Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ФӘСИЛ 2

Падшаһлыг ҝөјдә гурулур

Падшаһлыг ҝөјдә гурулур

МӨВЗУ

Аллаһ Өз халгыны Падшаһлығын гурулаҹағына һазырлајыр

1, 2. Бәшәр тарихини дәјишән ән мөһтәшәм һадисә һансы олуб вә бунун инсанлардан хәбәрсиз баш вермәси нә үчүн тәәҹҹүблү дејил?

ҺЕЧ тәсәввүр едирсиниз, әламәтдар тарихи һадисәләр дөврүндә јашамаг неҹә оларды? Чохларына белә бир аны хәјалларында ҹанландырмаг мараглы ҝәлир. Анҹаг бир анлыг дүшүнүн: әҝәр сиз белә бир вахтда јашасајдыныз, дәјишикликләрә сәбәб олан һадисәләри өз ҝөзләринизлә ҝөрәрдинизми? Чох еһтимал ки, јох. Чүнки көһнә режимләрин деврилмәсинә сәбәб олан вә тарих дәрсликләринин сәһифәләриндә һәкк олунан һадисәләр, адәтән, инсанларын хәбәри олмадан баш верир. Демәк олар ки, тарих чох вахт бағлы гапылар архасында — тахт-таҹ вә иҹлас залларында, һөкумәт евләриндә һәлл олунур. Бунунла белә, бу дәјишикликләр милјонларла инсанын һәјатына тәсирсиз өтүшмүр.

2 Бәс дүнја тарихиндә баш вермиш ән ваҹиб һадисә барәдә нә демәк олар? Һәмин һадисә ҝөзлә ҝөрүнмәсә дә, милјонларла инсанын һәјатына тәсир едиб. Әлбәттә ки, сөһбәт Аллаһын Падшаһлығынын, чохдан вәд олунмуш һөкумәтин ҝөјдә гурулмасындан ҝедир. Бу һөкумәт бизи индики системдән гуртараҹаг. (Дәнјал 2:34, 35, 44, 45 ајәләрини охујун.) Бәс инсанларын Падшаһлығын неҹә гурулдуғуну ҝөрмәмәси о демәкдирми ки, Јеһова бу мүһүм һадисәни бәшәријјәтдән ҝизләдиб? Јохса О, садиг хидмәтчиләрини олаҹаг шејләрә габагҹадан һазырлајыр? Ҝәлин бахаг.

Елчим «өнүмдә јол һазырлајаҹаг»

3-5. а) Мәлаки 3:1 ајәсиндә хатырланан «әһд елчиси» ким иди? б) «Әһд елчиси» мәбәдә ҝәлмәздән өнҹә нә баш вермәли иди?

3 Та гәдимдә Јеһова Аллаһ гәрар вермишди ки, халгыны Падшаһлығын гурулмасына һазырлајаҹаг. Мисал үчүн, Мәлаки 3:1 ајәсиндә белә бир пејғәмбәрлик гәләмә алыныб: «Будур, елчими ҝөндәрирәм, о, өнүмдә јол һазырлајаҹаг. Ахтардығыныз Рәбб гәфләтән мәбәдинә ҝәләҹәк. Јолуну севинҹлә ҝөзләдијиниз әһд елчиси дә ҝәләҹәк».

4 Бәс бу пејғәмбәрлијин мүасир дөврдә јеринә јетмәсинә ҝәлдикдә Рәбб руһани мәбәдин јерүзү һәјәтиндә хидмәт едәнләри јохламаг үчүн нә вахт ҝәлиб? Пејғәмбәрликдә дејилирди ки, Јеһова Аллаһ «әһд елчиси» илә ҝәлмәлидир. Бәс бу «әһд  елчиси» ким иди? Һәмин шәхс Падшаһлығын Падшаһы Иса Мәсиһ иди (Лука 1:68—73). Јениҹә тәјин олунмуш Һөкмдар кими, о, Аллаһын халгыны јохлајыб тәмизләмәли иди (1 Бут. 4:17).

5 Бәс онда Мәлаки 3:1 ајәсиндә хатырланан биринҹи «елчи» ким иди? Бу пејғәмбәрлик образына мүвафиг ҝәлән шәхс Мәсиһин һүзурундан хејли әввәл ҝәлмәли иди. Бәс Мәсиһ 1914-ҹү илдә Падшаһ олмамышдан габаг онилликләр әрзиндә онун јолуну һазырлајан олмушдуму?

6. Аллаһын халгыны ҝәләҹәк һадисәләрә һазырламаг үчүн ҝәлмәли олан «елчи» миссијасыны ким јеринә јетирирди?

6 Бу китабы охудугҹа биз Јеһованын мүасир халгынын һәддән артыг мараглы олан тарихинин бу суаллара неҹә ҹаваб вердијини ҝөрәҹәјик. Тарих ҝөстәрир ки, XIX әсрин сонларында чохлу сајда сахта мәсиһчиләрдән фәргләнән садиг инсанлардан ибарәт кичик бир груп, јәни әсил мәсиһчиләр пејда олду. Онлар Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчылары кими танынмаға башладылар. Бу група рәһбәрлик едән Чарлз Тејз Рассел вә онун әмәкдашлары Аллаһын халгына руһани рәһбәрлик тәгдим етмәклә вә ҝәләҹәк һадисәләрә һазырламагла пејғәмбәрликдәки «елчи» миссијасыны јеринә јетирирдиләр. Ҝәлин «елчи»нин бу ишләри һәјата кечирдији дөрд саһәјә нәзәр салаг.

Һәгигәтә ујғун ибадәт

7, 8. а) XIX әсрдә өлмәз руһ тәлиминин јалан олдуғуну кимләр ифша етмәјә башлады? б) Чарлз Рассел вә онун әмәкдашлары һансы тәлимләри ифша етдиләр?

7 Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчылары дуа едәрәк арашдырмалар апарырдылар; мүзакирә етдикләри мәсәләләрлә бағлы ортаг мәхрәҹә ҝәлир, мәлуматлары бир јерә топлајыр вә баша дүшдүкләри һәгигәтләри дәрҹ едирдиләр. Әсрләр әрзиндә Христиан дүнјасы руһани зүлмәтдә олуб; онун бир чох тәлимләринин көкү бүтпәрәстлијә әсасланыб. Бунун ән бариз нүмунәси өлмәз руһ тәлимидир. Лакин XIX әсрдә Мүгәддәс Китабын сәмими тәдгигатчылары бу тәлими дәриндән арашдырдыгдан сонра онун Аллаһын Кәламына әсасланмадығыны ҝөрдү. Һенри Гру, Ҹорҹ Стетсон вә Ҹорҹ Сторз мәгаләләр јазараг вә мүһазирәләрлә чыхыш едәрәк Шејтанын бу јаланыны ҹәсарәтлә ифша едирдиләр *. Онларын ҝөрдүјү иш Рассел вә әмәкдашлары үчүн ҝүҹлү тәкан олду.

8 Мүгәддәс Китабы тәдгиг едән бу кичик груп ҝөрдү ки, өлмәз руһ тәлими илә бағлы олан диҝәр тәлимләр дә долашыг вә ујдурмадыр. Буна мисал, бүтүн јахшы инсанларын ҝөјә ҝетмәси, ҝүнаһкарларын руһунун исә ҹәһәннәм одунда ишҝәнҹә чәкмәсидир. Рассел вә әмәкдашлары чохлу сајда мәгалә, китаб, брошүра, трактат вә моизә дәрҹ едәрәк бу јаланлары чәкинмәдән ифша едирди.

9. «Сион Ҝөзәтчи гүллә­си»ндә Үч үгнум тәлими неҹә ифша олунмушду?

9 Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчылары сүбут етдиләр ки, ҝениш јајылмыш Үч үгнум тәлими дә јаландыр. 1887-ҹи илин «Сион Ҝөзәтчи гүлләси» журналында гејд олунмушду: «Мүгәддәс Јазылар габарыг шәкилдә ҝөстәрир ки, Јеһова Аллаһ вә Ағамыз Иса  мүхтәлиф мөвге тутан ики фәргли варлыгдыр». Сонра мәгаләдә дејилирди: «Тәәҹҹүблүдүр, үмумијјәтлә, үчлүк вәһдәти — үч Аллаһын бир Аллаһда, ејни заманда бир Аллаһын үч Аллаһда олмасы анлајышы неҹә бу дәрәҹәдә ҝениш вүсәт алыб. Вәзијјәтин бу јерә ҝәлиб чатмасы бир даһа сүбут едир ки, дүшмән ону сәһв тәлимләрлә зәнҹирләјәркән килсә дәрин јухуда олуб».

10. «Ҝөзәтчи гүлләси» журналы 1914-ҹү илин әламәтдар ил олаҹағыны неҹә ҝөстәрирди?

10 «Сион Ҝөзәтчи гүлләси вә Мәсиһин һүзурунун ҹарчысы» журналынын там адындан ҝөрүндүјү кими, ону нәшр едәнләр Мәсиһин һүзуру илә бағлы пејғәмбәрликләрлә чох марагланырдылар. Бу журнал үчүн мәгаләләр јазан мәсһ олунмушлар мүәјјән етдиләр ки, Дәнјалын пејғәмбәрлијиндәки «једди дөвр» Аллаһын Падшаһлыгла бағлы нијјәтләринин јеринә јетәҹәји дөврлә әлагәлидир. Артыг 1870-ҹи илләрдә онлар једди дөврүн 1914-ҹү илдә тамамланаҹағыны демишдиләр (Дән. 4:25; Лука 21:24). Гардашларымыз һәмин илин нә илә әламәтдар олаҹағыны там баша дүшмәсәләр дә, онлар өјрәндикләрини һәр јердә ҹар чәкирдиләр. Онларын фәалијјәтинин нәтиҹәләри бу ҝүн дә ҝөз габағындадыр.

11, 12. а) Рассел гардаш өјрәтдикләри тәлимләри кимин адына јазырды? б) Рассел вә әмәкдашларынын 1914-ҹү илә гәдәр ҝөрдүкләри иш нә дәрәҹәдә ваҹиб иди?

 11 Нә Рассел гардаш, нә дә ки онун садиг әмәкдашлары бу дәјәрли руһани һәгигәтләри өзләринин ашкар етдикләрини иддиа етмирдиләр. Рассел бу ишдә ондан өнҹә јашајан инсанларын әмәји олдуғуну етираф едирди. Үстәлик, Рассел иззәти Өз халгыны лазыми биликләрлә вахтында тәмин едән Јеһова Аллаһа верирди. Шүбһәсиз, Јеһова Расселин вә әмәкдашларынын һәгиги тәлимләри јаланлардан тәмизләмәк ҹәһдләринә хејир-дуа верди. Илләр өтдүкҹә онлар Христиан аләминдән ҝет-ҝедә узаглашыр вә даһа чох фәргләнирдиләр.

Рассел гардаш вә әмәкдашлары һәгигәти мүдафиә едирдиләр

12 Бу садиг кишиләрин 1914-ҹү илдән өнҹә онилликләр әрзиндә һәгигәти неҹә мүдафиә етмәләри һејрәтамиздир! «Сион Ҝөзәтчи гүлләси вә Мәсиһин һүзурунун ҹарчысы» журналынын 1917-ҹи ил 1 нојабр сајында ҝөрүлмүш ишләр барәдә јазылмышды: «Бу ҝүн милјонларла инсанлар ҹәһәннәм оду вә диҝәр јалан тәлимләрин нәтиҹәсиндә јаранан горхунун әсарәтиндән азад олурлар... Гырх ил әввәл јајылмаға башлајан Һәгигәт, океан габармалары кими, бүтүн јер үзүнү бүрүјәнә гәдәр јајылаҹаг. Габармаларын гаршысыны сүпүрҝә илә алмаг мүмкүн олмадығы кими, дүшмәнләр дә Һәгигәт далғаларынын гаршысыны ала билмәзләр».

13, 14. а) «Елчи» Падшаһын јолуну һазырламаға неҹә көмәк етмишди? б) Биздән бир әср әввәл јашамыш гардашлардан нә өјрәнә биләрик?

13 Ҝәлин бир аз дүшүнәк: әҝәр Аллаһын халгы Иса илә Атасы Јеһова арасындакы фәрги ајдын ҝөрмәсәјди, Мәсиһин һүзурунун башланғыҹына һазыр ола биләрдими? Сөзсүз ки, јох! Һәмчинин әҝәр онлар өлмәзлији гијмәтли һәдијјә кими Мәсиһин јалныз аз сајда давамчысынын јох, һамынын автоматик олараг алдығыны вә ја Аллаһын инсанлара әбәдијјән ҹәһәннәмдә ишҝәнҹә вердијини фикирләшсәјдиләр, онда онлар Мәсиһин һүзуруна, чәтин ки, һазыр олардылар. Шүбһәсиз, «елчи» Падшаһ олан Мәсиһ үчүн јол һазырламышды!

14 Бәс биздән бир әср әввәл јашамыш гардашлардан нә өјрәнә биләрик? Биз дә Аллаһын Кәламыны аҹҝөзлүклә охујуб өјрәнмәлијик (Јәһ. 17:3). Ҝәлин руһани ҹәһәтдән аҹ вә вар-дөвләтә һәрис олан бу дүнјада руһани гидаја олан иштаһамызы артыраг. (1 Тимутијә 4:15 ајәсини охујун.)

«Еј халгым, ондан чыхын»

15. Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчылары тәдриҹән нәји анладылар? (Һәмчинин һашијәјә бахын.)

15 Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчылары бу дүнјанын килсәләри илә әлагәни кәсмәјин ваҹиб олдуғуну өјрәдирдиләр. 1879-ҹу илдә «Ҝөзәтчи гүлләси» журналында «Бабил килсәси» ифадәси истифадә олунмаға башланды. Бурада сөһбәт папа һакимијјәтиндән ҝедирди? Бәлкә, Рома-католик килсәси нәзәрдә тутулурду? Протестантлар әсрләр әрзиндә Мүгәддәс Китаб пејғәмбәрлијиндә гејд олунан Бабилин католик килсәсинә аид олдуғуну дејирдиләр. Анҹаг Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчылары тәдриҹән баша дүшдүләр ки, мүасир Бабилә бүтүн Христиан мәзһәбләри  дахилдир. Буна сәбәб одур ки, бүтүн бу мәзһәбләр јухарыда ҝәтирилән тәлимләрә бәнзәр јалан тәлимләр өјрәдирди *. Вахт кечдикҹә нәшрләримиздә Бабил килсәләринә мәнсуб олан сәмими инсанларын нә етмәли олдуглары барәдә ајдын ҝөстәришләр верилирди.

16, 17. а) «Миниллијин шәфәги» китабынын III ҹилди вә «Ҝөзәтчи гүлләси» журналы инсанлары јалан диндән чыхмаға неҹә тәшвиг едирди? б) Илк хәбәрдарлыгларын лазымынҹа тәсирли олмамасына сәбәб нә иди? (Һашијәјә бахын.)

16 Мисал үчүн, 1891-ҹи илдә «Миниллијин шәфәги» китабынын III ҹилдиндә Аллаһын мүасир Бабили рәдд етмәсиндән бәһс олунурду: «Бүтүн систем — системләрин системи рәдд едилди». Орада һәмчинин дејилирди ки, «Бабилин тәлим вә әмәлләри илә барышмајан [һәр кәс] орадан чыхмаға дәвәт олунур».

17 «Ҝөзәтчи гүлләси» журналынын 1900-ҹү ил јанвар сајында адлары һәлә дә Христиан килсәләринин сијаһысында олан вә: «Мән һәгигәти там дәстәкләјирәм вә һәрдән башга јығынҹаглара да ҝедирәм», — дејәрәк өзләринә һагг газандыран инсанлара мүраҹиәт олунурду. Буна ҝөрә дә онлара белә бир суал верилирди: «Бир ајағын Бабилдә, бир ајағын чөлдә олмасы нә дәрәҹәдә дүзҝүндүр? Мәҝәр буну итаәткарлыг адландырмаг олар?.. Бу, Аллаһа мәгбулдур? Тәбии ки, јох. Килсәјә дахил оланда о, [килсә үзвү] онунла рәсми шәкилдә мүгавилә бағлајыр вә рәсми шәкилдә өз килсәсиндән имтина едәнә вә ја орадан чыхана гәдәр онун шәртләринә ујғун јашамалыдыр». Илләр өтдүкҹә даһа гәти чағырышлар едилмәјә башланылды *. Јеһованын хидмәтчиләри јалан динлә бүтүн әлагәләрини кәсмәли идиләр.

18. Нәјә ҝөрә Аллаһын халгы Бөјүк Бабилдән чыхмалы иди?

18 Әҝәр Бөјүк Бабилдән чыхмагла бағлы хәбәрдарлыг мүнтәзәм шәкилдә сәсләнмәсәјди, Падшаһ тәјин олунмуш Мәсиһин јер үзүндә мәсһ олунмушлардан ибарәт бир груп һазырлыглы хидмәтчиләри олмазды. Чүнки јалныз Бабилин ҹајнағындан ҹаныны гуртаран мәсиһчиләр Јеһоваја «руһа вә һәгигәтә ујғун» ибадәт едә биләр (Јәһ. 4:24). Бәс биз бундан сонра да јалан динлә һеч бир әлагәмизин олмамасына гәтијјәтлијик? Ҝәлин һәр биримиз: «Еј халгым, ондан чыхын!» — чағырышына һај верәк. (Вәһј 18:4 ајәсини охујун.)

Мүштәрәк ибадәт ҝөрүшләри

19, 20. «Ҝөзәтчи гүлләси» журналында Аллаһын халгы ибадәт етмәк үчүн бир јерә топлашмаға неҹә тәшвиг олунурду?

19 Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчылары ејни имана шәрик олан инсанларын имкан дахилиндә ибадәт үчүн бирҝә топлашмалы олдугларыны өјрәдирдиләр. Һәгиги мәсиһчиләрин јалан диндән чыхмалары кифајәт дејил, ејни заманда онлар һәгиги ибадәтдә иштирак етмәлидирләр. «Ҝөзәтчи гүлләси» журналынын елә илк сајларындан охуҹулар ибадәт етмәк үчүн бирҝә топлашмаға тәшвиг олунурдулар. Мәсәлән, 1880-ҹи илин ијул сајында Рассел гардаш мәрузәләр сөјләмәк мәгсәдилә сәјаһәт едәндә бир чох јығынҹаг ҝөрүшләринин неҹә руһландырыҹы кечдији барәдә данышмышды. Сонра о, охуҹулары әлдә етдикләри наилијјәтләр барәдә ачыгҹалар јазыб ҝөндәрмәјә тәшвиг  етди; онлардан бәзиләри журналда чап олунаҹагды. Бунун һансы мәгсәдлә едилдији журналда изаһ олунурду: «Ағамызын сизә һансы наилијјәтләри бәхш етдијини вә дәјәрли иманыныза шәрик оланларла топлашыб-топлашмадығынызы билмәк бизим үчүн мараглыдыр».

Чарлз Рассел Копенһаҝендәки (Данимарка) еркән Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчылары илә бирҝә, 1909-ҹу ил

20 1882-ҹи илдә «Ҝөзәтчи гүлләси» журналында «Бирҝә топлашмаг» адлы мәгалә дәрҹ олунмушду. Бу мәгаләдә мәсиһчиләр «бир-бирләринә нәсиһәт вермәк, руһландырмаг вә мөһкәмләндирмәк» үчүн топлашмаға тәшвиг олунурдулар. Орада дејилирди: «Аранызда али тәһсилли вә фитри истедада малик инсанларын олуб-олмамасынын һеч бир фәрги јохдур. Һәр бириниз өзүнүзлә Мүгәддәс Китаб, кағыз вә карандаш ҝәтирин, еләҹә дә “Мүгәддәс Китаб сөзләринин әлифба ҝөстәриҹиси” кими вәсаитләрдән фајдаланын. Мүзакирә үчүн мөвзу сечин; анламаг үчүн мүгәддәс руһ диләјин; даһа сонра охујун, үзәриндә дүшүнүн, ајәләри бир-бири илә мүгајисә един вә мүтләг һәгигәти дәрк едәҹәксиниз».

21. Аллегани шәһәриндәки јығынҹаг бирҝә топлашмагла вә ағсаггалларын һәр бир кәсә диггәт ҝөстәрмәси илә бағлы неҹә нүмунә гојду?

 21 Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчыларынын мәркәзи идарәси Пенсилванија штатынын (АБШ) Аллегани шәһәриндә јерләширди. Онлар Аллаһын Ибраниләрә 10:24, 25 ајәләриндә бирҝә топлашмагла бағлы вердији мәсләһәтә табе олмагла ҝөзәл нүмунә гојмушлар. (Ајәләри охујун.) Балаҹа оланда һәмин ҝөрүшләрә ҝедән Чарлз Кејпен адлы јашлы бир гардаш үстүндән узун илләр кечәндән сонра јазмышды: «Ҹәмијјәтин конгрес залынын диварында јазылмыш ајәләрдән бири һәлә дә јадымдадыр: “Бир Устадыныз вар, сиз исә бир-биринизә гардашсыныз”. Бу ајә мәнә һәмишә хатырладыб ки, Јеһованын халгы арасында парчаланма јохдур, онлар руһаниләрә вә дүнјәвиләрә бөлүнмүрләр» (Мәт. 23:8). Кејпен гардаш һәмчинин јығынҹагларын ону неҹә руһландырдығыны вә хидмәтә тәшвиг етдијини, еләҹә дә Рассел гардашын јығынҹағын һәр бир үзвүнә ајры-ајрылыгда диггәт ҝөстәрдијини хатырлајыр.

22. Мөмин инсанлар јығынҹаг ҝөрүшләриндә иштирак етмәк чағырышына неҹә һај вердиләр вә онлар бизә һансы нүмунәни гојублар?

22 Мөмин инсанлар бу нүмунәни изләјәрәк алдыглары ҝөстәришләрә һај вердиләр. Оһајо вә Мичиган кими диҝәр штатларда, сонра исә бүтүн Шимали Америкада вә башга өлкәләрдә јығынҹаглар тәшкил олунду. Сизҹә, әҝәр мөмин инсанлар Аллаһдан илһам алмыш бирҝә јығышмаг мәсләһәтинә риајәт етмәсәјдиләр, онлар Мәсиһин һүзуруна һазыр олардылармы? Әлбәттә, јох. Бәс бизим һаггымызда нә демәк олар? Онлар кими, биз дә мүнтәзәм олараг јығынҹаг ҝөрүшләриндә иштирак етмәјә гәтијјәтли олмалы, бирликдә ибадәт етмәк вә бир-биримизи руһландырмаг үчүн һәр бир фүрсәтдән истифадә етмәлијик.

Мүждәчилик ишиндә ҹанла-башла иштирак етмәк

23. «Ҝөзәтчи гүлләси» жур­налында һәр бир мәсһ олунмушун һәгигәти тәблиғ етмәли олдуғу неҹә вурғуланмышды?

23 Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчылары бүтүн мәсһ олунмушларын һәгигәти тәблиғ етмәли олдугларыны өјрәдирди. 1885-ҹи илдә «Ҝөзәтчи гүлләси»ндә јазылмышды: «Унутмамалыјыг ки, һәр бир мәсһ олунмуш тәблиғ етмәк үчүн мәсһ олунуб (Әшј. 61:1), о, хидмәт етмәјә дәвәт олунуб». 1888-ҹи илдә журналда белә сөзләр дејилмишди: «Бизә тапшырылан иш ајдындыр... Әҝәр биз бу иши јеринә јетирмириксә вә өзүмүзә бәраәт газандырырыгса, тәнбәл гулларыг вә бизә һәвалә олунан шәрәфли ишә лајиг дејилик».

24, 25. а) Рассел вә онун әмәкдашлары инсанлары тәблиғә тәшвиг етмәклә јанашы нә едирдиләр? б) Бир китабпајлајан о дөврдәки хидмәтини неҹә тәсвир едир?

24 Рассел гардаш вә онун әмәкдашлары инсанлары тәблиғә тәшвиг етмәклә јанашы, «Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчыларынын трактатлары» адлы трактатлар бурахмаға башладылар. Сонрадан бу силсилә трактатлар «Көһнә илаһијјатчылыг үзрә рүблүк трактат» адландырылды. Бу трактатлар «Ҝөзәтчи гүлләси» охуҹуларына пулсуз шәкилдә пајламаг үчүн верилирди.

Өзүнүздән сорушун: «Һәјатым тәблиғ хидмәтинин әтрафында дөвр едирми?»

25 Бүтүн вахтларыны хидмәтә һәср едән тәблиғчиләри китабпајлајанлар адландырырдылар. Онларын сырасында јухарыда ады чәкилән Чарлз Кејпен дә вар иди. О, һәмин илләр барәдә хатырлајараг бөлүшүр: «Пенсилванијадакы саһәми ишләмәк үчүн АБШ-ын Ҝеоложи Хидмәт мәркәзинин хәритәләриндән истифадә едирдим. Бу хәритәләрдә бүтүн јоллар гејд олундуғу үчүн һәр бир маһалын бүтүн јашајыш мәнтәгәләринә пијада ҝетмәк мүмкүн иди. Һәрдән мән үч ҝүн әрзиндә кәндләри ҝәзәрәк “Мүгәддәс Јазыларын тәдгиги” китабы үчүн сифаришләр јығырдым, сонра исә ат вә ат арабасы иҹарәјә ҝөтүрәрәк сифаришләри чатдырырдым. Мән тез-тез фермерләрлә бир јердә ҝеҹәләјирдим. О вахтлар машынлара тәк-түк һалларда раст ҝәлмәк оларды».

Китабпајлајан. Фургонун үстүндә «Әсрләрин схеми» чәкилиб

26. а) Нәјә ҝөрә Аллаһын халгы Мәсиһин һакимијјәтинә һазыр олмаг үчүн тәблиғ ишиндә иштирак етмәли иди? б) Өзүмүзә һансы суаллары вермәлијик?

26 Сөзсүз ки, һәмин илк тәблиғчиләрдән ҹәсарәт вә сәј тәләб олунурду. Әҝәр һәгиги мәсиһчиләрә тәблиғ етмәјин нә гәдәр ваҹиб олдуғуну изаһ етмәсәјдиләр, онлар Мәсиһин һакимијјәтинә һазыр олардылармы? Әлбәттә ки, јох. Чүнки тәблиғ иши Мәсиһин һүзурунун ән ваҹиб әламәтләриндән бири олмалы иди (Мәт. 24:14). Аллаһын халгы һәјати ваҹиб олан бу иши биринҹи јерә гојмалы иди. Өзүнүздән сорушун: «Һәјатым тәблиғ хидмәтинин әтрафында дөвр едирми? Бу ишдә там иштирак етмәк үчүн нәләрисә гурбан вермәјә һазыраммы?»

Аллаһын Падшаһлығынын гурулмасы

27, 28. Һәвари Јәһја алдығы вәһјдә нә ҝөрмүшдү вә Падшаһлығын гурулмасына Шејтан вә онун ҹинләри неҹә мүнасибәт ҝөстәрдиләр?

27 Нәһајәт, әламәтдар тарих — 1914-ҹү ил јетишди. Бу фәслин әввәлиндә мүзакирә етдијимиз кими, ҝөјдә баш верән мөһтәшәм һадисәләри һеч бир инсан ҝөрмәмишди. Анҹаг һәвари Јәһјаја нәләрин баш верәҹәји вәһјдә рәмзләрлә ҝөстәрилмишди. Бир тәсәввүр един, Јәһја «ҝөјдә бөјүк бир әламәт» ҝөрүр. Руһани варлыглардан ибарәт Аллаһын сәмави тәшкилатыны тәмсил едән  «гадын» бир оғул доғур. Бу символик ушаг «бүтүн халглара дәмир чомагла чобанлыг едәҹәк»ди. Доғулан кими һәмин ушаг «Аллаһын јанына, Онун тахтына апарылды». Ҝөјдән ҝур бир сәс ешидилди: «Инди Аллаһымызын гүдрәти, хиласы, Падшаһлығы вә Мәсиһинин һакимијјәти јетишди» (Вәһј 12:1, 5, 10).

28 Јәһјанын вәһјдә ҝөрдүкләринин Падшаһлығын ҝөјдә гурулмасы олдуғуна һеч бир шүбһә јохдур. Бу һадисәнин мөһтәшәм олмасына бахмајараг, буна һамы севинмәди. Шејтан вә онун ҹинләри баш мәләк Микајылын, јәни Мәсиһин рәһбәрлији алтында олан мәләкләрә гаршы мүһарибә етдиләр. Бу нәјә ҝәтириб чыхарды? Мүгәддәс Китабда дејилир: «Иблис вә Шејтан адланан бөјүк әждаһа, бүтүн дүнјаны алдадан гәдим илан јерә атылды, мәләкләри дә онунла бирликдә атылды» (Вәһј 12:7, 9).

1914-ҹү илдә Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчылары Мәсиһин ҝөзәҝөрүнмәз һүзурунун әламәтини ајдын ҝөрдүләр

29, 30. Сәмави Падшаһлыг гурулдугдан сонра а) јердә вә б) ҝөјдә вәзијјәт неҹә дәјишди?

29 1914-ҹү илдән хејли әввәл Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчылары һәмин әламәтдар илдә чох чәтин анлар ҝәләҹәјини дејирдиләр. Анҹаг һәтта онлар белә бу сөзләрин неҹә дәгигликлә јеринә јетәҹәјини тәсәввүр етмирдиләр. Јәһјанын алдығы вәһјә әсасән Шејтан инсанлара даһа бөјүк гәзәблә һүҹум етмәли иди. Һәвари Јәһја ешитмишди: «Јерә вә дәнизә... вај олсун! Чүнки Иблис, вахтынын аз олдуғуну биләрәк, бөјүк гәзәблә јаныныза енди» (Вәһј 12:12). 1914-ҹү илдә Биринҹи Дүнја мүһарибәси башлады вә бунунла Мәсиһин Падшаһ кими һүзурунун әламәтинин глобал мигјасда јеринә јетмәсинә тәкан верди. Вә бу системин сон ҝүнләри башлады (2 Тим. 3:1).

30 Анҹаг ҝөјләр севинҹ ичиндә иди. Шејтан вә онун ҹинләри ҝөјдән бирдәфәлик говулмушдулар. Јәһја јазыр: «Буна ҝөрә дә еј ҝөјләр вә ҝөјләрин сакинләри, севинин!» (Вәһј 12:12). Вә нәһајәт, ҝөјләр тәмизләндикдән вә Иса Падшаһ олдугдан сонра Падшаһлыг Аллаһын јер үзүндәки халгынын рифаһы наминә һәрәкәтә кечмәјә һазыр иди. Бу фәслин әввәлиндә ҝөрдүјүмүз кими, «әһд елчиси» олан Мәсиһ, илк нөвбәдә, Аллаһын халгыны тәмизләмәкдән башламалы иди. Неҹә?

Сынаглар заманы

31. Мәлаки пејғәмбәр тәмизләнмә вахты барәдә нә демишди вә онун сөзләри неҹә јеринә јетди? (Һәмчинин һашијәјә бахын.)

31 Мәлаки пејғәмбәр демишди ки, тәмизләнмә вахты елә дә асан иш олмајаҹаг. О јазмышды: «Онун ҝәләҹәји ҝүнә ким таб ҝәтирәр? Зүһур едәндә ким давам ҝәтирәр? Чүнки о, әридиҹинин оду, ҹамашырчынын ҝилабысы кими олаҹаг» (Мәл. 3:2). Пејғәмбәрин бу сөзләри неҹә дә дәгигликлә јеринә јетди! 1914-ҹү илдән башлајараг Аллаһын халгы арды-арасы кәсилмәјән чәтинликләрлә үзләширди. Биринҹи Дүнја мүһарибәси башлајанда бир чох Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчылары амансыз тәгибләрә мәруз галмыш вә һәбс олунмушдулар. *

32. 1916-ҹы илдән сонра Аллаһын халгы һансы дахили проблемләрлә үзләшмишди?

32 Тәшкилатын ичиндә дә чахнашма дүшмүшдү. Рассел гардаш 1916-ҹы илдә 64 јашында вәфат етди вә онун өлүмү Аллаһын  халгыны сарсытды. Чүнки ајдын олду ки, бәзиләри Аллаһын севимли бәндәси олан бу инсана һәддиндән артыг рәғбәт бәсләјирди. Рассел гардаш өзүнә гаршы бу ҹүр мүнасибәтин ҝөстәрилмәсини истәмәсә дә, чохлары ону, демәк олар ки, илаһиләшдирмишдиләр. Елә бир фикир јајылмышды ки, Расселин өлүмүндән сонра јени һәгигәтләр ачыгланмајаҹаг вә бәзиләри ирәлијә доғру аддымламаг ҹәһдләринә гаршы чыхырдылар. Бу ҹүр мүнасибәт тәшкилаты парчалајан дөнүклүјә ҝәтириб чыхартды.

33. Боша чыхмыш үмидләрАллаһын халгынын иманыны неҹә сынаға чәкди?

33 Диҝәр бир сынаг исә үмидләрин пуча чыхмасы иди. «Ҝөзәтчи гүлләси» журналы 1914-ҹү илдә диҝәр халгларын вахтынын сона чатаҹағыны вурғуласа да, гардашлар һәмин илдә нәләрин баш верәҹәјини там анламырдылар (Лука 21:24). Онларын фикринҹә 1914-ҹү илдә Мәсиһ мәсһ олунмушлардан ибарәт «ҝәлин» синфини онунла бирликдә идарә етмәк үчүн ҝөјә апараҹагды. Анҹаг онларын үмидләри доғрулмады. 1917-ҹи илин сонунда «Ҝөзәтчи гүлләси»ндә елан олунмушду ки, 1918-ҹи илин јазында 40 иллик бичин сона чатаҹаг. 1918-ҹи илин јазы сона јетди, тәблиғ иши исә һәлә дә давам едирди. Журналда белә бир еһтимал ирәли сүрүлдү ки, әслиндә бичин иши гуртарыб, анҹаг мәһсулун галығынын јығылмасы дөврү давам едир. Буна бахмајараг, үмидләри боша чыхан бир чохлары Јеһоваја хидмәтләрини дајандырдылар.

34. 1918-ҹи илдә һансы дәһшәтли вәзијјәт јаранды вә нәјә ҝөрә Христиан аләми Аллаһын халгынын «өлдүјүнү» дүшүнүрдү?

34 1918-ҹи илдә Аллаһын халгы даһа ағыр бир сынагла үзләшди. Расселдән сонра тәшкилата рәһбәрлик едән Ҹозеф Рутерфорд једди мәсул гардашла бирҝә һәбс олунду. Онлара һагсыз јерә узунмүддәтли һәбс ҹәзасы кәсәрәк Атлантадакы (Ҹорҹија, АБШ) федерал һәбсханаја ҝөндәрдиләр. Һәмин вахт, санки, тәшкилатын иши дајанды. Христиан аләминин руһаниләри севинҹдән јерә-ҝөјә сығмырдылар. Онлар дүшүнүрдүләр ки, һәмин зәһләтөкән Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчылары «өлдү» вә тәһлүкә совушду, чүнки онларын «рәһбәрләри» һәбс олунмуш, Бруклиндәки мәркәзи идарәләри бағланмыш, тәблиғ фәалијјәтләри исә Америка вә Авропада һүҹумлара мәруз галмаға башламышды (Вәһј 11:3, 7—10). Анҹаг онларын арзусу үрәјиндә галды!

Дирчәлиш!

35. Нәјә ҝөрә Иса давамчыларынын чәтинликләрлә үзләшмәсинә јол верди вә онлара неҹә көмәк етди?

35 Һәгигәтин дүшмәнләринин хәбәри јох иди ки, Аллаһын халгы Иса јол вердији үчүн бу ҹүр чәтинликләрлә үзләшир, чүнки Јеһова артыг «ҝүмүшү әридиб тәмизләјән адам кими» отурмушду (Мәл. 3:3). Јеһова Аллаһ вә Онун Оғлу садиг мәсиһчиләрин бу гызғын сынаглардан тәмиз чыхаҹағына вә Падшаһа хидмәт етмәк үчүн даһа јарарлы олаҹағына әмин иди. 1919-ҹу илин әввәлиндә ајдын олду ки, Аллаһын руһу дүшмәнләрин мүмкүн һесаб етмәдикләри бир шеји етди. Аллаһын садиг  хидмәтчиләри дирчәлди! (Вәһј 11:11). О заман Мәсиһ сон ҝүнләрин ән әламәтдар һадисәсини һәјата кечирди. О, «садиг вә ағыллы нөкәр», јәни мәсһ олунмуш кишиләрдән ибарәт кичик бир груп тәјин етди ки, вахтлы-вахтында руһани гида верәрәк Аллаһын халгына рәһбәрлик етсин (Мәт. 24:45—47).

36. Аллаһын халгынын руһани ҹәһәтдән дирчәлмәси нәдән ҝөрүнүрдү?

36 Рутерфорд гардаш вә әмәкдашлары 1919-ҹу илин мартын 26-да һәбсдән бурахылдылар. Бундан сонра елә һәмин илин сентјабр ајында конгрес кечириләҹәји барәдә елан едилди. Үстәлик, «Гызыл әср» адлы икинҹи журнал дәрҹ етмәк гәрары гәбул олунду. «Ҝөзәтчи гүлләси» илә паралел чыхан бу журнал хидмәтдә истифадә едилмәк үчүн нәзәрдә тутулмушду *. Һәмчинин 1919-ҹу илдә «Бүллетен»ин (һал-һазырда «Бизим Падшаһлыг Хидмәтимиз» адланыр) илк сајы ишыг үзү ҝөрдү. Бу нәшр елә илк сајдан тәблиғә тәшвиг едирди. Ҝөрүндүјү кими, 1919-ҹу илдән етибарән евдән-евә хидмәт нөвүнә хүсуси өнәм верилирди.

37. 1919-ҹу илдән сонра бәзиләринин итаәтсизлији нәдә өзүнү бүрузә верди?

37 Тәблиғ иши Мәсиһин хидмәтчиләринин даһа сонра да тәмизләнмәсинә өз тәсирини ҝөстәрди; өзүндәнразы вә дикбаш инсанлар бу ашағысәвијјәли иши өзләринә сығышдырмырдылар. Бу тапшырығы јеринә јетирмәк истәмәјәнләр садиг инсанларла әлагәләрини  кәсдиләр. 1919-ҹу илдән сонра онлардан бәзиләри гәддарлашараг бөһтана әл атдылар вә һәтта Јеһованын садиг хидмәтчиләрини тәгиб едәнләрә гошулдулар.

38. Мәсиһин јер үзүндәки давамчыларынын газандығы уғур вә гәләбәләр бизи нәјә әмин едир?

38 Бу ҹүр һүҹумлара бахмајараг, Мәсиһин давамчылары ҝүнү-ҝүндән инкишаф едир вә руһани наилијјәтләр әлдә едирдиләр. Онларын газандыглары һәр бир уғур вә гәләбә бизи Аллаһын Падшаһлығынын һөкмранлыг етдијинә әмин едир! Јалныз Аллаһын Өз Оғлу вә сәмави Падшаһлығы васитәсилә дајаг олмасы вә хејир-дуалар вермәси сајәсиндә гејри-камил инсанлардан ибарәт кичик бир груп Шејтан вә онун системи үзәриндә дөнә-дөнә гәләбә чалды! (Әшија 54:17 ајәсини охујун.)

Рутерфорд гардаш һәбсдән чыхандан ҹәми бир нечә ај сонра конгресдә шөвглә чыхыш едир

39, 40. а) Бу китабын бәзи хүсусијјәтләри һансылардыр? б) Бу китабы өјрәнмәк сизә һансы фајданы ҝәтирәҹәк?

39 Нөвбәти фәсилләрдә Аллаһын Падшаһлығынын ҝөјдә гуруландан бәри јүз ил әрзиндә јер үзүндә һансы ишләри һәјата кечирдијини арашдыраҹағыг. Бу китабын һәр бөлмәси Падшаһлығын јер үзүндәки фәалијјәтинин ајры-ајры саһәләрини ишыгландырыр. Һәр фәсилдә Падшаһлығын бизим үчүн нә дәрәҹәдә реал олдуғуну мүәјјән етмәјә көмәк едән тәкрар үчүн суаллар чәрчивәси вар. Сон фәсилләрдә исә биз Аллаһын Падшаһлығынын јахын ҝәләҹәкдә писләри мәһв етмәк вә јер үзүнү ҹәннәтә чевирмәк үчүн ҝәләндә һансы һадисәләрин баш верәҹәјини өјрәнәҹәјик. Бу китабы өјрәнмәјин сизә һансы хејри дәјәҹәк?

40 Шејтан Аллаһын Падшаһлығына олан иманынызы мәһв етмәк истәјир. Јеһова исә сизин иманынызы елә мөһкәмләндирмәк истәјир ки, о сизи горусун вә сарсылмаз етсин (Ефес. 6:16). Буна ҝөрә дә биз сизи бу китабы дуа едәрәк арашдырмаға тәшвиг едирик. Өјрәнмә заманы өзүнүздән сорушун: «Аллаһын Падшаһлығы мәним үчүн реалдырмы?» Бу ҝүн Падшаһлыг сизин үчүн нә дәрәҹәдә реал оларса, бир о гәдәр дә еһтимал вар ки, бүтүн ҹанлы варлыглар Аллаһын Падшаһлығынын реал олдуғуну вә һөкмранлыг етдијини ҝөрдүкләри ҝүн сиз ону сәдагәтлә дәстәкләјәҹәксиниз!

^ абз. 7 Гру, Стетсон вә Сторз һагда даһа чох өјрәнмәк үчүн «Јеһованын Шаһидләри — Аллаһын Падшаһлығынын мүждәчиләри» адлы китабын 45 вә 46-ҹы сәһифәләринә (рус.) бахын.

^ абз. 15 Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчылары дүнја илә достлуг едән дини тәшкилатларла әлагәләрини кәсмәли олдугларыны анлајырдылар. Буна бахмајараг, онлар фидјәјә иман ҝәтириб Аллаһа һәср олундугларыны дејән, анҹаг Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчысы олмајан кәсләри узун илләр өз һәмиманлылары һесаб етмишләр.

^ абз. 17 Һәмин илк хәбәрдарлыглары тәсирсиз едән факторлардан бири дә о иди ки, онлар әсас етибарилә Мәсиһин 144 000-дән ибарәт кичик сүрүсүнә шамил едилирди. Бу китабын 5-ҹи фәслиндән өјрәнәҹәјик ки, 1935-ҹи илә гәдәр онлар Вәһј 7:9, 10 ајәләриндә јазылан «бөјүк издиһам»а Христиан аләминин бир чох үзвләринин дә дахил олаҹағыны вә сонда Мәсиһин тәрәфини тутдугларына ҝөрә мүкафат олараг сәмави синфин икинҹидәрәҹәли һиссәси олаҹағыны дүшүнүрдүләр.

^ абз. 31 «Гызыл әср» (һал-һазырда «Ојанын!» адланыр) журналынын 1920-ҹи ил сентјабр сајынын хүсуси бурахылышында мүһарибә вахты Канадада, Инҝилтәрәдә, Алманијада вә Бирләшмиш Штатларда Аллаһын халгына едилән чохсајлы һүҹумлар һаггында бәһс едилирди. Бәзән бу тәгибләрин нә дәрәҹәдә амансыз олмасы инсаны шока салырды. Һалбуки Биринҹи Дүнја мүһарибәсиндән өнҹә онилликләр әрзиндә буна бәнзәр сынаглар, демәк олар ки, олмамышды.

^ абз. 36 Узун илләр әрзиндә «Ҝөзәтчи гүлләси» журналы әсасән кичик сүрүнүн үзвләри үчүн дәрҹ олунурду ки, ондан өјүд-нәсиһәт әлдә етсинләр.