Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Бөјүк Мүәллимдән өјрән

 Фәсил 8

Биздән үстүн олан шәхсләр

Биздән үстүн олан шәхсләр

МӘН әминәм, сән разылашаҹагсан ки, сәндән вә мәндән үстүн, гүдрәтли вә ҝүҹлү шәхсләр вар. Сәнҹә, бунлар ким ола биләр? ~ Јеһова Аллаһ. Бәс Онун Оғлу Бөјүк Мүәллим Иса һагда нә демәк олар? О, биздән үстүндүр? ~ Әлбәттә.

Иса Аллаһла бирликдә ҝөјдә јашајырды. О, руһани Оғул, башга сөзлә, мәләк иди. Бәс Аллаһ башга мәләкләр дә јаратмышды? ~ Бәли, О, милјонларла мәләк јаратмышды. Бу мәләкләр дә биздән үстүн вә гүдрәтлидирләр (Ибраниләрә 1:7; Даниел 7:10).

Мәрјәмлә данышан мәләјин ады јадындадыр? ~ Онун ады Ҹәбрајыл иди. О, Мәрјәмә демишди ки, онун ушағы Аллаһын Оғлу адланаҹаг. Аллаһ руһани Оғлунун һәјатыны Мәрјәмин бәтнинә гојду, бунунла да, Иса јер үзүндә ушаг кими доғула билди (Лука 1:26, 27).

Мәрјәмлә Јусиф, чох ҝүман ки, Исаја нә һагда данышмышды?

Сән бу мөҹүзәјә инанырсан? Бәс Исанын ҝөјдә Аллаһла јашадығына неҹә? ~ Иса дејирди ки, о, ҝөјдә јашајыб. Иса буну һарадан билирди? Јәгин о, ушаг оланда Мәрјәм Ҹәбрајылын дедикләрини она данышмышды. Һәмчинин, ҝөрүнүр, Јусиф дә она әсил Атасынын Аллаһ олдуғуну демишди.

Иса вәфтиз оланда һәтта Аллаһ ҝөјләрдән: ‘Бу Мәним Оғлумдур’, — дејә сөјләмишди (Матта 3:17). Өлүмүндән әввәлки ҝеҹә Иса дуа едирди: «Еј Ата, дүнја јаранмаздан әввәл, Мән  Сәнинлә бәрабәр икән Мәндә олан һәмин иззәти инди Мәнә Өз јанында вер» (Јәһја 17:5). Бәли, Иса јенидән Аллаһла бирҝә јашамаг үчүн ҝөјә гајытмаг истәјирди. О, ҝөјдә неҹә јашаја биләрди? ~ Јалныз Јеһова Аллаһ ону јенидән ҝөрүнмәз руһани варлыг вә ја мәләк етсәјди.

Инди мән сәнә ваҹиб бир суал вермәк истәјирәм. Мәләкләрин һамысы јахшыдыр? Сән неҹә фикирләширсән? ~ Бир вахтлар онларын һамысы јахшы олуб. Чүнки онлары Јеһова јаратмышды, Јеһованын исә јаратдығы һәр шеј јахшы олур. Анҹаг сонра мәләкләрдән бири пис мәләк олду. Бу, неҹә баш верди?

Бу суала ҹаваб тапмаг үчүн Аллаһын илк киши вә гадыны, Адәмлә Һәвваны јаратдығы дөврә гајытмалыјыг. Бәзиләри дејир ки, Адәм вә Һәвва адында адам јашамајыб, буну кимсә өзүндән ујдуруб. Лакин Бөјүк Мүәллим онларын һәгигәтән јашадығыны билирди.

Аллаһ Адәмлә Һәвваны јараданда онлары Еден адланан ҝөзәл бир бағда јерләшдирмишди. Бу, әсил ҹәннәт иди. Онларын чохлу ушаглары, бөјүк аиләси ола биләрди вә Ҹәннәтдә әбәди јашаја биләрдиләр. Анҹаг онлара ваҹиб бир шеји өјрәнмәк лазым иди. Биз бу һагда артыг данышмышыг. Ҝәл бахаг ҝөрәк, јадымызда галыб, ја јох.

Ҹәннәтдә әбәди јашамаг үчүн Адәмлә Һәвва нә етмәли идиләр?

 Јеһова Адәмлә Һәвваја демишди ки, бағдакы һансы ағаҹдан истәсәләр, мејвә дәриб јејә биләрләр. Тәкҹә бир ағаҹ вар иди ки, онун мејвәләриндән јејә билмәздиләр. Једикләри һалда Аллаһ нә баш верәҹәјини онлара сөјләмишди. О демишди: ‘Һөкмән өләҹәксиниз’ (Јарадылыш 2:17). Демәли, Адәмлә Һәвваја нәји өјрәнмәк лазым иди? ~

Онлар итаәткар олмағы өјрәнмәли идиләр. Бәли, инсанын һәјаты Јеһова Аллаһа итаәт етмәкдән асылыдыр! Адәмлә Һәвванын Аллаһа итаәт едәҹәкләрини јалныз дилдә демәләри кифајәт дејилди. Онлар буну әмәлләри илә ҝөстәрмәли идиләр. Әҝәр Аллаһа итаәт етсәјдиләр, онда Ону севдикләрини вә онлара һөкмдарлыг етмәсини истәдикләрини ҝөстәрәрдиләр. Белә олдугда Ҹәннәтдә әбәди јашаја биләрдиләр. Бәс һәмин ағаҹын мејвәсиндән јемәләри нәји ҝөстәрәрди? ~

Бу ҝөстәрәрди ки, онлар вердији шејләрә ҝөрә Јеһоваја миннәтдар дејилләр. Сән орада олсајдын, Јеһоваја итаәт едәрдин? ~ Илк вахтлар Адәмлә Һәвва итаәткар идиләр. Лакин сонра онлардан үстүн олан бир шәхс Һәвваны алдатды. О, Һәвваны Јеһованын сөзүндән чыхмаға тәһрик етди. О, ким иди? ~

Иланы Һәвва илә данышдыран ким иди?

 Мүгәддәс Китаб дејир ки, илан Һәвва илә данышды. Анҹаг сән билирсән ки, илан даныша билмир. Бәс онда о, неҹә данышды? ~ Бир мәләк елә етди ки, ҝуја илан данышыр. Әслиндә исә данышан мәләјин өзү иди. Бу мәләк пис шејләр һаггында дүшүнмәјә башламышды. О истәјирди ки, Адәм вә Һәвва она ибадәт етсин, ағзындан чыхан һәр кәлмәни јеринә јетирсин. Бир сөзлә, о, Аллаһын јерини тутмаг истәјирди.

Беләликлә, һәмин мәләк пис фикирләри Һәвванын бејнинә гојду. О, илан васитәсилә гадына деди: ‘Аллаһ сизә дүзүнү демәјиб, һәмин ағаҹын мејвәсиндән јесәниз, өлмәјәҹәксиниз. Аллаһ кими мүдрик олаҹагсыныз’. Сән Һәвванын јеринә олсајдын, бу сөзләрә инанардын? ~

Һәвва Аллаһын она вермәдији шеји истәди. О, гадаған олунмуш ағаҹын мејвәсиндән једи. Сонра Адәмә дә верди. Адәм иланын дедијинә инанмамышды. Лакин Һәвва илә олмаг арзусу онун Аллаһа олан мәһәббәтинә үстүн ҝәлди. Беләликлә, о да мејвәдән једи (Јарадылыш 3:1—6; 1 Тимотејә 2:14).

Бунун нәтиҹәси нә олду? ~ Адәм вә Һәвва гејри-камил олдулар, гоҹалдылар вә өлдүләр. Онлар гејри-камил олдуглары үчүн ушаглары да гејри-камил  олдулар вә нәтиҹәдә гоҹалыб өлдүләр. Аллаһ јалан демәмишди! Инсанын һәјаты Она итаәт етмәсиндән асылыдыр (Ромалылара 5:12). Мүгәддәс Китабда дејилир ки, Һәвваны алдадан мәләк Шејтан Иблис, пис олан башга мәләкләр исә ҹин адланыр (Јагуб 2:19; Вәһј 12:9).

Аллаһын итаәтиндән чыхдыгдан сонра Адәм вә Һәвва илә нә баш верди?

Инди сән баша дүшдүн, неҹә олду ки, Аллаһын јаратдығы јахшы мәләк пис мәләјә чеврилди? ~ Чүнки о, пис шејләр һаггында фикирләшмәјә башлады. О, каинатда ән үстүн шәхс олмаг истәјирди. О билирди ки, Аллаһ Адәмлә Һәвваја дүнјаја ушаг ҝәтирмәји тапшырыб вә истәјирди ки, онларын һамысы она ибадәт етсин. Иблис һеч бир нәфәрин дә олсун, Јеһованын итаәтиндә галмасыны истәмир. Буна ҝөрә дә о, пис фикирләри бизим бејнимизә гојур (Јагуб 1:13—15).

Шејтан дејир ки, әслиндә һеч ким Јеһованы севмир. Онун сөзләринә ҝөрә, нә сән, нә дә мән Аллаһы севмирик вә Аллаһын дедикләрини јеринә јетирмәк истәмирик. О һәмчинин билдирир ки, биз јалныз ишләримиз јахшы ҝедәндә Јеһоваја итаәт едирик. Шејтан дүз дејир? Мәҝәр биз беләјик?

Бөјүк Мүәллим демишди ки, Иблис јаланчыдыр! Иса Јеһоваја табе олараг Ону һәгигәтән севдијини сүбут етмишди. Иса тәкҹә асан оланда Аллаһа табе олмурду. О, буну һәр заман, һәтта башга инсанлар онун үчүн чәтинлик јараданда да едирди. О, өләнә кими Јеһоваја садиг галды. Буна ҝөрә дә Јеһова она әбәди јашамаг үчүн јенидән һәјат верди.

Демәли, бизим ән бөјүк дүшмәнимиз кимдир? ~ Дүздүр, Шејтан Иблис. Сән ону ҝөрә биләрсән? ~ Әлбәттә ки, јох! Лакин биз билирик ки, о, мөвҹуддур вә биздән ҝүҹлүдүр. Бәс Иблисдән үстүн вә гүдрәтли кимдир? ~ Јеһова Аллаһ. Буна ҝөрә дә биз әминик ки, Аллаһ бизи горуја биләр.

Бу ајәләрдән кимә ибадәт етмәли олдуғумуз һаггында оху: Ганунун тәкрары 30:19, 20; Јешуа 24:14, 15; Сүлејманын мәсәлләри 27:11 вә Матта 4:10.