Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Бөјүк Мүәллимдән өјрән

Ән јахшы принсипләр Мүгәддәс Китабда јерләшир. Ушаглар бу китабда инсанларын јох, сәмави Аталарынын сөзләрини өјрәнә биләрләр.

Өвладларымызын нәјә еһтијаҹы вар?

Бу китаб ушагларла онлара бу китабы охујан кәсләр арасында ваҹиб мөвзуларла бағлы ҝөзәл сөһбәтә јол ачыр.

Иса нәјә ҝөрә бөјүк мүәллим олуб?

Иса нә һагда өјрәдирди? Исанын өјрәтдији тәлимләр кимә мәхсус иди?

Севән Аллаһдан ҝәлән мәктуб

Бу китаб диҝәр китаблардан даһа чох гијмәтлидир.

Һәр шеји јарадан Шәхс

Гушлары ким јарадыб вә онлара охумағы ким өјрәдиб? Јашыл отлары ким јарадыб? Сәни ким јарадыб?

Аллаһын ады вар

Һамымызын ады вар. Аллаһын адыны билирсән? Нәјә ҝөрә бу ад бу гәдәр өнәмлидир?

«Бу Мәним Оғлумдур»

Исаны башгаларындан фәргләндирән нә иди?

Бөјүк Мүәллим инсанлара хидмәт едирди

Кимсә сәнин үчүн јахшы бир шеј едәндә хошуна ҝәлир? Үмумијјәтлә, бу һамымыза хошдур, Бөјүк Мүәллим буну билирди.

Итаәткарлыг сәни горујур

Ҝәнҹләр бөјүкләрдән өјрәнә биләрләр. Јеһованын дедикләринә табе оларыгса, әмин ола биләрик ки, бу, бизим хејиримизәдир.

Биздән үстүн олан шәхсләр

Онлардан бәзиләри јахшы, бәзиләри исә писдир.

Сынаглара гаршы дур

Кимсә сәнә јанлыш бир шеји етмәјә тәһрик едәндә сән нә едәҹәксән?

Иса ҹинләрдән ҝүҹлүдүр

Ҹинләрдән горхмаг үчүн һеч бир сәбәб јохдур, анҹаг еһтијатлы олмалыјыг ки, онлар бизи алдатмасын.

Мәләкләр инсанлара көмәк едир

Мәләкләр Јеһованы севән вә Она хидмәт едән инсанлара көмәк едирләр.

Иса бизә дуа етмәји өјрәдир

Сән Аллаһла истәр ҝүндүз, истәрсә дә ҝеҹә даныша биләрсән, О, сәни ешидир.

Исанын шаҝирдләри

Онлар неҹә инсан идиләр?

Нәјә ҝөрә бағышламаг лазымдыр?

Исанын данышдығы һадисә бағышламағын нә гәдәр ваҹиб олдуғуну баша дүшмәјә көмәк едир.

Хејирхаһлыг дәрси

Хејирхаһ сәмәријјәлинин һекајәсиндән өјрәнин.

Ән ваҹиб олан нәдир?

Аллаһын гаршысында неҹә варлы ола биләрик?

Хошбәхт олмағын сирри

Бөјүк мүәллим ваҹиб бир сирри ачды.

Тәшәккүр етмәји унутма

Он ҹүзамлынын нүмунәсиндән өјрәнә биләрсән.

Далашмаг дүзҝүндүр?

Вәзијјәт ҝәрҝинләшәндә нә етмәлисән?

Һәр шејдә биринҹи олмаг истәјирсән?

Шаҝирдләри бу һагда мүбаһисә едәндә Иса онлара нә деди?

Өзүнү өјмәк дүзҝүндүр?

Исанын фәрисеј илә верҝијыған һагда данышдығы әһвалат.

Нә үчүн јалан данышмаг олмаз?

Јеһова Һананја вә Шапиранын һәрәкәтинә ҝөрә нә етди?

Инсанлар нәјә ҝөрә хәстәләнир?

Инсанларын хәстәләнмәјәҹәји бир вахт ола биләрми?

Һеч вахт оғурлуг етмә!

Башгаларына мәхсус олан шејләри ҝөтүрән дөрд нәфәрин нүмунәсини нәзәрдән кечирин.

Пислик едәнләр дәјишә биләрләр?

Шаул вә әхлагсыз гадынын нүмүнәси бу суала ҹаваб верир.

Јахшы иш ҝөрмәк нәјә ҝөрә чәтиндир?

Пис инсанларын дедикләрини етмәсәк, онлар бизә неҹә мүнасибәт ҝөстәрәҹәкләр?

Сәнин Аллаһын кимдир?

Инсанлар чохлу аллаһлара ибадәт едирләр. Бәс сән неҹә давранаҹагсан? Үч јәһуди ҝәнҹ бизә өрнәкдир.

Кимә гулаг асмаг лазымдыр?

«Елә исә, гејсәрин һаггыны гејсәрә, Аллаһын һаггыны Аллаһа верин»

Аллаһ бүтүн шәнликләри бәјәнир?

Мүгәддәс Китабда ады чәкилән шәнликләр һагда нә билирсән? Аллаһын бу шәнликләрә неҹә мүнасибәт бәсләдијини өјрәнә биләрик.

Горхуја неҹә үстүн ҝәлә биләрик?

Бөјүк мүәллим Јеһоваја хидмәт етмәјин асан олмајаҹағыны демишди. Лакин горхуја үстүн ҝәлмәк үчүн Јеһовадан ҹәсарәт вә көмәк истәјә биләрик.

Һарадан тәсәлли тапа биләрик?

Өзүнү кәдәрли вә тәнһа һисс едәндә нә едә биләрсән?

Аллаһ Исаны неҹә горуду?

Јеһованын Исаны ушаг икән өлдүрмәк истәјән инсанлардан неҹә горудуғу һагда өјрәнин

Иса бизи горуја биләр

Иса јер үзүндә оларкән ону севән инсанлары горудуғуну неҹә ҝөстәрди?

Инсан өләндә нә баш верир?

Өлүмдән вә өлән инсанлардан горхмалыјыг?

Өлүм јухусундан ајылмаг мүмкүндүр!

Јеһова Исаја инсанлары дирилтмәк сәлаһијјәти вермишди вә онун дирилтдији инсанлара ушаглар да дахил иди.

Јеһованы вә Онун оғлуну һеч вахт јаддан чыхарма!

Јеһованын вә Исанын етдикләрини јада салмаға көмәк едән хүсуси бир үсул вар.

Исаны нәјә ҝөрә севмәлијик?

Иса камил һәјатыны гурбан верди ки, биз әбәди јашаја биләк!

Аллаһы неҹә севиндирә биләрик?

Мүгәддәс Китабда дејилир: «Оғлум, һикмәтли ол, гој гәлбим севинсин».

Аллаһын үрәјини севиндирән ушаглар

Аллаһы севиндирмәк үчүн нә едә биләрсән?

Нә үчүн ишләмәк лазымдыр?

Иш һәм әгли, һәм дә физики фајда ҝәтирир. Ишиндән зөвг алмағы өјрән.

Бизим баҹы-гардашларымыз кимләрдир?

Доғма баҹы-гардашымыз олмајан кәсләр бизим нәјимиздир?

Биз Аллаһы севәнләрлә достлуг етмәлијик

«Алданмајын! Пис достлар јахшы әхлагы позур».

Аллаһын Падшаһлығы нәдир? Онун ҝәлишини ҝөзләдијимизи неҹә ҝөстәрә биләрик?

Иса јер үзүнү идарә едәндә бөјүк дәјишиклик едәҹәк.

Дүнја сујун алтында галыр. Бу, бир дә баш верәҹәк?

Салеһләр јер үзүндә әбәди јашајаҹаглар.

Армаҝеддонун јахын олдуғуну һарадан билирик?

Бизим ҝүнләрдә баш верән әламәтләр.

Сүлһ ичиндә јени дүнјада сән дә јашаја биләрсән!

Белә һәјатдан әбәди зөвг алмаг үчүн сән нә етмәлисән?