Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Аллаһын Падшаһлығы һөкмранлыг едир!

Солда: Баҹы Рутерфорд гардашын пластинкаја јазылмыш мәрузәсинә гулаг асдырыр, 1930-ҹу илләрин сону, Алабама (АБШ); Сағда: Исвечрә

 I БӨЛМӘ

Падшаһлыг һаггында һәгигәт. Руһани гиданын пајланмасы

Падшаһлыг һаггында һәгигәт. Руһани гиданын пајланмасы

 МҮГӘДДӘС КИТАБЫ өјрәнән инсан индиҹә охудуғунуз ајәнин мәнасыны баша дүшәндә онун ҝөзләри севинҹдән парылдајыр. «Демәк истәјирсиниз ки, Мүгәддәс Китаб бизим бурада, јер үзүндә әбәдијјән Ҹәннәтдә јашајаҹағымызы өјрәдир?» — дејә о, еһтијат едәрәк сорушур. Әмәкдашыныз ҝүлүмсәјәрәк дејир: «Индиҹә Мүгәддәс Китабдан нә барәдә охудунуз?» Өјрәнән һејрәт ичиндә дејир: «Һеч вахт бу һагда ешитмәмишдим!» О заман јадыныза дүшүр ки, бир нечә һәфтә әввәл о, Аллаһын адынын Јеһова олдуғуну илк дәфә ешидәндә дә тәхминән ејни сөзләри демишди.

Сиз дә белә бир вәзијјәтлә үзләшмисиниз? Аллаһын бир чох хидмәтчиләри үзләшиб. Нә дәрәҹәдә дәјәрли әнама — һәгигәт һагда билијә малик олдуғумузу ајдын шәкилдә бизә хатырладан чох аз шеј тапылар. Бир анлыг дајанын вә дүшүнүн: бу әнам сизә неҹә ҝәлиб чатыб? Бу суалын ҹавабы бу бөлмәдә мүзакирә олунаҹаг. Аллаһын халгынын һәгигәтләри тәдриҹән анламасы Падшаһлығын реал бир һөкумәт олдуғунун тәкзибедилмәз сүбутудур. Бу Падшаһлығын Падшаһы Иса Мәсиһ артыг бир әсрдир ки, Аллаһын халгынын һәгигәт барәдә биликләрә јијәләнмәсинин гајғысына галыр.

БУ БӨЛМӘДӘ

ФӘСИЛ 3

Јеһова нијјәтини ачыглајыр

Падшаһлыг Јеһованын әзәли нијјәтинә дахил идими? Иса Падшаһлыгла бағлы нәләри ачыглады?

ФӘСИЛ 4

Јеһова Аллаһ Өз адыны уҹалдыр

Аллаһын ады илә бағлы Падшаһлыг нәләри едиб? Аллаһын адыны неҹә уҹалда биләрсиниз?

ФӘСИЛ 5

Падшаһ Падшаһлығын сирләрини ачыр

Аллаһын Падшаһлығы, онун һакимләри, тәбәәләри вә гајда-ганунлары барәдә дәгиг билик алын.