Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 Фәсил 41

Аллаһын үрәјини севиндирән ушаглар

Аллаһын үрәјини севиндирән ушаглар

СӘНҸӘ, Јеһованы ән чох севиндирән ушаг ким олуб? ~ Онун Оғлу Иса. Ҝәл ҝөрәк Исанын ҝөрдүјү һансы ишләр сәмави Атасыны севиндирирди.

Исанын аиләсинин јашадығы јердән Јерусәлимә үч ҝүнә ҝедиб чатмаг олурду. Јерусәлимдә Јеһованын ҝөзәл мәбәди јерләширди. Иса мәбәди ‘Атамын еви’ адландырырды. О, аиләси илә бирликдә Пасха бајрамыны гејд етмәк үчүн һәр ил ора ҝедирди.

Бир дәфә Исанын аиләси Пасха бајрамындан сонра евә гајыдырды. Һәмин вахт Исанын 12 јашы вар иди. Ҹамаат ҝеҹәләмәк үчүн дајананда валидејнләри бир дә ҝөрдү ки, Иса нә гоһумларын арасындадыр, нә дә достларын. Буна ҝөрә дә Мәрјәмлә Јусиф Исаны тапмаг үчүн вахт итирмәдән Јерусәлимә ҝери гајытдылар. Сәнҹә, о, һарада иди? ~

Онлар Исаны мәбәддә тапдылар. О, мүәллимләри динләјир вә онлара суал верирди. Өзү дә онларын бүтүн суалларына ҹаваб верирди. Исанын ҹаваблары һамыны һејрәтә салмышды. Инди баша дүшүрсән, нәјә ҝөрә Иса Аллаһы севиндирирди? ~

Мәрјәмлә Јусиф Исаны тапанда раһат нәфәс алдылар. Лакин Иса һеч нараһат дејилди. О билирди ки, мәбәд тәһлүкәсиз јердир. Буна ҝөрә дә сорушду: ‘Билмирдиниз ки, Мән Атамын евиндә олмалыјам?’ О билирди ки, мәбәд Аллаһын евидир вә бурада олмағы чох хошлајырды.

Бундан сонра, Мәрјәмлә Јусиф 12 јашлы Исаны ҝөтүрүб Назаретә ҝетдиләр. Сәнҹә, Исанын валидејнләринә гаршы мүнасибәти неҹә  иди? ~ Мүгәддәс Китабда дејилир ки, Иса «онлара итаәт едирди». Сәнҹә, бу нә демәкдир? ~ Бу о демәкдир ки, Иса онлара гулаг асырды. Бәли, валидејнләри нә дејирдисә, Иса ону да едирди. О һәтта гујудан су ҝәтирмәк кими ев ишләрини белә јеринә јетирирди (Лука 2:41—52).

Иса балаҹа оланда Аллаһы неҹә севиндирмишди?

Бир фикир вер: Иса камил олса да, гејри-камил валидејнләринә гулаг асырды. Сәнҹә, бу, Аллаһы севиндирирди? ~ Сөзсүз. Чүнки Аллаһын Кәламында ушаглара дејилир: «Валидејнләринизә итаәт един» (Ефеслиләрә 6:1). Сән дә, Иса кими, валидејнләринә гулаг ассан, Аллаһ севинәҹәк.

Бундан башга, Јеһованы севиндирмәк үчүн Онун һаггында башгаларына даныша биләрсән. Амма бәзи адамлар дејирләр ки, балаҹа ушаглар башгаларына Аллаһ һаггында данышмамалыдырлар. Лакин ҹамаат балаҹа оғланлара мане олмаг истәјәндә Иса демишди ки, мәҝәр Мүгәддәс Јазылардан охумамысыныз: ‘Аллаһ кичик ушагларын ағзындан һәмд уҹалдаҹаг?’ (Матта 21:16). Буна ҝөрә дә  әҝәр үрәјимиздән ҝәлирсә, һәр биримиз башгаларына Јеһова һаггында вә Онун неҹә ҝөзәл Аллаһ олдуғу барәдә даныша биләрик. Белә етмәклә биз Аллаһы севиндирәҹәјик.

Башгаларына Аллаһ һаггында данышмаг үчүн биз Онун һаггында неҹә өјрәнә биләрик? ~ Мүгәддәс Китабы евдә өјрәнмәклә. Лакин Аллаһын халгынын јығышдығы јерә ҝедәндә Онун һаггында даһа чох өјрәнирик. Бәс Аллаһын халгыны неҹә таныја биләрик? ~

Инсанлар өз јығынҹаг ҝөрүшләриндә нә илә мәшғул олурлар? Онлар Мүгәддәс Китабда дејиләнләри олдуғу кими өјрәдирләр? Ону охујуб, мүзакирә едирләр? Биз Аллаһы белә динләјә биләрик, дүздүр? ~ Һәмчинин мәсиһчи ҝөрүшләриндә биз Аллаһын сөзләрини ешидәҹәјимизи ҝөзләјирик, елә дејил? ~ Бәс әҝәр инсанлар десәләр ки, Мүгәддәс Китабын дедикләринә әсасән јашамаг лазым дејил, онда неҹә? Онлары Аллаһын халгы адландырмаг олар? ~

Башга бир шеји дә нәзәрә алмаг лазымдыр. Мүгәддәс Китабда дејилир ки, Аллаһын халгы Онун адыны дашыјаҹаг (Һәвариләрин ишләри 15:14). Аллаһын ады Јеһова олдуғу үчүн биз онларын ибадәт етдији Аллаһын Јеһова олуб-олмадығыны соруша биләрик. Әҝәр јох десәләр, онда биләҹәјик ки, онлар Аллаһын халгы дејил. Һәмчинин Аллаһын халгы башгаларына Аллаһын Падшаһлығы һаггында данышмалыдыр. Онлар Аллаһын ганунларына риајәт етмәклә Ону севдикләрини ҝөстәрмәлидирләр (1 Јәһја 5:3).

Әҝәр бүтүн бунлары едән адамлары таныјырсанса, онда Аллаһа ибадәт етмәк үчүн онларын ҝөрүшләринә ҝет. Бу ҝөрүшләрә диггәтлә гулаг асмаг вә верилән суаллара ҹаваб вермәк лазымдыр. Иса Аллаһын евиндә оланда мәһз белә етмишди. Сән дә белә етсән, Иса кими, Аллаһын үрәјини севиндирәҹәксән.

 Бәс Мүгәддәс Китабда Аллаһы севиндирән башга һансы ушагларын ады чәкилир? ~ Онлардан бири Тимотејдир. О, бизим үчүн ҝөзәл нүмунәдир. Онун атасы Јеһоваја инанмырды. Анасы Евники вә нәнәси Лоида исә инанырдылар. Тимотеј онлара гулаг асыр вә Јеһова һаггында өјрәнирди.

Атасы Јеһоваја инанмаса да, Тимотејә нә етмәк әзминдә иди?

Тимотеј бөјүјәндә һәвари Павел онун јашадығы шәһәрә ҝәлди. О ҝөрдү ки, Тимотеј Јеһоваја хидмәт етмәк истәјилә алышыб јаныр. Буна ҝөрә дә Аллаһа даһа чох хидмәт етмәси үчүн Тимотеји өзү илә апарды. Онлар ҝетдикләри һәр јердә инсанлара Аллаһын Падшаһлығы вә Иса һаггында данышырдылар (Һәвариләрин ишләри 16:1—5; 2 Тимотејә 1:5; 3:14, 15).

Бәс ҝөрәсән Аллаһын үрәјини севиндирән јалныз оғланлар олуб? ~ Хејр, бу һеч дә белә дејил. Ҝәл кичик исраилли гызын нүмунәсинә бахаг. Онун јашадығы дөврдә Сурија илә Исраил бир-биринә дүшмән иди. Бир дәфә суријалылар исраиллиләрлә дөјүшүб бу кичик гызы әсир апардылар. Ону Нааман адлы орду башчысынын евинә ҝөндәрдиләр.  Орада о, Нааманын арвадынын гуллугчусу олду.

Нааман ҹүзам хәстәлијинә тутулмушду. Һәкимләрин һеч бири она көмәк едә билмирди. Лакин бу кичик исраилли гыз инанырды ки, Аллаһын хүсуси хидмәтчиси, јәни пејғәмбәр Наамана көмәк едә биләр. Сөзсүз ки, нә Нааман, нә дә онун арвады Јеһоваја ибадәт етмирди. Бәс балаҹа гыз билдикләрини онлара демәли иди? Сән олсајдын, нә едәрдин? ~

Бу кичик исраилли гыз Јеһованын үрәјини неҹә севиндирди?

Кичик гыз деди: ‘Каш ки, Нааман Јеһованын Исраилдәки пејғәмбәринин јанына ҝедәјди. Онда ҹүзам хәстәлијиндән сағаларды’. Нааман гызын дедикләринә гулаг асды вә Јеһованын пејғәмбәринин јанына ҝетди. Пејғәмбәрин дедикләрини етди вә сағалмаз хәстәликдән шәфа тапды. Бундан сонра Нааман һәгиги Аллаһа ибадәт етмәјә башлады (2 Падшаһлар 5:1—15).

Бәс сән һәмин балаҹа гыз кими кимәсә Јеһова вә Онун едә билдији ишләр һагда өјрәнмәјә көмәк етмәк истәјәрдин? ~ Бу ишдә кимә көмәк едә биләрсән? ~ Әлбәттә, әввәлҹә һәмин инсанлар көмәјә еһтијаҹлары олмадығыны дүшүнә биләрләр. Лакин сән онлара Јеһованын етдији јахшы шејләр һаггында даныша биләрсән. Бәлкә дә онлар гулаг асаҹаглар. Әмин ол ки, бу, Аллаһы севиндирәҹәк.

Нөвбәти ајәләр ушаглары Јеһоваја севинҹлә хидмәт етмәјә һәвәсләндирә биләр: Мәзмур 122:1; 148:12, 13; Ваиз 12:1; 1 Тимотејә 4:12 вә Ибраниләрә 10:23—25.