Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Аллаһын Падшаһлығы һөкмранлыг едир!

Солда: Лондонда (Инҝилтәрә) ачыг һавада кечирилән јығынҹаг, 1945-ҹи ил; Сағда: Малавидә (Африка) кечирилән хүсуси бирҝүнлүк конгрес, 2012-ҹи ил

 V БӨЛМӘ

Падшаһлығын вердији тәлим — Падшаһлығын хидмәтчиләри тәлим алыр

Падшаһлығын вердији тәлим — Падшаһлығын хидмәтчиләри тәлим алыр

 СИЗ сәһнәдә чыхыш едән натигә бахыб ҝүлүмсәјирсиниз. О, сизин јығынҹагдан олан ҝәнҹ гардашдыр вә илк дәфәдир ки, конгресдә чыхыш едир. Гардаш чыхыш едәркән Аллаһын халгынын алдығы тәлим сизи һејран гојур. Сиз бу ҝәнҹ гардашын илк дәфә сәһнәјә чыхдығыны хатырлајырсыныз вә баша дүшүрсүнүз ки, һәмин вахтдан бәри о, чох шејә наил олуб. Әввәлҹә о, Теократик Хидмәт Мәктәбинә јазылыб, сонра исә Пионер Хидмәти Мәктәбиндә тәлим алыб. Бу јахынларда исә о, һәјат јолдашы илә бирҝә Падшаһлығын Мүждәчиләри үчүн Мәктәби кечиб. Гардашын ҝөзәл чыхышыны алгышлајаркән дөнүб әтрафыныза бахыр вә Аллаһын халгынын неҹә дә мөһтәшәм тәлим алдығы барәдә дүшүнүрсүнүз.

Мүгәддәс Китабда пејғәмбәрлик олунмушду ки, Аллаһын халгынын «Јеһовадан елм [алаҹағы]» бир дөвр ҝәләҹәк (Әшј. 54:13). Биз һал-һазырда һәмин дөврдә јашајарыг. Биз тәкҹә нәшрләр васитәсилә дејил, һәм дә јығынҹаг ҝөрүшләри вә конгресләр, о ҹүмләдән Јеһованын тәшкилатында хүсуси тәјинатлары јеринә јетирмәјә көмәк едән мүхтәлиф мәктәбләр васитәсилә тәлим алырыг. Бу бөлмәдә биз алдығымыз тәлимләрин Аллаһын Падшаһлығынын бу ҝүн идарә етдијинә ҝүҹлү сүбут олдуғуну нәзәрдән кечирәҹәјик.

БУ БӨЛМӘДӘ

ФӘСИЛ 16

Ибадәт үчүн ҝөрүшләр

Јеһова Аллаһа ибадәт үчүн јығынҹаг ҝөрүшләриндән даһа чох фајда әлдә етмәк үчүн нә едә биләрик?

ФӘСИЛ 17

Падшаһлығын хидмәтчиләри кими тәлим алырыг

Теократик мәктәбләр Падшаһлығын хидмәтчиләринә өз мәсулијјәтләрини јеринә јетирмәјә неҹә көмәк едир?