Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Рәһбәрлик Шурасынын мәктубу

Рәһбәрлик Шурасынын мәктубу

Падшаһлығын әзиз мүждәчиләри!

ТӘСӘВВҮР ЕДИН КИ, Бруклиндәки Бејтелдә хидмәт едирсиниз. 1914-ҹү илин октјабр ајынын 2-си ҹүмә ҝүнү сәһәр чағыдыр. Јемәкханада өз јериниздә әјләшиб Рассел гардашын ҝәлишини ҝөзләјирсиниз. Бирдән гапы ачылыр вә Рассел гардаш ичәри дахил олур. О, адәти үзрә бир аз дајаныб Бејтел аиләсинин үзвләринә ҝүләрүзлә: «Сабаһыныз хејир», — дејәрәк Бејтел аиләсини саламлајыр. Анҹаг бу ҝүн о, дәрһал сүфрәнин башына кечиб өз јеринә әјләшмир, әлини әлинә вуруб тәнтәнәли сурәтдә елан едир: «Диҝәр халгларын вахты тамам олду, онларын падшаһларынын сону ҝәлди!» Севинҹдән өзүнүзә јер тапа билмирсиниз, чүнки узун мүддәтдир ки, сәбирсизликлә бу аны ҝөзләјирдиниз! Бејтел аиләси бу севиндириҹи хәбәри сәнҝимәк билмәјән ҝурултулу алгышларла гаршылајыр.

 Рассел гардашын бу һәјәҹанландырыҹы хәбәри елан етмәсинин үстүндән чохлу онилликләр өтүб. Бу илләр әрзиндә Падшаһлыг нәләри һәјата кечириб? Чох шеји. Падшаһлыг васитәсилә Јеһова Өз халгыны тәдриҹән сафлашдырыр вә она тәлим верир. 1914-ҹү илдә Онун хидмәтчиләринин сајы ҹәми бир нечә мин иди, бу ҝүн исә артыг 8 милјона јахындыр. Бу тәлим һәр биримизә һансы фајданы ҝәтирир?

Бу ҝүн биз гардашларын тез-тез: «Јеһованын сәмави арабасы даима һәрәкәтдәдир!» — дедикләрини ешидирик. Бу, һәгигәтән дә, беләдир. Анҹаг әлиниздәки бу китабы диггәтлә охујанда ҝөрәҹәксиниз ки, Јеһованын тәшкилатынын ҝөзәҝөрүнмәз һиссәсини тәмсил едән сәмави араба 1914-ҹү илдән бәри һәмишә һәрәкәтдә олуб. Хош хәбәри бүтүн дүнјаја бәјан етмәк үчүн Падшаһлығын мүждәчиләри һәмишә һәр бир дөврүн мүхтәлиф мүтәрәгги үсулларындан, мәсәлән, гәзетләр, информасија јүрүшләри, «Фотодрам»лар, шаһидлик үчүн вәрәгәләр, патефонлар, радио вә Интернет кими васитәләрдән истифадә етмишләр.

Јеһованын бу ишә хејир-дуа вермәси сајәсиндә инди бизим Мүгәддәс Китаба әсасланан рәнҝарәнҝ әдәбијјатлары 670-дән чох дилдә нәшр етмәк вә инсанлара тәмәннасыз олараг тәклиф етмәк кими имканымыз вар. Фәдакар көнүллүләр инкишаф етмиш вә мәһдуд ресурслу өлкәләрдә Падшаһлыг вә Конгрес залларынын, еләҹә дә филиал биналарынын тикилмәсиндә өз көмәкликләрини әсирҝәмирләр. Тәбии фәлакәтләр баш верәндә исә әзиз баҹы-гардашларымыз мәһәббәтдән ирәли ҝәләрәк һәмин әразиләрдә јашајанларын көмәјинә тәләсирләр. Бунунла онлар, һәгигәтән дә, «дар ҝүн үчүн доғулмуш [гардаш]» олдугларыны сүбут едирләр (Мәс. 17:17).

Бәзән руһаниләр вә диҝәр әлејһдарлар «ганун ады илә пислик» төрәтмәјә чалышырлар. Анҹаг һәр дәфә онларын ҹәһдләринин боша чыхдығыны вә «хош хәбәрин јајылмасына хидмәт [етдијини]» ҝөрмәк иманымызы олдугҹа мөһкәмләндирир (Зәб. 94:20; Филип. 1:12).

Бизим үчүн сизинлә әмәкдашлыг етмәк бөјүк шәрәфдир, ахы биз һамымыз Падшаһымыз Исанын гуллугчуларыјыг! Зәһмәт олмаса, јаддан чыхартмајын ки, биз сизи чох севирик. Дуа едирик ки, бу китаб сизә руһани ирсинизи даһа чох гијмәтләндирмәјә көмәк етсин (Мәт. 24:45).

Ән хош арзуларла,

сизин гардашларыныз,

Јеһованын Шаһидләринин Рәһбәрлик Шурасы