Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Бөјүк Мүәллимдән өјрән

 Фәсил 32

Аллаһ Исаны неҹә горуду?

Аллаһ Исаны неҹә горуду?

ҺӘРДӘН Јеһова балаҹа олдуглары үчүн өзләрини мүдафиә едә билмәјәнләри һејрәтамиз тәрздә горујур. Әҝәр сән кәнддә олмусанса, јәгин Јеһованын буну неҹә етдијини ҝөрмүсән. Амма ола билсин, әввәлҹә нә баш вердијини баша дүшмәмисән.

Бәлкә дә бир гуш сәнин јанында јерә гонуб. Әввәлҹә елә билмисән ки, о, јаралыдыр. Она јахынлашмаг истәјәндә ганадынын бирини сүрүјә-сүрүјә сәндән узаглашыб. Нә гәдәр чалышмысан, она чата билмәмисән ки, билмәмисән. Бирдән гуш учуб ҝедиб. Сән демә, онун ганадына һеч нә олмајыбмыш! Билирсән, гуш нә үчүн белә едирди? ~

Гондуғу јерин јахынлығында гуш өз балаларыны колда ҝизләтмишди. Ана гуш горхурду ки, сән онлары тапыб зәрәр вурарсан. Буна ҝөрә дә өзүнү јаралы кими ҝөстәриб сәни орадан узаглашдырды. Бәс билирсән, балаларыны горујан ана гуш кими, бизи ким горуја биләр? ~ Мүгәддәс Китабда Јеһова өз балаларына көмәк едән гартала бәнзәдилир (Ганунун тәкрары 32:11, 12).

Бу гуш өз балаларыны неҹә горујур?

 Јеһованын ән севимли өвлады әзиз Оғлу Исадыр. Иса ҝөјдә оланда Атасы кими гүдрәтли руһани шәхсијјәт иди. О, өз гајғысына гала билирди. Амма јер үзүндә ушаг кими доғуланда аҹиз иди. Ҝәрәк ону кимсә горујарды.

Јер үзүндә Аллаһын тапшырдығы иши јеринә јетирмәк үчүн Иса бөјүмәли, камил, јеткин инсан олмалы иди. Амма Шејтан ону өлдүрмәјә чалышырды ки, бу баш вермәсин. Балаҹа Исаны өлдүрмәк ҹәһдләри вә Јеһованын ону неҹә горумасы чох мараглы әһвалатдыр. Истәјирсән, буну сәнә данышым? ~

Исанын доғулмасындан аз сонра Шејтан елә етди ки, шәрг тәрәфдә ҝөјдә улдуза охшар бир шеј парламаға башлады. Улдузлары өјрәнән мүнәҹҹимләр улдузун далынҹа дүшүб јүзләрлә километр узагдан Јерусәлимә ҝәлдиләр. Бурада онлар сорушдулар ки, јәһудиләрин падшаһы олаҹаг көрпә һарада дүнјаја ҝәлмәлидир. Мүгәддәс Китабда нә дејилдијини билән адамлардан бу һагда хәбәр аланда онлар: ‘Бет-Лехемдә’, — дејә ҹаваб вердиләр (Матта 2:1—6).

Мүнәҹҹимләр Исаја баш чәкәндән сонра Аллаһ Исаны хилас етмәк үчүн онлара нә етмәји тапшырды?

 Јерусәлимин залым падшаһы Һирод јахынлыгдакы Бет-Лехем шәһәриндә тәзәҹә дүнјаја ҝәлән јени падшаһ һаггында ешидәндә мүнәҹҹимләрә деди: ‘Көрпәни ахтарыб тапын, сонра ҝери гајыдыб мәнә хәбәр верин’. Билирсән, нәјә ҝөрә Һирод Исанын һарада доғулдуғуну билмәк истәјирди? ~ Чүнки Һирод пахыл иди вә ону өлдүрмәк истәјирди!

Аллаһ Өз Оғлуну неҹә горуду? ~ Мүнәҹҹимләр Исаны тапанда она һәдијјәләр вердиләр. Сонра Аллаһ јухуда мүнәҹҹимләрә хәбәрдарлыг етди ки, Һиродун јанына гајытмасынлар. Буна ҝөрә дә онлар Јерусәлимә гајытмадылар, башга јолла өз евләринә ҝетдиләр. Һирод мүнәҹҹимләрин чыхыб ҝетдијини биләндә гәзәбләнди. Исаны өлдүрмәк мәгсәдилә Бет-Лехемдә ики јаша кими бүтүн оғлан ушагларыны өлдүрмәји әмр етди! Амма Иса артыг орада дејилди.

Билирсән, Иса неҹә хилас олду? ~ Мүнәҹҹимләр евләринә ҝедәндән сонра Јеһова Мәрјәмин әри Јусифә хәбәрдарлыг етди ки, галхыб Мисирә гачсын. Бурада залым Һиродун әли она чатмајаҹагды. Илләр сонра, Мәрјәм вә Јусиф Иса илә бирликдә Мисирдән гајыданда Аллаһ јенә дә Јусифә хәбәрдарлыг етди. Јухуда она деди ки, Назаретә көчсүн, чүнки орада Иса сағ-саламат бөјүјә биләрди (Матта 2:7—23).

Балаҹа Иса јенидән неҹә хилас олунду?

Ҝөрүрсән, Јеһова Өз Оғлуну неҹә хилас етди? ~ Неҹә фикирләширсән, ана гушун коллугда ҝизләтдији балалара, јахуд балаҹа Исаја ким бәнзәјир? ~ Мәҝәр сән онлара охшамырсан? ~ Сәнә дә пислик етмәк истәјәнләр вар. Билирсән, онлар кимдир? ~

 Мүгәддәс Китабда дејилир ки, Шејтан бизи јемәк истәјән, нәрә чәкән аслана бәнзәјир. Һәм дә асланлар адәтән балаҹа һејванлары һәдәфә алдығы кими, Шејтан вә онун ҹинләри дә балаҹа ушаглары һәдәфә алырлар (1 Петер 5:8). Амма Јеһова Шејтандан гат-гат ҝүҹлүдүр. О, Өз өвладларыны горуја, јахуд Шејтанын онлара етдији пислији арадан галдыра биләр.

Шејтанын вә онун ҹинләринин бизи нәјә тәһрик етмәк истәдији һагда 10-ҹу фәсилдән охудугларын јадында галыб? ~ Бәли, онлар чалышырлар ки, биз Аллаһын ҝөзүндә дүзҝүн олмајан шәкилдә ҹинси әлагәјә ҝирәк. Амма јалныз кимләр ҹинси әлагәјә ҝирә биләрләр? ~ Бәли, әкс ҹинсдән олуб бир-бири илә евли олан ики бөјүк адам.

Анҹаг тәәссүф ки, бәзи бөјүкләр ушагларла ҹинси әлагәјә ҝирмәји хошлајырлар. Белә оланда оғлан вә гызлар бу бөјүкләрдән өјрәндикләри пис шејләри тәкрар едирләр. Онлар да өз ҹинсијјәт үзвләриндән дүзҝүн олмајан тәрздә истифадә етмәјә башлајырлар. Гәдим заманларда Содом шәһәриндә мәһз белә шеј баш вермишди. Мүгәддәс Китабда дејилир ки, ‘балаҹа оғландан гоҹа кишијә гәдәр’ орадакы адамларын һамысы Лутун евинә ҝәлән кишиләрлә ҹинси әлагәјә ҝирмәк истәмишди (Јарадылыш 19:4, 5).

Беләликлә, Иса кими, сәни дә пис адамлардан горумаг лазымдыр. Белә ки, бәзи бөјүкләр, һәтта ушаглар белә сәнинлә ҹинси әлагәјә ҝирмәк истәјә биләрләр. Адәтән белә адамлар өзләрини елә апарырлар ки, ҝуја сәнин достундурлар. Онлар һәтта сәнә нә исә тәклиф едә биләрләр ки, сәнинлә нә етмәк истәдикләрини һеч кимә сөјләмәјәҹәјинә сөз верәсән. Амма бу адамлар Шејтан вә онун ҹинләри кими худбиндирләр вә онлары јалныз һәзз алмаг марагландырыр. Өзү дә бу һәззи ушагларла ҹинси әлагәјә ҝирәрәк алмаға чалышырлар. Бу, олдугҹа пис һәрәкәтдир!

Билирсән, онлар һәзз алмаг үчүн нә едә биләрләр? ~ Әлләрини, һәтта өз ҹинсијјәт органларыны сәнин ҹинсијјәт үзвләринә сүртә биләрләр. Амма сән һеч кимә сәнин ҹинсијјәт үзвләринлә ојнамаға иҹазә вермә. Һеч өз баҹына, гардашына, јахуд ата-анана да.

Кимсә сәнә дүзҝүн олмајан шәкилдә тохунмаға чалышса, нә демәли вә нә етмәлисән?

Өзүнү белә пис ишләр ҝөрән адамлардан неҹә горуја биләрсән? ~ Илк нөвбәдә, һеч кими сәнин ҹинсијјәт органларынла ојнамаға гојма. Әҝәр кимсә белә етмәк истәсә, гәтијјәтлә вә уҹадан: «Әлини чәк! Мән һәр шеји дејәҹәјәм!» — де. Һәмин адам десә ки, бүтүн бунларын баш вермәсиндә сән ҝүнаһкарсан, она инанма. Бу дүз дејил. Онун ким олмасындан асылы олмајараг, мүтләг ҝедиб һәр шеји даныш! О һәтта десә ки, баш верәнләр тәкҹә сәнинлә онун арасында галаҹаг, јенә дә оланлары демәк лазымдыр. Һәтта сәнә гәшәнҝ һәдијјәләр версә дә, јахуд сәни горхутса да, дәрһал онун јанындан узаглашыб һәр шеји хәбәр вер.

Бу о демәк дејил ки, инди сән һәмишә горхмалысан. Јох, садәҹә еһтијатлы ол. Валидејнләрин дејәндә ки, һансыса адамлар вә ја јерләр сәнин үчүн тәһлүкәли ола биләр, онлара гулаг ас. Белә етсән, пис адамлар сәнә һеч нә едә билмәјәҹәкләр.

Дүзҝүн олмајан ҹинси һәрәкәтләрдән өзүнү горумаг һаггында Јарадылыш 39:7—12; Сүлејманын мәсәлләри 4:14—16; 14:15, 16; 1 Коринфлиләрә 6:18 вә 2 Петер 2:14 ајәләриндән оху.