Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Аллаһын Падшаһлығы һөкмранлыг едир!

Солда: Корејада тәблиғ едән китабпајлајан баҹы, 1931-ҹи ил; Бу ҝүн Корејада жест дилиндә тәблиғ олунур

 II БӨЛМӘ

Падшаһлығын тәблиғи — Хош хәбәрин дүнјаја јајылмасы

Падшаһлығын тәблиғи — Хош хәбәрин дүнјаја јајылмасы

 ИСТИРАҺӘТ ҝүнү сәһәр тездән хидмәтә ҝетмәјә һазырлашырсыныз. Анҹаг өзүнүзү елә јорғун һисс едирсиниз ки, евдән чөлә чыхмаг истәмирсиниз. Ахы сәһәр јухусунун јерини һеч нә вермир! Лакин бу барәдә дуа едиб хидмәтә ҝетмәк гәрарына ҝәлирсиниз. Бирликдә хидмәт етдијин јашлы садиг баҹынын дөзүмү вә хејирхаһлығы сизи руһландырыр. Сиз хош хәбәри евдән-евә тәблиғ едән заман бирдән дәрк едирсиниз ки, бүтүн дүнјадакы баҹы-гардашларыныз да ејни мүждәни тәблиғ едир, ејни әдәбијјаты пајлајыр вә ејни тәлимдән фајдаланыр. Евә гајыданда јорғунлугдан әсәр-әламәт галмадығыны һисс едирсиниз. «Нә јахшы ки, евдә галмамышам!» — дејә севинирсиниз.

Бу ҝүн тәблиғ хидмәти Аллаһын Падшаһлығынын ән башлыҹа ишидир. Иса пејғәмбәр габагҹадан билдирмишди ки, тәблиғ иши ахыр ҝүнләрдә ҝениш вүсәт алаҹаг (Мәт. 24:14). Бу пејғәмбәрлик неҹә јеринә јетир? Бу бөлмәдә биз тәблиғ ишиндә мүһүм рол ојнајан мүждәчиләрдән, тәблиғ үсулларындан вә истифадә олунан аләтләрдән сөһбәт ачаҹағыг. Һәмчинин ҝөрәҹәјик ки, бунлар милјонларла инсанлара Аллаһын Падшаһлығынын реал һөкумәт олдуғуну ҝөрмәјә неҹә көмәк едир.

БУ БӨЛМӘДӘ

Фәсил 6

Мүждәчиләр— өзләрини көнүллү олараг тәгдим едән халг

Нәјә ҝөрә Иса сон ҝүнләрдә тәблиғчиләрдән ибарәт ордунун олаҹағына әмин иди? Падшаһлығы һәјатынызда биринҹи јерә гојдуғунузу неҹә ҝөстәрә биләрсиниз?

ФӘСИЛ 7

Тәблиғ етмәјин үсуллары — Хош хәбәри бәјан етмәк үчүн мүхтәлиф үсуллардан истифадә едирик

Сон гәлмәздән өнҹә мүмкүн гәдәр чох инсана мүждәни чатдырмаг үчүн Аллаһын халгы һансы техникалардан истифадә етдији барәдә өјрәнин.

ФӘСИЛ 8

Тәблиғ етмәк үчүн вәсаитләр — Бүтүн дүнјаја тәблиғ етмәк үчүн әдәбијјат нәшр олунур

Тәрҹүмә иши Исанын бизә дәстәк олдуғуну неҹә сүбут едир? Даима јениләнән нәшрләримиз сизи Падшаһлығын реал олдуғуна неҹә әмин едир?

ФӘСИЛ 9

Тәблиғ ишинин бәһрәси — «мәһсул јетишиб, бичинә һазырдыр»

Иса шаҝирдләрини руһани бичин иши илә бағлы ики ваҹиб мәгамы вурғулады. Бу дәрсләрдән биз нә өјрәнирик?