Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Бөјүк Мүәллимдән өјрән

 Фәсил 12

Иса бизә дуа етмәји өјрәдир

Иса бизә дуа етмәји өјрәдир

СӘН Јеһова Аллаһла данышырсан? ~ О истәјир ки, сән Онунла данышасан. Бизим Аллаһла данышмағымыз дуа адланыр. Иса сәмави Атасы илә тез-тез данышырды. Һәрдән о, Атасы илә данышанда тәк галмаг истәјирди. Мүгәддәс Китабда дејилир ки, бир дәфә о, «дуа етмәк үчүн тәк-тәнһа даға чыхды, ахшам дүшдүкдә, орада тәк иди» (Матта 14:23).

Һарада тәк галыб Јеһоваја дуа едә биләрсән? ~ Ахшам јатмаздан әввәл Јеһова илә тәкликдә даныша биләрсән. Иса демишди: «Сән дуа етдијин заман өз отағына ҝир вә гапыны бағлајараг, Атана дуа ет» (Матта 6:6). Һәр ахшам јатмаздан әввәл Аллаһа дуа едирсән? ~ Буну етмәк ваҹибдир.

Иса һәм тәкликдә, һәм дә башгаларынын јанында дуа едирди

Иса башга инсанларын јанында да дуа едирди. Досту Лазар өләндә Иса онун дәфн олундуғу јерә  топлашан инсанларла бирҝә дуа етмишди (Јәһја 11:41, 42). О һәмчинин шаҝирдләри илә бир јерә јығышанда да дуа едәрди. Сән јығынҹаг ҝөрүшләринә ҝедирсән? ~ Орада, адәтән, јеткин инсанлар дуа едир. Онлар сәнин адындан Аллаһа дуа етдикләри үчүн бу дуалара диггәтлә гулаг ас. Белә етсән, онда дуанын сонунда «амин» дејә биләҹәксән. Билирсән, дуанын сонунда «амин» демәклә нәји ҝөстәрирсән? ~ Бунунла ҝөстәрирсән ки, дуа сәнин хошуна ҝәлди, орада дејиләнләрлә разысан вә сән дә белә дуа едәрдин.

Нәјә ҝөрә јығынҹаг ҝөрүшләриндә сәсләнән дуалара диггәтлә гулаг асмаг лазымдыр?

Иса һәмчинин јемәкдән габаг да дуа едирди. О, гаршысындакы јемәјә ҝөрә Јеһоваја шүкүр едирди. Бәс сән јемәкдән габаг һәмишә дуа едирсән? ~ Јемәјә башламаздан әввәл јахшы оларды ки, вердији гидаја ҝөрә Јеһоваја шүкүр едәк. Бирликдә јемәк јејәркән башга бир адам дуа едә биләр. Бәс тәк, јахуд Јеһоваја шүкүр етмәјәнләрлә бирҝә јемәк јејирсәнсә, онда неҹә? ~ Белә олдугда, сән өзүн дуа етмәлисән.

Һәмишә уҹадан дуа етмәк лазымдыр? Јохса Јеһова үрәјиндә етдијин дуалары да ешидә биләр? ~ Бунун ҹавабыны Неһемја илә баш верән һадисәдән өјрәнә биләрик. Јеһоваја ибадәт едән бу адам фарс падшаһы Артахшастанын сарајында ишләјирди. Бир ҝүн Неһемја  јаман кәдәрли иди. О, халгынын әсас шәһәри олан Јерусәлимин диварларынын дағыдылдығыны ешитмишди.

Нә вахт сән дә Неһемја кими дуа едә биләрсән?

Падшаһ Неһемјадан нә үчүн белә кәдәрли олдуғуну сорушанда о, әввәлҹә үрәјиндә дуа етди. Сонра Неһемја падшаһа нә үчүн кәдәрли олдуғуну деди вә Јерусәлимин диварларыны бәрпа етмәк үчүн ора ҝетмәјә изин истәди. Бәс сонра нә баш верди? ~

Бәли, Аллаһ Неһемјанын дуасына ҹаваб верди. Падшаһ она ҝетмәјә иҹазә верди! Һәтта падшаһ диварлары тикмәк үчүн Неһемјаја чохлу ағаҹ да верди. Ҝөрүндүјү кими, Аллаһ һәтта үрәјимиздә етдијимиз дуалара да ҹаваб верә биләр (Неһемја 1:2, 3; 2:4—8).

Ҝәл инди бу һагда дүшүнәк: дуа едәркән башымызы әјмәлијик? Диз үстә дурмалыјыг?  Сән неҹә дүшүнүрсән? ~ Һәрдән Иса диз чөкәрәк дуа едирди. Диҝәр һалларда ајагүстә дуа едирди. Бәзән исә, мәсәлән, Лазарын һадисәсиндә олдуғу кими, башыны ҝөјә галдырыб дуа едирди.

Аллаһа нә һагда дуа етмәк олар?

Демәли, бу нәји ҝөстәрир? ~ Дүздүр, бу ҝөстәрир ки, неҹә дурмағымызын һеч бир фәрги јохдур. Һәрдән јахшы оларды ки, башыны әјиб, ҝөзләрини јумасан. Диҝәр вахтларда исә, ола билсин, сән Иса кими, һәтта диз үстә дуа етмәк истәјәсән. Анҹаг бир шеји јадда сахла ки, ҝеҹә дә олса, ҝүндүз дә олса, Аллаһ бизим дуаларымызы һәр заман ешидир. Инанырсан ки, Јеһова сәнин дуаларыны ешидир? ~

Јеһоваја нә һагда дуа етмәлијик? ~ Де ҝөрүм, дуа едәндә Аллаһла нә һагда данышырсан? ~ Јеһова бизә бу гәдәр јахшы шејләр вериб. Мәҝәр бунлара ҝөрә Јеһоваја миннәтдарлығымызы билдирмәли дејилик? ~ Биз јемәјә ҝөрә Аллаһа шүкүр едирик. Бәс сән нә вахтса мави сәмаја, јашыл ағаҹлара вә ҝөзәл ҝүлләрә ҝөрә Аллаһа тәшәккүр етмисән? ~ Ахы бунлары да О јарадыб.

Бир дәфә шаҝирдләри Исадан хаһиш етдиләр ки, онлара дуа етмәји өјрәтсин. Бөјүк Мүәллим Иса белә дә етди вә онлара нә һагда дуа етмәјин даһа ваҹиб олдуғуну ҝөстәрди. Билирсән, бура нә дахилдир? ~ Мүгәддәс Китабыны ҝөтүр вә «Матта» китабынын 6-ҹы фәслини ач. Һәмин фәслин 9-дан 13-дәк ајәләриндә нүмунәви дуаны ҝөрәҹәксән. Ҝәл буну бирликдә охујаг.

 Бурадан ҝөрүрүк ки, Иса Аллаһын ады һаггында дуа етмәји өјрәдирди. О, Аллаһын адынын мүгәддәс тутулмасы, јәни тәмизә чыхарылмасы һаггында дуа етмәји сөјләјирди. Аллаһын ады нәдир? ~ Дүз дејирсән, Онун ады Јеһовадыр вә биз бу ады севмәлијик.

Икинҹиси, Иса Аллаһын Падшаһлығынын ҝәлмәси һаггында дуа етмәји өјрәтмишди. Бу Падшаһлығын ҝәлмәси чох ваҹибдир, чүнки о, јер үзүнә сүлһ ҝәтирәҹәк вә ону ҹәннәтә чевирәҹәк.

Үчүнҹүсү, Бөјүк Мүәллим демишди ки, биз Аллаһын ирадәсинин ҝөјдә олдуғу кими, јердә дә олмасы үчүн дуа едәк. Әҝәр бунун үчүн дуа едириксә, онда Аллаһын истәдији кими дә давранмалыјыг.

Сонра Иса ҝүндәлик јемәк үчүн дуа етмәји өјрәтмишди. О һәмчинин демишди ки, сәһв иш ҝөрәндә Аллаһдан үзр истәмәлијик. Бундан башга, Јеһовадан бизи бағышламасыны да хаһиш етмәлијик. Лакин әввәлҹә өзүмүз бизим хәтримизә дәјәнләри бағышламалыјыг. Сәнин үчүн буну етмәк асандыр? ~

Сонда, Иса демишдир ки, биз Јеһова Аллаһын бизи писдән, Шејтан Иблисдән горумасы үчүн дуа етмәлијик. Беләликлә, бүтүн бунлар һагда Аллаһа дуа етмәк јахшы оларды.

Биз әмин олмалыјыг ки, Јеһова дуаларымызы ешидир. Јеһовадан көмәк истәмәклә јанашы, Она миннәтдарлыг билдирмәји дә јаддан чыхармамалыјыг. Үрәјимизи Аллаһа ачанда вә Ондан дүзҝүн олан шејләри истәјәндә О, чох севинир. Буна ҝөрә дә Јеһова бүтүн бу арзуларымызы јеринә јетирәҹәк. Сән буна инанырсан? ~

Дуа һаггында бир нечә јахшы мәсләһәти Ромалылара 12:12; 1 Петер 3:12 вә 1 Јәһја 5:14 ајәләриндән тапмаг олар.