Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ФӘСИЛ 11

Әхлаги ҹәһәтдән тәмизләнмә — Аллаһын мүгәддәслијини тәҹәссүм етдиририк

Әхлаги ҹәһәтдән тәмизләнмә — Аллаһын мүгәддәслијини тәҹәссүм етдиририк

МӨВЗУ

Падшаһын өз тәбәәләринә Аллаһын әхлаг нормаларына һөрмәт етмәји өјрәтмәси

Тәсәввүр един ки, Јеһованын бөјүк руһани мәбәдинин дахили һәјәтинин дарвазасындан ичәри дахил олурсунуз

1. Һизгијал һансы һејрәтамиз ҝөрүнтү ҝөрдү?

ТӘХМИНӘН 25 әср әввәл Һизгијал пејғәмбәрин башына ҝәләнләр сизин дә башына ҝәлсәјди, һансы һиссләри кечирәрдиниз? Тәсәввүр един ки, бөјүк вә ишыг сачан мәбәд комплексинә јахынлашырсыныз. Бу һејрәтамиз тикилини ҝөстәрмәк үчүн орада сизи гүдрәтли бир мәләк ҝөзләјир! Једди пиллә галхыб үч бөјүк дарвазадан биринә јахынлашырсыныз. Ҝөрдүкләриниз сизи һејрәтә ҝәтирир. Дарвазаларын һүндүрлүјү 30 метрдир, ичиндә һәр ики тәрәфдән кешикчи отаглары вар. Јан сүтунларда исә еҹазкар хурма ағаҹлары тәсвир олунуб (Һизг. 40:1—4, 10, 14, 16, 22; 41:20).

2. а) Ҝөрүнтүдәки мәбәд нәји тәмсил едир? (Һәмчинин һашијәјә бахын.) б) Мәбәд дарвазалары илә бағлы тәфәррүатлардан нә өјрәнә биләрик?

2 Бу, руһани мәбәдин ҝөрүнтүсү иди. Һизгијал пејғәмбәр бу ҝөрүнтүнү о гәдәр тәфәррүаты илә тәсвир едиб ки, бу онун пејғәмбәрлик китабынын 40-дан 48-ә кими фәсилләрини әһатә едиб. Мәбәд Јеһованын пак ибадәт үчүн тәсис етдији гурулушу тәмсил едир. Һәмин ҝөрүнтүдәки һәр бир мәгам бизим буҝүнкү ибадәтимизлә әлагәлидир *. Бәс һүндүр дарвазалар нәји тәмсил едир? Онлар бизә пак ибадәтә гошуланларын Јеһова Аллаһын јүксәк вә салеһ нормаларына ујғун јашамалы олдугларыны хатырладыр. Һәтта ојма хурма ағаҹлары тәсвири дә буну ҝөстәрир, чүнки Мүгәддәс Китабда хурма ағаҹлары чох вахт салеһлији тәмсил едир (Зәб. 92:12). Бәс кешикчиләрин отаглары нәји тәмсил едир? Аллаһын нормаларына һөрмәт етмәјән кәсләрин әбәди һәјата апаран тәмиз ибадәт јолу илә ҝетмәләринә иҹазә верилмәјәҹәк (Һизг. 44:9).

3. Нәјә ҝөрә Мәсиһин давамчыларынын даима тәмизләнмәјә еһтијаҹы вар?

3 Һизгијалын ҝөрүнтүсү неҹә јеринә јетир? Әлимиздәки китабын 2-ҹи фәслиндән өјрәндик ки, Јеһова Мәсиһ васитәсилә 1914-ҹү илдән 1919-ҹу илин әввәлләринәдәк халгы арасында хүсуси тәмизлик ишини һәјата кечириб. Бәс тәмизлик иши бунунла битдими? Әлбәттә, јох. Өтән әср әрзиндә Мәсиһ Јеһованын тәсис етдији мүгәддәс давраныш нормаларыны дәстәкләјирди. Демәли, онун давамчыларынын даима тәмизләнмәјә еһтијаҹы вар иди. Нәјә ҝөрә? Чүнки Мәсиһин өз давамчыларыны бу позғун дүнјадан топлајыр вә Шејтан онлары әхлагсызлыг ҝирдабына чәкмәк ҹәһдләриндән әсла әл чәкмир. (2 Бутрус 2:20—22 ајәләрини охујун.) Ҝәлин һәгиги мәсиһчиләрин даима тәмизләндикләри үч саһәни  нәзәрдән кечирәк. Әввәлҹә, биз әхлаги тәмизликлә бағлы ҝөрүлән ишләри, сонра јығынҹағын тәмизлијини горумаг үчүн һансы тәдбирләрин ҝөрүлдүјүнү вә нәһајәт, аилә мүнасибәтләринә дүзҝүн јанашма тәрзини мүзакирә едәҹәјик.

Илләр әрзиндә ҝөрүлән әхлаги тәмизлик

4, 5. Шејтан та гәдимдән һансы фәнддән истифадә едир вә истәјинә нә дәрәҹәдә наил олуб?

4 Јеһованын хидмәтчиләри әхлаг мәсәләләринә вә дүзҝүн давраныш тәрзинә һәмишә ҹидди јанашыблар. Буна ҝөрә дә онлар бу мәсәлә илә бағлы верилән һәр бир јени ҝөстәришә табе олублар. Ҝәлин бир нечә нүмунәни нәзәрдән кечирәк.

5 Ҹинси әхлагсызлыг. Јеһованын нијјәтинә әсасән, ҹинси мүнасибәтләр никаһда олан ҹүтлүкләр арасында тәмиз вә хош олмалыдыр. Шејтан исә бу дәјәрли әнамы ајаг алтына атараг мурдарламагдан һәзз алыр. О, Јеһованын хидмәтчиләрини бу әнамдан налајиг шәкилдә истифадә етмәјә сөвг едәрәк Аллаһын рәғбәтиндән мәһрум етмәјә чалышыр. Шејтан бу фәнди Бәләмин ҝүнләриндә мәһарәтлә истифадә етмишди вә бу, аҹы нәтиҹәләрә ҝәтириб чыхартмышды. О, бизим ҝүнләрдә бу фәндә һәмишәкиндән даһа чох әл атыр (Сај. 25:1—3, 9; Вәһј 2:14).

6. «Ҝөзәтчи гүлләси»ндә һансы анд дәрҹ олунмушду вә ондан неҹә истифадә олунурду, бәс нәјә ҝөрә ләғв едилди? (Һашијәјә бахын.)

6 «Ҝөзәтчи гүлләси» журналынын 1908-ҹи ил 15 ијун сајында Шејтанын бу фәндләринә гаршы дурмаг үчүн нөвбәти сөзләрдән ибарәт анд дәрҹ едилмишди: «Мән сөз верирәм ки, һарада олмағымдан асылы олмајараг, әкс ҹинслә иҹтимаијјәт ичиндә неҹә давранырамса, тәкликдә оланда да ејни ҹүр давранаҹағам» *. Буну етмәк мүтләг олмаса да, чохлары бу анды ичир вә адларынын «Сион Ҝөзәтчи гүлләси»ндә нәшр олунмасына разылыг верирди. Илләр сонра мәлум олду ки, вахтилә чохларына фајдасы дәјән бу анд артыг механики һал алыб, буна ҝөрә дә ону ләғв етдиләр. Анҹаг Аллаһын хидмәтчиләри бу андын әсасыны тәшкил едән јүксәк әхлаг принсипләринә һәмишә риајәт едибләр.

7. 1935-ҹи илдә «Ҝөзәтчи гүлләси» журналында һансы проблемә тохунулмушду вә мәсиһчиләрин үзәринә дүшән һансы мәсулијјәт вурғуланмышды?

7 Шејтанын һүҹумлары сәнҝимәк билмирди. «Ҝөзәтчи гүлләси» журналынын 1935-ҹи ил 1 март сајында Аллаһын халгынын арасында ҝет-ҝедә артан проблемлә бағлы ајдын мәлумат дәрҹ олунмушду. Ҝөрүнүр, бәзиләри елә фикирләширдиләр ки, тәблиғ ишиндә иштирак етмәк онлары шәхси һәјатларында әхлаг нормаларына риајәт етмәкдән азад едир. «Ҝөзәтчи гүлләси»ндә бирбаша дејилирди: «Бир шеји јадда сахламаг лазымдыр ки, тәблиғ иши илә һәр шеј битмир. Јеһова Аллаһын шаһидләри Онун тәмсилчиләридирләр вә онларын үзәринә Јеһованы вә Онун Падшаһлығыны лајигинҹә тәмсил етмәк мәсулијјәти дүшүр». Бу мәгаләдә Аллаһын халгына ҹинси әхлагсызлыгдан гачмаға көмәк етмәк мәгсәдилә никаһ вә ҹинси мүнасибәтлә бағлы ајдын мәсләһәтләр верилирди (1 Кор. 6:18).

8. Нәјә ҝөрә ҹинси әхлагсызлыг кими тәрҹүмә едилән сөзүн там мәнасы «Ҝөзәтчи гүлләси» журналында дөнә-дөнә вурғуланырды?

8 Сон онилликләр әрзиндә «Ҝөзәтчи гүлләси» журналында Јунанҹа Мүгәддәс Јазыларда ҹинси әхлагсызлығы билдирән порнеја сөзүнүн дүзҝүн мәнасы дөнә-дөнә вурғуланырды. Бу сөз јалныз ҹинси әлагәни билдирмир. Порнеја сөзү алтында, фаһишәханаларда јол верилән бүтүн ијрәнҹ һәрәкәтләр дә дахил олмагла,  мүхтәлиф әхлагсыз давранышлар нәзәрдә тутулур. Бу кими хатырлатмалар Мәсиһин давамчыларыны бүтүн дүнјаны өз ағушуна алмыш ҹинси әхлагсызлыгдан мүдафиә едир. (Ефеслиләрә 4:17—19 ајәләрини охујун.)

9, 10. а) 1935-ҹи илдә «Ҝөзәтчи гүлләси» журналында һансы әхлаги мәсәләјә тохунулмушду? б) Мүгәддәс Китабда спиртли ичкиләрдән истифадә етмәклә бағлы нә дејилир?

9 Спиртли ичкиләрдән суи-истифадә. «Ҝөзәтчи гүлләси» журналынын 1935-ҹи ил 1 март сајында башга бир әхлаги мәсәләјә дә тохунулмушду: «Мүшаһидә олунмушдур ки, бәзиләри [ичкили ола-ола] тәблиғ ишиндә иштирак едир вә тәшкилатда башга мәсулијјәтләр иҹра едирләр. Бәс һансы һалларда Мүгәддәс Китаб шәрабдан истифадә етмәјә јол верир? Аллаһын тәшкилатында хидмәтимизә тәсир едәҹәк дәрәҹәдә шәраб ичмәк дүзҝүндүрмү?»

10 Бу суаллара ҹаваб олараг Аллаһын Кәламынын спиртли ичкиләрә таразлы мүнасибәти мүзакирә олунурду. Мүгәддәс Китабда шәраб вә диҝәр спиртли ичкиләр гадаған едилмир, анҹаг орада әјјашлыг сәрт шәкилдә мүһакимә олунур (Зәб. 104:14, 15; 1 Кор. 6:9, 10). Ичкили ола-ола мүгәддәс хидмәтдә иштирак етмәјә ҝәлдикдә исә узун илләр әрзиндә Аллаһын халгына хәбәрдарлыг кими Һарунун оғулларынын нүмунәси ҝәтирилирди. Һарунун оғуллары гурбанҝаһда онлара бујрулмамыш, јасаг од ҝәтирдикләри үчүн Аллаһ тәрәфиндән өлүмлә ҹәзаландырылмышдылар. Һәмин һадисәдән гыса мүддәт сонра Аллаһ бүтүн каһинләрә мүгәддәс хидмәтләрини иҹра едәркән спиртли ичкидән истифадәни гадаған едән ганун вермишди. Бундан бәлли олур ки, Һарунун оғулларынын ҝүнаһ ишләтмәләринә нә сәбәб ола биләрди (Лав. 10:1, 2, 8—11). Бизим ҝүнләрдә дә бу ганунун тәмәлиндә дуран принсипи тәтбиг едән Мәсиһин давамчылары еһтијат едирләр ки, мүгәддәс хидмәти иҹра едәркән спиртли ичкинин тәсири алтында олмасынлар.

11. Мәсиһин давамчыларынын алкоголизмлә бағлы даһа дүзҝүн нөгтеји-нәзәрә јијәләнмәләри нәјә ҝөрә хејир-дуа иди?

11 Сон онилликләр әрзиндә Мәсиһин давамчылары алкоголизмлә, јәни спиртли ичкиләрә алудәчилик вә мүнтәзәм олараг спиртли ичкиләрдән суи-истифадә илә бағлы дүзҝүн нөгтеји-нәзәрә саһиб олмушлар. Вахтлы-вахтында верилән руһани гида сајәсиндә чохлары мүвәффәгијјәтлә бу вәзијјәтин өһдәсиндән ҝәлмиш вә јенидән өз һәјатларыны лазыми истигамәтә јөнәлдә билмишләр. Бир чохлары исә бу проблемдән тамамилә јан гача билмишләр. Һеч кәс јол вермәмәлидир ки, спиртли ички ону ҝөздән салсын, аиләсиндән, ән әсасы исә, Јеһоваја пак ибадәтдән мәһрум етсин.

«Биз һеч тәсәввүр белә едә билмәрик ки, Ағамызын үстүндән түтүн ији ҝәлсин вә ја о, ағзына һансыса ијрәнҹ бир шеј апарсын»(Ч. Т. Рассел).

12. Ахыр ҝүнләр башламаздан әввәл Мәсиһин давамчылары түтүндән истифадәјә неҹә јанашырдылар?

12 Түтүндән истифадә. Мәсиһин давамчыларынын түтүндән истифадәјә мүнасибәтләри ахыр ҝүнләр башламаздан хејли әввәл дәјишмишди. Узун илләр өнҹә Чарлз Кејпен адлы јашлы гардаш XIX әсрин сонларында Рассел гардашла илк ҝөрүшүнү белә хатырлајырды. О вахтлар 13 јашы олан Чарлз үч гардашы илә Аллеганидәки (Пенсилванија) Мүгәддәс Китаб евинин пилләкәниндә дајанмышды. Рассел гардаш онларын јанындан кечәндә сорушмушду: «Сигарет чәкирсиниз, ушаглар? Нәсә түтүн ији ҝәлир». Онлар анд-аман етдиләр ки, сигарет чәкмирләр. Шүбһәсиз, ушаглар Рассел гардашын бу мәсәләјә даир мүнасибәтини баша дүшдүләр. «Ҝөзәтчи гүлләси»нин 1895-ҹи ил 1 август сајында Рассел гардаш  2 Коринфлиләрә 7:1 ајәсинә истинад едәрәк јазмышды: «Мән баша дүшә билмирәм ки, мәсиһчи түтүнүн һәр һансыса нөвүндән истифадә едә-едә Аллаһа неҹә шәрәф ҝәтирә биләр вә ја бунун онун өзүнә һансы хејри дәјә биләр... Биз һеч тәсәввүр белә едә билмәрик ки, Ағамызын үстүндән түтүн ији ҝәлсин вә ја о, ағзына һансыса ијрәнҹ бир шеј апарсын».

13. 1973-ҹү илдә һансы әхлаги тәмизләнмә һәјата кечирилди?

13 1935-ҹи илдә «Ҝөзәтчи гүлләси» журналында түтүн «ијрәнҹ алаг оту» адландырылмышды. Орада дејилирди ки, ону чәкән вә ја чејнәјән һеч бир кәс бејтелли, јахуд да Аллаһын тәшкилатынын тәмсилчиси гисминдә пионер вә ја сәјјар хидмәтчи ола билмәз. 1973-ҹү илдә әхлаги ҹәһәтдән нөвбәти дәфә тәмизләнмә иши һәјата кечирилди. Һәмин илин «Ҝөзәтчи гүлләси» журналынын 1 ијун сајында изаһ олунурду ки, өлдүрүҹү тәсирә малик олан, инсаны мурдарлајан вә онда мәһәббәтин олмадығына дәлаләт едән бу вәрдишин гулуна чеврилән һеч бир Јеһованын Шаһиди јығынҹагда јахшы адыны горујуб сахлаја билмәз. Түтүндән истифадә етмәји тәрҝитмәјән инсанлар јығынҹагдан кәнар олунмалы идиләр *. Беләҹә Мәсиһ өз давамчыларыны тәмизләмәк мәгсәдилә башга бир мүһүм аддым да атды.

14. Аллаһын гана даир нөгтеји-нәзәри нәдир вә неҹә олду ки, ганкөчүрмә бүтүн дүнјада ҝениш јајылды?

14 Гандан истифадә. Нуһ пејғәмбәрин ҝүнләриндә Јеһова гандан јемәк мәгсәдилә истифадә етмәјин дүзҝүн олмадығыны демишди. Аллаһ-Таала бу әмрини Исраил халгына вердији Ганунда тәсдигләмишди. Ејнилә, мәсиһчи јығынҹагларына да гандан чәкинмәји тапшырмышды (Һәв. 15:20, 29; Јар. 9:4; Лав. 7:26). Тәәҹҹүблү дејил ки, бизим ҝүнләрдә Шејтан бир чохларыны Аллаһын бу әмрини позмаға тәһрик етмәк үчүн чохлу фәндләр ишләдир. XIX әсрдә һәкимләр ганкөчүрмәни тәҹрүбәдән кечирдиләр, анҹаг ган груплары ашкар едилдикдә ганкөчүрмә даһа ҝениш тәтбиг олунмаға башланды. 1937-ҹи илдә ганы јығыб ган банкларында сахламаға башладылар, Икинҹи Дүнја мүһарибәси исә ганкөчүрмәнин истифадәсинә ҝүҹлү тәкан верди. Тезликлә, ганкөчүрмә бүтүн дүнјада ади бир шејә чеврилди.

15, 16. а) Јеһованын Шаһидләринин ганкөчүрмә илә бағлы мөвгеји нәдир? б) Мәсиһин давамчыларына ганкөчүрмә вә гансыз мүалиҹә үсуллары илә бағлы һансы көмәклик ҝөстәрилир вә бу һансы нәтиҹәләри верир?

15 Һәлә 1944-ҹү илдә «Ҝөзәтчи гүлләси»ндә дејилирди ки, ганкөчүрмә әслиндә ган јемәк кими бир шејдир. Нөвбәти ил Мүгәддәс Китабын бу мәсәләјә даир нөгтеји-нәзәри гәти вә ајдын шәкилдә вурғуланды. Аллаһын халгына өз мөвгејини һәкимләрә изаһ етмәјә көмәк мәгсәдилә 1951-ҹи илдә суаллар вә ҹаваблар сијаһысы дәрҹ олунду. Бүтүн дүнјада Мәсиһин садиг давамчылары чох вахт истеһза, әдавәт, һәтта ачыг-ашкар тәгибләр гаршысында мәтанәт ҝөстәрирдиләр. Анҹаг Мәсиһ өз тәшкилатыны Аллаһын хидмәтчиләринә лазыми көмәклик ҝөстәрмәјә тәшвиг едирди. Бу мөвзу илә бағлы һәртәрәфли вә јахшы арашдырылмыш брошүралар вә мәгаләләр нәшр олунурду.

16 1979-ҹу илдә бәзи ағсаггаллар хәстәханалара баш чәкмәјә башладылар. Онлар һәкимләрә мөвгејимизи даһа јахшы баша дүшмәјә көмәк етмәк үчүн Мүгәддәс Китабдан сүбутлар ҝәтирәрәк  әлчатан алтернатив мүалиҹә үсуллары тәклиф едирдиләр. 1980-ҹи илдә Бирләшмиш Штатларын 39 шәһәриндән олан ағсаггаллар бу иши һәјата кечирмәк үчүн хүсуси тәлим алдылар. Вахт кечдикҹә Рәһбәрлик Шурасы бүтүн дүнјада Хәстәханаларла әлагә комитәси јарадылмасына разылыг верди. Бәс бу ҹәһдләр өзүнү доғрултдуму? Бу ҝүн он минләрлә мүтәхәссис — һәким, ҹәрраһ вә анестезиолог — Јеһованын Шаһидләри илә әмәкдашлыг едәрәк онларын гансыз мүалиҹә сечиминә һөрмәт ҝөстәрир. Ҝет-ҝедә даһа чох тибб мүәссисәләриндә гансыз мүалиҹә үсуллары һәјата кечирилир вә һәтта бәзиләри буну јүксәк стандартлара ҹаваб верән мүалиҹә үсулу һесаб едирләр. Исанын өз давамчыларыны Шејтанын онлары чиркаба сүрүкләмәк ҹәһдләриндән неҹә мүдафиә етмәси инсаны риггәтә ҝәтирир. (Ефеслиләрә 5:25—27 ајәләрини охујун.)

Ҝет-ҝедә даһа чох тибб мүәссисәләриндә гансыз мүалиҹә үсуллары һәјата кечирилир вә һәтта бәзиләри буну јүксәк стандартлара ҹаваб верән мүалиҹә үсулу һесаб едирләр

17. Мәсиһин өз давамчыларыны тәмизләдијини гијмәтләндирдијимизи неҹә ҝөстәрә биләрик?

17 Өзүмүздән соруша биләрик: «Мән Мәсиһин өз давамчыларыны неҹә тәмизләдијини, еләҹә дә Јеһованын јүксәк әхлаг нормаларына ујғун јашамағы өјрәтдијини гијмәтләндирирәмми?» Әҝәр беләдирсә, ҝәлин јадда сахлајаг ки, Шејтан әхлаг дәјәрләримизи мәһв едәрәк бизи Јеһовадан вә Иса Мәсиһдән узаглашдырмаг үчүн ҝеҹә-ҝүндүз әлләшир. Анҹаг бу тәсирә гаршы дурмағымыз үчүн Јеһова тәшкилаты васитәсилә әхлаги ҹәһәтдән позулмуш бу дүнјада мүнтәзәм олараг бизә мәһәббәт долу  хәбәрдарлыглар вә хатырлатмалар верир. Ҝәлин һәмишә ајыг-сајыг олаг вә бу кими фајдалы мәсләһәтләрә риајәт едәк (Мәс. 19:20).

Јығынҹағын әхлаги ҹәһәтдән мүдафиә олунмасы

18. Јеһованын нормаларына биләрәкдән гаршы чыханларла бағлы Һизгијалын ҝөрүнтүсү бизә нәји хатырладыр?

18 Мәсиһчиләрин тәмизләнмәли олдуглары икинҹи саһә јығынҹағын тәмизлијини горумаг үчүн ҝөрүлән тәдбирләрлә бағлыдыр. Тәәссүфләр олсун ки, Јеһованын тәсис етдији давраныш нормаларыны гәбул едән вә өзүнү Јеһоваја һәср едән һәр кәс сөзүнүн үстүндә дурмур. Вахт кечдикҹә бәзиләринин үрәјинин вәзијјәти дәјишир вә биләрәкдән бу нормалара гаршы чыхыр. Беләләринә гаршы һансы тәдбирләр ҝөрүлмәлидир? Бу фәслин әввәлиндә мүзакирә етдијимиз Һизгијалын руһани мәбәдлә бағлы ҝөрүнтүсүндә бир мәгам вар иди. Һүндүр дарвазалары хатырлајаг. Һәр дарвазанын ҝиришиндә кешикчи отағы вар иди. Бу кешикчиләр мәбәди горујурдулар ки, «үрәји... сүннәт олунмамыш»лар ора дахил олмасын (Һизг. 44:9). Бу, ачыг-ајдын ҝөстәрир ки, јалныз вар ҝүҹү илә Јеһованын јүксәк әхлаг нормаларына ујғун јашамаға чалышанлар пак ибадәтдә иштирак едә биләрләр. Ејнилә, Мәсиһин һәгиги давамчылары илә бирҝә Аллаһа ибадәт едәрәк онларла үнсијјәтдә олмаг шәрәфинә һәр адам лајиг ҝөрүлмүр.

19, 20. а) Мәсиһ давамчыларына ҹидди ҝүнаһла бағлы мәсәләләри неҹә һәлл етмәли олдугларыны баша дүшмәјә тәдриҹән неҹә көмәк етди? б) Төвбә етмәјән инсанын јығынҹагдан кәнар едилмәсинин һансы үч сәбәби вар?

19 1892-ҹи илин «Ҝөзәтчи гүлләси»ндә белә бир изаһат верилирди: «Бирбаша вә ја долајы јолла Мәсиһин бүтүн инсанлар үчүн ҹаныны фидјә олараг вердијини инкар едәнләри јығынҹагдан (мәсиһчиләрин арасындан) кәнар етмәк бизим борҹумуздур». (2 Јәһја 10 ајәсини охујун.) 1904-ҹү илдә дәрҹ олунан «Јени јарадылыш» адлы китабда гејд олунурду ки, инадкарлыг ҝөстәрәрәк өз давранышларында дүзәлиш етмәјәнләр јығынҹаг үчүн реал тәһлүкә мәнбәјидир: онлар јығынҹаг үзвләринә әхлаги ҹәһәтдән пис тәсир ҝөстәрә биләрләр. Һәмин дөврдә ҹидди ҝүнаһлар «килсә мәһкәмәси» заманы бүтүн јығынҹаг тәрәфиндән бахылырды. Анҹаг бу кими вәзијјәтләр надир һалларда олурду. 1944-ҹү илдә «Ҝөзәтчи гүлләси»ндә ҝөстәрилирди ки, белә мәсәләләрә јалныз мәсул гардашлар бахмалыдыр. 1952-ҹи илдә «Ҝөзәтчи гүлләси»ндә Мүгәддәс Китаба әсасән интизам мәсәләләринә неҹә бахылмалы олдуғу илә әлагәдар мәлумат дәрҹ олунмушду вә гејд олунмушду ки, төвбә етмәјән инсанын јығынҹагдан кәнар едилмәсинин әсас сәбәби јығынҹағын тәмизлијини горумагдыр.

20 Сонракы онилликләр әрзиндә Мәсиһ давамчыларына ҹидди ҝүнаһла бағлы мәсәләләри неҹә һәлл етмәли олдугларыны баша дүшмәјә көмәк етди. Интизам мәсәләләринә Јеһованын истәдији кими — әдаләт вә мәрһәмәтлә бахмаг үчүн мәсиһчи ағсаггаллар кејфијјәтли тәлим алырлар. Бу ҝүн төвбә етмәјән инсанын јығынҹагдан кәнар едилмәсинин, ән азы, үч сәбәби вар: 1) Јеһованын ады рүсвај олмасын, 2) јығынҹаг ҹидди ҝүнаһын позуҹу тәсириндән мүдафиә олунсун вә 3) ҝүнаһ етмиш инсан төвбә етмәјә тәшвиг олунсун.

21. Нәјә ҝөрә төвбә етмәјән ҝүнаһкарын јығынҹагдан кәнар едилмәси Аллаһын халгы үчүн әсил хејир-дуадыр?

21 Јығынҹагдан кәнар едилмә илә бағлы ҝөрүлән тәдбирин Мәсиһин давамчылары үчүн нәјә ҝөрә әсил хејир-дуа олдуғуну анлајырсынызмы?  Гәдим Исраилдә Гануну позанлар чох вахт халга пис тәсир едирдиләр, һәтта бәзән онларын сајы Јеһованы севәнләрдән вә доғру ишләр ҝөрмәјә ҹан атанлардан даһа чох олурду. Беләҹә, бу халг чох вахт Јеһованын адыны бәднам едир вә Онун лүтфүнү итирирди (Әрм. 7:23—28). Анҹаг бу ҝүн Јеһованын руһән јеткин киши вә гадынлардан ибарәт халгы вар. Ҝүнаһ ишләдән инсан арамыздан кәнар едилдији үчүн Шејтан онлардан силаһ кими истифадә едәрәк јығынҹаға вә онун тәмизлијинә дағыдыҹы зәрбә вура билмир. Бунун сајәсиндә онларын тәсири минимума ендирилир вә Јеһова Аллаһ бир халг кими һәмишә биздән разыдыр. Ҝәлин Јеһованын вәдини һеч вахт унутмајаг. О демишди: «Сәнә гаршы дүзәлдилән һеч бир силаһ кара ҝәлмәјәҹәк» (Әшј. 54:17). Ҝәлин мәсулијјәтләримизә ҹидди јанашараг интизам тәдбирләрини һәјата кечирән ағсаггаллары сәдагәтлә дәстәкләјәк.

Һәр аиләнин өз адына ҝөрә борҹлу олдуғу Јарадана һәмд един

22, 23. а) XX әсрин әввәлләриндә јашајан һәмиманлыларымыза нә үчүн миннәтдарыг? б) Бәс нәдән ҝөрүнүр ки, онлар аиләләринә гаршы даһа таразлы олмалы идиләр?

22 Мәсиһин давамчыларынын даима тәмизләндикләри вә фајда әлдә етдикләри үчүнҹү саһә аилә һәјатыдыр. Демәк олармы ки, илләр өтдүкҹә бизим аиләјә даир бахышларымыз јахшылыға доғру дәјишиб? Әлбәттә. Мәсәлән, XX әсрин әввәлләриндәки Аллаһын хидмәтчиләри һагда охујанда онларын тәзаһүр етдирдикләри фәдакарлыг руһу бизи һејран гојур. Бу инсанлар мүгәддәс хидмәти һәјатларында һәр шејдән үстүн тутдуглары үчүн онлара миннәтдарыг. Лакин ејни заманда да онларын бу мәсәләјә таразлы јанашмалы олдугларыны ҝөрүрүк. Неҹә?

23 Хидмәтдә мүәјјән тәјинатлар уҹбатындан, мәсәлән, сәјјар хидмәтлә әлагәдар гардашлар чох вахт ајларла евләриндән ајры дүшүрдүләр. Тәшкилат никаһа дахил олмағын әлејһинә Мүгәддәс Јазыларын әсас вердијиндән даһа гәти данышырды, никаһы мөһкәмләндирмәк барәдә фикирләрә исә бир о гәдәр өнәм верилмирди. Бәс ејни вәзијјәт Мәсиһин давамчылары арасында бу ҝүн дә мүшаһидә олунурму? Әлбәттә, јох!

Теократик тәјинатлар аилә мәсулијјәтинин дәјәрини ашағы салмамалыдыр

24. Мәсиһ өз садиг давамчыларына никаһа вә аилә һәјатына дүзҝүн јанашмаға неҹә көмәк етди?

24 Ејнилә, бу ҝүн дә теократик тәјинатлар аилә мәсулијјәтинин дәјәрини ашағы салмамалыдыр. (1 Тимутијә 5:8 ајәсини охујун.) Мәсиһ јер үзүндәки садиг давамчыларынын даима никаһ вә аилә һәјаты илә бағлы фајдалы вә таразлы Мүгәддәс Китаб мәсләһәтләри алмаларынын гејдинә галыр (Ефес. 3:14, 15). 1978-ҹи илдә «Хошбәхт аилә һәјаты гур» адлы китаб ишыг үзү ҝөрдү. Бунун үстүндән тәхминән 18 ил кечәндән сонра исә «Аилә хошбәхтлијинин сирри» китабы чыхды. Үстәлик, «Ҝөзәтчи гүлләси» журналында евли ҹүтлүкләрин мүнасибәтләрини мөһкәмләндирмәк үчүн Мүгәддәс Китаб принсипләрини тәтбиг етмәклә бағлы чохлу сајда мәгаләләр дәрҹ олунмаға башлады.

25-27. Узун илләрдир ки, мүхтәлиф јашда олан ушаглара һансы диггәт ҝөстәрилир?

25 Бәс ушаглар вә ҝәнҹләр барәдә нә демәк олар? Илләр өтдүкҹә онларын тәләбатына да ҝет-ҝедә даһа чох диггәт јетирилирди. Јеһованын тәшкилаты чохдандыр ки, мүхтәлиф јашда олан  ушагларын гејдинә галыр, бу ҝүн исә онлар үчүн дәрҹ едилән материалларын сајы бирә-беш артыб. Мәсәлән, 1919-ҹу илдән 1921-ҹи илә гәдәр «Гызыл әср» журналында «Мүгәддәс Китабын ҝәнҹ тәдгигатчылары» адлы рубрика дәрҹ олунурду. 1920-ҹи илдә «Гызыл әсрин әлифбасы» адлы брошүра, 1941-ҹи илдә исә «Ушаглар» адлы китаб чыхды. 1970-ҹи илләрдә «Бөјүк Мүәллими динләјин», «Гој ҝәнҹлик илләрин һәдәр ҝетмәсин» вә «Мүгәддәс Китаб һекајәләри» адлы китаблар ишыг үзү ҝөрдү. 1982-ҹи илдән етибарән «Ојанын!» журналында «Ҝәнҹләрин суаллары» адлы силсилә мәгаләләр дәрҹ олунмаға башланды. 1989-ҹу илдә исә һәмин мәгаләләрин әсасында «Ҝәнҹләрин суаллары. Практики мәсләһәтләр» адлы китаб әрсәјә ҝәлди.

Алманијада кечирилән бу конгресдә «Мән дә Аллаһ һагда өјрәнирәм» адлы брошүра бөјүк севинҹлә гаршыланды

26 Бу ҝүн бизим ики ҹилддән ибарәт олан «Ҝәнҹләрин суаллары» адлы мүасир китабымыз вар вә jw.org/az-cyrl сајтымызда бу мөвзуда силсилә мәгаләләр чыхмаға давам едир. Бизим һәмчинин «Бөјүк Мүәллимдән өјрән» адлы китабымыз да вар. Сајтымызда ушаглара аид чохлу мәлумат чыхыр, мәсәлән, Мүгәддәс Китаб персонажлары илә бағлы ојунлар, бөјүк вә кичик јашда олан  ушагларын биликләрини артырмалары үчүн тапшырыглар, видеочархлар, ҹизҝи филмләри, Мүгәддәс Китаб һекајәләри тәсвир олунан шәкилләр, еләҹә дә үч јаша гәдәр олан ушаглар үчүн рубрикалар. Шүбһәсиз, биринҹи әсрдә ушаглары нәвазишлә гуҹағына алан Мәсиһин онлара олан мүнасибәти бу ҝүн дә дәјишмәјиб (Марк 10:13—16). О истәјир ки, көрпәләримиз севилдикләрини һисс етсинләр вә руһән гидалансынлар.

27 Иса һәмчинин истәјир ки, ушаглар хәта-бәладан узаг олсун. Әхлаги ҹәһәтдән тәнәззүлә уғрајан дүнјада ушаглара гаршы ҹинси тәҹавүз ҝениш јајылыб. Буна ҝөрә дә нәшрләримиздә валидејнләрин өвладларыны бу кими ијрәнҹ шејләрдән горумаларына көмәк етмәк үчүн ајдын вә бирбаша мәсләһәтләр верилир *.

28. а) Һизгијалын ҝөрүнтүсүндән ҝөрүндүјү кими, пак ибадәтдә иштирак етмәк үчүн биздән нә тәләб олунур? б) Нә етмәк әзминдәсиниз?

28 Мәҝәр Мәсиһин өз давамчыларыны неҹә тәмизләдијини, Јеһованын јүксәк әхлаг нормаларына һөрмәт етмәји, онлара ујғун јашамағы вә фајда әлдә етмәји өјрәтдијини ҝөрмәк хош дејил? Ҝәлин бир дә Һизгијалын ҝөрүнтүдә ҝөрдүјү мәбәди хатырлајаг. Дарвазаларын һүндүрлүјү јадыныздадыр? Дүздүр, һәмин мәбәд физики јох, руһани јердир. Бәс биз ораны ҝөрә биләрик? Биз ора садәҹә Падшаһлыг залына ҝедиб-ҝәлмәклә, Мүгәддәс Китабы ачмагла вә ја хидмәтдә гапынын зәнҝини басмагла дахил ола билмәрик. Бүтүн бунлар ҝөзлә ҝөрүнән шејләрдир. Икиүзлүләр буну һәтта Јеһованын мәбәдинә дахил олмадан да едә биләрләр. Анҹаг әҝәр биз јухарыда садалананларла јанашы, Јеһованын јүксәк әхлаг нормаларына ујғун јашајырыгса вә пак ибадәтдә тәмиз үрәклә иштирак едириксә, демәли, ән мүгәддәс јерә — Јеһова Аллаһа пак ибадәт үчүн нәзәрдә тутулан гурулуша дахил олмушуг вә орада хидмәт едирик! Ҝәлин бу ҹүр дәјәрли үстүнлүјү һәр заман гијмәтләндирәк. Һәмчинин Јеһованын салеһлик нормаларына ујғун јашајараг Онун мүгәддәслијини әкс етдирмәк үчүн әлимиздән ҝәләни едәк!

^ абз. 2 1932-ҹи илдә «Бәраәт» адлы китабын II ҹилдиндә илк дәфә дејилирди ки, Аллаһын халгынын өз вәтәнләринә гајыдышы илә бағлы Мүгәддәс Китаб пејғәмбәрликләри мүасир дөврдә ҹисмани Исраилин јох, руһани Исраилин үзәриндә јеринә јетиб. Һәмин пејғәмбәрликләр пак ибадәтин бәрпасына ишарә едирди. «Ҝөзәтчи гүлләси»нин 1999-ҹу ил 1 март сајында изаһ едилирди ки, Һизгијалын мәбәдлә бағлы ҝөрүнтүсү бәрпа илә бағлы пејғәмбәрликдир, буна ҝөрә дә о, бизим ҝүнләрдә руһани мәнада јеринә јетир.

^ абз. 6 Бу анд, евли вә ја јахын гоһум олмајан кәсләри чыхмаг шәртилә, ики әкс ҹинсин нүмајәндәсинин бағлы гапы архасында тәк галмасыны гадаған едирди — гапы там ачыг олмалы иди. Илләр әрзиндә бу анд һәр ҝүн Бејтелдә сәһәр ибадәти заманы сәсләндирилирди.

^ абз. 13 Түтүндән суи-истифадә дедикдә ону чәкмәк, чејнәмәк вә ја бу кими мәгсәдләр үчүн беҹәрмәк нәзәрдә тутулур.

^ абз. 27 Нүмунә үчүн, «Бөјүк Мүәллимдән өјрән» китабынын 32-ҹи фәслинә, еләҹә дә «Ојанын!» журналынын 2007-ҹи ил октјабр сајынын 3—11 сәһифәләринә (рус.) бахын.