Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Бөјүк Мүәллимдән өјрән

 Фәсил 44

Биз Аллаһы севәнләрлә достлуг етмәлијик

Биз Аллаһы севәнләрлә достлуг етмәлијик

ДОСТЛАР бир јердә вахт кечирмәји вә сөһбәт етмәји хошлајырлар. Амма дост сечиминдә диггәтли олмаг лазымдыр. Сәнҹә, бизә ән јахшы дост ким ола биләр? ~ Бәли, Јеһова Аллаһ.

Доғрудан биз Аллаһла дост ола биләрик? ~ Мүгәддәс Китабда дејилир ки, гәдим заманларда јашамыш Ибраһим «Аллаһын досту» иди (Јагуб 2:23). Билирсән, нә үчүн? ~ Мүгәддәс Китаб ҹаваб верир ки, Ибраһим Аллаһа гулаг асырды. Һәтта Аллаһ чәтин иш тапшыранда да Ибраһим Онун дедијини едирди. Демәли, Јеһованын досту олмаг үчүн биз Ибраһим кими, Онун хошуна ҝәлән ишләри ҝөрмәлијик. Бөјүк Мүәллим дә һәмишә белә едир (Јарадылыш 22:1—14; Јәһја 8:28, 29; Ибраниләрә 11:8, 17—19).

Нәјә ҝөрә Јеһова Ибраһими Өзүнә дост сечди?

 Иса һәвариләринә демишди: «Әҝәр сизә әмр етдијим шејләрә әмәл етсәниз, Мәним достларымсыныз» (Јәһја 15:14). Иса Јеһованын сөзләрини инсанлара чатдырдығы үчүн демәк истәјирди ки, онун достлары Аллаһын дедикләрини јеринә јетирән инсанлардыр. Бәли, онун бүтүн достлары Аллаһы севирди.

Бөјүк Мүәллимин јахын достларындан бәзиләри һәвариләр иди. 75-ҹи сәһифәдә онларын шәклини ҝөрә биләрсән. Онлар Иса илә һәр јерә ҝедир вә тәблиғ ишиндә она көмәк едирдиләр. Иса вахтынын чох һиссәсини онларла кечирирди. Онлар бирликдә јејир, Аллаһ һаггында сөһбәт едир вә башга ишләр ҝөрүрдүләр. Амма Исанын башга достлары да вар иди. Иса онларла галыр вә бирликдә хош вахт кечирирди.

Бөјүк шәһәр олан Јерусәлимин лап јахынлығында кичик Бејтанја кәнди јерләширди. Исаја әзиз олан бир аилә орада јашајырды. Бу аиләнин үзвләри сәнин јадындадыр? ~ Онлар Мәрјәм, Марта вә Лазар иди. Иса Лазары досту адландырырды (Јәһја 11:1, 5, 11). Онлар Јеһованы  севир вә Она хидмәт едирдиләр. Мәһз буна ҝөрә дә Иса бу аиләни севир вә онларла вахт кечирмәји хошлајырды.

Нәјә ҝөрә Иса Јерусәлимә ҝедәндә чох вахт бу аиләдә галырды? Онларын адыны билирсән?

Амма бу о демәк дејил ки, Иса Аллаһа ибадәт етмәјән инсанлара пис јанашырды. О, онлара гаршы да хејирхаһ иди. Һәтта онларын евләринә ҝедир вә онларла бир сүфрәдә чөрәк дә кәсирди. Бу сәбәбдән бәзи адамлар Исаны «верҝијығанларын вә ҝүнаһкарларын досту» адландырырдылар (Матта 11:19). Амма Иса һәмин адамларын һәрәкәтләрини хошладығы үчүн јох, Јеһова һаггында данышмаг үчүн онларын евинә ҝедирди. Иса онлара пис јолларындан әл чәкмәјә вә Аллаһа хидмәт етмәјә көмәк етмәк истәјирди.

Закај нә үчүн ағаҹа чыхыб?

Бир ҝүн Јерихо шәһәриндә белә бир һадисә баш верди. Иса Јерусәлимә ҝедәндә орадан кечирди. Ону ҝөрмәјә чохлу адам јығышмышды. Онларын ичиндә Закај адлы бир нәфәр дә вар иди. О да Исаны ҝөрмәк истәјирди. Амма боју балаҹа олдуғундан вә габағында чохлу адам дурдуғундан о, һеч нә ҝөрә билмирди. Буна ҝөрә дә Иса орадан кечәндә ону јахшы ҝөрмәк үчүн гачыб бир ағаҹа чыхды.

Иса һәмин ағаҹын јанына чатанда башыны галдырыб деди: ‘Тез ол ашағы дүш,  бу ҝүн сизә ҝәләҹәјәм’. Амма Закај чохлу пис ишләр ҝөрән варлы адам иди. Нә үчүн Иса белә бир инсанын евинә ҝетмәк истәјирди? ~

Иса ора онун һәрәкәтләриндән хошу ҝәлдији үчүн јох, она Аллаһ һаггында данышмаг үчүн ҝетди. О, һәмин адамын ону ҝөрмәјә неҹә ҹан атдығыны ҝөрүрдү. Бу сәбәбдән, Закајын она гулаг асаҹағына әмин иди. Бу, Аллаһын һансы һәјат тәрзини бәјәндији һагда онунла данышмаг үчүн јахшы фүрсәт иди.

Нә үчүн Иса Закајын евиндәдир вә Закај нә едәҹәјинә сөз верир?

Бәс бунун ахыры нә олду? ~ Исанын тәлимләри Закајын хошуна ҝәлди. О, адамлары алдатдығына ҝөрә чох пешман олду вә сөз верди ки, ганунсуз олараг ҝөтүрдүјү пулларын һамысыны ҝери гајтараҹаг. Өзү дә Исанын давамчысы олду. Јалныз бундан сонра Иса илә Закај дост олду (Лука 19:1—10).

Әҝәр биз Бөјүк Мүәллимин нүмунәсини изләјириксә, онда достлуг етмәдијимиз адамларын јанына ҝедәҹәјик? ~ Бәли. Амма онларын һәјат тәрзини хошладығымыз вә ја онларла бирликдә пис ишләр ҝөрмәк истәдијимиз үчүн јох. Биз Аллаһ һаггында данышмаг үчүн онлара ҝедәҹәјик.

 Анҹаг бизим јахын достларымыз бирликдә вахт кечирмәји чох хошладығымыз адамлардыр. Јахшы дост олмаг үчүн онлар Аллаһын хошуна ҝәлән ишләри ҝөрмәлидирләр. Елә инсанлар вар ки, һеч Јеһованы танымырлар. Ишдир, онлар Јеһова һагда өјрәнмәк истәсәләр, биз онлара көмәк едә биләрик. Онлар Јеһованы бизим кими севәндә исә, биз онларла јахын дост ола биләрик.

Киминсә јахшы дост олуб-олмајаҹағыны башга јолла да өјрәнмәк олар. Онун һәрәкәтләринә диггәт јетир. О, башгаларына пислик едиб, сонра да гырагда дуруб ҝүлүр? Бу, јахшы һәрәкәт дејил, дүз демирәм? ~ О, һәмишә өз башына иш ачмыр ки? Биз онунла бирликдә башымыза иш ачмаг истәмәздик, елә дејил? ~ Јахуд бәлкә о, билә-билә пис ишләр тутур, сонра исә етдији ишдән һеч кимин хәбәр тутмадығына ҝөрә өзүнү фәрасәтли һесаб едир? Һәтта онун етдији шејдән һеч кимин хәбәри олмаса да, Аллаһ ону ҝөрүр, дүз демирәм? ~ Сәнҹә, белә ишләр ҝөрән адамдан бизә јахшы дост чыхар? ~

Зәһмәт олмаса, Мүгәддәс Китабыны ҝөтүр. Ҝәл ҝөрәк достларын һәјатымыза неҹә тәсир етмәсинә даир орада нә дејилир. Коринфлиләрә биринҹи мәктубун 15-ҹи фәслинин 33-ҹү ајәсини ачаг. Ајәни тапдын? ~ Орада јазылыб: «Алданмајын: пис достлуг јахшы әхлагы позар». Бу о демәкдир ки, пис адамларла отуруб-дурсаг, биз дә онлар кими олаҹағыг. Јахшы достлар исә бизә јахшы вәрдишләрә јијәләнмәјә көмәк едә биләр.

Ҝәл һеч вахт јаддан чыхармајаг ки, һәјатымызда ән ваҹиб Шәхс Јеһовадыр. Биз Онунла достлуғумузу позмаг истәмәздик, елә дејил? ~ Буна ҝөрә дә диггәтли олмалыјыг ки, јалныз Аллаһы севән инсанларла достлуг едәк.

Мәзмур 119:115; Сүлејманын мәсәлләри 13:20; 2 Тимотејә 2:22 вә 1 Јәһја 2:15 ајәләриндә достлары дүзҝүн сечмәјин ваҹиблији ҝөстәрилир.