Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Бөјүк Мүәллимдән өјрән

 Фәсил 20

Һәр шејдә биринҹи олмаг истәјирсән?

Һәр шејдә биринҹи олмаг истәјирсән?

ЕЛӘ адам таныјырсан ки, һәр шејдә биринҹи олмаг истәсин? ~ Ола билсин, нөвбәдә дураркән о, кимисә итәләјиб габаға кечир ки, биринҹи олсун. Һеч белә вәзијјәтлә растлашмысан? ~ Бир дәфә Бөјүк Мүәллим дә ҝөрдү ки, бөјүк адамлар белә биринҹи, ән јахшы јерләри тутмаға чалышырлар. Бу, онун хошуна ҝәлмәди. Ҝәл бу һадисәјә бирликдә нәзәр салаг.

Һеч биринҹи олмаға чалышан адам ҝөрмүсән?

Мүгәддәс Китабда дејилир ки, ҝүнләрин бир ҝүнү дини рәһбәр олан бир фәрисеј евиндә зијафәт гурмушду вә Исаны да ора дәвәт етмишди. Иса орада оланда ҝөрдү ки, гонаглар бир-бир ҝәлиб  өзләринә ән јахшы јерләри сечирләр. Буна ҝөрә дә онлара бир әһвалат данышды. Истәјирсән, бу әһвалаты сәнә данышым? ~

Иса деди: ‘Кимсә сәни тоја дәвәт етсә, јухары башда отурма’. Билирсән, Иса нәјә ҝөрә белә деди? ~ О изаһ етди ки, ола биләр, тоја даһа һөрмәтли адамы дәвәт едибләр. Буна ҝөрә дә, шәкилдә ҝөрдүјүн кими, тој јијәси ҝәлиб дејә биләр: ‘Јерини бу адама вер, өзүн исә бура кеч’. Сәнҹә, буну ешидән гонаг өзүнү неҹә һисс едәр? ~ О утаныб гызарар, чүнки башга гонагларын ҝөзүнүн габағында ашағы баша кечмәли олаҹаг.

Иса ҝөстәрди ки, јухары башда отурмаға ҹан атмаг һеч дә јахшы дејил. Буна ҝөрә дә о деди: ‘Тоја дәвәт олунанда ҝедиб ән ашағы јердә отур. Белә етсән, сәни дәвәт едән адам ҝәлиб: “Достум! Јухары баша кеч”, — дејәҹәк. О заман јахшы јерә кечәндә бүтүн гонагларын јанында һөрмәтин артаҹаг’ (Лука 14:1, 7—11).

Иса ән јахшы, јахуд јухары башда олан јерләри сечмәк һаггында данышанда нәји баша салмаг истәјирди?

Баша дүшдүн, Исанын сөзүнүн ҹаны нә иди? ~ Ҝәл бир нүмунә чәкәк, ҝөрәк баша дүшмүсән, ја јох. Тутаг ки, автобуса сәнинлә бирликдә чохлу адам минмәк истәјир. Сән һамыны габаглајараг, јашлылара јер вермәјиб өзүн отураҹагсан? ~ Неҹә фикирләширсән, бу, Исанын хошуна ҝәләр? ~

Кимсә дејә биләр ки, бизим һәрәкәтләримиз Иса үчүн мараглы дејил. Сән дә бу фикирдәсән? ~ Фәрисејин евиндә наһар едәндә Иса адамларын өзләринә неҹә јер сечдикләринә фикир верирди. Бәс сәнҹә, о, бизим дә һәрәкәтләримизә диггәт јетирир, јохса јох? ~ Инди ҝөјдә олдуғу үчүн Иса бизим нә етдијимизи даһа јахшы ҝөрүр.

 Киминсә биринҹи олмаға чалышмасы адәтән вәзијјәти ҝәрҝинләшдирир, ортаја мүбаһисә салыр вә башгаларыны өзүндән чыхарыр. Һәрдән ушаглар бирликдә автобусла јол ҝедәндә белә вәзијјәт јараныр. Гапылар ачылан кими ушаглар бир-бирини итәләјиб габаға гачырлар. Онлар ән јахшы јерләрдә, пәнҹәрәнин габағында отурмаг истәјирләр. Һәмин вахт нә баш верә биләр? ~ Бәли, ушагларын бир-биринә аҹығы тута биләр.

Биринҹи олмаг истәји бир чох проблемләр јарада биләр. Буна ҝөрә Исанын шаҝирдләри арасына да сөз-сөһбәт дүшмүшдү. Бу китабын 6-ҹы фәслиндән өјрәндијимиз кими, онлар кимин ән бөјүк олдуғу үстүндә бир-бирилә мүбаһисә едирдиләр. Буну ҝөрҹәк Иса нә етди? ~ Бәли, о, шаҝирдләринә дүзәлиш верди. Анҹаг сонралар јенидән онларын арасында мүбаһисә дүшдү. Ҝәл ҝөрәк мүбаһисә нәдән башлады.

Иса ахырынҹы дәфә Јерусәлимә ҝедәндә онун јанында һәвариләр вә башга адамлар вар иди. Иса онлара  өз Падшаһлығы һаггында данышырды, буна ҝөрә дә Јагубла Јәһја онунла бирликдә падшаһлыг етмәк барәдә фикирләширди. Онлар һәтта аналары Шаломитлә дә бу һагда данышдылар (Матта 27:56; Марк 15:40). Бу сәбәбдән, Јерусәлимә ҝедәндә Шаломит Исаја јахынлашды, баш әјиб ондан нә исә хаһиш етмәјә башлады.

«Сән нә истәјирсән?» — дејә Иса сорушду. О ҹаваб верди ки, Исанын Падшаһлығында оғланларынын онун јанында, биринин сағында, о бирисинин исә солунда отурмасыны истәјир. Неҹә фикирләширсән, Јагубла Јәһјанын өз аналарыны Исанын јанына белә бир хаһишлә ҝөндәрмәси диҝәр он һәваријә неҹә тәсир етди? ~

Шаломит Исадан нәји хаһиш едир вә бу, нә илә нәтиҹәләнир?

Бәли, онларын Јагубла Јәһјаја чох аҹығы тутду. Буна ҝөрә дә Иса бүтүн һәвариләринә мүдрик бир мәсләһәт верди. Иса онлара деди ки,  халгларын һөкмдарлары һамыдан үстүн олмағы вә шан-шөһрәти севирләр. Онлар елә јүксәк мөвгејә саһиб олмаг истәјирләр ки, һамы онлара табе олсун. Анҹаг Иса давамчыларына деди ки, онларын арасында белә олмамалыдыр. Әксинә, ‘араларында биринҹи олмаг истәјән, диҝәрләринин гулу олмалыдыр’. Тәсәввүр едирсән, бу нә демәкдир?! (Матта 20:20—28).

Билирсән, гул нә едир? ~ О, башгаларынын она гуллуг едәҹәјини фикирләшмәдән өзү онлара хидмәт едир. О, јухары башда јох, ән ашағы јердә отурур. О, өзүнү башгаларындан үстүн сајмыр, әксинә, һамыдан ашағы тутур. Һәмчинин јадда сахла: Иса деди ки, биринҹи олмаг истәјән өзүнү башгаларынын јанында гул кими апармалыдыр.

Сәнҹә, бу, бизим үчүн һансы мәнаны дашыјыр? ~ Гул ән јахшы јердә әјләшмәк, јахуд јемәји биринҹи јемәк үстүндә ағасы илә мүбаһисә едәр? Неҹә фикирләширсән? ~ Иса изаһ етди ки, гул ағасыны һәмишә өзүндән үстүн тутур (Лука 17:7—10).

Демәли, биринҹи олмаға чалышмаг әвәзинә биз нә етмәлијик? ~ Бәли, биз гул кими олмалыјыг. Бу исә о демәкдир ки, башгаларыны биринҹи јерә гојмалы, онлары өзүмүздән үстүн тутмалыјыг. Һансы һалларда башгаларыны биринҹи јерә гоја биләрик? ~ Ҝәл 40 вә 41-ҹи сәһифәләри ачаг вә бир дә бахаг ҝөрәк, башгаларына хидмәт етмәклә онлары неҹә биринҹи јерә гоја биләрик.

Јадындан чыхарма, Бөјүк Мүәллим башгаларына хидмәт етмәклә онлары өзүндән үстүн тутурду. Һәвариләри илә кечирдији ахырынҹы ҝеҹәдә о һәтта әјилиб онларын ајагларыны да јумушду. Биз дә инсанлара хидмәт едәрәк онлары биринҹи јерә гојсаг, һәм Бөјүк Мүәллими, һәм дә онун Атасы, Јеһова Аллаһы севиндирәрик.

Ҝәл башгаларыны өзүмүздән үстүн тутмаға бизи тәшвиг едән бәзи ајәләри охујаг: Лука 9:48; Ромалылара 12:3 вә Филипилиләрә 2:3, 4.