Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Аллаһын Падшаһлығы һөкмранлыг едир!

 ФӘСИЛ 16

Ибадәт үчүн ҝөрүшләр

Ибадәт үчүн ҝөрүшләр

МӨВЗУ

Јығынҹагларымызын инкишафы вә ваҹиблији

1. Бир јерә топлашан шаҝирдләр һансы көмәклији алдылар вә нәјә ҝөрә онларын буна еһтијаҹы вар иди?

ИСАНЫН дирилмәсиндән гыса мүддәт сонра шаҝирдләр бир-бирини руһландырмаг үчүн бир јерә топлашмышдылар. Анҹаг онлар дүшмәнләрин горхусундан гапылары килитләмишдиләр. Ҝөрүнүр, Иса гәфилдән пејда олуб онларын арасында дурараг: «Мүгәддәс руһу алын», — дејәндә онларын горхусу јох олду. (Јәһја 20:19—22 ајәләрини охујун.) Сонрадан шаҝирдләр јенидән бир араја ҝәлдиләр вә Јеһова онларын үзәринә мүгәддәс руһ төкдү. Шүбһәсиз, бу, онлары гаршыда ҝөзләјән тәблиғ ишини һәјата кечирмәк үчүн мөһкәмләндирди (Һәв. 2:1—7).

2. а) Јеһова бизи неҹә мөһкәмләндирир вә нәјә ҝөрә буна еһтијаҹымыз вар? б) Аиләви ибадәт нәјә ҝөрә ваҹибдир? (Һашијәјә вә 175-ҹи сәһифәдәки « Аиләви ибадәт» адлы чәрчивәјә бахын.)

2 Бу ҝүн биз дә, биринҹи әсрдәки гардашларымыз кими, ејни чәтинликләрлә үзләширик (1 Бут. 5:9). Һәрдән биздә инсан горхусу јарана биләр вә белә олан һалда тәблиғ хидмәтини давам етдирмәк үчүн бизә Јеһованын ҝүҹү ҝәрәкдир (Ефес. 6:10). Јеһова ҝүҹүнү ән чох ҝөрүшләр васитәсилә верир. Бизим һәр һәфтә кечирилән беш јығынҹаг ҝөрүшүндә иштирак етмәк имканымыз вар. Бунлар ачыг ҝөрүш, «Ҝөзәтчи гүлләси» мүзакирәси, Јығынҹағын Мүгәддәс Китаб өјрәнмәси, Теократик Хидмәт Мәктәби вә Хидмәти ҝөрүшдүр *. Бундан әлавә бизим илдә дөрд әламәтдар ҝ

өрүшүмүз олур — реҝионал конгрес, ики рајон конгреси вә Мәсиһин өлүмүнүн Хатирә ҝеҹәси. Нәјә ҝөрә бу ҝөрүшләрин һамысында иштирак етмәк ваҹибдир? Бәс јығынҹагларымыз заман кечдикҹә неҹә дәјишилмәјә башлады? Јығынҹаг ҝөрүшләринә олан мүнасибәтимиз бизим һаггымызда нә дејир?

Бир јерә јығылмағымызын сәбәби

3, 4. Јеһова Өз халгындан нә тәләб едир? Нүмунә чәкин.

3 Та гәдимдән Јеһова Өз халгына ибадәт үчүн бирҝә топлашмағы бујурур. Мисал үчүн, б. е. ә. 1513-ҹү илдә Јеһова Аллаһ Исраил халгына Өз Ганунуну вермишди вә бу Гануна һәр һәфтә Шәнбә ҝүнүнә риајәт етмәк дә дахил иди. Һәмин ҝүн һәр бир аиләнин Јеһоваја ибадәт етмәк вә Онун Ганунуну өјрәнмәк имканы вар иди (Ган. 5:12; 6:4—9). Исраиллиләр бу әмрә риајәт етдикләри мүддәтдә аиләләр мөһкәмләнир вә халг руһани ҹәһәтдән тәмиз вә мөһкәм галырды. Анҹаг халг Јеһоваја ибадәт етмәк үчүн мүнтәзәм топлашмаг кими тәләбләрә етинасызлыг  ҝөстәрәрәк Гануна әмәл етмәјәндә Аллаһын рәғбәтини итирирди (Лав. 10:11; 26:31—35; 2 Салн. 36:20, 21).

4 Ҝәлин һәмчинин Исанын нүмунәсинә нәзәр салаг. Онун һәр һәфтә Шәнбә ҝүнү синагога ҝетмәк адәти вар иди (Лука 4:16). Исанын өлүмүндән вә дирилмәсиндән сонра онун шаҝирдләри артыг Шәнбә гануну алтында олмасалар да, бирҝә топлашмаға давам едирдиләр (Һәв. 1:6, 12—14; 2:1—4; Ром. 14:5; Кол. 2:13, 14). Биринҹи әсрдәки мәсиһчиләр бу ҝөрүшләрдә нәсиһәт алмагла вә руһланмагла јанашы, һәм дә Аллаһа мәдһ гурбанлары ҝәтирирдиләр: онлар дуалар едир, шәрһләр верир вә нәғмәләр охујурдулар (Кол. 3:16; Ибр. 13:15).

Иса Мәсиһин шаҝирдләри бир-бирләрини мөһкәмләндириб руһландырмаг үчүн бир јерә топлашырдылар

5. Һәфтәлик ҝөрүшләрдә вә иллик конгресләрдә иштирак етмәјимизин мәгсәди нәдир? (Һәмчинин 176 вә 177-ҹи сәһифәләрдәки « Аллаһын халгыны бирләшдирән иллик ҝөрүшләр» адлы чәрчивәјә бахын.)

5 Ејнилә, биз дә һәфтәлик ҝөрүшләрдә вә һәр ил кечирилән конгресләрдә иштирак етмәклә Падшаһлығы дәстәкләдијимизи ҝөстәрир, Јеһовадан бизи мөһкәмләндирән мүгәддәс руһ алыр вә иманымызы изһар етмәклә башгаларыны руһландырырыг. Ән ваҹиби исә, бизим дуалар, шәрһләр вә нәғмәләр васитәсилә Јеһоваја ибадәт етмәк имканымыз вар. Јығынҹаг ҝөрүшләримизин исраиллиләрин вә биринҹи әсрдәки мәсиһчиләрин кечирдикләри ҝөрүшләрдән фәргләнмәсинә бахмајараг, бу ҝүн кечирилән ҝөрүшләр дә ејни дәрәҹәдә ваҹибдир. Ҝәлин ҝөрәк мүасир дөврдә јығынҹаг ҝөрүшләримиздә һансы дәјишикликләр баш вериб.

«Мәһәббәтә вә јахшы ишләрә» тәшвиг едән һәфтәлик ҝөрүшләр

6, 7. а) Јығынҹаг ҝөрүшләримизин мәгсәди нәдир? б) Јығынҹаг ҝөрүшләри мүхтәлиф групларда неҹә кечирилирди?

6 Чарлз Тејз Рассел гардаш Аллаһын Кәламындан һәгигәтләри арашдырмаға башлајанда ејни мәгсәдләри олан инсанларын бирҝә топлашмасынын зәрури олдуғуну баша дүшдү. 1879-ҹу илдә о јазмышды: «Питсбургдакы әмәкдашларымла бирҝә Мүгәддәс  Китаб дәрнәји тәшкил етмишик вә һәр базар ҝүнү Аллаһын Кәламыны арашдырмаг үчүн топлашырыг». «Сион Ҝөзәтчи гүлләси» журналы өз охуҹуларыны бирҝә топлашмаға тәшвиг едирди вә артыг 1881-ҹи илдә Питсбургда (Пенсилванија) јығынҹаг ҝөрүшләри һәр чәршәнбә вә базар ҝүнләри кечирилирди. «Ҝөзәтчи гүлләси» журналынын 1885-ҹи ил нојабр сајында дејилирди ки, бу ҝөрүшләрин мәгсәди «мәсиһчи гардашлығыны вә мәһәббәт телләрини» мөһкәмләндирмәк вә ҝөрүшә ҝәләнләрә бир-бирини руһландырмаг имканы вермәкдир. (Ибраниләрә 10:24, 25 ајәләрини охујун.)

7 Узун илләр әрзиндә Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчыларынын јығынҹаг ҝөрүшләри мүхтәлиф групларда мүхтәлиф ҹүр кечирилирди, һәтта ҝөрүшләрин сајы да бир-бириндән фәргләнирди. Мәсәлән, 1911-ҹи илдә Бирләшмиш Штатлардакы груплардан бириндән ҝәлән мәктубда дејилирди: «Биз һәр һәфтә, ән азы, беш дәфә јығынҹаг ҝөрүшү кечиририк». Онлар бу ҝөрүшләри базар ертәси, чәршәнбә, ҹүмә ҝүнү бир дәфә, базар ҝүнү исә ики дәфә кечирирдиләр. Африкадан ҝәлән вә 1914-ҹү илдә дәрҹ олунан мәктубда исә дејилирди: «Биз јығынҹаг ҝөрүшләрини ајда ики дәфә кечиририк. Бу ҝөрүшләр ҹүмә ҝүнү башлајыб базар ҝүнү ахшам гуртарыр». Анҹаг вахт кечдикҹә јығынҹаг ҝөрүшләримиздә дәјишикликләр едилди вә тәдриҹән индики кими кечирилмәјә башланды. Ҝәлин гысаҹа һәр бир ҝөрүшүн тарихчәсинә нәзәр салаг.

8. Илк мәрузәләрин мөвзусу нәдән ибарәт иди?

8 Ачыг ҝөрүш. 1880-ҹи илдә, Рассел гардаш «Сион Ҝөзәтчи гүлләси» журналыны дәрҹ етмәјә башлајандан бир ил сонра Исанын нүмунәсини тәглид едәрәк тәблиғ сәјаһәтинә башлады (Лука 4:43). Һәмин сәјаһәтләр заманы Рассел гардаш бу ҝүн ачыг ҝөрүш кими таныдығымыз ҝөрүшләрин кечирилмәси үчүн нүмунә гојду. «Ҝөзәтчи гүлләси»ндә сәјаһәтлә бағлы дәрҹ олунан еланда дејилмишди ки, Рассел гардаш «ачыг ҝөрүшдә “Аллаһын Падшаһлығына аид шејләр” адлы мәрузә илә чыхыш етмәјә шад олаҹаг». Мүхтәлиф өлкәдә дәрнәкләр, јәни јығынҹаглар јарандыгдан сонра 1911-ҹи илдә һәр бир јығынҹаг тәшвиг олунурду ки, һөкм ҝүнү вә фидјә кими мөвзулара һәср олунмуш алты силсилә мәрузә илә чыхыш етмәк үчүн јахын әразиләрә мәһарәтли натигләр ҝөндәрсин. Һәр мәрузәнин сонунда нөвбәти һәфтә чыхыш едәҹәк натигин вә сөјләјәҹәји мәрузәнин ады елан едилирди.

9. Илләр әрзиндә ачыг ҝөрүшүн кечирилмәси илә бағлы һансы дәјишикликләр едилиб вә сиз бу ҝөрүшү неҹә дәстәкләјә биләрсиниз?

9 1945-ҹи илдә «Ҝөзәтчи гүлләси»ндә елан олунмушду ки, бүтүн дүнјада ачыг ҝөрүш кампанијасы кечирилмәјә башланыб. Бу кампанијанын програмына «дөврүн актуал проблемләри»нә һәср олунмуш вә Мүгәддәс Китаба әсасланан сәккиз силсилә мүһазирә дахил иди. Онилликләр әрзиндә тәјин олунмуш натигләр ағыллы вә садиг нөкәрин тәгдим етдији мәрузәләр планындан истифадә етмәклә кифајәтләнмирдиләр, онлар өзләри дә мәрузә планы тәртиб едирдиләр. Лакин 1981-ҹи илдә бүтүн натигләрә ҝөстәриш верилди ки, мәрузәләрини јығынҹаглара ҝөндәрилән планлара әсасән һазырласынлар *. 1990-ҹы илә гәдәр олан мәрузәләрин бәзиләринин  планындакы ҝөстәришә әсасән, һәмин мәрузәләрә динләјиҹиләрин иштиракы вә ја сәһнәҹикләр дахил едилмәли иди. Анҹаг һәмин ил ҝөстәришләр дәјишилди вә индијәдәк ачыг мәрузәләр јалныз нитг шәклиндә тәгдим олунур. 2008-ҹи илин јанварындан исә мәрузәләрин вахты азалдылараг 45 дәгигәдән 30 дәгигәјә ендирилди. Бу дәјишикликләрә бахмајараг, јахшы һазырланмыш мәрузәләр Мүгәддәс Китаба олан иманымызы артырмаға давам едир вә Аллаһын Падшаһлығы илә бағлы мүхтәлиф мөвзулары там баша дүшмәјә көмәк едир (1 Тим. 4:13, 16). Тәкрар баш чәкдијин инсанлары вә Јеһованын Шаһиди олмајан диҝәрләрини Аллаһын Кәламына әсасланмыш бу ваҹиб мәрузәләри динләмәјә шөвглә дәвәт едирсинизми?

10-12. а) «Ҝөзәтчи гүлләси» мүзакирәсинин кечирилмәсиндә һансы дәјишикликләр едилиб? б) Һәр бир кәс өзүнә һансы суаллары вермәлидир?

10 «Ҝөзәтчи гүлләси» мүзакирәси. 1922-ҹи илдә пилигримләр, јәни јығынҹагларда мәрузәләрлә чыхыш етмәк вә тәблиғ ишинә рәһбәрлик етмәк үчүн Ҝөзәтчи Гүлләси Ҹәмијјәти тәрәфиндән ҝөндәрилән хидмәтчи гардашлар тәшкилата «Ҝөзәтчи гүлләси»нин арашдырылмасы үчүн мүнтәзәм ҝөрүшләр кечирмәји тәклиф етмишдиләр. Бу тәклиф гәбул олунду вә әввәл-әввәл «Ҝөзәтчи гүлләси»нин мүзакирәси ја һәфтәарасы, ја да базар ҝүнү кечирилирди.

«Ҝөзәтчи гүлләси» мүзакирәси, Гана, 1931-ҹи ил

11 «Ҝөзәтчи гүлләси» журналынын 1932-ҹи ил 15 ијун сајында бу ҝөрүшүн неҹә кечирилмәси илә бағлы ҝөстәришләр верилмишди. Һәмин мәгаләдә Бејтелдә кечирилән ҝөрүшләр әсас ҝөтүрүләрәк вурғуланмышды ки, ҝөрүшү бир гардаш апармалыдыр. Үч гардаш исә аудиторија гаршысында әјләшиб нөвбә илә абзаслары охумалы иди. Әввәлләр мәгаләләр суалларсыз дәрҹ олунурду. Буна ҝөрә дә ҝөрүшү апаран гардаш аудиторијадан мүзакирә олунан материала ујғун суаллар вермәји, сонра исә һәмин суаллары ҹавабландырмағы хаһиш етмәли иди. Ајдын олмајан фикирләрә ҝөрүшү апаран гардаш «гыса вә јығҹам» изаһат верә биләрди.

 12 Әввәлләр һәр јығынҹаға «Ҝөзәтчи гүлләси» мәгаләләриндән әксәријјәтин истәдији мөвзулары арашдырмаға иҹазә верилирди. Анҹаг «Ҝөзәтчи гүлләси» журналынын 1933-ҹү ил 15 апрел сајында мәсләһәт ҝөрүлүрдү ки, һәмин вахтдан етибарән јығынҹаглар ҹари сајлары арашдырсынлар. 1937-ҹи илдә бу ҝөрүшүн базар ҝүнләри кечирилмәли олдуғуна даир ҝөстәриш верилмишди. Бу ҝөрүшүн тәкмилләшдириләрәк һал-һазырда бизим кечирдијимиз кими кечирилмәси илә бағлы ҝөстәришләр «Ҝөзәтчи гүлләси» журналынын 1942-ҹи ил 1 октјабр сајында дәрҹ олунмушду. Журналда дејилмишди ки, һәр сәһифәнин ашағы һиссәсиндә өјрәнмә мәгаләләринин суаллары чап олунаҹаг вә мәгалә һәмин суаллар әсасында мүзакирә олунмалыдыр. Һәмчинин вурғуланмышды ки, ҝөрүш бир саат кечирилмәлидир. Динләјиҹиләр ҹаваб верәркән абзасын јарысыны охумаг әвәзинә, «өз сөзләри илә» демәјә тәшвиг олунурдулар. «Ҝөзәтчи гүлләси»нин мүзакирәси садиг нөкәрин вахтлы-вахтында руһани гида тәгдим етдији әсас ҝөрүш олараг галыр (Мәт. 24:45). Һәр бир кәс өзүндән сорушмалыдыр: «Мән һәр һәфтә “Ҝөзәтчи гүлләси”нә һазырлашыраммы? Баҹардығым гәдәр шәрһ вермәјә чалышыраммы?»

13, 14. Јығынҹағын Мүгәддәс Китаб өјрәнмәсинин тарихчәси неҹәдир вә бу ҝөрүшдә хошунуза ҝәлән нәдир?

13 Јығынҹағын Мүгәддәс Китаб өјрәнмәси. 1890-ҹы илләрин әввәлиндә «Миниллијин шәфәги» китабынын бир нечә һиссәси чыхандан сонра Балтимордан (Мериленд, АБШ) олан Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчысы Н. Ран гардаш Мүгәддәс Китабы арашдырмаг үчүн «Шәфәг» адлы дәрнәкләр јаратмағы тәклиф етмишди. Әввәлләр бу дәрнәкләр сынаг мәгсәдилә ҝөрүшләрини, әсас етибарилә, евләрдә кечирирдиләр. Анҹаг 1895-ҹи илин сентјабрында «Шәфәг» дәрнәкләри артыг Бирләшмиш Штатларын бир чох шәһәрләриндә тәшкил олунмушду. Буна ҝөрә дә һәмин ај «Ҝөзәтчи гүлләси» журналында мәсләһәт ҝөрүлүрдү ки, һәгигәти өјрәнән инсанларын һамысы бу ҝөрүшләри кечирсин. Орада ҝөстәриш верилмишди ки, ҝөрүшү кечирән үзүндән јахшы охумағы баҹармалыдыр. О, һәр ҹүмләни охудугдан сонра дајанмалы иди ки, иштиракчылар һәр бир ҹүмләјә шәрһ верә билсинләр. Абзасын һәр бир ҹүмләси охунуб мүзакирә едилдикдән сонра ҝөрүшү апаран гардаш орада ҝәтирилән ајәләри ачыб охумалы иди. Фәслин сонунда иштиракчыларын һәр бири арашдырылан мөвзу илә бағлы гысаҹа шәрһ вермәли иди.

14 Бу ҝөрүшүн ады бир нечә дәфә дәјишиб. Бир мүддәт бу ҝөрүш Мүгәддәс Китаб өјрәнилмәси үзрә Верија дәрнәкләри адланыб; бу, биринҹи әсрдә Мүгәддәс Јазылары диггәтлә арашдыран веријалыларын гојдуғу нүмунәни хатырладырды (Һәв. 17:11). Сонралар бу ҝөрүшүн адыны китабөјрәнмә гојдулар. Инди исә Јығынҹағын Мүгәддәс Китаб өјрәнмәси адланыр вә евләрдә груп шәклиндә јох, јығынҹағын бүтүн үзвләри илә бирҝә Падшаһлыг залында кечирилир. Өтән онилликләр әрзиндә бу ҝөрүшдә мүхтәлиф китаблар, брошүралар, һәтта «Ҝөзәтчи гүлләси» журналынын  мәгаләләри мүзакирә олунуб. Ҝөрүш кечирилмәјә башлајан илк ҝүндән динләјиҹиләр мүзакирәдә иштирак етмәјә тәшвиг олунурлар. Бу ҝөрүш сајәсиндә бизим Мүгәддәс Китаба әсасланан билијимиз хејли дәрәҹәдә артыб. Сиз бу ҝөрүшләрә мүнтәзәм олараг һазырлашыб шөвглә иштирак едирсинизми?

 

15. Теократик Хидмәт Мәктәби һансы мәгсәдлә јарадылыб?

15 Теократик Хидмәт Мәктәби. Бруклиндәки (Нју-Јорк) мәркәзи идарәдә хидмәт етмиш Кери Барбер гардаш демишди: «1942-ҹи ил февралын 16-сы базар ертәси ахшам Бруклин Бејтелиндә хидмәт едән бүтүн гардашлар сонралар Теократик Хидмәт Мәктәби ады илә танынан курслара јазылмаға тәшвиг олундулар». Хејли вахтдан сонра Рәһбәрлик Шурасынын үзвү олан Барбер гардаш һәмин мәктәби «Јеһованын мүасир дөврдә Өз халгы үчүн етдији ән мөһтәшәм иш» адландырмышды. Бу курсларын гардашлара тәлим вермәк вә тәблиғ етмәк баҹарыгларыны јахшылашдырмагда о гәдәр көмәји дәјди ки, 1943-ҹү илдән  етибарән «Теократик хидмәт курслары» адлы брошүра тәдриҹән бүтүн дүнјадакы јығынҹаглара ҝөндәрилди. «Ҝөзәтчи гүлләси» журналынын 1943-ҹү ил 1 ијун сајында дејилирди ки, Теократик Хидмәт Мәктәбинин јарадылмасынын мәгсәди Аллаһын халгына «Падшаһлығын даһа јахшы мүждәчиси олмаға» көмәк етмәкдир (2 Тим. 2:15).

16, 17. Теократик Хидмәт Мәктәби јалныз аудиторија гаршысында чыхыш етмәјими өјрәдир? Изаһ един.

16 Әввәлләр бөјүк аудиторија гаршысында чыхыш етмәк фикри чохларыны дәһшәтә ҝәтирирди. Атасы 1918-ҹи илдә Рутерфорд гардашла бәрабәр һагсыз јерә һәбс олунан Клејтон Вудворт гардаш 1943-ҹү илдә һәмин мәктәбә јазыланда кечирдији һиссләри хатырлајараг демишди: «Мәним үчүн мәрузә илә чыхыш етмәк чох чәтин иди. Мәнә елә ҝәлирди ки, дилим ағзымда шишиб, додағым тамамилә гурујуб, сәсим исә хырылтылы вә ҹивилтили чыхыр». Анҹаг Клејтонун ораторлуг габилијјәти јахшылашдыгҹа она чохлу чыхышлар верирдиләр. Бу мәктәб она тәкҹә мәрузә илә чыхыш  етмәји дејил, тәвазөкарлығын вә Јеһоваја ҝүвәнмәјин ваҹиблијини өјрәтди. Вудворт гардаш демишди: «Мән баша дүшдүм ки, мәһарәтли натиг олмағын сирри онун өз габилијјәтләриндән асылы дејил. Әҝәр о, јахшы һазырлашарса вә тамамилә Јеһоваја архаланарса, аудиторија ону мәмнунијјәтлә динләјәҹәк вә нәсә өјрәнәҹәк».

17 1959-ҹу илдә баҹылар да мәктәбә јазылмаға тәшвиг олундулар. Една Бауер баҹы һәмин ил конгресдә ешитдији еланы хатырлајараг дејир: «Јадымдадыр, баҹылар арасында бөјүк ҹанланма олду. Инди онларын гаршысында ҝениш имканлар ачылмышды». Бәс сиз Теократик Хидмәт Мәктәбинә јазылмаг вә Јеһова тәрәфиндән өјрәдилмәк фүрсәтиндән истифадә етмисинизми? (Әшија 54:13 ајәсини охујун.)

18, 19. а) Хидмәти ҝөрүш һансы нүмунәјә әсасән кечирилир? б) Нәјә ҝөрә биз ҝөрүшләрдә һәмд нәғмәләри охујуруг? (« Нәғмәләрдә тәрәннүм едилән һәгигәт» адлы чәрчивәјә бахын.)

18 Хидмәти ҝөрүш. 1919-ҹу илин әввәлләриндә тәблиғ ишини тәшкил етмәк үчүн ҝөрүшләр кечирилирди. Анҹаг һәмин вахт бу ҝөрүшләрдә јығынҹағын бүтүн үзвләри јох, тәкҹә әдәбијјат пајлајанлар иштирак едирди. 1923-ҹү илдә Хидмәти ҝөрүш ајда бир дәфә кечирилирди вә бу ҝөрүшдә һамы иштирак етмәли иди. 1928-ҹи илдә јығынҹаглар Хидмәти ҝөрүшү һәр һәфтә кечирмәјә тәшвиг олундулар, 1935-ҹи илдә исә «Ҝөзәтчи гүлләси» журналында бүтүн јығынҹаглара Хидмәти ҝөрүшү «Рәһбәрлик»дәки (сонралар «Информатор», инди исә «Бизим Падшаһлыг Хидмәтимиз» адланыр) мәлумата әсасән һазырламаг мәсләһәт ҝөрүлүрдү. Гыса бир вахтдан сонра бу ҝөрүш һәр бир јығынҹагда мүнтәзәм олараг кечирилмәјә башланды.

19 Хидмәти ҝөрүш Мәсиһин гојдуғу нүмунәјә әсасән кечирилмәјә давам едир вә тәблиғ ишиндә иштирак едән һәр кәсә практики рәһбәрлик тәгдим едир (Мәт. 10:5—13). Әҝәр сиз «Бизим Падшаһлыг Хидмәтимиз» вәрәгәсини алырсынызса, ону арашдырыр вә хидмәт үчүн верилән мәсләһәтләри тәтбиг едирсинизми?

Илин ән мүһүм ҝөрүшү

Ерамызын биринҹи әсриндән етибарән мәсиһчиләр Иса Мәсиһин өлүмүнүн Хатирә ҝеҹәсини гејд етмәк үчүн һәр ил бир јерә топлашырлар (20-ҹи абзаса бахын.)

20-22. а) Биз нәјә ҝөрә Иса Мәсиһин өлүм ҝүнүнү гејд едирик? б) Һәр ил Хатирә ҝеҹәсиндә иштирак етмәк сизә һансы фајданы ҝәтирир?

20 Иса Мәсиһ өз давамчыларына јенидән зүһур едәҹәји ҝүнә кими онун өлүм ҝүнүнү гејд етмәји тапшырмышды. Пасха бајрамы кими, Мәсиһин өлүмүнүн Хатирә ҝеҹәси дә илдә бир дәфә гејд олунур (1 Кор. 11:23—26). Һәр ил бу ҝөрүшә милјонларла инсан ҝәлир. Бу, мәсһ олунмуш мәсиһчиләрә Падшаһлығын варисләри олмаг шәрәфинә лајиг ҝөрүлдүкләрини хатырладыр (Ром. 8:17). Јерүзү үмидинә малик олан инсанларда исә Аллаһын Падшаһлығынын Падшаһына дәрин еһтирам вә сәдагәт һисси ојадыр (Јәһ. 10:16).

21 Рассел гардаш вә әмәкдашлары Ағамызын шам јемәјини гејд етмәјин ваҹиблијини баша дүшүрдүләр вә билирдиләр ки, ону илдә ҹәми бир дәфә гејд етмәлидирләр. «Ҝөзәтчи гүлләси» журналынын 1880-ҹи ил апрел сајында дејилирди: «Бир нечә илдир ки, Питсбургда биздә... Пасханы [Хатирә ҝеҹәсини] гејд етмәк вә  Ағамызын бәдәнини вә ганыны тәмсил едән символлардан гәбул етмәк адәти вар». Бир мүддәтдән сонра конгресләр Хатирә ҝеҹәси илә бирҝә кечирилмәјә башланды. Бу конгресләр һаггында ән еркән јазылы мәлумат 1889-ҹу илә аиддир; орада 225 нәфәр иштирак етмиш вә онлардан 22-си вәфтиз олунмушду.

22 Бу ҝүн биз Хатирә ҝеҹәсини конгреслә бирҝә кечирмирик, анҹаг јашадығымыз әразидә һәр кәси Падшаһлыг залында вә ја иҹарәјә ҝөтүрүлмүш биналарда кечирилән бу ҝөрүшү гејд етмәјә дәвәт едирик. 2013-ҹү илдә Иса Мәсиһин өлүм ҝүнүнүн гејд едилмәсиндә 19 милјондан чох инсан иштирак етмишдир. Бизим үчүн бу ән ваҹиб ҝөрүшдә иштирак етмәк вә башгаларыны да дәвәт етмәк бөјүк шәрәфдир! Сиз һәр ил Хатирә ҝеҹәсинә баҹардығыныз гәдәр даһа чох инсан дәвәт етмәјә чалышырсынызмы?

Әһвал-руһијјәмиз нәдән хәбәр верир?

23. Бирҝә јығышмаг имканымызын олмасына неҹә јанашырсыныз?

23 Јеһованын садиг хидмәтчиләри бирҝә јығышмаг ҝөстәришини өзләринә јүк һесаб етмирләр (Ибр. 10:24, 25; 1 Јәһ. 5:3). Мәсәлән, Давуд падшаһ ибадәт үчүн Јеһованын евинә ҝетмәји чох севәрди (Зәб. 27:4). Буну Аллаһы севән диҝәр инсанларла бирҝә етмәк она хүсусилә зөвг верирди (Зәб. 35:18). Һәмчинин ҝәлин Исанын нүмунәси үзәриндә дә дүшүнәк. Һәтта ҝәнҹ јашларында белә о, ибадәт етмәк үчүн Атасынын евиндә олмаг арзусу илә алышыб-јанырды (Лука 2:41—49).

Һәмиманлыларымызла бирҝә топлашмағы чох истәмәјимиз Аллаһын Падшаһлығынын бизим үчүн нә гәдәр реал олмасынын ҝөстәриҹисидир

24. Јығынҹаг ҝөрүшләриндә һансы имканымыз олур?

24 Јығынҹагларда иштирак етмәклә биз Јеһова Аллаһы севдијимизи вә һәмиманлыларымызы мөһкәмләндирмәк истәдијимизи ҝөстәририк. Биз һәмчинин Аллаһын Падшаһлығынын тәбәәләри кими јашамағы өјрәнмәк истәдијимизи ҝөстәририк, чүнки биз бунлары јығынҹаг ҝөрүшләриндә вә конгресләрдә өјрәнирик. Үстәлик, јығынҹагларда биз лазыми баҹарыға јијәләнир вә ҝүҹ әлдә едирик ки, бу ҝүн Аллаһын Падшаһлығынын һәјата кечирдији ән ваҹиб иши — Падшаһ Иса Мәсиһин шаҝирдләрини һазырламаг ишини иҹра едәк. (Мәтта 28:19, 20 ајәләрини охујун.) Бирҝә топлашмағы чох истәмәјимиз Аллаһын Падшаһлығынын бизим үчүн нә гәдәр реал олмасынын ҝөстәриҹисидир. Ҝәлин јығынҹаг ҝөрүшләримизи һәр заман гијмәтләндирәк!

^ абз. 2 Һәр бир аилә һәфтәлик јығынҹаг ҝөрүшләриндә иштирак етмәклә јанашы, аиләви ибадәтә, аиләли олмајанлар исә шәхси мүталиәјә вахт ајырмаға тәшвиг олунур.

^ абз. 9 2013-ҹү илдә 180-дән чох мәрузә планы һазыр иди.