Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Аллаһын Падшаһлығы һөкмранлыг едир!

 ФӘСИЛ 4

Јеһова Аллаһ Өз адыны уҹалдыр

Јеһова Аллаһ Өз адыны уҹалдыр

МӨВЗУ

Аллаһын халгы Онун адына дәрин һөрмәт бәсләјир

1, 2. «Јени Дүнја Тәрҹүмәси» Аллаһын адыны неҹә уҹалдыр?

1947-ҹи ил декабрын 2-си, сојуг ҝүнәшли бир ҝүн иди. Мәсһ олунмуш гардашлардан ибарәт кичик груп Бруклиндә (Нју–Јорк) јерләшән Бејтелдә бөјүк бир ишә башлајыр. Бу ҝәрҝин иш 12 ил давам етди. Нәһајәт, 13 март 1960-ҹы илдә Мүгәддәс Китабын јени тәрҹүмәсинин сон мәтни тамамланды. Үч ајдан сонра, 1960-ҹы илин 18 ијун тарихиндә Нејтан Норр гардаш Манчестердә (Инҝилтәрә) кечирилән конгресдә «Мүгәддәс Јазыларын Јени Дүнја Тәрҹүмәси»нин сонунҹу ҹилдини һәјәҹан ичиндә олан динләјиҹиләрә елан етди. (1950—1960-ҹы илләр әрзиндә «Јени Дүнја Тәрҹүмәси» инҝилис дилиндә алты ҹилддә дәрҹ олунурду.) Натиг һәмин ан бүтүн иштиракчыларын һиссләрини дилә ҝәтирәрәк уҹадан бәјан етди: «Бу ҝүн бүтүн дүнјада Јеһованын Шаһидләри үчүн ән севиндириҹи ҝүндүр!» Севиндириҹи мәгамлардан бири о иди ки, орада Аллаһын ады дәфәләрлә ишләнмишди.

«Јунанҹа Мүгәддәс Јазыларын Јени Дүнја Тәрҹүмәси» 1950-ҹи илдә «Теократијанын инкишафы» адлы конгресдә тәгдим олунду;«Јанки» стадиону, Нју–Јорк;Гана

2 Мүгәддәс Китабын бир чох тәрҹүмәләриндән Аллаһын ады чыхарылыб. Анҹаг Јеһованын мәсһ олунмуш хидмәтчиләри Шејтанын Аллаһын адыны инсанларын јаддашындан силмәк планыны алт-үст етдиләр. Һәмин ҝүн ишыг үзү ҝөрән «Јени Дүнја Тәрҹүмәси»нин ҝириш сөзләриндә дејилирди: «Бу тәрҹүмәнин әсас фәргләндириҹи ҹәһәти одур ки, бурада Аллаһын ады гануни јеринә гајтарылыб». «Јени Дүнја Тәрҹүмәси»ндә Аллаһын шәхси ады олан Јеһова 7000 дәфәдән чох ишләнир. Бу тәрҹүмә сәмави Атамыз Јеһованын адыны мөһтәшәм шәкилдә уҹалдыр!

3. а) Гардашлар Аллаһын адынын мәнасы илә бағлы нәји дәрк етдиләр? б) Чыхыш 3:13, 14 ајәләринин мәнасыны неҹә баша дүшмәлијик? (« Аллаһын адынын мәнасы» адлы чәрчивәјә бахын.)

3 Әввәлләр Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчылары Аллаһын адынын мәнасыны «Мән кимәмсә Ојам» кими баша дүшүрдүләр (Чых. 3:14, «Крал Јаковун Мүгәддәс Китабы»). Буна ҝөрә дә «Ҝөзәтчи гүлләси» журналынын 1926-ҹы ил 1 јанвар сајында вурғуланырды: «Јеһова адынын мәнасы... нә башланғыҹы, нә дә сону Олан демәкдир». Анҹаг «Јени Дүнја Тәрҹүмәси»нә башланылан заман Јеһова халгына адынын мәнасынын тәкҹә Мөвҹуд олан јох, һәм дә бөјүк нијјәтләр Аллаһы вә онлары  һәјата кечирән олдуғуну анламаға көмәк етди; бу исә ән ваҹиби иди. Онлар Јеһова адынын һәрфи мәнасынын «олмасына сәбәб олур» олдуғуну дәрк етдиләр. Бәли, О Каинатын вә бүтүн шүурлу варлыгларын јаранмасына сәбәб олуб, еләҹә дә Өз нијјәтини вә мәгсәдини һәјата кечирмәјә давам едир. Бәс нәјә ҝөрә Аллаһын адынын уҹалдылмасы бу гәдәр ваҹибдир вә биз буну неҹә едә биләрик?

Аллаһын адынын тәгдис олунмасы

4, 5. а) «Гој адын мүгәддәс тутулсун», — дејә дуа едәндә нә хаһиш етмиш олуруг? б) Аллаһ Өз адыны нә вахт вә неҹә тәгдис едәҹәк?

4 Јеһова истәјир ки, Онун ады уҹалдылсын. Исанын нүмунә үчүн гојдуғу дуадакы илк хаһишдән: «Гој адын мүгәддәс тутулсун», — хаһишиндән ҝөрүндүјү кими, Јеһованын әсас мәгсәди Өз адынын тәгдис олунмасыдыр (Мәт. 6:9). Бәс биз бу хаһиши етмәклә нә һагда дуа етмиш олуруг?

5 Бу китабын биринҹи фәслиндән өјрәндијимиз кими, «гој адын мүгәддәс тутулсун» сөзләри Исанын дуасына дахил олан вә Јеһованын нијјәти илә бағлы олан үч хаһишдән биридир. Диҝәр икиси исә «гој Падшаһлығын ҝәлсин» вә «гој Сәнин ирадән... јеринә јетсин» сөзләридир (Мәт. 6:10). Беләҹә, биз Јеһовадан Падшаһлығынын ҝәлмәсини вә ирадәсинин јеринә јетмәсини диләмәклә Ондан адыны тәгдис етмәк үчүн һәрәкәтә кечмәсини хаһиш етмиш олуруг. Башга сөзлә десәк, Јеһованын Өз адыны Әдән бағында галдырылмыш үсјандан етибарән јахылан бүтүн ләкәләрдән тәмизләјәрәк тәгдис етмәсини хаһиш едирик. Бәс Јеһова белә дуалара неҹә ҹаваб верәҹәк? О дејир: «Халглар ичиндә ләкәләнән... улу адымын мүгәддәслијини ҝөстәрәҹәјәм» (Һизг. 36:23; 38:23). Јеһова Армаҝеддонда писликләри мәһв едәндә бүтүн ҹанлы варлыгларын ҝөзү өнүндә Өз мүгәддәс адыны тәгдис едәҹәк.

6. Биз Аллаһын адынын мүгәддәс тутулмасында неҹә иштирак едә биләрик?

6 Тарих бојунҹа Јеһова хидмәтчиләринә Өз адынын тәгдис олунмасында иштирак етмәк имканы вериб. Тәбии ки, Аллаһын адыны даһа да мүгәддәс едә билмәрик. О, артыг мүтләг мәнада мүгәддәсдир. Бәс онда биз бу ады неҹә тәгдис едә биләрик? Әшија пејғәмбәр јазырды: «Сиз ордулар Аллаһы [Јеһованы]... мүгәддәс тутун!» Һәмчинин Јеһова Өз халгы барәдә демишди: «Мәним адымы мүгәддәс тутаҹаглар,.. Исраилин Аллаһынын гаршысында еһтирамла дураҹаглар» (Әшј. 8:13; 29:23). Беләликлә, биз Аллаһын адыны мүгәддәс тутдуғумузу ону бүтүн адлардан үстүн тутмагла, онун дашыдығы мәнаны гәбул етмәклә вә башгаларына да бу ады мүгәддәс тутмаға көмәк етмәклә ҝөстәрә биләрик. Јеһованын адына дәрин һөрмәт етдијимизи Ону Һөкмдарымыз кими гәбул етмәклә вә Она бүтүн үрәклә итаәт етмәклә ҝөстәрмиш олуруг (Мәс. 3:1; Вәһј 4:11).

 Аллаһын адыны дашымаға вә уҹалтмаға һазыр олан халг

7, 8. а) Аллаһын адыны дашымаға лајиг ҝөрүлмәздән әввәл нәјә ҝөрә вахт кечмәли иди? б) Нәји нәзәрдән кечирәҹәјик?

7 Аллаһын хидмәтчиләри 1870-ҹи илләрдән етибарән Онун адыны өз нәшрләриндә истифадә етмәјә башладылар. Буна «Сион Ҝөзәтчи гүлләси» журналынын 1879-ҹу илин август сајыны вә һәмин ил нәшр олунан «Ҝәлинин нәғмәләри» адлы һәмд нәғмәси китабыны аид етмәк олар. Анҹаг, ҝөрүнүр, Јеһова хидмәтчиләрини Онун мүгәддәс адыны дашымаг шәрәфинә лајиг олуб-олмадыгларына әмин олдугдан сонра онлара бу ады дашымаға имкан верди. Бәс Јеһова Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчыларына бу ады дашымаға неҹә көмәк етди?

8 XIX әсрин сонуна вә XX әсрин әввәлләринә нәзәр салдыгда ҝөрәҹәјик ки, Јеһова халгына Онун ады илә бағлы мүһүм һәгигәтләри даһа ајдын анламаға неҹә көмәк едиб. Ҝәлин бу һәгигәтләрдән үчүнә бахаг.

9, 10. а) Нәјә ҝөрә әввәлләр «Ҝөзәтчи гүлләси»ндә диггәт даһа чох Исаја јөнәлирди? б) 1919-ҹу илдән бәри һансы дәјишикликләр баш верди вә нәтиҹәси нә олду? (Һәмчинин « “Ҝөзәтчи гүлләси” журналы Аллаһын адыны неҹә уҹалдыр?» адлы чәрчивәјә бахын.)

9 Илк нөвбәдә, Јеһованын хидмәтчиләри Онун адына дүзҝүн мүнасибәт бәсләмәјә башладылар. Илк Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчылары фидјәни Аллаһын Кәламынын әсас тәлими һесаб едирдиләр. Мәһз буна ҝөрә дә «Ҝөзәтчи гүлләси»ндә әсас диггәт Исаја јөнәлирди. Мисал үчүн, журналын илк дәрҹ олундуғу ил Исанын ады Јеһованын адындан он дәфә чох истифадә олунурду. «Ҝөзәтчи гүлләси»нин 1976-ҹы ил 15 март сајында Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчылары барәдә дејилирди ки, онлар әввәлләр Исаја «һәддиндән артыг өнәм» верирдиләр. Лакин вахт кечдикҹә Јеһова онлара Мүгәддәс Китабда Онун адына даһа чох өнәм верилдијини анламаға көмәк етди. Бәс Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчылары буна неҹә һај вердиләр? Елә һәмин мәгаләдә гејд олунурду ки, 1919-ҹу илдән сонра «онлар Мәсиһин сәмави Атасы Јеһоваја даһа чох һөрмәт ҝөстәрмәјә башладылар». 1920—1929-ҹу илләр әрзиндә «Ҝөзәтчи гүлләси»ндә Аллаһын ады 6500 дәфәдән чох ишләнмишди.

10 Аллаһын адына лајиг олдуғу еһтирамы ҝөстәрмәклә гардашлар бу ада олан мәһәббәтләрини тәзаһүр етдирдиләр. Кечмишдә јашамыш Муса пејғәмбәр кими, онлар да «Јеһованын адыны бәјан [етмәјә]» башладылар (Ган. 32:3; Зәб. 34:3). Мүгәддәс Китабда вәд олундуғу кими, адына ҝөстәрилән мәһәббәт Јеһованын ҝөзүндән јајынмады вә О, онлара лүтф ҝөстәрди (Зәб. 119:132; Ибр. 6:10).

11, 12. а) 1919-ҹу илдән сонра нәшрләримиздә һансы дәјишикликләр едилди? б) Јеһова хидмәтчиләринин диггәтини нәјә јөнәлтди вә һансы мәгсәдлә?

11 Икинҹиси, һәгиги мәсиһчиләр Аллаһын тапшырдығы ишин нәдән ибарәт олдуғуну анладылар. 1919-ҹу илдән гыса мүддәт сонра мәсһ олунмуш мәсул гардашлар Әшијанын пејғәмбәрлијини арашдырмаға тәшвиг олундулар. Бундан сонра нәшрләримиздә әсас диггәт башга саһәјә јөнәлди. Нәјә ҝөрә демәк олар ки, бу, «вахтлы-вахтында» верилән гида иди? (Мәт. 24:45).

12 «Ҝөзәтчи гүлләси»ндә 1919-ҹу илә гәдәр Әшијанын: «Сиз Мәним шаһидләримсиниз, бәли, сечдијим гулумсунуз», —  сөзләри һеч вахт мүзакирә олунмамышды. (Әшија 43:10—12 ајәләрини охујун.) Анҹаг 1919-ҹу илдән сонра нәшрләримиздә Әшија пејғәмбәрин бу сөзләринә даһа чох диггәт јетирилир вә бүтүн мәсһ олунмушлар Јеһованын онлара вердији тапшырығы — Онун һаггында шаһидлик етмәк ишини иҹра етмәјә тәшвиг олунурду. 1925-ҹи илдән 1931-ҹи илә гәдәр «Әшија» китабынын 43-ҹү фәсли «Ҝөзәтчи гүлләси» журналынын 57 сајында мүзакирә олунмушду вә һәр дәфә Әшијанын сөзләри һәгиги мәсиһчиләрә тәтбиг олунурду. Ајдындыр ки, бу илләр әрзиндә Јеһова хидмәтчиләринин диггәтини етмәли олдуглары ишә јөнәлдирди. Бәс Јеһова буну һансы мәгсәдлә едирди? Ҝөрүнүр, «әввәлҹә онларын јарарлы олуб-олмадығы [сынанмалы иди]» (1 Тим. 3:10). Јеһованын адыны дашымаг шәрәфинә лајиг ҝөрүлмәк үчүн Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчылары, илк өнҹә, әмәлдә Онун һәгиги шаһидләри олдугларыны исбат етмәли идиләр (Лука 24:47, 48).

13. Аллаһын Кәламына әсасән, һәлл олунмалы ән үмдә мәсәлә һансыдыр?

13 Үчүнҹүсү, Јеһованын халгы Онун адыны мүгәддәс тутмағын нә дәрәҹәдә ваҹиб олдуғуну анлады. 1920-ҹи илләрдә Тәдгигатчылар дәрк етдиләр ки, һәлл олунмалы ән үмдә мәсәлә Аллаһын адынын тәгдис олунмасыдыр. Аллаһын Кәламы бу ваҹиб һәгигәти неҹә ачыглајыр? Ҝәлин ики нүмунәјә бахаг. Аллаһын исраиллиләри Мисир әсарәтиндән азад етмәсинин әсас сәбәби нә иди? Јеһова Өзү буна ҹаваб верир: «Бүтүн дүнја адымы ешитсин» (Чых. 9:16). Бәс нәјә ҝөрә Јеһова Она гаршы чыхан исраиллиләрә мәрһәмәт ҝөстәрди? Бу суалын ҹавабыны да Јеһова Өзү верир: «Адым наминә һәрәкәтә кечдим ки,.. халгларын јанында адыма ләкә ҝәлмәсин» (Һизг. 20:8—10). Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчылары Аллаһын Кәламындан олан бу вә диҝәр ајәләрдән нә өјрәндиләр?

14. а) 1920-ҹи илләрин сонларында Аллаһын халгы нәји баша дүшдү? б) Тәдгигатчыларын һансы һәгигәти даһа дәриндән анламалары онларын хидмәтинә тәсир етди? (Һәмчинин « Тәблиғ етмәк үчүн ҝүҹлү стимул» адлы чәрчивәјә бахын.)

14 1920-ҹи илләрин сонларында Аллаһын халгы 2700 ил бундан әввәл јазылан Әшијанын сөзләринин ваҹиблијини анладылар. Бу пејғәмбәр Јеһова һаггында јазмышды: «Өзүнә әзәмәтли ад газанмаг үчүн халгыны бу ҹүр апардын» (Әшј. 63:14). Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчылары баша дүшдүләр ки, әсас мәсәлә инсанларын хиласы јох, Аллаһын адынын мүгәддәс тутулмасыдыр (Әшј. 37:20; Һизг. 38:23). 1929-ҹу илдә «Пејғәмбәрлик» адлы китабда бу һәгигәт гысаҹа олараг белә ифадә олунмушду: «Јеһованын ады бүтүн ҹанлы варлыгларын гаршысында дуран ән үмдә мәсәләдир». Буну дәрк етмәјин сајәсиндә Аллаһын хидмәтчиләри Онун һаггында шәһадәт вермәјә вә адыны бөһтандан тәмизләмәјә тәшвиг олундулар.

15. а) 1930-ҹу илләрдә гардашлар нәји дүзҝүн баша дүшдүләр? б) Нәјин вахты јетишди?

15 1930-ҹу илләрин әввәлиндә гардашлар Аллаһын адынын ваҹиблијини, онлара һансы иши һәвалә етдијини вә һәлл едилмәли олан әсас мәсәләнин нәдән ибарәт олдуғуну дүзҝүн баша дүшдүләр. Нәһајәт, Јеһова гәрара ҝәлди ки, Өз  хидмәтчиләрини инсанлар гаршысында адыны дашымаг шәрәфинә лајиг ҝөрмәк вахты јетишиб. Бунун неҹә баш вердијини ҝөрмәк үчүн ҝәлин илк өнҹә кечмишә нәзәр салаг.

Јеһова «Өз адыны дашыјан бир халг» тәшкил едир

16. а) Јеһова һансы мөһтәшәм јолла Өз адыны уҹалтды? б) Илк дәфә Аллаһын адыны дашыјан халг ким олуб?

16 Јеһова Өз адыны мөһтәшәм шәкилдә уҹалдыр — Онун јер үзүндә адыны дашыјан бир халгы вар. Ерамыздан әввәл 1513-ҹү илдән сонра Јеһованы мәһз Исраил халгы тәмсил едирди (Әшј. 43:12). Анҹаг бу халг Аллаһла бағладығы әһди позду вә буна ҝөрә дә ерамызын 33-ҹү илиндә Јеһова онлардан имтина етди. Бундан чох кечмәмиш Јеһова Аллаһ «Өз адыны дашыјан бир халг тәшкил етмәк үчүн» диҝәр халглара нәзәр салды  (Һәв. 15:14). Вә һал-һазырда Аллаһын Исраили адланан бу јени халг мүхтәлиф милләтләрдән олан мәсһ олунмуш мәсиһчиләрдән ибарәтдир (Гал. 6:16).

17. Шејтан һансы планыны һәјата кечирмәјә мүвәффәг олду?

17 Ерамызын тәхминән 44-ҹү илиндә Мәсиһин шаҝирдләри «Аллаһын һөкмү илә... мәсиһи адланмаға башладылар» (Һәв. 11:26). Өз-өзлүјүндә надир олан бу ады әввәлләр јалныз Мәсиһин һәгиги давамчылары дашыјырды (1 Бут. 4:16). Лакин Исанын буғда вә алаг отлары мәсәлиндән ҝөрүндүјү кими, Шејтан бүтүн сахта мәсиһчиләрин дә бу ады дашымасына мүвәффәг олду. Нәтиҹәдә, әсрләр әрзиндә һәгиги мәсиһчиләр сахта мәсиһчиләрин арасында итиб-батды. Анҹаг 1914-ҹү илдә башлајан «бичин вахты» һәр шеј дәјишди. Чүнки һәмин вахт мәләкләр сахта мәсиһчиләри һәгиги мәсиһчиләрдән ајырмаға башладылар (Мәт. 13:30, 39—41).

18. Нәјә ҝөрә гардашлар башга ад сечмәк гәрарына ҝәлдиләр?

18 1919-ҹу илдә садиг нөкәр тәјин олунандан сонра Јеһова Өз хидмәтчиләринә һансы иши һәвалә етдијини анламаға көмәк етди. Онлар тез бир заманда баша дүшдүләр ки, мәһз евдән-евә тәблиғ сајәсиндә јаланчы мәсиһчиләрдән фәргләнирләр. Сонрадан белә бир гәнаәтә ҝәлдиләр ки, «Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчылары» ады онлары башгаларындан габарыг шәкилдә фәргләндирмирди. Тәдгигатчыларын һәјатларынын әсас мәгсәди тәкҹә Мүгәддәс Китабы арашдырмаг јох, һәм дә Аллаһ һагда шаһидлик етмәк, Онун адыны иззәтләндирмәк вә уҹалтмаг иди. Бәс һансы ад онларын ҝөрдүкләри бу ишә мүнасиб ола биләрди? Бу суал өз ҹавабыны 1931-ҹи илдә тапды.

Конгрес програмы, 1931-ҹи ил

19, 20. а) 1931-ҹи илдә кечирилән конгресдә һансы гәтнамә гәбул олунду? б) Јени адын гәбул олунмасы баҹы-гардашлара неҹә тәсир етди?

19 1931-ҹи илин ијул ајында 15 000 Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчысы Колумбусда (Оһајо, АБШ) кечирилән конгресә топлашды. Конгрес програмынын үзәриндә бөјүк һәрфләрлә јазылмыш J вә W ора ҝәләнләрдә бөјүк мараг ојатды. Онлар үчүн мараглы иди ки, ҝөрәсән, бу нә демәкдир. Фикирләр мүхтәлиф иди, һәрә буна бир изаһат ҝәтирирди. Ијулун 26-сы базар ҝүнү Ҹозеф Рутерфорд гардаш иштирак едәнләрин нәзәринә белә бир гәтнамәни чатдырды: «Биз истәјирик ки, инсанлар бизи Јеһованын шаһидләри кими танысынлар вә чағырсынлар». Бу сөзләрдән сонра иштиракчылар һәмин мүәммалы һәрфләрин мәнасыны баша дүшдүләр. Бу һәрфләр Әшија 43:10 ајәсинә әсасланмыш Јеһованын Шаһидләри (инҝилис дилиндә «Jehovah’s Witnesses») адынын баш һәрфләри иди.

20 Гәтнамә охундугдан сонра аудиторијаны ҝүҹлү севинҹ сәдалары вә ҝурултулу алгыш сәсләри бүрүдү. Колумбусдакы бу алгыш сәсләри радио васитәсилә, демәк олар ки, дүнјанын һәр јериндә ешидилди! Австралијада јашајан Ернест вә Наоми Барбер хатырлајырлар: «Америкадакы баҹы-гардашлар әл чаланда Мелбурндакы һәмиманлыларымыз да јерләриндән сычрајараг алгышламаға башладылар. Бу, унудулмаз ан иди!» *

 Аллаһын ады бүтүн дүнјада уҹалдылыр

21. Јени ад мүждәчилик ишинә неҹә тәсир етди?

21 Мүгәддәс Китаба әсасланан Јеһованын Шаһидләри ады Аллаһын хидмәтчиләрини мүждәчилик ишиндә даһа да ҹанла-башла иштирак етмәјә тәшвиг етди. 1931-ҹи илдә Колумбусда кечирилән конгресдә иштирак едән Едвард вә Ҹесси Грајмз адлы америкалы пионер ҹүтлүк демишди: «Евдән Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчысы кими чыхдыг, Јеһованын Шаһиди кими гајытдыг. Севинҹимизин һәдди-һүдуду јох иди. Артыг јени адымыз сајәсиндә Аллаһын адыны уҹалтмаг имканымыз вар иди». Һәмин конгресдән сонра бәзи Шаһидләр Аллаһын адыны јени үсулла уҹалтмаға башладылар. Онлар ев јијәсинә үстүндә «Аллаһымыз ЈЕҺОВАНЫН Падшаһлығыны бәјан едән ЈЕҺОВАНЫН Шаһидләриндән бири» јазылан визит карты верәрәк өзләрини тәгдим едирдиләр. Аллаһын халгы Онун адыны дашымағы өзүнә шәрәф билир вә бүтүн дүнјаја онун ваҹиблијиндән хәбәр вермәјә һазыр иди (Әшј. 12:4).

«Евдән Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчысы кими чыхдыг, Јеһованын Шаһиди кими гајытдыг»

22. Аллаһын халгы нә илә танынырды?

22 Јеһованын мәсһ олунмушлары бу фәргләндириҹи ады гәбул етмәјә тәшвиг етдији вахтдан артыг узун илләр кечиб. Бәс бу илләр әрзиндә Шејтан Аллаһын халгыны диҝәр динләрин көлҝәсиндә гојараг тамамилә ит-бат олмасына мүвәффәг олубму? О, өзүнү ора-бура чох вурса да, ҹәһдләри боша чыхыб. Аллаһын шаһидләринин мәһз бизләр олдуғу инди һәмишәкиндән даһа габарыг шәкилдә ҝөзә чарпыр. (Микә 4:5; Мәлаки 3:18 ајәләрини охујун.) Биз Аллаһын адыны дашыдығымыз үчүн бу ады чәкән һәр кәси инсанлар бирбаша Јеһованын Шаһидләри илә әлагәләндирирләр. Тәмиз ибадәт дағларабәнзәр јалан динләрин көлҝәсиндә галмыр, әксинә, о, «дағлардан уҹа бәргәрар [олуб]» (Әшј. 2:2). Бәли, бу ҝүн Јеһоваја ибадәт вә Онун мүгәддәс ады һәр шејдән јүксәкләрә уҹалдылыб.

23. Зәбур 121:5 ајәсинә әсасән, бизә ҝүҹ-гүввәт верән нәдир?

23 Јеһованын Өз халгыны Шејтанын һәм индики, һәм дә ҝәләҹәкдәки һүҹумларындан мүдафиә едәҹәјини билмәк бизә ҝүҹ-гүввәт верир (Зәб. 121:5). Биз дә мәзмурчунун: «Аллаһы Јеһова олан халг нә бәхтијардыр! Онун Өзүнә мүлк етдији халг нә бәхтијардыр!» — сөзләринә шәрикик (Зәб. 33:12).

^ абз. 20 Радионун истифадәси барәдә даһа әтрафлы мәлумат әлдә етмәк үчүн бу китабын 72—74 сәһифәләриндәки мәлумата бахын