МӨВЗУ

Падшаһ тәблиғ иши үчүн сајсыз-һесабсыз инсанлары бир јерә топлајыр

1, 2. Иса Мәсиһ һансы бөјүк иш һаггында пејғәмбәрлик етмишди вә ортаја һансы ваҹиб суал чыхыр?

ЧОХ ВАХТ дөвләт башчыларынын вердији вәдләр һәјата кечмир. Һәтта бәзән ән јахшы нијјәтдән ирәли ҝәләрәк вердикләри вәдләри белә һәјата кечирмәјә мүвәффәг олмурлар. Анҹаг онлардан фәргли олараг, Падшаһлығын Падшаһы тәјин олунан Иса Мәсиһ һәмишә дедији сөзүн архасында дурур.

2 Иса 1914-ҹү илдә Падшаһ олдугдан сонра тәхминән 1900 ил әввәл дедији пејғәмбәрлији јеринә јетирмәјә һазыр иди. Өлүмүндән габаг о демишди: «Падшаһлыг һаггындакы бу хош хәбәр... бүтүн јер үзүндә тәблиғ едиләҹәк» (Мәт. 24:14). Бу сөзләрин јеринә јетмәси Мәсиһин Падшаһлыг һакимијјәтиндә һүзурунун әламәтинин бир һиссәси олаҹаг. Ортаја белә бир суал чыхыр: «Дүнјада худбинлијин, гәддарлығын вә имансызлығын түғјан етдији бу ахыр ҝүнләрдә Падшаһ сајсыз-һесабсыз көнүллү тәблиғчиләри бир араја неҹә јығаҹаг?» (Мәт. 24:12; 2 Тим. 3:1—5). Бүтүн һәгиги мәсиһчиләрә аидијјаты олан бу суалын ҹавабыны билмәјимиз олдугҹа ваҹибдир.

3. Исада һансы әминлик вар иди вә бу, онда һарадан иди?

3 Ҝәлин Исанын пејғәмбәрлик сөзләринә гајыдаг. О, «тәблиғ едиләҹәк» сөзләрини әминликлә демишди? Әлбәттә! Иса әмин иди ки, сон ҝүнләрдә көнүллү олараг онун тәрәфини тутанлар олаҹаг. Бу әминлик онда һарадан иди? О, буну өз Атасындан өјрәнмишди (Јәһ. 12:45; 14:9). Јер үзүнә ҝәлмәздән әввәл Иса ҝөрүрдү ки, Јеһова хидмәтчиләринин Она ҹанла-башла хидмәт етдијинә әминдир. Ҝәлин ҝөрәк Јеһова Өз әминлијини неҹә тәзаһүр етдирди.

«Халгын һазыр дураҹаг»

4. Јеһова исраиллиләрә һансы иши тапшырмышды вә онлар нә етдиләр?

4 Ҝәлин јадымыза салаг ҝөрәк Јеһова Мусаја Исраил халгынын ибадәт етмәләри үчүн Мүгәддәс чадыры тикмәсини бујуранда нә баш вермишди. Јеһова Муса васитәсилә бүтүн халгы бу иши дәстәкләмәјә чағырмышды. Муса халга демишди: «Үрәјиндән Јеһоваја бәхшиш вермәк кечән адамлар гој...  [бәхшиш] ҝәтирсин». Халгын «бәхшишләринин арды-арасы кәсилмирди, һәр сәһәр бәхшиш ҝәтирирдиләр». Ҹамаат о гәдәр бәхшиш ҝәтирмишди ки, сонда онлара даһа һеч нә ҝәтирмәмәк тапшырылды! (Чых. 35:5; 36:3, 6). Бунунла исраиллиләр Јеһованын етимадыны доғрултдулар.

5, 6. Зәбур 110:1—3 ајәләринә әсасән, Јеһова вә Иса сон ҝүнләрдә һәгиги хидмәтчиләриндән һансы руһу тәзаһүр етмәләрини ҝөзләјир?

5 Бәс Јеһова сон ҝүнләрдә хидмәтчиләриндән бу кими һазырлыг руһу тәзаһүр етдирәҹәкләрини ҝөзләјирдими? Әлбәттә, ҝөзләјирди. Иса Мәсиһ јер үзүнә ҝәлмәздән 1000 ил өнҹә, Јеһова онун Падшаһ кими тахтда нә вахт отураҹағы барәдә габагҹадан Давуд пејғәмбәрә билдирмишди. (Зәбур 110:1—3 ајәләрини охујун.) Јениҹә тахт-таҹа саһиб олан Падшаһы ҝөзү ҝөтүрмәјән дүшмәнләр олаҹагды. Анҹаг онун тәрәфини тутанларын сајы да аз олмајаҹагды. Онларын арасындакы ҝәнҹләрин сајы, санки, сүбһ тездән јерә дүшән шеһ дамлалары гәдәр чох олаҹагды *.

Падшаһлығын тәрәфини тутан инсанларын сајы шеһ дамлалары гәдәр чохдур (5-ҹи абзаса бахын.)

6 Иса билирди ки, 110-ҹу мәзмурда јазыланлар онун үзәриндә јеринә јетәҹәк (Мәт. 22:42—45). Буна ҝөрә дә о әмин иди ки, хош хәбәри бүтүн дүнјаја ҹанла-башла бәјан едән садиг хидмәтчиләри олаҹаг. Бәс тарихи фактлар нәји ҝөстәрир? Падшаһ сон ҝүнләрдә сајсыз-һесабсыз тәблиғчиләри, һәгигәтән дә, бир араја топлајаҹагмы?

«Мүждәни бәјан етмәји өзүмә һәм шәрәф, һәм дә борҹ билирәм»

7. Падшаһ кими тахта чыхдыгдан гыса мүддәт сонра Иса ваҹиб иши һәјата кечирмәк үчүн хидмәтчиләрини неҹә һазырлады?

7 Падшаһ кими тахта чыхдыгдан гыса мүддәт сонра Иса давамчыларыны ҝенишмигјаслы бу иши һәјата кечирмәјә һазырламаг үчүн тәдбирләр ҝөрдү.Икинҹи фәсилдән ҝөрдүјүмүз кими, 1914-ҹү илдән 1919-ҹу илин әввәлләринә кими, о, јохлама вә тәмизләмә ишини һәјата кечирди (Мәл. 3:1—4).  1919-ҹу илдә өз давамчылары арасындан садиг нөкәр сечди (Мәт. 24:45). О вахтдан бәри бу нөкәр конгресләр вә нәшрләр васитәсилә һәр бир мәсиһчинин тәблиғ ишиндә иштирак етмәли олдуғуну дөнә-дөнә вурғулајыр.

8-10. Конгресләр тәблиғ ишинә неҹә тәкан вериб? Нүмунә ҝәтирин. (Һәмчинин « Тәблиғ ишинә тәкан верән конгресләр» адлы чәрчивәјә бахын.)

8 Конгресләр. Аллаһын рәһбәрлијини ахтаран Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчылары 1919-ҹу илдә сентјабрын 1-дән 8-нә кими Сидар-Поинт шәһәриндә (Оһајо штаты, АБШ) бир араја топлашдылар. Бу, Биринҹи Дүнја мүһарибәсиндән сонра илк бөјүк конгрес иди. Конгресин икинҹи ҝүнү Рутерфорд гардаш чыхыш едәрәк иштиракчылара демишди: «Мәсиһчиләрин әсас амалы... Аллаһын Падшаһлығы һагда хош хәбәри бәјан етмәкдир».

9 Конгресин әсас мәгамы бу ҝөрүшүн үчүнҹү ҝүнүндә Рутерфорд гардашын «Әмәкдашларыма мүраҹиәт» адлы чыхышы олду. Сонралар һәмин чыхыш «Ҝөзәтчи гүлләси» журналында «Падшаһлығы бәјан етмәк» ады алтында дәрҹ олунду. Рутерфорд гардаш демишди: «Мәсиһчи дәриндән дүшүнәндә тәбии олараг онда белә бир суал јараныр: “Һәјатымын мәгсәди нәдир?” Онун ҹавабы белә олмалыдыр: “Рәбб мәнә лүтф ҝөстәрәрәк барышыг хәбәрини чатдырмаг үчүн мәни бир елчи кими ҝөндәриб. Бу мүждәни бәјан етмәји өзүмә һәм шәрәф, һәм дә борҹ билирәм”».

10 Һәмин тарихи мәрузәдә Рутерфорд гардаш «Гызыл әср» (инди «Ојанын!» адланыр) адлы журналын ишыг үзү ҝөрәҹәјини елан етди. Бу журналын мәгсәди инсанлары бәшәријјәтин јеҝанә үмид јери олан Аллаһын Падшаһлығына јөнәлтмәкдир. Сонра гардаш иштиракчылардан бу журналы кимин пајламаг истәдијини сорушду. Конгресин һесабатында ачыгланмышды: «Динләјиҹиләр арасында бөјүк бир ҹанланма олду. Алты мин инсан бир нәфәр кими ајаға галхараг бу журналы пајламаг истәдијини ҝөстәрди» *. Ајдын ҝөрүнүр ки, Падшаһ онун Падшаһлығы һагда хош хәбәри бәјан етмәји үрәкдән арзулајан хидмәтчиләрә саһибдир.

11, 12. Исанын тапшырдығы ишлә бағлы 1920-ҹи илдә «Ҝөзәтчи гүлләси» журналында нә дејилирди?

11 Нәшрләр. Иса Мәсиһин хатырлатдығы ишин, јәни Падшаһлыг һаггында хош хәбәрин нә дәрәҹәдә әһәмијјәтли олдуғу «Ҝөзәтчи гүлләси» журналы васитәсилә тәдриҹән ачыгланырды. Ҝәлин бу журналын 1920-ҹи илин әввәлиндә дәрҹ олунан бәзи сајларына диггәт јетирәк.

12 Мәтта 24:14 ајәсиндә гәләмә алынан һансы хәбәр тәблиғ олунмалы иди? Бу иш нә вахт ҝерчәкләшәҹәкди? Бу хәбәрин нәдән ибарәт олдуғу «Ҝөзәтчи гүлләси» журналынын 1920-ҹи ил 1 ијул сајынын «Падшаһлыг һаггында мүждә» адлы мәгаләсиндә ачыгланырды: «Хош хәбәр бу пис системин сонунун ҝәлмәси вә Мәсиһин Падшаһлығынын гурулмасы һаггындадыр».  Һәмин мәгаләдә бу хәбәрин «бөјүк мүһарибәдән [Биринҹи Дүнја мүһарибәсиндән] “бөјүк мүсибәтә” гәдәр тәблиғ олунаҹағы» вурғуланырды. Һәмчинин гејд олунурду: «Инди хош хәбәрин бүтүн дүнјада бәјан олунмасынын әсил вахтыдыр».

13. 1921-ҹи илдә «Ҝөзәтчи гүлләси» журналы мәсһ олунмушлары нәјә тәшвиг етмишди?

13 Бәс Аллаһын халгы Исанын тапшырдығы иши мәҹбурән ҝөрәҹәкди? Әсла! «Ҝөзәтчи гүлләси» журналынын 1921-ҹи ил 15 март сајында дәрҹ олунан «Ҹәсарәтли ол!» адлы мәгаләдә мәсһ олунмуш мәсиһчиләр һазырлыг руһу тәзаһүр етдирмәјә вә өзләринә белә бир суал вермәјә тәшвиг олунурдулар: «Бу иши јеринә јетирмәји өзүмә шәрәф вә борҹ һесаб едирәмми?» Мәгаләдә һәм дә дејилирди: «Биз әмин ола биләрик ки, бу ишә [шәрәфли бир иш кими] јанашсаг, онда Аллаһын сөзү, Әрәмја кими, бизим дә сүмүкләримиздә һәбс едилиб үрәјимиздә аловланан атәш олаҹаг вә бизи сусдурмаг мүмкүн олмајаҹаг» (Әрм. 20:9). Бу тәшвигедиҹи сөзләр Јеһованын вә Исанын Падшаһлығы дәстәкләјән садиг тәрәфдарларынын олдуғуна әминлији әкс етдирирди.

14, 15. 1922-ҹи илдә Ҝөзәтчи гүлләси» журналы Мәсиһин давамчыларыны тәблиғ иши илә бағлы нәјә тәшвиг едирди?

14 Һәгиги мәсиһчиләр Падшаһлыг хәбәрини инсанлара неҹә чатдырмалы идиләр? «Ҝөзәтчи гүлләси»нин 1922-ҹи ил 15 август сајында «Хидмәт етмәк ваҹибдир» адлы гыса вә санбаллы мәгалә дәрҹ олунмушду. Орада мәсһ олунмуш мәсиһчиләрә «сәмави Падшаһлығын јахын олдуғуна шаһидлик едәркән чап едилмиш хәбәри инсанлара чатдырмағын вә гапы ағзында онларла сөһбәт етмәјин» ваҹиблији хатырланырды.

15 1919-ҹу илдән етибарән Иса Мәсиһ садиг вә ағыллы нөкәр васитәсилә дөнә-дөнә вурғулајырды ки, Падшаһлыг һагда хош хәбәри бүтүн дүнјаја ҹар чәкмәк мәсиһчиләр үчүн шәрәф олмагла јанашы, һәм дә онларын борҹудур. Бәс еркән Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчылары бу чағырыша неҹә һај вердиләр?

«Көнүллү сурәтдә... тәблиғ едәҹәкләр»

16. Бәзи ағсаггаллар һамынын тәблиғ етмәли олдуғуна неҹә мүнасибәт ҝөстәрдиләр?

16 1920-ҹи вә 1930-ҹу илләр әрзиндә бәзиләри бүтүн мәсһ олунмушларын тәблиғ етмәли олдуғу фикринә гаршы чыхды. «Ҝөзәтчи гүлләси»нин 1927-ҹи ил 1 нојабр сајында дејилирди: «Бу ҝүн килсәдә [јығынҹагда] елә ағсаггаллар вар ки, нә баҹы-гардашлары тәблиғ ишинә тәшвиг едирләр, нә дә өзләри бу иши јеринә јетирмәк истәјирләр... Онлар Падшаһ вә Падшаһлыг һаггында Аллаһын хәбәрини евдән-евә тәблиғ етмәк ҝөстәришинә ришхәнд едирләр». Мәгаләдә һәмчинин вурғуланырды: «Садиг инсанларын бу ҹүр инсанлары нәзәрдә сахламаг, онлардан узаг ҝәзмәк вә онлары бир даһа ағсаггал кими сечмәмәк вахты ҝәлиб чатыб» *.

17, 18. Јығынҹагда чохлары садиг нөкәрдән алдыглары ҝөстәришә неҹә јанашмышдылар вә кечән 100 ил әрзиндә милјонларла инсанлар буна неҹә һај вермишдиләр?

 17 Хошбәхтликдән јығынҹагда чохлары садиг нөкәрдән алдыглары ҝөстәришә мүсбәт јанашдылар. Онлар Падшаһлыг һаггында хәбәри чатдырмағы өзләринә шәрәф билирдиләр. «Ҝөзәтчи гүлләси» журналынын 1926-ҹы ил 15 март сајында дејилирди: «Садиг инсанлар бу хәбәри көнүллү сурәтдә тәблиғ едәҹәкләр». Бу мөмин инсанлар Зәбур 110:3 ајәсиндәки сөзләрә ујғун јашајыр вә Мәсиһин Падшаһлығыны көнүллү сурәтдә дәстәкләдикләрини сүбут едирдиләр.

18 Кечән 100 ил әрзиндә Падшаһлыг хәбәрини чатдырмаг үчүн милјонларла инсанлар өзләрини көнүллү олараг тәгдим едирдиләр. Нөвбәти фәсилләрдә биз онларын неҹә тәблиғ етдикләрини, јәни һансы үсуллардан истифадә етдикләрини вә һансы наилијјәтләр газандыгларыны арашдыраҹағыг. Әввәлҹә ҝәлин худбин дүнјада јашамаларына бахмајараг, Падшаһлыг һагда хош хәбәри көнүл хошлуғу илә чатдыран милјонларла инсанларын буну нә үчүн етдикләрини мүзакирә едәк. Бунун сәбәбини нәзәрдән кечирдикдән сонра өзүмүздән сорушмағымыз јеринә дүшәрди: «Хош хәбәри инсанларла нәјә ҝөрә бөлүшмәлијәм?»

«Падшаһлығы... һәмишә биринҹи јерә гојун»

19. Нәјә ҝөрә Исанын «Падшаһлығы... һәр шејдән үстүн тутун» мәсләһәтини гулагардына вурмамалыјыг?

19 Иса давамчыларына «падшаһлығы... һәмишә биринҹи јерә [гојмағы]» мәсләһәт ҝөрмүшдү (Мәт. 6:33). Нәјә ҝөрә бу мәсләһәти гулагардына вурмамалыјыг? Чүнки Падшаһлыг Аллаһын нијјәтинин әсасыны тәшкил едир. Кечән фәсилдә арашдырдыг ки, мүгәддәс руһ Аллаһын Падшаһлығы барәдә һәгигәтләри тәдриҹән ачыглајыр. Әҝәр бу дәјәрли һәгигәтләр үрәјимизә тәсир едирсә, биз Падшаһлығы биринҹи јерә гојаҹағыг.

Ҝизли хәзинәни тапан адам севиндији кими, мәсиһчиләр дә Падшаһлыгла бағлы һәгигәтләри тапдыглары үчүн севинирләр (20-ҹи абзаса бахын.)

20. Исанын шаҝирдләринин «Падшаһлығы һәр шејдән үстүн тутун» мәсләһәтинә неҹә һај верәҹәкләрини ҝизләдилмиш хәзинә мәсәли неҹә ҝөстәрир?

20 Иса давамчыларынын Падшаһлығы биринҹи јерә гојмаг мәсләһәтинә неҹә һај верәҹәкләрини билирди. Ҝәлин онун ҝизләдилмиш хәзинә мәсәлинә нәзәр салаг. (Мәтта 13:44 ајәсини охујун.) Мәсәлдәки адам ҝүндәлик иши илә мәшғул оларкән хәзинә тапды вә онун гијмәтли олдуғуну дәрһал анлады. Бәс о нә етди? «Севинҹиндән ҝедиб һәр шејини сатды вә [тарланы] алды». Бу нүмунәдән биз нә өјрәнирик? Падшаһлыг һагда һәгигәти тапдыгдан вә онун дәјәрини анладыгдан сонра әлимиздән ҝәләни едәҹәјик ки, Падшаһлығы һәјатымызда ән лајигли јерә — биринҹи јерә гојаг *.

21, 22. Падшаһлығын тәрәфини тутанлар ону һәјатларында биринҹи јерә гојдугларыны неҹә ҝөстәрирләр? Нүмунә ҝәтирин.

21 Падшаһлығын тәрәфини тутанлар ону һәјатларында биринҹи јерә гојдугларыны гуру сөзләрлә јох, әмәлдә ҝөстәрирләр. Онлар һәјатларыны, баҹарыгларыны вә мадди вәсаитләрини Падшаһлығын ишинә һәср едирләр. Бир чохлары таммүддәтли хидмәтә башламаг үчүн бөјүк гурбанлар верирләр. Бу ҹүр фәдакарлыг ҝөстәрән һәр кәс Јеһованын хејир-дуаларыны дадыр. Ҝәлин бир ҹүтлүјүн нүмунәсинә бахаг.

 22 Авери вә Ловинја Бристо 1920-ҹи илләрин сонунда Бирләшмиш Штатларын ҹәнубунда китабпајлајан (пионер) кими хидмәт едирди. Илләр сонра Ловинја хатырлајыр: «Пионер кими хидмәт етдијимиз илләр әрзиндә биз чох хошбәхт идик. Чох вахт елә олурду ки, билмирдик јанаҹаға вә әрзаға пулу һарадан тапаг. Анҹаг Јеһова һеч вахт бизи дарда гојмурду. Бунун сајәсиндә хидмәтимизи давам етдирирдик. Һеч вахт һеч нәјә мөһтаҹ олмамышыг». Ловинја Пенсакола шәһәриндә (Флорида) хидмәт едәркән башларына ҝәлән бир һадисәни хатырлајыр. Онларын чох аз пуллары вә әрзаглары галмышды. Онлар фургон евләринә ҝәләндә ики зәнбил әрзаг вә «Сәмими мәһәббәтлә Пенсакола јолдашлығы» сөзләри јазылмыш балаҹа кағыз ҝөрдүләр *. Онилликләр әрзиндә етдији таммүддәтли хидмәти ҝөзүнүн габағына ҝәтирәрәк Ловинја дејир: «Јеһова һеч вахт бизи әлаҹсыз гојмајыб. Она олан етибарымызы сарсытмајыб».

23. Падшаһлыгла бағлы һәгигәтләр сизә неҹә тәсир едир вә сиз нә етмәк әзминдәсиниз?

23 Биз һамымыз ејни дәрәҹәдә хидмәт едә билмәрик. Һәр кәсин шәраити мүхтәлифдир. Анҹаг һәр биримиз хош хәбәри ҹан-дилдән бәјан етмәк шәрәфинә маликик (Кол. 3:23). Падшаһлыг һаггында һәгигәтләр бизим үчүн дәјәрли олдуғундан биз мүмкүн гәдәр даһа чох хидмәт етмәк үчүн әлимиздән ҝәләни едирик. Бәс сиз неҹә, хидмәт етмәк әзминдәсиниз?

24. Падшаһлығын сон ҝүнләрдә ҝөрәҹәји ән бөјүк ишләрдән бири һансыдыр?

24 Кечән әср әрзиндә Падшаһ Мәтта 24:14 ајәсиндә јазылан сөзләрини һәјата кечириб. Вә о, һеч кими бу иши ҝөрмәјә мәҹбур етмәјиб. Онун давамчылары худбин дүнјадан ајрылараг өзләрини көнүллү олараг тәблиғ ишинә һәср етмишләр. Онларын үмумдүнја тәблиғ иши Мәсиһин иштиракынын әламәти вә Падшаһлығын сон ҝүнләрдә ҝөрәҹәји ән бөјүк ишләрдән биридир.

^ абз. 5 Мүгәддәс Китабда шеһ боллугла әлагәлидир (Јар. 27:28; Мик. 5:7).

^ абз. 10 «Бу иш кимә һәвалә олунуб?» адлы буклетдә дејилирди: «“Гызыл әср” журналы евдән-евә хош хәбәрин тәблиғиндә јарарлыдыр... Тәгдимәни едәндән сонра, бу журналы, ев јијәсинин абунә олуб- олмамасындан асылы олмајараг, вермәк лазымдыр». Илләр кечәндән сонра гардашлар тәшвиг олунурдулар ки, инсанлара һәм «Ҝөзәтчи гүлләси»нә, һәм дә «Гызыл әср» журналларына абунә олмағы тәклиф етсинләр. 1940-ҹы ил 1 феврал тарихиндән етибарән тәблиғчиләр журналлары пајламаға вә онларын сајыны гејд едәрәк һесабат вермәјә тәшвиг олундулар.

^ абз. 16 О вахтлар ағсаггаллар сәсвермә јолу илә сечилирди. Буна ҝөрә јығынҹаг тәблиғ етмәк истәмәјән гардашлары артыг сечмәјә биләрди. Ағсаггалларын теократик јолла сечилмәси һагда 12-ҹи фәсилдә арашдыраҹағыг.

^ абз. 20 Иса ејни фикри вурғулајан башга бир мәсәл дә чәкди. Бу мәсәл гијмәтли бир мирвари ахтаран таҹир һагда иди. Мирварини тапан таҹир һәр шејини сатыб ону алды (Мәт. 13:45, 46). Һәр ики мәсәл ҝөстәрир ки, биз Падшаһлыг һаггында һәгигәти мүхтәлиф јолларла өјрәнирик: кимиси тәсадүфән, кимиси дә ахтарыб тапыр. Һәгигәти һансы јолла өјрәнмәјимиздән асылы олмајараг, Падшаһлығы һәјатымызда биринҹи јерә гојмаг үчүн ҝәлин әлимиздән ҝәләни едәк.

^ абз. 22 Һәмин вахтлар јығынҹаг јолдашлыг адланырды.