Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 Фәсил 2

Севән Аллаһдан ҝәлән мәктуб

Севән Аллаһдан ҝәлән мәктуб

ДЕ ҜӨРҮМ, ән чох һансы китабы хошлајырсан? ~ Бәзи ушаглара һејванлар һагда олан китаб мараглы ҝәлир. Диҝәрләри исә шәкилли китаблары хошлајырлар. Бу ҹүр китаблары охумаг мараглы олур.

Лакин дүнјада ән јахшы китаблар бизә Аллаһ һаггында һәгигәти өјрәдән китаблардыр. Һәмин китаблардан бири башгаларындан даһа дәјәрлидир. Һеч билирсән, бу һансы китабдыр? ~ Бу, Мүгәддәс Китабдыр.

Нәјә ҝөрә Мүгәддәс Китаб бу гәдәр гијмәтлидир? ~ Чүнки о, Аллаһдан ҝәлиб. О, бизә Аллаһ вә Онун бизим үчүн едәҹәји јахшы шејләр һаггында данышыр. Һәм дә ҝөстәрир ки, Ону разы салмаг үчүн нә етмәлијик. О, Аллаһдан ҝәлән мәктуба бәнзәјир.

Аллаһ истәсәјди, Мүгәддәс Китабы әввәлдән ахыра кими ҝөјдә јазыб, сонра инсанлара ҝөндәрә биләрди. Лакин О, белә етмәди. Мүгәддәс Китабдакы фикирләр Аллаһдан ҝәлсә дә, О, китабын бөјүк һиссәсини јер үзүндәки хидмәтчиләринә јаздырды.

Аллаһ буну неҹә етди? ~ Буну баша дүшмәк үчүн ҝәл бир аз дүшүнәк. Радиодан сәсини ешитдијимиз адам биздән чох узагда ола биләр. Телевизора баханда исә һәтта башга өлкәләрдә јашајан инсанлары ҝөрүр вә онларын дедикләрини ешидирик.

Инсанлар космик ҝәми илә һәтта аја учур вә јерә мәлумат ҝөндәрә билирләр. Сән буну билирдин? ~ Инсанлар буну едә билирсә, Аллаһ ҝөјдән мәлумат ҝөндәрә билмәз? ~ Әлбәттә ки, биләр! Өзү дә О, буну радио вә телевизор јаранмамышдан чох-чох әввәл етмишдир.

Һарадан билирик ки, Аллаһ бизимлә узагдан даныша биләр?

 Муса Аллаһла данышан адамлардан бири иди. О, Аллаһы ҝөрмүрдү, амма сәсини ешидирди. Һәмин вахт орада милјонларла инсан вар иди. О ҝүн Аллаһ дағы дибиндән тәрпәтди, ҝөј ҝурулдады, шимшәк чахды. Һамы билирди ки, данышан Аллаһдыр, анҹаг јенә дә чох горхурдулар. Буна ҝөрә дә онлар Мусаја јалвардылар: «Гој Аллаһ бизимлә данышмасын, јохса өләрик». Сонралар Муса Аллаһын бүтүн дедикләрини јазыја алды. Онун јаздыгларыны инди Мүгәддәс Китабдан охуја биләрик (Чыхыш 20:18—21).

Муса Мүгәддәс Китабын илк беш китабыны јазыб. Лакин о, бу китабы јазан јеҝанә шәхс дејил. Мүгәддәс Китабын ајры-ајры һиссәләрини јазмаг үчүн Аллаһ тәхминән 40 нәфәр кишидән истифадә етмишди.  Онлар чох-чох әввәлләр јашамышдылар. Мүгәддәс Китабын јазылмасына да чох илләр — тәхминән 1 600 ил сәрф олунмушду. Мараглысы одур ки, бу инсанларын бәзиләри һәтта бир-биринин үзүнү белә ҝөрмәсә дә, онларын јаздыглары һәр шеј бир-биринә тамамилә ујғун ҝәлир.

Мүгәддәс Китабы јазан бу адамларын адлары нәдир?

Аллаһын Мүгәддәс Китабы јазмағы һәвалә етдији инсанлардан бәзиләри мәшһур инсанлар идиләр. Муса чобан олса да, сонралар Исраил халгынын рәһбәри олду. Сүлејман дүнјанын ән мүдрик вә ән варлы падшаһы иди. Лакин диҝәр јазычылар елә дә танынмыш дејилдиләр. Мисал үчүн, Амос әнҹир ағаҹларына гуллуг едирди.

Бундан әлавә, Мүгәддәс Китабы јазанлардан бири һәким иди. Сән һеч онун адыны билирсән? ~ Онун ады Лука иди. Диҝәр јазычы исә верҝијыған олуб. Онун ады исә Матта иди. Бир башгасы гануншүнас, јәһуди дининин ганунларынын билиҹиси олмушду. Мүгәддәс Китабы јазанларын ичиндә ән чох китаб јазан одур. Ону таныјырсан? ~ О, Павелдир. Исанын шаҝирдләри олан, һәмчинин Мүгәддәс Китабын јазылмасында иштирак едән Петерлә Јәһја исә балыгчы иди.

Бу адамлардан бир чоху Аллаһын ҝәләҹәкдә едәҹәји шејләр һаггында јазмышдыр. Онлар ҝәләҹәкдә нәјин баш верәҹәјини һарадан билирдиләр? ~ Бу һагда онлара Аллаһ хәбәр вермишди.

Бөјүк Мүәллим Иса јер үзүндә оланда артыг Мүгәддәс Китабын әксәр һиссәси јазылыб гуртармышды. Јадына сал ки, Иса ҝөјдә јашамышды. О, Аллаһын әввәлләр етдији һәр шеји билирди. О, Мүгәддәс Китабын Аллаһдан олдуғуна инанырды? ~ Әлбәттә.

Иса инсанлара Аллаһын ишләри һагда данышырды. Һәрдән бирбаша Мүгәддәс Китабдан охујур, һәрдән исә орада јазыланлары әзбәрдән сөјләјирди. О һәмчинин бизә Аллаһдан чохлу хәбәр чатдырыб. О демишди: «Мән Ондан ешитдикләрими дүнјаја сөјләјирәм» (Јәһја 8:26). Иса Аллаһдан чох шеј ешитмишди, чүнки ҝөјдә Онунла бирҝә јашамышды. Бәс Исанын дедији сөзләри биз һарадан охуја биләрик? ~  Мүгәддәс Китабдан. Исанын бүтүн сөзләри гәләмә алыныб ки, биз онлары охујаг.

Әлбәттә, Мүгәддәс Китабы јазан адамлар ҝүндәлик данышдыглары дилдә јазырдылар. Беләликлә, Мүгәддәс Китабын әксәр һиссәси ибрани, бир гәдәри арами, галан һиссәси исә јунан дилиндә јазылмышды. Бу ҝүн инсанларын әксәријјәти һәмин дилләрдә охуја билмәдикләри үчүн Мүгәддәс Китаб башга дилләрә тәрҹүмә олунуб. Бир тәсәввүр ет: инди Мүгәддәс Китабын ајры-ајры һиссәләрини 2 260-дан чох дилдә охумаг олар! Мүгәддәс Китаб Аллаһын дүнјанын һәр јериндә јашајан инсанлара олан мәктубудур. Анҹаг нечә-нечә дилләрә тәрҹүмә олунмасындан асылы олмајараг, о, јенә дә Аллаһдан ҝәлән хәбәр олараг галыр.

Мүгәддәс Китабда бизим үчүн ваҹиб фикирләр вар. О, чох-чох илләр әввәл јазылыб. Буна бахмајараг, орада бизим ҝүнләрдә баш верәнләр һагда данышылыр. Һәмчинин китабда  Аллаһын јахын ҝәләҹәкдә нәләр едәҹәјиндән дә бәһс едилир. Бу хәбәрләр валеһедиҹидир! Онлар бизә ҝөзәл үмид верир.

Мүгәддәс Китабы охујанда нәләри өјрәнәҹәксән?

Мүгәддәс Китабдан һәм дә Аллаһын бизим неҹә јашамағымызы истәдијини өјрәнирик. О, бизә нәјин дүз, нәјин сәһв олдуғуну дејир. Бунлары билмәк һәм сәнә лазымдыр, һәм дә мәнә. Орада пис иш тутан инсанлар вә онларла нә баш вердији һагда данышылыр ки, биз дә ејни сәһвләри тәкрар етмәјәк. Һәмчинин дүзҝүн давранан адамлардан вә дүзҝүн давранмағын онлара ҝәтирдији фајдалардан да бәһс едилир. Бүтүн бунлар бизим јахшылығымыз үчүн јазылыб.

Лакин Мүгәддәс Китабда јазыланларын бизә там фајда ҝәтирмәси үчүн бир суала ҹаваб тапмаг лазымдыр: Мүгәддәс Китабы бизә ким вериб? Бу суала сән неҹә ҹаваб верәрдин? ~ Дүздүр, Мүгәддәс Китабда јазыланларын һамысы Аллаһын сөзләридир. Бәс неҹә ҝөстәрә биләрик ки, биз доғрудан да мүдрик адамларыг? ~ Аллаһа гулаг асмагла вә Онун дедикләрини етмәклә.

Буна ҝөрә дә бизә Мүгәддәс Китабы бир јердә охумаг үчүн вахт ајырмаг лазымдыр. Чох севдијимиз адамдан мәктуб аланда ону дөнә-дөнә охујуруг. Чүнки бу мәктуб бизим үчүн чох дәјәрли олур. Ејнилә, Мүгәддәс Китаб да бизә әзиз олмалыдыр, ахы о, бизи дүнјалар гәдәр севән бир Кәсин мәктубудур! О, севән Аллаһдан ҝәлән мәктубдур.

Мүгәддәс Китабын Аллаһын Кәламы олдуғуна вә бизим јахшылығымыз үчүн јазылдығына әмин оласан дејә бир нечә дәгигә вахт ајырыб бу ајәләри оху: Ромалылара 15:4; 2 Тимотејә 3:16, 17 вә 2 Петер 1:20, 21.