Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Аллаһын Падшаһлығы һөкмранлыг едир!

 ФӘСИЛ 7

Тәблиғ етмәјин үсуллары — Хош хәбәри бәјан етмәк үчүн мүхтәлиф үсуллардан истифадә едирик

Тәблиғ етмәјин үсуллары — Хош хәбәри бәјан етмәк үчүн мүхтәлиф үсуллардан истифадә едирик

МӨВЗУ

Даһа чох инсана хош хәбәри чатдырмаг үчүн Аллаһын халгы мүхтәлиф үсуллардан истифадә едир

1, 2. а) Издиһам сәсини ешитсин дејә Иса пејғәмбәр нә етди? б) Мәсиһин давамчылары онун нүмунәсини неҹә изләјирләр вә нә үчүн?

ИЗДИҺАМ ҝөлүн саһилиндә Иса пејғәмбәрин әтрафына топлашыр. О исә гајыға миниб саһилдән бир аз узаглашыр. Чүнки Иса билир ки, онун сәси сујун сәтһи илә јајылаҹаг вә ораја јығышанларын һамысы онун сөзләрини даһа ајдын ешидәҹәк. (Марк 4:1, 2 ајәләрини охујун.)

2 Падшаһлығын гурулмасындан әввәл вә сонра Мәсиһин садиг давамчылары онун нүмунәсини изләјәрәк Падшаһлыг һаггында мүждәни даһа чох инсана чатдырмаг үчүн јени техноложи васитәләрдән истифадә едибләр. Шәраитләр дәјишдикҹә вә јени технолоҝијалар әрсәјә ҝәлдикҹә Аллаһын халгы олан бизләр онларла ајаглашырыг. Истәјирик ки, сон ҝәлмәздән өнҹә мүмкүн гәдәр чох инсан хош хәбәри ешитсин (Мәт. 24:14). Ҝәлин инсанларын һарада јашамаларындан асылы олмајараг, онлара тәблиғ етмәк үчүн истифадә олунан бәзи үсуллары нәзәрдән кечирәк вә ҝөрәк бу иши иҹра едәнләрин иманларыны неҹә тәглид едә биләрик.

Бөјүк бир күтләјә тәблиғ

3. Һәгигәти чатдырмаг үчүн гәзетләрдән истифадә етмәјимиз дүшмәнләри неҹә јандырыб-јахырды?

3 Гәзетләр. Рассел гардаш вә онун әмәкдашлары 1879-ҹу илдән етибарән «Ҝөзәтчи гүлләси» журналыны нәшр едәрәк даһа чох инсана Падшаһлыг һагда хош хәбәри чатдырырдылар. Лакин 1914-ҹү илдән тәхминән он ил әввәл Мәсиһ хош хәбәрин даһа чох инсана чатдырылмасы үчүн һадисәләрин ҝедишатына мүдахилә етмишди. Һадисәләр 1903-ҹү илдән ҹәрәјан етмәјә башлады. Һәмин ил Пенсилванијадакы бир груп Протестант дин хадимләринин тәмсилчиси кими чыхыш едән доктор Е. Л. Итн Рассел гардашы Мүгәддәс Китаб тәлиминин мүзакирәсинә чағырды. Онун Расселә үнванланмыш мәктубунда дејилирди: «Мән елә дүшүнүрәм ки, сизинлә мәним фикирләримин үст-үстә дүшмәдији бәзи мөвзулары иҹтимаијјәт гаршысында мүзакирә етмәк... бир чохларына чох мараглы оларды». Рассел вә онун әмәкдашлары да бу мөвзуларын мүзакирәсинин инсанларын  үрәјинҹә олаҹағыны дүшүндүкләри үчүн һәмин мүзакирәләри ән чох охунулан «Питсбург гәзет»дә чап етдиләр. Һәмин мәгаләләр өзүнә даһа чох охуҹу ҹәлб етмәси вә Расселин Мүгәддәс Китаб һәгигәтләрини мәнтигли шәкилдә изаһ етмәси сајәсиндә она тәклиф олунду ки, мүһазирәләри һәр һәфтә дәрҹ олунсун. Әлдә олунан уғурлар дүшмәнләри јандырыб-јахырды!

1914-ҹү илә гәдәр Рассел гардашын мүһазирәләри 2000-дән чох гәзетдә чап олунурду

4, 5. Мәсул гардашлар Расселин нүмунәсиндән нә өјрәнә биләрләр?

4 Тезликлә Расселин мүһазирәләрини чап етмәк истәјән гәзетләрин сајы артды. 1908-ҹи илдә «Ҝөзәтчи гүлләси»ндә дејилирди ки, Рассел гардашын мүһазирәләри артыг «он бир гәзетдә мүнтәзәм олараг чап олунур». Лакин гәзет ишләри илә таныш олан гардашлар Расселә тәшкилатын офисини Питсбургдан даһа јахшы танынан шәһәрә көчүрмәји тәклиф етдиләр. Бунун сајәсиндә Мүгәддәс Китаба әсасланан мәгаләләри даһа чох гәзетләрдә чап етдирмәк мүмкүн олаҹагды. Һәр шеји өлчүб-бичәндән сонра Рассел гардаш 1909-ҹу илдә офиси Бруклинә (Нју–Јорк) көчүрдү. Нәтиҹәдә, ҹәми бир нечә ај сонра гардашын мүһазирәләри артыг тәхминән 400 гәзетдә дәрҹ едилирди. Бу гәзетләрин сајы артмаға давам едир вә 1914-ҹү илдә Расселин моизә вә мәгаләләри дөрд дилдә 2000-дән чох гәзетдә чап олунурду!

5 Рассел гардашын мәсләһәти тәвазөкарлыгла гәбул етмәсиндән нә өјрәнә биләрик? Јеһованын тәшкилатындакы мәсул гардашлар ваҹиб гәрарлар гәбул едәндә башгаларынын да мәсләһәтини нәзәрә алмалыдырлар. (Мәсәлләр 15:22 ајәсини охујун.)

6. Гәзетдә дәрҹ олунан мәгаләләр бир нәфәрә неҹә тәсир етмишди?

6 Падшаһлыг барәдә һәгигәтләрин гәзетләрдә чыхмасы бир чох инсанларын һәјатларыны дәјишмишди (Ибр. 4:12). Мәсәлән, 1917-ҹи илдә вәфтиз олунан Ора Һетсел һәгигәти мәһз гәзет васитәсилә өјрәнмишди. О демишди: «Аилә гурандан сонра мән Рочестердә (Миннесота) јашајан анама баш чәкмәјә ҝетмишдим. Ҝедәндә ҝөрдүм ки, анам һансыса гәзетдән мәгаләләр кәсир. Бу, Расселин мүһазирәләри иди. Анам орадан өјрәндикләрини мәнимлә бөлүшдү». Һәгигәти гәбул едән Ора баҹы тәхминән алтмыш ил әрзиндә хош хәбәрин тәблиғчиси олду.

7. Нәјә ҝөрә гәзетләрин истифадәсинә јенидән бахылды?

7 1916-ҹы илдә хош хәбәрин гәзетләр васитәсилә чап едилмәсинә јенидән бахылды. Бунун ики әсас сәбәби вар иди. Биринҹиси, Бөјүк мүһарибәнин тәлатүмлү бир вахтында чап ләвазиматлары елә дә асан тапылмырды. 1916-ҹы илдә Бөјүк Британијадакы гәзет шөбәмизин һесабатында дејилирди: «Һал-һазырда мүһазирәләр 30-дан чох гәзетдә дәрҹ олунур. Анҹаг кағызын баһалашмасы уҹбатындан, ҝөрүнүр, бу сај һәлә чох азалаҹаг». Икинҹиси, 1916-ҹы илин октјабр ајынын 31-дә Рассел гардаш вәфат етди. Бунунла бағлы «Ҝөзәтчи гүлләси» журналынын  1916-ҹы ил 15 декабр сајында нөвбәти елан едилди: «Рассел гардаш вәфат етдији үчүн мүһазирәләр артыг [гәзетләрдә] дәрҹ олунмајаҹаг». Тәблиғин бу нөвүнә сон гојулса да, «Јарадылыш фотодрамы» кими диҝәр үсуллар даһа ҝениш вүсәт алырды.

8. «Јарадылыш фотодрамы» неҹә һазырланмышды?

8 «Јарадылыш фотодрамы». Рассел вә онун әмәкдашлары тәхминән үч ил «Јарадылыш фотодрамы»нын үзәриндә ишләдиләр вә нәһајәт, бу драм 1914-ҹү илдә ишыг үзү ҝөрдү (Мәс. 21:5). «Фотодрам» һәмин дөвр үчүн бир јенилик иди, чүнки онун чәкилишиндә рәнҝли шүшәли слајдлардан, кинокадрлардан вә сәсјазмадан истифадә олунмушду. Мүгәддәс Китаб сәһнәләриндә јүзләрлә инсан, һәтта һејванлар белә чәкилмишди. 1913-ҹү илин бир һесабатында гејд олунмушду ки, «Нуһун ҝүнләри илә бағлы филм чәкмәк үчүн бөјүк бир зоопаркдан  чохлу һејван ҝәтирилмишди». Јүзләрлә рәнҝли шүшә слајдларын һәр бирини Лондондан, Нју–Јоркдан, Парисдән вә Филаделфијадан ҝәлмиш рәссамлар әли илә рәнҝләмишди.

9. Һансы мәгсәдлә «Фотодрам»ы һазырламаг үчүн бу гәдәр вахт вә пул сәрф олунду?

9 «Фотодрам»ын һазырланмасына нә үчүн бу гәдәр вахт вә пул сәрф олунду? Бу суалын ҹавабы 1913-ҹү илдә кечирилән конгресләрдә гәбул олунан гәтнамәдә өз әксини тапыр: «Американ гәзетләринин комиксләр вә шәкилләр васитәсилә иҹтимаи рәј формалашдырмагда әлдә етдији мисилсиз наилијјәтләр, еләҹә дә киноматографын ҝениш имканлары вә бу дәрәҹәдә јајылмасы бизә, мүтәрәгги мүждәчиләрә вә Мүгәддәс Китаб дәрнәкләринин рәһбәрләринә мүждәчилик вә тәлим вермәк ишиндә еффектив вә лајигли метод кими киноматографдан вә слајдлардан истифадәни дәстәкләмәјә там әсас верир».

Јухарыда: «Фотодрам»ын пројексија көшкү; ашағыда: «Фотодрам»ын шүшә слајдлары

10. «Фотодрам» нә дәрәҹәдә ҝениш јајылмышды?

10 «Фотодрам» 1914-ҹү ил әрзиндә һәр ҝүн 80 шәһәрдә нүмајиш олунурду. Бу филми Бирләшмиш Штатларда вә Канадада сәккиз милјона јахын инсан изләмишди. Елә һәмин ил «Фотодрам» Алманијада, Австралијада, Бөјүк Британијада, Данимаркада, Финландијада, Исвечдә, Исвечрәдә, Норвечдә вә Јени Зеландијада ҝөстәрилди. Кичик шәһәрләр үчүн исә филмин садәләшдирилмиш версијасы һазырланмышды вә она һәрәкәтли шәкилләр дахил дејилди. «Еврика драмы» адлы бу филм һәм уҹуз баша ҝәлирди, һәм дә дашынмасы асан иди. 1916-ҹы илә гәдәр «Фотодрам» (там вә ја садәләшдирилмиш версијасы) ермәни, Норвеч, франсыз, алман, јунан, италјан, полјак, испан вә Исвеч дилләринә тәрҹүмә олунмушду.

1914-ҹү илдә «Фотодрам»ын ҝөстәрилдији заллар ағзына кими долу олурду

11, 12. «Фотодрам» бир ҝәнҹә неҹә тәсир етмишди вә биз ондан нә өјрәнирик?

11 Франсыз дилинә тәрҹүмә олунан «Фотодрам» 18 јашлы Шарл Ронерә бөјүк тәсир бағышламышды. О бөлүшүр: «Бу филм јашадығым Колмар шәһәриндә (Елзас вилајәти, Франса) нүмајиш олунмушду. Филм башлајар-башламаз Мүгәддәс Китаб һәгигәтләринин ајдын тәгдим олунмасы мәни валеһ етди».

12 Бундан сонра Шарл вәфтиз олуб 1922-ҹи илдә таммүддәтли хидмәтә башлады. Илк тәјинатларындан бири Франсада «Фотодрам»ын нүмајиши заманы көмәк етмәк иди. О дејир: «Мәнә бир нечә иш тапшырылмышды: скрипкада чалмаг, һесабатлара бахмаг вә әдәбијјата нәзарәт етмәк. Үстәлик, нәзарәт етмәли идим ки, програм башламаздан әввәл залда сакитчилик олсун. Фасилә заманы исә әдәбијјат пајлајырдыг. Тәјин олунмуш баҹы вә ја гардашын һәр бири залын мүәјјән һиссәсинә ҹавабдеһ иди. Әлимиздә әдәбијјат бағламасы илә отуранларын һәр биринә јахынлашырдыг. Бундан әлавә, залын ҝиришиндә әдәбијјатла долу олан столлар гојулмушду». 1925-ҹи илдә Шарл Бруклиндәки (Нју–Јорк) Бејтелә дәвәт олунду. Орада о, јени гурулмуш WBBR радиостансијасындакы оркестрә дирижорлуг едирди. Бәс биз Падшаһлыг һагда мүждәнин јајылмасы  үчүн һәр тапшырылан иши, Шарл гардаш кими, гәбул едирикми? (Әшија 6:8 ајәсини охујун.)

13, 14. Радио һәгигәтин јајылмасында һансы ролу ојнамышды? (Һәмчинин « WBBR радиостансијасынын програмлары» вә « Әламәтдар конгрес» адлы чәрчивәләрә бахын.)

13 Радио. «Фотодрам»ын нүмајиши 1920-ҹи илләрдә сәнҝимәјә башлады, хош хәбәрин радио васитәсилә јајылмасы өн плана кечди. Рутерфорд гардашын радио васитәсилә илк чыхышы 16 апрел 1922-ҹи илдә Филаделфијадакы Метрополитан Опера Театрында (Пенсилванија) јајымланмышды. Онун «Һал-һазырда јашајан милјонларла инсан һеч вахт өлмәјәҹәк» адлы чыхышыны тәхминән 50 000 инсан динләмишди. 1923-ҹү илдә исә илк дәфә конгресин програмы јајымланды. Мәсул гардашлар гәрара ҝәлдиләр ки, өзәл радиостансијалардан истифадә етмәклә јанашы, јахшы оларды ки, шәхси радиостансијаларыны тиксинләр. Онлар радиостансијаны Стејтон-Ајленддә (Нју–Јорк) тикәрәк WBBR кими гејдијјатдан кечирдиләр вә онун илк јајымы 1924-ҹү ил февралын 24-дә олду.

1922-ҹи илдә «Һал-һазырда јашајан милјонларла инсан һеч вахт өлмәјәҹәк» адлы чыхышы радио васитәсилә тәхминән 50 000 инсан динләмишди

14 WBBR радиостансијасынын мәгсәдинин нәдән ибарәт олдуғу «Ҝөзәтчи гүлләси» журналынын 1924-ҹү ил 1 декабр сајында изаһ олунмушду: «Әминик ки, мүждәнин радио васитәсилә јајымы индијә кими истифадә олунан васитәләрдән ән еффектлиси вә ән сәрфәлисидир». Һәмин мәгаләдә һәмчинин дејилмишди: «Рәбб һәгигәтин јајылмасы үчүн диҝәр радиостансијаларын тикилмәсини истәјирсә, Она мәгбул олан тәрздә дә пулуну јетирәҹәк» (Зәб. 127:1). Артыг 1926-ҹы илдә алты радиостансија вар иди. Бунлардан икиси Бирләшмиш Штатларда — WBBR Нју–Јоркда, WORD Чикаго јахынлығында јерләширди. Диҝәр дөрдү исә Канадада — Албертада, Британија Колумбијасында, Онтариода вә Саскачеванда јерләширди.

15, 16. а) Канададакы руһаниләр һәгигәтин радио васитәсилә јајылмасына неҹә мүнасибәт ҝөстәрдиләр? б) Мүһазирәләрин радиода сәсләндирилмәси евдән-евә тәблиғә неҹә тәсир етди?

15 Һәгигәтин радио васитәсилә ҝениш вүсәт алмасы Христиан руһаниләринин диггәтиндән јајынмады. Саскачевандакы (Канада) радиостансијада ҝедән ишә бәләд олан Алберт Һофман белә дејирди: «Ҝет-ҝедә даһа чох инсан [сонрадан Јеһованын Шаһидләри адланан] Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчыларыны танымаға башлајырды. 1928-ҹи илә гәдәр ҝөзәл шаһидлик верилмишди, та ки дин рәһбәрләри ишә гарышанаҹан; онлар дөвләт нүмајәндәләринә тәсир ҝөстәрәрәк Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчыларынын Канададакы бүтүн радиостансијаларынын лисензијаларыны ләғв етдирмишдиләр».

16 Канададакы радиостансијаларымызын бағланмасына бахмајараг, Мүгәддәс Китаб моизәләринин өзәл стансијалар васитәсилә јајымы дајанмады (Мәт. 10:23). Даһа чох инсанын һәмин програмлары динләмәси үчүн «Ҝөзәтчи гүлләси» вә «Гызыл әср» (һал-һазырда «Ојанын!» адланыр) журналларында өзәл стансијаларын сијаһысы ҝәтирилмишди. Бунун сајәсиндә евдән-евә тәблиғ едән баҹы-гардашлар инсанлары  бу програмлары динләмәјә тәшвиг едә биләрдиләр. Әлдә олунан наилијјәтләр барәдә «Бүллетен»ин (инди «Бизим Падшаһлыг Хидмәтимиз» адланыр) 1931-ҹи ил јанвар сајында дејилмишди: «Радио верилишләринин јајымланмасы баҹы-гардашлара евдән-евә тәблиғдә иштирак етмәк үчүн әсил стимул олду. Бунунла бағлы саһәдән чохлу сајда мәктуб ҝәлмишди вә дејилирди ки, инсанлар Рутерфорд гардашын мүһазирәләрини динләјәндән сонра тәклиф олунан нәшрләри бөјүк мәмнунијјәтлә ҝөтүрүрләр». «Бүллетен»дә гејд олунмушду ки, радиојајым вә евдән-евә тәблиғ «Ағамызын тәшкилатында ики ән еффектив үсулдур».

17, 18. Шәраитин дәјишмәсинә бахмајараг, радио васитәсилә хош хәбәр һаралара чатдырылырды?

17 1930-ҹу илләр әрзиндә әлејһдарлар өзәл радиостансијалардан да истифадә етмәјимизә гаршы чыхырдылар. Буна ҝөрә дә 1937-ҹи илин сонларында Јеһованын Шаһидләри вәзијјәтә ујғунлашмаға башладылар. Одур ки, онлар радио васитәсилә јајымдан чох бүтүн диггәтләрини евдән-евә тәблиғә јөнәлтдиләр *. Буна бахмајараг, радио уҹгар вә ја сијаси ҹәһәтдән тәҹрид олунмуш әразиләрдә Падшаһлыг һагда хош хәбәрин јајылмасында һәлә дә мүһүм рол ојнајырды. Мисал үчүн, 1951—1991-ҹи илләр әрзиндә Гәрби Берлиндә (Алманија) јерләшән радиостансијада мүнтәзәм олараг мәрузәләр сәсләндирилирди вә онлары әввәлләр Шәрги Алманија адланан әразиләрдә дә динләјирдиләр. 1961-ҹи илдән башлајараг, тәхминән отуз ил Суринамда (Ҹәнуби Америка) јерләшән милли стансија Мүгәддәс Китаб һәгигәтләрини һәр һәфтә 15 дәгигә әрзиндә сәсләндирирди. 1969-дан 1977-ҹи илә гәдәр тәшкилат «Һәр Мүгәддәс Јазы фајдалыдыр» силсиләсиндән олан радиопрограмын 350-дән чох аудиојазысыны бурахмышды. Бу програмлар Бирләшмиш Штатларын 48 штатында јајымланырды. 1996-ҹы илдә Ҹәнуби Самоанын пајтахты Апиадакы радиостансијада «Мүгәддәс Китабла бағлы суалларыныза ҹаваб» адлы һәфтәлик програм јајымланырды.

18 Анҹаг ХХ әсрин сонунда радио васитәсилә мүждәнин чатдырылмасы әввәлки гәдәр ҝениш истифадә олунмурду. Анҹаг даһа чох инсана тәблиғ етмәк үчүн диҝәр бир васитә мејдана чыхды.

19, 20. Јеһованын Шаһидләри jw.org сајтыны һансы мәгсәдлә јарадыблар вә бу, һансы бәһрәләр ҝәтирир? (Һәмчинин « JW.ORG» адлы чәрчивәјә бахын.)

19 Интернет. 2013-ҹү илин әввәлиндә дүнја әһалисинин тәхминән 40 фаизи, јәни 2,7 милјарддан чох сакини Интернетдән истифадә едирди. Бәзи һесабламалара ҝөрә тәгрибән ики милјард инсан Интернетә телефон вә ја планшет кими смартфон ҹиһазлар васитәсилә дахил олур. Вә бу сај ҝет-ҝедә артыр. Һал-һазырда телефон васитәсилә Интернетдән истифадә едәнләрин ән јүксәк сајы Африкада мүшаһидә олунур. Онларын сајы 90 милјондан чохдур. Бу ҹүр техники наилијјәтләр чохларынын мәлумат алмаг үсулуну тамамилә дәјишиб.

 20 Јеһованын халгы 1997-ҹи илдән күтләви коммуникасијанын бу нөвүндән истифадә етмәјә башлајыб. 2013-ҹү ил үчүн jw.org сајты тәхминән 300 дилә тәрҹүмә олунуб. Мүгәддәс Китаба әсасланан мәлуматы исә 520-дән чох дилдә јүкләмәк мүмкүндүр. Һәр ҝүн сајта 750 000-дән чох инсан дахил олур. Үстәлик, һәр ај видеороликләрә бахмагла јанашы, орадан 3 милјон китаб, 4 милјон журнал вә 22 милјон аудиојазы јүкләнир.

21. Сина адлы кишинин нүмунәсиндән нә өјрәнирик?

21 jw.org сајты тәблиғ ишинә мәһдудијјәт гојулмуш әразиләрдә белә хош хәбәрин јајылмасында уғурлу бир васитәдир. Мисал үчүн, 2013-ҹү илин әввәлиндә Сина адлы бир киши jw.org сајтына дахил олуб вә Мүгәддәс Китаб һаггында әтрафлы мәлумат әлдә етмәк үчүн Бирләшмиш Штатларда јерләшән мәркәзи идарә илә әлагә сахлајыб. Бу, гејри-ади бир һадисәдир, чүнки Сина мүсәлман аиләсиндә боја-баша чатыб вә јашадығы өлкәдә Јеһованын Шаһидләринин фәалијјәти гадаға алтындадыр. Һал-һазырда Бирләшмиш Штатлардан олан бир Шаһид Сина илә Интернет васитәсилә һәфтәдә ики дәфә Мүгәддәс Китаб өјрәнмәси кечирир. Өјрәнмә Интернетдә видеоәлагә васитәсилә кечирилир.

Фәрди тәлим вермәк

22, 23. а) Нәјә ҝөрә демәк олар ки, диҝәр тәблиғ үсуллары евдән-евә тәблиғи әвәз етмир? б) Падшаһын ишимизә хејир-дуа вердији нәдән ҝөрүнүр?

22 Мүждәни даһа чох сајда инсана чатдырмаг үчүн нә гәзетләр, нә «Фотодрам», нә радио верилишләри, нә дә ки веб-сајт евдән-евә тәблиғи әвәз етмәк үчүн нәзәрдә тутулмамышды. Чүнки Јеһованын хидмәтчиләри Иса Мәсиһин нүмунәсиндән өјрәнирләр. О, тәкҹә бөјүк күтлә гаршысында тәлим  вермирди, һәм дә һәр бир инсана ајры-ајрылыгда көмәк етмәјә чалышырды (Лука 19:1—5). Иса пејғәмбәр шаҝирдләринә дә бу ҹүр давранмағы өјрәдир вә инсанлара һансы хәбәри чатдырмалы олдугларыны дејирди. (Лука 10:1, 8—11 ајәләрини охујун.) Бу китабын 6-ҹы фәслиндә мүзакирә олундуғу кими, Јеһованын тәшкилатындакы мәсул гардашлар һәмишә һәр бир хидмәтчини инсанларла үз-үзә сөһбәт етмәјә тәшвиг едирдиләр (Һәв. 5:42; 20:20).

23 Аллаһын Падшаһлығынын гурулмасындан артыг бир әср кечиб. 7,9 милјондан чох Јеһованын Шаһиди Онун хәбәрини фәал шәкилдә инсанлара чатдырыр. Сөзсүз ки, Падшаһ бизим хош хәбәри елан етмәк үчүн истифадә етдијимиз һәр бир үсула хејир-дуа верир. Нөвбәти фәсилдән ҝөрәҹәјик ки, о бизи мүждәни һәр милләтә, гәбиләјә вә дилә чатдырмаг үчүн лазыми вәсаитләрлә тәмин едир (Вәһј 14:6).

^ абз. 17 1957-ҹи илдә мәсул гардашлар Нју–Јоркда јерләшән WBBR радиостансијасыны бағламаг гәрарына ҝәлдиләр.