АДӘТӘН киминләсә таныш оланда она ән биринҹи һансы суалы верирсән? ~ Бәли, онун адыны сорушурсан. Һәр биримизин өз ады вар. Аллаһ јер үзүндәки илк инсана ад вермишди. Онун адыны Адәм гојмушду. Адәмин арвадынын ады исә Һәвва иди.

Лакин тәкҹә инсанлара ад верилмир. Ады олан башга шејләри дә јадына сал. Кимсә сәнә ҝәлинҹик, јахуд пишик баласы верәндә сән она ад гојмурсан? ~ Бәли, адын олмасы чох ваҹибдир.

Ҝеҹә ҝөј үзүнә сәпәләнән сајсыз-һесабсыз улдузлара бах. Сәнҹә, онларын ады вар? ~ Бәли, Аллаһ ҝөјдәки һәр улдуза ад вериб. Мүгәддәс Китабда дејилир: ‘Аллаһ улдузларын сајыны һесаблар, һәр бирини өз ады илә чағырар’ (Мәзмур 147:4).

Һәр улдузун өз ады олдуғуну билирдин?

Сәнҹә, бүтүн каинатда ән үстүн шәхс кимдир? ~ Дүз дејирсән, Аллаһдыр. Неҹә фикирләширсән, Онун ады вар? ~ Иса демишди ки, вар. Бир дәфә Иса Аллаһа дуа едәндә демишди: ‘Сәнин адыны шаҝирдләримә билдирдим’ (Јәһја 17:26). Сән Аллаһын адыны билирсән? ~ Аллаһ Өзү бизә адыны ачыглајыр. О дејир: «Мән Јеһовајам, исмим одур». Демәли, Аллаһын ады ЈЕҺОВАДЫР (Јешаја 42:8, КМ).

Башгалары сәнин адыны јадда сахлајанда һансы һиссләри кечирирсән? ~ Севинирсән, елә дејилми? ~ Јеһова да истәјир ки, инсанлар Онун адыны билсинләр. Буна ҝөрә дә Аллаһ һаггында данышанда Јеһова адыны чәкмәк лазымдыр. Бөјүк Мүәллим инсанларла данышанда Аллаһын адыны чәкирди. Бир дәфә Иса демишди: ‘Аллаһын  Јеһованы бүтүн үрәјинлә сев’ (Марк 12:30, ЈД).

Иса билирди ки, «Јеһова» ән ваҹиб аддыр. Буна ҝөрә дә о, шаҝирдләринә Аллаһын адыны чәкмәји өјрәдирди. О, һәтта онлара дуаларында Аллаһын ады һаггында данышмағы да сөјләмишди. Иса билирди ки, Аллаһ бүтүн инсанларын Онун адынын Јеһова олдуғуну билмәсини истәјир.

Чох-чох әввәлләр Аллаһ адынын ваҹиблијини Исраил өвладларындан бири олан Мусаја ҝөстәрмишди. Исраиллиләр Мисир адланан өлкәдә јашајырдылар. Орада јашајан халг мисирлиләр кими танынырды. Онлар исраиллиләри көлә етмишдиләр вә онлара зүлм едирдиләр. Муса бөјүјәндә өз халгындан бир нәфәрә көмәк етмәјә чалышды. Бу, Мисир падшаһы олан фирону гәзәбләндирди. О, Мусаны өлдүрмәк истәди! Буна ҝөрә дә Муса Мисирдән гачды.

 Муса башга өлкәјә, Мидјан дијарына ҝетди. Орада Муса евләниб аилә саһиби олду. О һәм дә чобанлыг едирди. Ҝүнләрин бир ҝүнү, о, дағын јанында гојун отаранда гәрибә бир шеј ҝөрдү. Кол од-аловун ичиндә олса да, јаныб күлә дөнмүрдү! Муса бу мәнзәрәјә јахындан бахмаг үчүн ирәли ҝетди.

Һеч билирсән нә баш верди? ~ Муса јанан колдан бир сәс ешитди. Сәс: «Муса, Муса!» — дејә чағырырды. Ону чағыран ким иди? ~ Бу, Аллаһын Өзү иди! Аллаһ Мусаја ваҹиб иш тапшыраҹагды. Аллаһ деди: ‘Ҝет. Сәни Мисир падшаһы фиронун јанына ҝөндәрирәм ки, халгым Исраил өвладларыны Мисирдән чыхарасан’. Аллаһ сөз верди ки, бу ишдә Мусаја көмәк едәҹәк.

Муса јанан кола јахынлашанда һансы ваҹиб шеји өјрәнди?

Анҹаг Муса Аллаһа деди: ‘Мисирә Исраил өвладларынын јанына ҝедиб “мәни Аллаһ ҝөндәриб” дејәндә онлар мәндән соруша биләрләр: “Бәс Онун ады нәдир?” Онда мән нә дејим?’ Аллаһ Мусаја тапшырды ки, Исраил өвладларына белә десин: ‘Јеһова мәни сизин јаныныза ҝөндәрди. Адым әбәди олараг Јеһовадыр’  (Чыхыш 3:1—15). Бу ҝөстәрир ки, Аллаһ Јеһова адыны горујуб сахламаг истәјир. О, адыны һеч вахт дәјишмәјәҹәк. Аллаһ истәјир ки, әбәди олараг һамы Ону Өз ады илә — Јеһова ады илә танысын.

Аллаһ Гырмызы дәниздә Өз адыны инсанлара неҹә танытды?

Муса Мисирә гајыданда мисирлиләр фикирләширдиләр ки, Јеһова исраиллиләрин ади, әһәмијјәтсиз бир аллаһыдыр. Онлар һеч ағылларына белә ҝәтирмирдиләр ки, О, бүтүн дүнјанын Аллаһыдыр. Буна ҝөрә дә, Јеһова Мисир падшаһына деди: ‘Мән адымы бүтүн дүнјаја таныдаҹағам’ (Чыхыш 9:16). О, белә дә етди. Билирсән, неҹә? ~

О, Мусаны халгына рәһбәр гојараг онлары Мисирдән чыхартды. Исраиллиләр Гырмызы дәнизә чатанда Јеһова дәнизин диби илә гуру јол ачды. Исраиллиләр гуру торпағын үстүндән сағ-саламат кечдиләр. Анҹаг сонра фирон вә онун бүтүн ордусу һәмин јолла кечмәк истәјәндә һәр ики тәрәфдә дивар кими дуран сулар мисирлиләрин үстүнә төкүлдү вә онларын һамысы өлдү.

Чох кечмәмиш, Јеһованын Гырмызы дәниздә етдикләри бүтүн дүнјаја јајылды. Буну һарадан билирик? ~ Бу һадисәдән тәхминән 40 ил сонра исраиллиләр Кәнана, Јеһованын онлара вермәји вәд етдији торпаға ҝәлдиләр. Орада Рахав адлы ҝәнҹ гадын  ики исраилли кишијә деди: ‘Мисирдән чыхдығыныз заман Јеһованын Гырмызы дәнизин суларыны гаршынызда неҹә гурутдуғуну ешитмишик’ (Јешуа 2:10).

Бу ҝүн бир чох инсанлар һәмин мисирлиләрә бәнзәјирләр. Онлар инанмырлар ки, Јеһова бүтүн јер үзүнүн Аллаһыдыр. Буна ҝөрә дә Јеһова истәјир ки, халгы Онун һаггында башгаларына данышсын. Иса да елә буну едирди. Јер үзүндәки һәјатынын сонуна јахын Иса дуада Јеһоваја демишди: «Сәнин адыны онлара билдирдим» (Јәһја 17:26).

Иса Аллаһын адыны һамыја билдирирди. Сән дә белә едә биләрсән?

 Сән дә Исаја охшамаг истәјирсән? Онда башгаларына Аллаһын адынын Јеһова олдуғуну де. Сән ҝөрәҹәксән ки, чохлары буну билмир. Чүнки Мүгәддәс Китабы тәрҹүмә едәнләрдән бәзиләри Аллаһын адынын јеринә Рәбб јазмышлар. Анҹаг сән Чыхыш 3:15 ајәсинин һашијәсинә бахсан ҝөрәҹәксән ки, орада Јеһова ады «Јаһве» кими тәрҹүмә олунуб.

Биз бу фәсилдән нә өјрәнирик? ~ Бәли, өјрәнирик ки, Јеһова дүнјада ән ваҹиб аддыр. Бу, һәр шејә гадир олан Аллаһын, Исанын Атасынын вә һәр шеји Јараданын адыдыр. Һәмчинин унутма: Иса дејирди ки, биз Јеһова Аллаһы бүтүн үрәјимизлә севмәлијик. Бәс сән Јеһованы севирсән? ~

Јеһованы севдијимизи неҹә ҝөстәрә биләрик? ~ Буну етмәјин бир үсулу Ону бир дост кими јахындан танымагдыр. Диҝәр үсул исә башгаларына Онун адыны сөјләмәкдир. Биз Јеһованын јаратдығы шејләр вә етдији јахшы ишләр һаггында даныша биләрик. Биз белә едәндә Јеһова чох севинир, чүнки О истәјир ки, инсанлар Ону танысынлар. Биз буну едә биләрик, елә дејилми? ~

Јеһова һаггында данышанда һамы бизә гулаг асмаг истәмәјәҹәк. Һәтта Бөјүк Мүәллим олан Иса да Аллаһ һаггында данышанда чохлары она гулаг асмырды. Лакин бу, Исанын Јеһова һаггында данышмасына мане олмурду.

Буна ҝөрә дә ҝәл Иса кими олаг вә һәмишә Јеһова һагда данышаг. Әҝәр белә етсәк, Јеһова биздән разы галаҹаг, чүнки бунунла биз Онун адыны севдијимизи ҝөстәрәҹәјик.

Инди исә ҝәл Мүгәддәс Китабдан Аллаһын адынын ваҹиблијини ҝөстәрән бир нечә ајә охујаг: Јешаја 12:4, 5; Матта 6:9; Јәһја 17:6 вә Ромалылара 10:13.