Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Бөјүк Мүәллимдән өјрән

 Фәсил 43

Бизим баҹы-гардашларымыз кимләрдир?

Бизим баҹы-гардашларымыз кимләрдир?

БИР дәфә Бөјүк Мүәллим тәәҹҹүб доғуран бир суал верди. О сорушду: «Мәним анам вә гардашларым кимләрдир?» (Матта 12:48). Сән бу суала ҹаваб верә биләрдин? ~ Јәгин билирсән ки, Исанын анасынын ады Мәрјәм иди. Бәс онун гардашларынын адыны билирсән? ~ Ҝөрәсән, онун баҹылары да вар иди? ~

Мүгәддәс Китабда дејилир ки, Исанын гардашларынын ады «Јагуб, Јусиф, Шимон вә Јәһуда» иди. Исанын баҹылары да вар иди. О тәблиғ едәндә онлар һәлә јашајырдылар. Иса аиләнин илк ушағы олдуғундан баҹы-гардашлары ондан кичик иди (Матта 13:55, 56; Лука 1:34, 35).

Бәс Исанын гардашлары да онун шаҝирдләри иди? ~ Мүгәддәс Китабда дејилир ки, онлар әввәлҹә «Она иман етмирдиләр» (Јәһја 7:5). Лакин сонралар Јагуб вә Јәһуда онун шаҝирди олдулар, һәтта Мүгәддәс Китабын бәзи китабларыны да јаздылар. Билирсән, онлар һансы китаблары јазыблар? ~ Дүз дејирсән, «Јагуб» вә «Јәһуда» китабларыны.

Мүгәддәс Китабда Исанын баҹыларынын ады чәкилмәсә дә, биз билирик ки, онун ән азы ики баҹысы вар иди. Амма чох да ола биләрди. Бәс баҹылары онун давамчысы олдулар? ~ Биз бунун ҹавабыны билмирик, чүнки Мүгәддәс Китабда бу һагда һеч нә дејилмир. Билирсән, нә үчүн Иса: «Мәним анам вә гардашларым кимләрдир?» — дејә сорушмушду? ~ Ҝәл бунун сәбәбини арашдыраг.

Иса шаҝирдләрини өјрәдәндә бир нәфәр онун сөзүнү кәсиб деди: «Будур, анан вә гардашларын Сәнинлә данышмаг истәјәрәк чөлдә дурублар».  Иса да ваҹиб бир шеји баша салмаг үчүн фүрсәтдән истифадә едәрәк сорушду: «Мәним анам вә гардашларым кимләрдир?» О, әли илә шаҝирдләрини ҝөстәриб нида етди: «Будур, Мәним анам вә Мәним гардашларым!»

Сонра Иса нә демәк истәдијини изаһ етмәк үчүн онлара деди: «Ким Мәним Сәмави Атамын ирадәсини јеринә јетирирсә, Мәним гардашым, баҹым вә анам да одур» (Матта 12:47—50). Бундан Исанын өз шаҝирдләрини нә гәдәр чох истәдији ҝөрүнүр. О, бунунла демәк истәјирди ки, шаҝирдләри она доғма баҹы, гардаш вә ана кимидирләр.

Исанын сөзләринә ҝөрә, онун баҹы-гардашлары кимләр иди?

Һәмин вахт Исанын гардашлары — Јагуб, Јусиф, Шимон вә Јәһуда Исанын Аллаһын Оғлу олдуғуна инанмырдылар. Јәгин онлар Ҹәбрајыл мәләјин аналарына дедији сөзләрә дә инанмырдылар (Лука 1:30—33). Буна ҝөрә дә, ола билсин, онлар Иса илә пис давранырдылар. Бу ҹүр давранан адамы әсил баҹы, јахуд гардаш адландырмаг  олмаз. Сән баҹысы вә ја гардашы илә пис рәфтар едән адам таныјырсан? ~

Мүгәддәс Китабда Есавла Јагуб һаггында јазылыб. Орада дејилир ки, Есав бир дәфә гардашына бәрк һирсләнәрәк демишди: ‘Гардашым Јагубу өлдүрәҹәјәм’. Онларын анасы Ривга елә горхмушду ки, Јагубу Есавын әлиндән гуртармаг үчүн узаға ҝөндәрмишди (Јарадылыш 27:41—46). Лакин чох илләр кечәндән сонра Есав дәјишди вә гардашыны ҝөрәндә бојнуна сарылыб, ону өпдү (Јарадылыш 33:4).

Сонралар Јагубун 12 оғлу олду. Амма онун бөјүк оғуллары кичик гардашлары Јусифи севмирдиләр. Атасы ону һамыдан чох истәдији үчүн она пахыллыг едирдиләр. Буна ҝөрә ону Мисирә ҝедән гул таҹирләринә сатдылар. Сонра аталарына дедиләр ки, Јусифи вәһши һејван парчалајыб (Јарадылыш 37:23—36). Бу, дәһшәтдир, дүз демирәм? ~

Сонралар Јусифин гардашлары һәрәкәтләринә ҝөрә пешман олдулар. Јусиф дә онлары бағышлады. Дејә биләрсән, Јусиф Исаја нәдә бәнзәјирди? ~ Дар  ајагда һәвариләри Исаны гојуб гачмышдылар, Петер исә һәтта ону танымадығыны демишди. Амма Јусиф кими, Иса да онларын һамысыны бағышламышды.

Габилин Һабили өлдүрмәсиндән өзүмүзә һансы дәрси ҝөтүрүрүк?

Бундан башга, Габил вә Һабил адында ики гардаш да вар иди. Биз онлардан да өзүмүзә ибрәт дәрси ҝөтүрә биләрик. Аллаһ ҝөрүрдү ки, Габилин үрәјиндә гардашына гаршы һәгиги мәһәббәт јохдур. Буна ҝөрә дә она сәһв јолдан дөнмәји сөјләди. Әҝәр Габил Аллаһы һәгигәтән дә севсәјди, Онун сөзүнә гулаг асарды. Амма о, Аллаһы севмирди. Бир ҝүн о, Һабилә деди: ‘Ҝәл чөлә ҝедәк’. Һабил дә онунла ҝетди. Онлар орада тәк оланда Габил гардашыны елә мөһкәм вурду ки, о өлдү (Јарадылыш 4:2—8).

Мүгәддәс Китабда дејилир ки, биз бундан өзүмүзә ваҹиб дәрс ҝөтүрмәлијик. Билирсән, һансы дәрси? ~ «Башланғыҹдан бәри ешитдијиниз тәблиғ будур ки, биз бир-биримизи севәк, Шәрирдән олан, өз гардашыны өлдүрән Габил кими олмајаг». Беләликлә, баҹы-гардашлар бир-бириләрини чох истәмәлидирләр. Онлар Габил кими олмамалыдырлар (1 Јәһја 3:11, 12).

Нәјә ҝөрә Габилә охшамаг јахшы олмазды? ~ Чүнки Мүгәддәс Китабда дејилир ки, о, «Шәрирдән», јәни Шејтан Иблисдәндир. Габил Шејтан кими һәрәкәт етдији үчүн елә бил онун атасы Шејтан иди.

Инди баша дүшдүн, нәјә ҝөрә баҹы-гардашларыны чох истәмәлисән? ~ Әҝәр онлары севмәсән, демәли, кимин ушаглары кими давранмыш олаҹагсан? ~ Шејтанын. Сән белә давранмаг истәмәздин, јох? ~ Бәс онда Аллаһын өвлады олмаг истәдијини неҹә сүбут едә биләрсән? ~ Баҹы-гардашларыны сәмими-гәлбдән севмәклә.

Бәс мәһәббәт нәдир? ~ Мәһәббәт бизи башгалары үчүн јахшы ишләр ҝөрмәјә тәшвиг едән дахилимиздәки дәрин һиссдир. Биз башгаларына јахшы мүнасибәт бәсләјәндә вә онлара јахшылыг едәндә онлары чох истәдијимизи ҝөстәририк. Бәс бизим баҹы вә гардашларымыз  кимләрдир? ~ Јадындадырса, Иса өјрәдирди ки, онлар бөјүк мәсиһчи аиләсини тәшкил едән адамлардыр.

Гардашыны севдијини неҹә ҝөстәрә биләрсән?

Мәсиһчи баҹы-гардашларымызы севмәк нә дәрәҹәдә ваҹибдир? ~ Мүгәддәс Китабда дејилир: «Ҝөрдүјү гардашыны [јахуд баҹысыны] севмәјән, ҝөрмәдији Аллаһы неҹә севә билир?» (1 Јәһја 4:20). Беләликлә, мәсиһчи аиләсинин јалныз бәзи үзвләрини севмәк дүзҝүн олмазды. Биз онларын һамысыны севмәлијик. Иса демишди: «Әҝәр бир-биринизә гаршы мәһәббәтиниз олса, бундан һәр кәс Мәним шаҝирдләрим олдуғунузу биләҹәк» (Јәһја 13:35). Сән баҹы-гардашларын һамысыны севирсән? ~ Јадында сахла, әҝәр белә олмаса, сән һеч вахт Аллаһы үрәкдән севә билмәјәҹәксән.

Баҹы-гардашларымызы һәгигәтән чох истәдијимизи неҹә ҝөстәрә биләрик? ~ Әҝәр биз онлары севириксә, данышмаг истәмәдијимиз үчүн онлардан узаг ҝәзмәјәҹәјик. Биз һамы илә меһрибан давранаҹағыг. Һәмишә онлара гаршы хејирхаһ вә сәхавәтли олаҹағыг. Дара дүшәндә, онлара јардым әлимизи узадаҹағыг. Ахы биз бөјүк бир аиләјик.

Әҝәр биз бүтүн баҹы-гардашларымызы севириксә, бу нәји сүбут едир? ~ Бу, Бөјүк Мүәллим олан Исанын шаҝирдләри олдуғумузу ҝөстәрир. Мәҝәр бизим дә истәдијимиз елә бу дејил? ~

Баҹы-гардашларымыза мәһәббәт ҝөстәрмәјин ваҹиблији һаггында һәмчинин Галатијалылара 6:10 вә 1 Јәһја 4:8, 21 ајәләриндә дә јазылыб. Нәјә ҝөрә өз Мүгәддәс Китабыны ачыб бу ајәләри охумајасан?