Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 Фәсил 19

Далашмаг дүзҝүндүр?

Далашмаг дүзҝүндүр?

ҺЕЧ өзүндән разы, дава-дава дејән гыз вә ја оғлан таныјырсан? ~ Онунла бир јердә олмаг сәнин хошуна ҝәлир? Јохса сән меһрибан, дава-далашы севмәјән инсанларын јанында олмаг истәјәрдин? ~ Бөјүк Мүәллим демишди: «Сүлһпәрвәрләр нә бәхтијардырлар! Чүнки онлара Аллаһын оғуллары дејиләҹәк» (Матта 5:9).

Лакин һәрдән башгаларынын һәрәкәтләри бизи әсәбләшдирир. Дүз демирәм? ~ Буна ҝөрә дә биздә аҹыг чыхмаг истәји јарана биләр. Бир дәфә Јерусәлимә ҝедәндә Исанын шаҝирдләри дә белә етмәк истәмишдиләр. Ҝәл бу әһвалаты сәнә данышым.

Бир гәдәр јол ҝетдикдән сонра Иса шаҝирдләриндән бир нечәсини өзүндән габаг самаријалыларын кәндинә ҝөндәрди ки, онлар үчүн динҹәлмәјә јер тапсынлар. Лакин ҹамаат онларын орада галмасыны истәмәди. Чүнки самаријалыларын дини башга иди вә буна ҝөрә дә киминсә Јерусәлим шәһәринә ибадәт етмәјә ҝетмәси онларын хошуна ҝәлмирди.

Јагубла Јәһја сәмәријјәлиләрдән аҹыг чыхмаг үчүн нә етмәк истәдиләр?

 Әҝәр сәнин башына белә һадисә ҝәлсәјди, нә едәрдин? Әсәбиләшәрдин? Онлардан бунун әвәзини чыхмаг истәјәрдин? ~ Исанын шаҝирдләриндән олан Јагуб вә Јәһја мәһз белә етмәк истәмишди. Онлар Исаја демишдиләр: ‘Истәјирсән дејәк, ҝөјдән од јағыб онлары мәһв етсин’. Буна ҝөрә тәәҹҹүблү дејил ки, Иса онлары «Илдырым оғуллары» адландырды! Һәмин вахт Иса онлара баша салды ки, инсанларла белә рәфтар етмәк дүзҝүн дејил (Лука 9:51—56; Марк 3:17).

Дүздүр, һәрдән башгалары бизимлә кобуд давранырлар. Бәзән башга ушаглар бизимлә ојнамаг истәмирләр. Онлар һәтта дејә биләрләр: «Биз сәнинлә данышмаг истәмирик». Белә шејләр адамын јаман хәтринә дәјир, елә дејил? Биздә онлардан аҹыг чыхмаг истәји јарана биләр. Бәс белә етмәк дүзҝүндүр? ~

Зәһмәт олмаса, Мүгәддәс Китабыны ҝөтүр. Ҝәл «Сүлејманын мәсәлләри» китабынын 24-ҹү фәслинин 29-ҹу ајәсини ачаг. Орада дејилир: «Демә: “Мәнә етдијини мән дә она едәҹәјәм, онун әмәлинин әвәзини верәҹәјәм”».

Бу ајәни неҹә баша дүшүрсән? ~ Орада дејилир ки, биз һеч кимдән әвәз чыхмаға чалышмамалыјыг. Кимсә бизимлә кобуд рәфтар едәндә биз дә онунла ејни ҹүр рәфтар етмәмәлијик. Бәс әҝәр кимсә дава салмаг истәјирсә, онда неҹә? О, сәни ҹүрбәҹүр адларла чағырараг өзүндән чыхармаға чалыша биләр. О һәтта сәни әлә салыб дејә биләр ки, сән горхагсан. Тутаг ки, кимсә сәнә горхаг дејир. Сән нә едәҹәксән? Онунла дава едәҹәксән? ~

Ҝәл бир дә бахаг ҝөрәк Мүгәддәс Китабда нә дејилир. «Матта» китабынын 5-ҹи фәслинин 39-ҹу ајәсини ач. Орада Иса дејир: «Пис адама гаршы дурма. Әксинә, сағ үзүнә шиллә вурана о бирини дә чевир» (МК—09). Сәнҹә, Иса бу сөзләрлә нә демәк истәјирди? Мәҝәр онун сөзүндән елә чыхыр ки, кимсә бизим бир үзүмүзә јумруг вуранда, о бири үзүмүзү дә чевирмәлијик? ~

 Хејр, Иса буну нәзәрдә тутмурду. Шиллә илә јумруг ејни шеј дејил. Шиллә даһа чох итәләмәјә бәнзәјир. Далашмаг үчүн кимсә бизә шиллә вура биләр. Бу адамын мәгсәди бизи өзүмүздән чыхартмагдыр. Бәс биз өзүмүздән чыхсаг вә ону итәләсәк, бунун ахыры нә олаҹаг? ~ Јәгин ки, дава башлајаҹаг.

Лакин Иса давамчыларынын дава етмәсини истәмирди. Буна ҝөрә дә о деди ки, әҝәр кимсә бизә шиллә вурса, биз ондан әвәзини чыхмамалыјыг. Биз һирсләниб онунла дава етмәмәлијик. Чүнки белә етсәк, онун тајы олдуғумузу ҝөстәрәҹәјик.

Вәзијјәт ҝәрҝинләшәндә, сәнҹә, нә етмәк лазымдыр? ~ Ән јахшысы орадан узаглашмагдыр. Ола биләр, гаршындакы адам сәни бир нечә дәфә дә итәләсин. Анҹаг сән ҹаваб вермәсән, јәгин ки, о, даһа һеч нә етмәјәҹәк.  Чыхыб ҝетмәјин сәнин ҝүҹсүз олдуғуну ҝөстәрмәјәҹәк. Әксинә, бу ҝөстәрәҹәк ки, сән дүзҝүн давранмаг үчүн кифајәт гәдәр ҝүҹлүсән.

Кимсә бизимлә далашмаг истәјәндә нә етмәлијик?

Бәс әҝәр даваја башласан вә ону дөјсән, онда нә баш верә биләр? ~ Һәмин ушаг өз достлары илә гајыдар вә онлар сәни дәјәнәклә, јахуд бычагла вуруб јаралаја биләрләр. Инди баша дүшдүн, Иса нәјә ҝөрә далашмағымызы истәмирди? ~

Бәс ҝөрсәк ки, башгалары далашыр, онда нә етмәлијик? Биз киминсә тәрәфини сахламалыјыг? ~ Мүгәддәс Китаб бу заман нә етмәли олдуғумузу бизә дејир. «Сүлејманын мәсәлләри» китабынын 26-ҹы фәслинин 17-ҹи ајәсини ач. Орада дејилир: «Она аид олмајан мүнагишәјә гарышан елә бил күчәдәки ити гулагларындан тутур».

Башгаларынын давасына гарышмаг нә үчүн итин гулагларындан тутмаға бәнзәјир? Һеч вахт белә етмә, сәнә нә исә ола биләр!

Итин гулагларындан тутсан, нә баш верәр? Бу, ити инҹидәҹәк вә о, сәни тутмаг истәјәҹәк, дүздүр? Ит сәнин әлиндән чыхмаға чалышдыгҹа, сән онун гулагларындан бәрк-бәрк јапышаҹагсан, бу исә ити даһа да гәзәбләндирәҹәк. Амма бурахсан, о, сәни гапаҹаг. Бәс сән нә вахта гәдәр онун гулагларындан тутуб дајанаҹагсан? ~

Бах, әҝәр биз башга адамларын давасына гарышсаг, белә чәтинлијә дүшәҹәјик. Ола билсин, биз даваја кимин башладығыны вә онларын нәјин үстүндә далашдыгларыны билмирик. Бәлкә, дөјүлән адам башгасындан нә исә оғурлајыб?  Әҝәр она көмәк етсән, оғруја көмәк етмиш олаҹагсан. Бу, һеч дә јахшы олмазды, елә дејил?

Демәли, киминсә далашдығыны ҝөрсән, нә етмәлисән? ~ Әҝәр мәктәбдәсәнсә, гачыб мүәллимә дејә биләрсән. Јох, әҝәр башга јердәсәнсә, валидејнини вә ја полиси чағыра биләрсән. Бир сөзлә, һәтта башгалары далашмаг истәјәндә дә биз сүлһпәрвәр олмалыјыг.

Башгаларынын далашдығыны ҝөрәндә нә етмәк лазымдыр?

Исанын һәгиги давамчылары давадан гачмаг үчүн әлләриндән ҝәләни едирләр. Белә етмәклә биз ҝөстәририк ки, дүзҝүнлүјүн тәрәфиндә мөһкәм дајанмышыг. Мүгәддәс Китабда дејилир ки, Исанын шаҝирди ‘тоггушмаја баш гошмамалы, һамы илә сакит рәфтар етмәлидир’ (2 Тимотејә 2:24).

Ҝәл инди дава-далашдан узаг дурмагда бизә көмәк едәҹәк мәсләһәтләри охујаг: Ромалылара 12:17—21 вә 1 Петер 3:10, 11.