Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Бөјүк Мүәллимдән өјрән

 Фәсил 39

Аллаһ Оғлуну унутмады

Аллаһ Оғлуну унутмады

ДОСТУ Лазар өләндә Иса ағламышды. Бәс сәнҹә, Иса әзаб чәкиб өләндә Јеһова һансы һиссләри кечирирди? ~ Мүгәддәс Китабда дејилир ки, баш верән һадисәләр Аллаһы ‘кәдәрләндирә’, һәтта ‘инҹидә’ (КМ) дә биләр (Мәзмур 78:40, 41; Јәһја 11:35).

Тәсәввүр едә биләрсән, севимли Оғлунун өлмәсинә баханда Јеһованын үрәји неҹә ағрыјырды? ~ Иса әмин иди ки, Аллаһ ону унутмајаҹаг. Мәһз буна ҝөрә дә өлүмүндән габаг бу сөзләри деди: ‘Еј Ата! Өз һәјатымы Сәнин әлләринә верирәм’ (Лука 23:46).

Иса әмин иди ки, о, «өлүләр аләминдә», јәни гәбирдә галмајаҹаг, Јеһова ону дирилдәҹәк. Иса дирилдиләндән сонра һәвари Петер Мүгәддәс Китабда Иса һаггында јазыланлары ситат ҝәтирәрәк демишди: «О, нә өлүләр аләминә тәрк едилди, нә дә бәдәни чүрүдү» (Һәвариләрин ишләри 2:31; Мәзмур 16:10). Хејр, Исанын бәдәни чүрүјәнә, јәни парчаланыб ијләнәнә гәдәр гәбирдә галмады.

 Иса јер үзүндә оланда һәтта шаҝирдләринә демишди ки, өлү вәзијјәтдә чох галмајаҹаг. О, онлара изаһ етмишди ки, ‘өлдүрүләҹәк вә үчүнҹү ҝүн дириләҹәк’ (Лука 9:22). Буна ҝөрә дә, шаҝирдләри әслиндә Исанын дирилмәсинә тәәҹҹүбләнмәли дејилдиләр. Бәс онлар тәәҹҹүбләнмишдиләр? ~ Ҝәл бахаг.

Бөјүк Мүәллим ишҝәнҹә дирәјиндә өләндә ҹүмә ҝүнү тәхминән ҝүнорта саат үч оларды. Синедрионун үзвү олан варлы Јусиф дә ҝизлиндә Исаја инанырды. О биләндә ки, Иса өлүб, Рома валиси Пилатын јанына ҝетди вә ондан Исаны дирәкдән салыб басдырмаг үчүн иҹазә истәди. Бундан сонра Јусиф Исанын бәдәнини сәрдабәнин, өлүләрин гојулдуғу јерин олдуғу баға ҝәтирди.

Ҹәсәди сәрдабәјә гојдугдан сонра бөјүк бир дашла онун ағзыны бағладылар. Бу һадисәнин үчүнҹү ҝүнү, јәни базар ҝүнү ҝәлиб чатды. Һәлә дан јери сөкүлмәмишди, һәр јер гаранлыг иди. Сәрдабәнин ағзында кешикчиләр дурмушду. Онлары ора башчы каһинләр ҝөндәрмишди. Билирсән, нәјә ҝөрә? ~

Каһинләр дә Исанын дириләҹәјини дедијини ешитмишдиләр. Буна ҝөрә дә шаҝирдләр ҹәсәди оғурладыгдан сонра Исанын дирилдијини демәсинләр дејә каһинләр орада кешикчиләр гојмушдулар. Гәфләтән јер силкәләнмәјә башлады. Гаранлығын ичиндә бир ишыг нур сачды. Бу, Јеһованын мәләји иди! Әсҝәрләр горхудан јерләриндә донуб галдылар. Мәләк сәрдабәјә јахынлашыб дашы итәләди. Сәрдабә бош иди!

Сәрдабә нәјә ҝөрә бошдур? Нә баш вериб?

Бәли, һәвари Петерин сонралар дедији шеј баш вермишди: «Исаны Аллаһ дирилтди» (Һәвариләрин ишләри 2:32). Аллаһ Исаны дирилтди вә она јер үзүндә јашамаздан әввәлки бәдәнинә охшар бәдән верди. Дириләндән сонра о, мәләкләр кими руһани бәдән алды (1 Петер 3:18). Буна ҝөрә дә әҝәр Иса башгаларынын ону ҝөрмәсини истәјирдисә, демәли, онлара инсан бәдәниндә ҝөрүнмәли иди. Бәс о, белә етди? ~ Ҝәл бахаг.

 Ҝүнәш јаваш-јаваш үфүгдән бојланырды. Әсҝәрләр чыхыб ҝемишдиләр. Мәҹдәлли Мәрјәм вә Исанын шаҝирди олан диҝәр гадынлар сәрдабәјә ҝедирдиләр. Онлар өз араларында данышырдылар: ‘О ағыр дашы бизим үчүн ким гыраға чәкәҹәк?’ (Марк 16:3). Анҹаг сәрдабәјә јахынлашанда ҝөрдүләр ки, кимсә дашы артыг гыраға чәкиб. Сәрдабә исә бомбош иди! Исанын ҹәсәди јоха чыхмышды! Мәҹдәлли Мәрјәм дәрһал гачыб Исанын һәвариләрини ахтармаға ҝетди.

Диҝәр гадынлар исә сәрдабәнин јанында галдылар. Онлар тәәҹҹүб ичиндә идиләр: ‘Исанын бәдәни, ҝөрәсән, һара јоха чыхды?’ Гәфләтән парлаг палтар ҝејмиш ики киши онларын гаршысында пејда олду. Онлар мәләкләр иди! Мәләкләр гадынлара дедиләр: ‘Нә үчүн Исаны бурада ахтарырсыныз? О дирилиб. Тез ҝедиб онун шаҝирдләринә хәбәр чатдырын’. Јәгин һәмин гадынларын неҹә бәрк гачдыгларыны тәсәввүр едирсән. Јолда онлар бир кишијә раст ҝәлдиләр. Билирсән, о ким иди? ~

О, инсан бәдәниндә олан Иса иди! О да гадынлара деди: ‘Ҝедин вә мәним шаҝирдләримә дејин’. Гадынлар һәјәҹанлы идиләр. Онлар шаҝирдләри тапыб дедиләр: ‘Иса сағдыр. Биз ону ҝөрдүк!’ Мәрјәм дә Петерә вә Јәһјаја сәрдабәнин бош олдуғуну артыг демишди. Шәкилдә ҝөрдүјүн кими, онлар һәр шеји өз ҝөзләри илә ҝөрмәк үчүн сәрдабәјә ҝәлдиләр. Онлар Исаны сарыдыглары кәтан парчалары ҝөрсәләр дә, баш верәнләри анламырдылар. Онлар Исанын јенә дә сағ олдуғуна инанмаг истәјирдиләр, амма бу, онлара ширин хәјал кими ҝәлирди.

Петерлә Јәһја, еһтимал ки, нә фикирләширләр?

Һәмин ҝүн бир гәдәр сонра Иса Аммаус кәндинә ҝедән ики шаҝирдинә ҝөрүндү. Иса онларла јол ҝедә-ҝедә сөһбәт едирди, лакин онлар ону танымадылар, чүнки о, әввәлки бәдәниндә дејилди. Иса онларла јемәк јејиб дуа едәнә кими ону танымадылар. Шаҝирдләр елә һәјәҹанлы идиләр ки, тез-тәләсик о бојда јолу гајыдыб јенидән Јерусәлимә ҝәлдиләр! Еһтимал ки, бундан гыса мүддәт сонра Иса Петерә ҝөрүнүб сағ олдуғуну ҝөстәрди.

 Сонра һәмин ҝүн ахшамчағы шаҝирдләрин чоху отагда јығышдылар. Гапылар бағлы иди. Ҝөзләнилмәдән Иса дүз отағын ичиндә пејда олду! Инди онлар билирдиләр ки, Бөјүк Мүәллим һәгигәтән дә сағдыр. Онларын неҹә севиндијини бир тәсәввүр ет! (Матта 28:1—15; Лука 24:1—49; Јәһја 19:38—20:21).

Иса шаҝирдләринә сағ олдуғуну ҝөстәрмәк үчүн 40 ҝүн әрзиндә онлара мүхтәлиф бәдәнләрдә ҝөрүндү. Сонра о, јер үзүнү тәрк едиб ҝөјә, Атасынын јанына гајытды (Һәвариләрин ишләри 1:9—11). Тезликлә шаҝирдләри Аллаһын Исаны дирилтдијини һамыја данышмаға башладылар. Һәтта каһинләрин онлары дөјмәсинә,  бәзиләрини исә өлдүрмәсинә бахмајараг, онлар јенә тәблиғ едирдиләр. Онлар әмин идиләр ки, ишдир бирдән өлсәләр, Аллаһ Исаны унутмадығы кими, онлары да унутмајаҹаг.

Исанын дирилдији вахт ҝәлиб чатанда бәзи өлкәләрдә инсанлар нә һагда дүшүнүрләр? Бәс сән нә һагда дүшүнүрсән?

Исанын еркән давамчылары буҝүнкү инсанларын чохундан неҹә дә фәргләнирләр! Бәзи өлкәләрдә Исанын дирилдији вахт ҝәлиб чатанда инсанлар јалныз пасха довшанлары вә рәнҝли јумурталар һагда дүшүнүрләр. Амма Мүгәддәс Китабда пасха довшанлары вә јумурталары һагда һеч нә дејилмир. Орада Аллаһа хидмәт етмәк барәдә јазылыб.

Биз инсанлара Аллаһын Өз Оғлуну дирилдәркән етдији ҝөзәл ишләр барәдә данышмагла Исанын шаҝирдләринә охшаја биләрик. Һәтта инсанлар бизи өлдүрәҹәкләрини десәләр белә, горхмалы дејилик. Биз өлсәк дә, Јеһова бизи јадда сахлајаҹаг вә Иса кими бизи дә дирилдәҹәк.

Аллаһын Өз хидмәтчиләрини унутмадығыны вә һәтта онлары дирилдәҹәјини билмәк бизи севиндирир, елә дејил? ~ Бу шејләри биләрәк биздә Аллаһы севиндирмәјин јолларыны өјрәнмәк истәји олмалыдыр. Сән билирдин, биз Аллаһы севиндирә биләрик? ~ Ҝәл бу һагда нөвбәти фәсилдә данышаг.

Исанын дирилмәсинә инам үмидимизи мөһкәмләндирмәли, иманымызы исә артырмалыдыр. Зәһмәт олмаса, Һәвариләрин ишләри 2:22—36; 4:18-20 вә 1 Коринфлиләрә 15:3—8, 20—23 ајәләрини оху.