрәнмәк истәјәрләр.

Бир чох гадынлар да Исанын шаҝирди олмушдулар. О, башга шәһәрләрә тәблиғ етмәјә ҝедәркән онлардан бәзиләри онунла сәјаһәт едирдиләр. Бунлар Мәҹдәлли  Мәрјәм, Јоһанна вә Сузанна иди. Ола билсин, онлар һәм дә јемәк һазырламагла вә палтарларыны јумагла Исаја көмәк едирдиләр (Лука 8:1—3).

Бәс сән неҹә, Исанын шаҝирди олмаг истәјирсән? ~ Јадында сахла, садәҹә Исанын шаҝирди олдуғумузу демәк һеч дә онун шаҝирди олдуғумузу ҝөстәрмир. Биз тәкҹә јығынҹагда јох, һәр јердә өзүмүзү онун шаҝирди кими апармалыјыг. Дејә биләрсән, һарада оланда Исанын шаҝирди кими һәрәкәт етмәк ваҹибдир? ~

Бәли, биз евдә дә, мәктәбдә дә белә давранмалыјыг. Нә сән, нә дә мән һеч вахт унутмамалыјыг ки, Исанын әсил шаҝирди олмаг үчүн һарада олуругса-олаг, һәр ҝүн, һәр саат өзүмүзү онун кими апармалыјыг.

Һарада оланда Исанын шаҝирди кими давранмаг ваҹибдир?

Инди исә ҝәл Мүгәддәс Китабын Матта 28:19, 20; Лука 6:13—16; Јәһја 8:31, 32 вә 1 Петер 2:21 ајәләриндә Исанын шаҝирдләри һаггында нә дејилдијини бирликдә охујаг.