Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 Фәсил 45

Аллаһын Падшаһлығы нәдир? Онун ҝәлишини ҝөзләдијимизи неҹә ҝөстәрә биләрик?

Аллаһын Падшаһлығы нәдир? Онун ҝәлишини ҝөзләдијимизи неҹә ҝөстәрә биләрик?

ИСАНЫН өз давамчыларына өјрәтдији дуаны билирсән? ~ Әҝәр билмирсәнсә, биз ону Мүгәддәс Китабын Матта 6:9—13 ајәләриндән охуја биләрик. Чохларынын «Нүмунәви дуа» адландырдығы бу дуада белә сөзләр јазылыб: ‘Падшаһлығын ҝәлсин’. Билирсән, Аллаһын Падшаһлығы нәдир? ~

Бах, падшаһ һансыса өлкәни вә ја әразини идарә едән адама дејирләр. Онун һакимијјәтинә исә падшаһлыг дејирләр. Бәзи өлкәләрин башчысы президент адланыр. Бәс Аллаһын һөкумәтинин башчысы неҹә адланыр? ~ Падшаһ. Елә буна ҝөрә дә Аллаһын һөкумәти Падшаһлыг адланыр.

Билирсән, Јеһова Аллаһ кими Өз һөкумәтинин Падшаһы сечиб? ~ Оғлу Иса Мәсиһи. Нәјә ҝөрә Иса инсанларын сечә биләҹәји истәнилән рәһбәрдән даһа јахшыдыр? ~ Чүнки Иса Атасы  Јеһованы үрәкдән севир. Буна ҝөрә дә о, һәмишә дүзҝүн давраныр.

Иса Бет-Лехемдә доғулмаздан узун илләр әввәл Мүгәддәс Китабда онун доғулаҹағы вә Аллаһын сечдији Рәһбәр олаҹағы барәдә дејилмишди. Ҝәл бу һагда Јешаја 9:6, 7 ајәләриндән охујаг. Орада дејилир: «Бизим үчүн көрпә доғулду, бизә оғул верилди, һакимијјәт онун чијинләри үзәриндә олаҹаг, онун ады... Әмин-аманлыг Һөкмдары олаҹаг. Һакимијјәтинин вә әмин-аманлығынын артмасынын сону олмајаҹаг».

Иса Аллаһын Падшаһлығынын Рәһбәри олдуғундан бурада Һөкмдар адланыр. О, һәм дә Бөјүк Падшаһ олан Јеһованын Оғлудур. Јеһова Исаны Өз һөкумәтинин Падшаһы тәјин едиб ки, мин ил әрзиндә јер үзүнү идарә етсин (Вәһј 20:6). Иса вәфтиз олдугдан сонра: ‘Ај ҹамаат, төвбә един, чүнки Аллаһын сәмави Падшаһлығы јахынлашыб’, — дејәрәк тәблиғ етмәјә башлады (Матта 4:17).

Сәнҹә, нәјә ҝөрә Иса Аллаһын Падшаһлығынын јахынлашдығыны дејирди? ~ Чүнки ҝәләҹәкдә ҝөјдән идарә едәҹәк падшаһ онларын јанында иди! Буна ҝөрә дә Иса ҹамаата дејирди: «Аллаһын падшаһлығы араныздадыр» (Лука 17:21, ЈД). Мәҝәр Јеһованын тәјин етдији Падшаһа тохуна биләҹәк гәдәр јахын олмаг истәмәздин? ~

Бәс де ҝөрүм, Иса јер үзүнә һансы ваҹиб иши ҝөрмәк үчүн ҝәлмишди? ~ Иса бу суала белә ҹаваб вермишди: ‘Аллаһын Падшаһлығынын мүждәсини мән диҝәр шәһәрләрә дә јајмалыјам; чүнки мән бунун үчүн ҝөндәрилмишәм’ (Лука 4:43). Иса билирди ки, бу ишин өһдәсиндән тәк ҝәлә билмәјәҹәк. Сәнҹә, о нә етди? ~

Иса јер үзүнә һансы иши ҝөрмәјә ҝәлмишди?

Иса өзү илә бир нечә нәфәр ҝөтүрүб онлара тәблиғ етмәји өјрәтди. Өјрәтдији илк 12 нәфәри һәвариләри кими сечди (Матта 10:5, 7). Бәс Иса  тәблиғ етмәји тәкҹә һәвариләринә өјрәтди? Хејр, Мүгәддәс Китабда дејилир ки, о, буну башгаларына да өјрәтди. Бир мүддәтдән сонра Иса 70 башга шаҝирдини ики-ики тәблиғ етмәјә ҝөндәрди. Бәс онлар инсанларла нә һагда данышырдылар? ~ Иса демишди: ‘Ҝедин вә “Аллаһын Падшаһлығы сизә јахындыр” дејин’ (Лука 10:9). Бунун сајәсиндә инсанлар Аллаһын һакимијјәти һаггында өјрәнирдиләр.

Бундан чох-чох әввәлләр Исраилдә падшаһлар өзләрини халга танытмаг үчүн сыпанын үстүндә шәһәрә ҝирирдиләр. Ахырынҹы дәфә Јерусәлимә ҝәләндә Иса да белә етди. Демәли, Иса Аллаһын Падшаһлығынын Рәһбәри олаҹаг. Бәс ҹамаат онун падшаһ олмасыны истәјирди? ~

Иса сыпанын үстүндә ирәлиләдикҹә чохлары үст палтарларыны чыхарараг онун гаршысында јерә сәрирди. Бир башгалары исә, ағаҹларын будагларыны гырыб јерә дүзүрдүләр. Белә етмәклә онлар ҝөстәрирдиләр ки, Исанын Падшаһ олмасыны истәјирләр. Онлар уҹадан дејирдиләр: «Рәббин ады илә ҝәлән Һөкмдара һәмд олсун!» Анҹаг буна һамы севинмирди. Бәзи дин рәһбәрләри һәтта Исаја дејирдиләр: ‘Шаҝирдләринә де, суссунлар’ (Лука 19:28—40).

Нә үчүн инсанлар әввәлҹә Исанын падшаһ олмасыны истәсәләр дә, сонрадан фикирләрини дәјишдиләр?

Беш ҝүндән сонра Исаны һәбс едиб сараја, вали Понти Пилатын һүзуруна апардылар. Дүшмәнләри дедиләр ки, Иса өзүнү падшаһ адландырыр вә Рома дөвләтинә гаршы чыхыр. Пилат Исадан дејиләнләрин доғру олуб-олмадығыны сорушду. Иса ҹавабында һакимијјәти әлә кечирмәк нијјәтиндә олмадығыны билдирди. О, Пилата деди: ‘Мәним падшаһлығым бу дүнјадан дејилдир’ (Јәһја 18:36).

Пилат бајыра чыхыб ҹамаата деди ки, Исада һеч бир ҝүнаһ ҝөрмүр. Анҹаг онлар артыг Исанын падшаһ олмасыны арзуламырдылар. Онлар истәмирдиләр ки, о, азадлыға бурахылсын (Јәһја 18:37—40). Иса илә тәкрарән данышдыгдан сонра Пилат әмин олду ки, о, һеч бир пис иш тутмајыб. Беләликлә, Пилат Исаны сонунҹу дәфә халгын гаршысына чыхарыб  деди: «Будур һөкмдарыныз!» Анҹаг ҹамаат гышгырырды: ‘Апарын! Апарын! Ону едам един!’

Пилат сорушду: ‘Һөкмдарынызы едам едим?’ Башчы каһинләр ҹаваб вердиләр: «Гејсәрдән башга һөкмдарымыз јохдур». Белә шеји тәсәввүрүнә ҝәтирә биләрсән? Һәмин залым каһинләр бүтүн халгы Исаја гаршы галдырмышдылар! (Јәһја 19:1—16).

Бу ҝүн дә вәзијјәт ејнидир. Инсанларын әксәријјәти Исанын падшаһ олмасыны истәмир. Онлар Аллаһа инандыгларыны десәләр дә, Аллаһын вә Мәсиһин  дедикләрини јеринә јетирмирләр. Онлар јер үзүндә өз һөкумәтләринин олмасыны истәјирләр.

Бәс бизим һаггымызда нә демәк олар? Биз Аллаһын Падшаһлығы вә онун ҝөрәҹәји ҝөзәл ишләр һаггында өјрәнәндә Аллаһа гаршы үрәјимиздә һансы һиссләр баш галдырыр? ~ Биз Ону даһа чох севмәјә башлајырыг, елә дејил? ~ Белә исә, Аллаһы севдијимизи вә Онун Падшаһлығынын һакимијјәти алтында јашамаг истәдијимизи неҹә ҝөстәрә биләрик? ~

Иса нәјә ҝөрә вәфтиз олду вә Аллаһ бундан разы галдығыны неҹә ҝөстәрди?

Биз Исанын нүмунәсини изләмәклә өз һиссләримизи Аллаһа ҝөстәрә биләрик. Бәс Иса Јеһованы севдијини неҹә ҝөстәрмишди? ~ «Мән даим Онун хошуна ҝәлән ишләри ҝөрүрәм», — дејә о билдирмишди (Јәһја 8:29). Бәли, Иса јер үзүнә ҝәлмишди ки, Аллаһын ‘ирадәсини јеринә јетирсин’ вә ‘Онун ишини тамамласын’ (Ибраниләрә 10:7; Јәһја 4:34). Ҝәл ҝөрәк, Иса тәблиғ ишинә башламаздан әввәл нә етмишди.

Иса Иордан чајына, Вәфтизчи Јәһјанын јанына ҝетди. Суја ҝирәндә Јәһја ону тамамилә суја батырды, сонра исә чыхарды. Билирсән, Јәһја Исаны нәјә ҝөрә вәфтиз етди? ~

Аллаһын падшаһлығы һагда һарада даныша биләрик?

Буну етмәји Јәһјадан Исанын өзү хаһиш етди. Бәс биз һарадан билирик ки, Аллаһ Исанын вәфтиз олмасыны истәјирди? ~ Чүнки Иса судан чыханда ҝөјдән Аллаһын: «Сән  Мәним севимли Оғлумсан! Сәндән чох мәмнунам», — дејән сәси ешидилди. Аллаһ һәтта Өз мүгәддәс руһуну ҝөјәрчин шәклиндә онун үзәринә ендирди. Беләликлә, вәфтиз олунмагла Иса ҝөстәрди ки, бүтүн өмрү боју, башга сөзлә, әбәдијјән Јеһоваја хидмәт етмәк истәјир (Марк 1:9—11).

Инди сән һәлә балаҹасан. Бәс сән бөјүјәндә нә едәҹәксән? ~ Иса кими вәфтиз олаҹагсан? ~ Иса кими давранмаг ваҹибдир, чүнки Мүгәддәс Китабда дејилир ки, о, ‘изләри илә ҝетмәјимиз үчүн бизә нүмунә гојуб’ (1 Петер 2:21). Мәһз вәфтиз олмагла ҝөстәрәҹәксән ки, доғрудан да Аллаһын Падшаһлығынын рәһбәрлији алтында јашамаг истәјирсән. Анҹаг бунунла һәр шеј битмир.

Биз Исанын өјрәтдији һәр шејә әмәл етмәлијик. Иса демишди ки, биз ‘дүнјадан олмамалыјыг’. Бәс дүнјанын ишләринә гарышсаг, Исаја гулаг асмыш олаҹағыг? Иса вә онун һәвариләри дүнјанын ишләриндән узаг дурурдулар (Јәһја 17:14). Онлар нә едирдиләр? ~ Инсанлара Аллаһын Падшаһлығы һаггында данышырдылар. Бу, онларын һәјатында ваҹиб јери тутурду. Биз дә һәмин ишлә мәшғул ола биләрик? ~ Бәли, әҝәр Аллаһын Падшаһлығынын ҝәлиши барәдә сәмими-гәлбдән дуа едириксә, буну нәинки баҹараҹағыг, һәтта едәҹәјик.

Аллаһын Падшаһлығынын ҝәлишини арзуладығымызы неҹә ҝөстәрә биләрик? Бу суалын ҹавабыны тапмаг үчүн, зәһмәт олмаса, нөвбәти ајәләри оху: Матта 6:24—33; 24:14; 1 Јәһја 2:15—17 вә 5:3.