Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ФӘСИЛ 12

«Сүлһ Аллаһы»на хидмәт етмәк үчүн тәшкил олунублар

«Сүлһ Аллаһы»на хидмәт етмәк үчүн тәшкил олунублар

МӨВЗУ

Јеһова Аллаһ Өз халгы арасында тәдриҹән тәшкилати дәјишикликләр едир

1, 2. «Сион Ҝөзәтчи гүлләси» журналынын 1895-ҹи ил јанвар сајында һансы дәјишиклик едилмишди вә гардашлар бу дәјишиклији неҹә гаршыламышдылар?

МҮГӘДДӘС КИТАБЫН сәјли тәдгигатчысы Ҹон Бонет гардаш «Сион Ҝөзәтчи гүлләси» журналынын 1895-ҹи ил јанвар сајыны аланда ҝөрдүкләри она ҝүҹлү тәсир бағышламышды. Журналын үз габығы тамам фәргли иди: орада фыртыналы дәнизин үзәриндә уҹалан вә зүлмәт сәманы ишыгландыран мајак гүлләси тәсвир олунмушду. Журналын јени форматы илә бағлы дәрҹ олунан мәлумат «Јени либасымыз» адланырды.

2 Бундан тәсирләнән Бонет гардаш Рассел гардаша ҝөндәрдији мәктубунда јазмышды: «ГҮЛЛӘНИН ҝөркәминин дәјишмәси мәни чох севиндирир. Чох ҝөзәл ҝөрүнүр». Башга бир садиг Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчысы Ҹон Браун журналын үз габығы барәдә јазмышды: «Чох ҝөзәлдир. Дәниз далғаларынын гүлләјә чырпылмасына вә фыртынаја бахмајараг, о, јериндә мөһкәм дурур». Бу јени үз габығы һәмин ил гардашларын ҝөрдүјү илк дәјишиклик олса да, сонунҹу дејилди. Һәмин илин нојабр ајында онлар даһа бир ваҹиб дәјишиклик барәдә өјрәндиләр. Мараглыдыр ки, бу дәјишиклик јенә дә фыртыналы дәнизлә бағлы иди.

3, 4. «Ҝөзәтчи гүлләси» журналынын 1895-ҹи ил 15 нојабр сајында һансы проблемдән сөз ачылмышды вә һансы мүһүм дәјишиклик барәдә елан олунмушду?

3 «Ҝөзәтчи гүлләси» журналынын 1895-ҹи ил 15 нојабр сајында дәрҹ олунан бөјүк бир мәгаләдә ваҹиб проблемдән — фыртынајабәнзәр проблемләрин Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчыларынын тәшкилатындакы сүлһү алт-үст етмәсиндән данышылырды. Гардашлар јерли јығынҹагда кимин рәһбәрлик етмәли олдуғу илә бағлы ҝет-ҝедә даһа чох мүбаһисәләр едирдиләр. Парчаланма јарадан рәгабәт руһуну арадан галдырмагда онлара көмәк етмәк үчүн мәгаләдә тәшкилат ҝәми илә мүгајисә олунурду. Һәмчинин орада дүрүстҹәсинә етираф олунурду ки, рәһбәрлик едән гардашлар ҝәмијәбәнзәр тәшкилаты «фыртыналы һава шәраитинә» һазырламаға мүвәффәг олмадылар. Бәс инди нә етмәк оларды?

4 Мәгаләдә вурғуланырды ки, мәһарәтли капитан нәзарәт етмәлидир ки, ҝәмидә кифајәт гәдәр хиласедиҹи жилет олсун вә екипаж фыртына заманы лјуку бағламаға һазыр олсун. Ејнилә,  тәшкилатын рәһбәрләри дә нәзарәт етмәли идиләр ки, бүтүн јығынҹаглар «фыртыналы шәраитләрә» һазыр олсунлар. Буна наил олмаг үчүн мәгаләдә мүһүм дәјишикликлә бағлы елан дәрҹ олунмушду. Бу ону ҝөстәрирди ки, дәрһал һәр бир јолдашлыгда (һәмин вахт јығынҹаг белә адланырды) сүрүјә нәзарәт едән ағсаггаллар сечилмәлидир (Һәв. 20:28).

5. а) Нәјә ҝөрә ағсаггалларын тәјин едилмәси вахтында атылан бир аддым иди? б) Һансы суаллары нәзәрдән кечирәҹәјик?

5 Ағсаггалларын тәјин едилмәси јығынҹагларын тәмәлини мөһкәмләндирмәк үчүн вахтында атылан аддым иди. Бу, гардашлара Биринҹи Дүнја мүһарибәси заманы үзләшдикләри бүтүн чәтинликләрин өһдәсиндән ҝәлмәјә көмәк етди. Сонракы онилликләр әрзиндә баш верән тәшкилати дәјишикликләр Јеһованын халгыны Она даһа јахшы хидмәт етмәјә һазырлады. Бәс һансы Мүгәддәс Китаб пејғәмбәрлијиндә бу дәјишиклик барәдә јазылыб? Сиз һансы тәшкилати дәјишикликләрин шаһиди олмусунуз? Вә онлардан неҹә фајдаланмысыныз?

«Сүлһү үстүнүздә нәзарәтчи... гојаҹағам»

6, 7. а) Әшија 60:17 ајәсиндәки сөзләрин мәнасы нәдир? б) «Нәзарәтчи» вә «аға» сөзләри нәјә ишарә едир?

6 Бу китабын 9-ҹу фәслиндән өјрәндијимиз кими, Әшија пејғәмбәрлик етмишди ки, Јеһова Өз халгынын сајыны артырмагла хејир-дуаландыраҹаг (Әшј. 60:22). Анҹаг Јеһова бундан да артығыны едәҹәјини вәд етмишди. Елә һәмин пејғәмбәрликдә О демишди: «Мән мис јеринә гызыл ҝәтирәҹәјәм, дәмир јеринә ҝүмүш, ағаҹ јеринә мис, даш јеринә дәмир ҝәтирәҹәјәм. Сүлһү үстүнүздә нәзарәтчи, салеһлији аға гојаҹағам» (Әшј. 60:17). Бу пејғәмбәрлијин мәнасы нәдир? Вә онун бизә һансы аидијјәти вар?

Дәјишиклик писдән јахшыја доғру јох, јахшыдан даһа јахшыја доғру баш верир

7 Әшијанын пејғәмбәрлијиндә дејилирди ки, бир материал диҝәри илә әвәз олунаҹаг. Анҹаг фикир верин ки, бу дәјишиклик писдән јахшыја доғру јох, јахшыдан даһа јахшыја доғру баш верир. Мисин гызылла әвәз едилмәси јахшылыға доғру дәјишикликдир вә ејни шеји ајәдә хатырланан диҝәр материаллар барәдә дә демәк олар. Беләҹә, бу әјани нүмунә әсасында Јеһова халгынын вәзијјәтинин ҝет-ҝедә јахшылыға доғру дәјишәҹәјини ҝөстәрмишди. Пејғәмбәрликдә һансы дәјишикликдән данышылырды? Јеһова «нәзарәтчи»ләр вә «аға»лар барәдә хатырладараг ҝөстәрди ки, тәдриҹән баш верән дәјишикликләр халгынын мүтәшәккил фәалијјәти вә она ҝөстәрилән гајғы илә әлагәли олаҹаг.

8. а) Әшијанын пејғәмбәрлијиндәки дәјишикликләри ким һәјата кечирир? б) Дәјишикликләрдән неҹә фајдалана биләрик? (« О, мәзәммәти һәлимликлә гәбул етди» адлы чәрчивәјә бахын.)

8 Бәс бу тәшкилати дәјишикликләри ким һәјата кечирир? Јеһова демишди: «Мән гызыл ҝәтирәҹәјәм,.. ҝүмүш... ҝәтирәҹәјәм. Сүлһү үстүнүздә нәзарәтчи... гојаҹағам». Һәгигәтән дә, јығынҹагларын гурулушу илә бағлы дәјишикликләри инсанлар јох, Јеһова Аллаһ Өзү едир. Иса Падшаһ тәјин олунандан бәри Јеһова бу дәјишикликләри Оғлу васитәсилә һәјата кечирир. Бу дәјишикликләрин бизә һансы фајдасы вар? Һәмин ајәдә дејилир ки, дәјишиклијин нәтиҹәси «сүлһ» вә «салеһлик» олаҹаг. Биз  Аллаһын рәһбәрлијини гәбул едиб дәјишикликләр едәндә арамызда сүлһ һөкм сүрүр, салеһлијә мәһәббәт исә бизи һәвари Булусун «сүлһ Аллаһы» адландырдығы Јеһоваја хидмәт етмәјә тәшвиг едир (Филип. 4:9).

9. Јығынҹагда һөкм сүрән низам-интизамын вә бирлијин әсасыны нә тәшкил едир вә нәјә ҝөрә?

9 Јеһова Аллаһ һаггында Булус һәмчинин белә демишди: «Аллаһ сүлһ Аллаһыдыр. О, низамсызлығы севмир» (1 Кор. 14:33). Диггәт јетирин ки, Булус низамсызлығы низамла јох, сүлһлә гаршы-гаршыја гојур. Нәзәрә алаг ки, низам өзү-өзлүјүндә һәмишә сүлһлә нәтиҹәләнмир. Мисал үчүн, низам-интизамла ҹәбһә хәттинә доғру ирәлиләјән бир груп әсҝәрин јүрүшү сүлһлә јох, мүһарибә илә нәтиҹәләнир. Беләликлә, биз мәсиһчиләр әсас факты јадымызда сахламалыјыг: тәмәлиндә сүлһ олмајан истәнилән гурулуш нә гәдәр низамлы олурса-олсун, ҝеҹ-тез дағылаҹаг. Бунун там әксинә олараг, Аллаһын сүлһү әбәди низам-интизам јарадыр. Буна ҝөрә дә «сүлһ мәнбәји олан Аллаһ»ын тәшкилатымыза рәһбәрлик етдијинә вә ону тәмизләдијинә ҝөрә чох миннәтдарыг (Ром. 15:33). Аллаһдан ҝәлән сүлһ үмумдүнја јығынҹагларымызда һөкм сүрән вә бизим үчүн чох әзиз олан низам-интизамын вә сәмими бирлијин әсасыны тәшкил едир (Зәб. 29:11).

10. а) Илк онилликләр әрзиндә тәшкилатымызда һансы дәјишикликләр едилиб? («Нәзарәт ишинин тәкмилләшдирилмәси» адлы чәрчивәјә бахын.) б) Инди һансы суаллары нәзәрдән кечирәҹәјик?

10 « Нәзарәт ишинин тәкмилләшдирилмәси» адлы чәрчивәдә илк онилликләр әрзиндә тәшкилатда едилән фајдалы вә низам-интизам јарадан дәјишикликләр садаланыр. Бәс Јеһова Падшаһымыз васитәсилә «мис»и «гызыл»ла неҹә әвәз едиб? Бу дәјишикликләр бүтүн јығынҹагларда сүлһү вә бирлији неҹә мөһкәмләндириб? Вә бу, сизин «сүлһ Аллаһы»на хидмәт етмәјинизә неҹә көмәк едир?

Мәсиһ јығынҹаглара неҹә рәһбәрлик едир?

11. а) Аллаһын Кәламыны арашдырмағын сајәсиндә һансы дәјишикликләр едилди? б) Рәһбәрлик шурасынын үзвләри нәјә әзмли идиләр?

11 1964—1971-ҹи илләрдә рәһбәрлик шурасынын нәзарәти алтында Мүгәддәс Китаб һәртәрәфли арашдырылды. Бир чох мөвзуларла јанашы, биринҹи әсрдәки мәсиһчи јығынҹағынын неҹә фәалијјәт ҝөстәрдији дә нәзәрдән кечирилди *. Бунун сајәсиндә ајдын олду ки, биринҹи әсрдә јығынҹаға бир ағсаггал вә ја нәзарәтчи јох, ағсаггаллар шурасы нәзарәт едирди. (Филиппилиләрә 1:1; 1 Тимутијә 4:14 ајәләрини охујун.) Бундан сонра рәһбәрлик шурасында хидмәт едән гардашлар анладылар ки, Падшаһ Иса онлары Аллаһын тәшкилатынын гурулушунда јахшылыға доғру дәјишикликләр етмәјә јөнәлдир вә онлар Падшаһын ҝөстәришләринә табе олмаг әзминдә идиләр. Онлар ағсаггалларла бағлы дәјишиклији дәрһал һәјата кечирдиләр ки, тәшкилат там шәкилдә Аллаһын Кәламындакы нүмунәјә әсасән фәалијјәт ҝөстәрсин. Бәс 1970-ҹи илләрин әввәлиндә һансы дәјишикликләр едилди?

12. а) Рәһбәрлик шурасы илә бағлы һансы дәјишиклик олду? б) Рәһбәрлик Шурасынын бу ҝүн неҹә тәшкил олундуғуну тәсвир един. (130 вә 131-ҹи сәһифәләрдәки «Рәһбәрлик Шурасы Падшаһлығын марагларынын гејдинә галыр» адлы чәрчивәјә бахын.)

12 Илк дәјишиклик рәһбәрлик шурасы илә бағлы иди. О вахта гәдәр рәһбәрлик шурасына Ҝөзәтчи Гүлләси, Мүгәддәс Китаб вә Трактатлар Ҹәмијјәтинин (Пенсилванија) директорлар шурасыны  тәшкил едән једди мәсһ олунмуш гардаш дахил иди. Анҹаг 1971-ҹи илдә рәһбәрлик шурасынын сајы 7-дән 11-ә галдырылды вә онлар артыг директорлар шурасы кими хидмәт етмирдиләр. Рәһбәрлик шурасынын үзвләриндән һеч бири өзүнү диҝәриндән үстүн тутмурду вә һәр ил онлардан бири әлифба сырасы илә сәдрлик едирди.

13. а) 40 ил әрзиндә јығынҹагда нәзарәт иши неҹә һәјата кечирилирди? б) 1972-ҹи илдә Рәһбәрлик Шурасы нә етди?

13 Нөвбәти дәјишиклик бүтүн јығынҹаглара тәсир етди. 1932-ҹи илдән 1972-ҹи илә гәдәр јығынҹаг әсас етибарилә бир гардаш тәрәфиндән идарә олунурду. 1936-ҹы илә гәдәр бу тәјинаты алан гардаш хидмәт рәһбәри адланырды. Бундан сонра јолдашлыг хидмәтчиси, сонра јығынҹаг хидмәтчиси, даһа сонра исә јығынҹаг нәзарәтчиси адланды. Тәјин олунан бу гардашлар сүрүнүн руһани сағламлығынын гејдинә ҹанла-башла галырдылар. Адәтән, јығынҹаг нәзарәтчиси јығынҹагла бағлы гәрарлары диҝәр хидмәтчиләрлә мәсләһәтләшмәдән верирди. Анҹаг 1972-ҹи илдә Рәһбәрлик Шурасы тарихи бир дәјишиклик етди. Бу дәјишиклик нә илә бағлы иди?

14. а) 1972-ҹи илин октјабрын 1-дән һансы јенилик гүввәјә минди? б) Ағсаггаллар шурасынын координатору Филиппилиләрә 2:3 ајәсиндәки мәсләһәти неҹә тәтбиг едир?

14 Артыг һәр јығынҹаға јалныз бир гардаш јох, Аллаһын Кәламындакы тәләбләрә мүвафиг ҝәлән вә теократик јолла ағсаггал тәјин олунан гардашлардан ибарәт ағсаггаллар шурасы нәзарәт едәҹәкди. Бу јенилик 1972-ҹи илин 1 октјабрындан гүввәјә  минди. Бу ҝүн ағсаггаллар шурасынын координатору «тәвазөкар»лыг ҝөстәрәрәк өзүнү диҝәр ағсаггаллардан үстүн тутмур (Лука 9:48). Доғрудан да, үмумдүнја тәшкилатымызда белә тәвазөкар гардашларын олмасы әсил хејир-дуадыр! (Филип. 2:3).

Узагҝөрән Падшаһымыз өз давамчыларына мүнасиб вахтда кифајәт гәдәр чобанлар тәгдим едиб

15. а) Јығынҹаглара нәзарәт етмәк үчүн ағсаггаллар шурасынын тәјин олунмасы һансы фајдалары ҝәтирди? б) Падшаһымызын узагҝөрән олдуғу нәдән ҝөрүнүр?

15 Јығынҹаг ишләринин ағсаггаллар шурасынын үзвләри арасында бөлүшдүрүлмәси јахшылыға доғру едилән дәјишиклијин сүбутудур. Ҝәлин бунун үч фајдасына нәзәр салаг. Илк нөвбәдә, бу, јығынҹагда нә дәрәҹәдә ваҹиб мәсулијјәтләрә саһиб олмаларындан асылы олмајараг, бүтүн ағсаггаллара јығынҹағын башынын Иса Мәсиһ олдуғуну баша дүшмәјә көмәк етди (Ефес. 5:23). Икинҹи фајдасы Мәсәлләр 11:14 ајәсиндә гејд олунур: «Чохлу мәсләһәтчи олан јердә... уғур ҝәләр». Ағсаггаллар јығынҹағын руһани рифаһына тәсир едән мәсәлләрлә бағлы бир-бириләри илә мәсләһәтләшәндә вә тәклифләрини нәзәрә аланда Мүгәддәс Китаб принсипләринә ујғун гәрарлар гәбул етмәк асан олур (Мәс. 27:17). Јеһова Аллаһ бу ҹүр гәрарлары хејир-дуаландырыр вә бунлар уғурла нәтиҹәләнир. Үчүнҹүсү, даһа чох јарарлы гардашларын ағсаггал кими хидмәт етмәси сајәсиндә тәшкилат јығынҹагларын ҝүнү-ҝүндән артан тәләбатларына нәзарәт едә вә онларын гајғысына гала билир (Әшј. 60:3—5). Бир  тәсәввүр един, 1971-ҹи илдә јығынҹагларын сајы 27 000-дән чох иди, 2013-ҹү илдә исә бу сај 113 000-дән чох олуб! Бундан ајдын ҝөрүнүр ки, узагҝөрән Падшаһымыз өз давамчыларына мүнасиб вахтда кифајәт гәдәр чобанлар тәгдим едиб (Мик. 5:5).

«Сүрүјә нүмунә олун»

16. а) Ағсаггаллар һансы мәсулијјәти дашыјыр? б) Исанын «гузуларымы отар» сөзләринә Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчылары неҹә јанашырдылар?

16 Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчыларынын еркән вахтларына нәзәр салсаг, ағсаггаллар артыг баша дүшүрдүләр ки, һәмиманлыларынын даима Јеһова Аллаһа хидмәт етмәләринә көмәк етмәк мәсулијјәти онларын үзәринә дүшүр. (Галатијалылара 6:10 ајәсини охујун.) 1908-ҹи илдә «Ҝөзәтчи гүлләси» журналында дәрҹ олунан мәгаләдә Исанын: «Гузуларымы отар», — сөзләри арашдырылырды (Јәһ. 21:15—17). Мәгаләдә ағсаггаллара дејилмишди: «Ағамызын сүрүнү отармагла бағлы вердији тапшырығын үрәјимиздә мүһүм јер тутмасы, еләҹә дә Ағамызын давамчыларыны бәсләмәк вә онларын гејдинә галмаг кими бөјүк шәрәфә лазыми еһтирам ҝөстәрмәјимиз олдугҹа ваҹибдир». 1925-ҹи илин «Ҝөзәтчи гүлләси» журналында ағсаггал кими хидмәт етмәјин ваҹиблији бир даһа вурғуланмышды: «Аллаһын килсәси (јығынҹаг) Она мәхсусдур... вә онлар [ағсаггаллар] гардашларына неҹә хидмәт етдикләринә ҝөрә Аллаһ гаршысында ҹаваб верәҹәкләр».

17. Ишләрини мәһарәтлә һәјата кечирмәләри үчүн нәзарәтчиләрә һансы көмәклик ҝөстәрилиб?

17 Бәс Јеһованын тәшкилаты ағсаггаллара нәзарәт етмәк баҹарыгларыны дәмирдән ҝүмүшә чевирмәјә, јәни јахшылашдырмаға неҹә көмәк едирди? Онлара тәлим вермәклә. 1959-ҹу илдә илк дәфә нәзарәтчиләр үчүн Падшаһлыг Хидмәти Мәктәби кечирилди. Орада «Шәхси мараг ҝөстәрин» адлы мөвзу мүзакирә олунду. Мәсул гардашлар «тәблиғчиләрә евләриндә баш чәкмәк  үчүн ҹәдвәл гурмаға» тәшвиг олунурдулар. Бу дәрсләр заманы белә башчәкмәләри даһа руһландырыҹы етмәјин мүхтәлиф үсуллары нәзәрдән кечирилирди. 1966-ҹы илдә Падшаһлыг Хидмәти Мәктәби јени програм үзрә кечирилмәјә башланды. Дәрсләрдән бириндә «Чобанлыг ишинин ваҹиблији» адлы мөвзу нәзәрдән кечирилирди. Бу дәрсин әсас мәғзи нәдән ибарәт иди? Рәһбәрлик һәвалә олунмуш гардашлар «Аллаһын сүрүсүнүн гејдинә мәһәббәтлә галмалы вә бунун үчүн аилә үзвләринә вә хидмәтә ајырдыглары вахты вә диггәти гурбан вермәмәлидирләр». Сон илләр әрзиндә ағсаггаллар үчүн башга мәктәбләр дә кечирилиб. Јеһованын тәшкилатынын даима тәлим вермәси сајәсиндә һансы нәтиҹәләр әлдә олунуб? Бу ҝүн јығынҹагларда минләрлә јахшы тәлим алмыш гардаш ағсаггал кими хидмәт едир.

Филиппиндә Падшаһлыг Хидмәти Мәктәби, 1966-ҹы ил

18. а) Ағсаггаллара һансы мәсулијјәт һәвалә олунуб? б) Нәјә ҝөрә Јеһова вә Иса Мәсиһ зәһмәткеш ағсаггаллары севир?

18 Јеһова Аллаһ Падшаһымыз Иса васитәсилә ағсаггаллары мәсулијјәтли тапшырығын өһдәсиндән ҝәлмәк үчүн тәјин едир. О һансы тапшырыгдыр? Онлар бәшәр тарихинин ән бөһранлы дөврүндә Аллаһын халгына рәһбәрлик етмәлидирләр (Ефес. 4:11, 12; 2 Тим. 3:1). Јеһова вә Иса Мәсиһ зәһмәткеш ағсаггаллары чох севир вә гијмәтләндирирләр, чүнки онлар Мүгәддәс Јазыларын: «Аллаһын сизә әманәт етдији сүрүнү отарын вә буну... көнүл хошлуғу илә... ҹанла-башла един... Сүрүјә нүмунә олун», — нәсиһәтинә гулаг асырлар (1 Бут. 5:2, 3). Ҝәлин ағсаггалларын сүрүјә нүмунә гојдуглары бир чох саһәләрдән икисинә нәзәр салаг вә ҝөрәк јығынҹагда сүлһү вә севинҹи горујуб сахламаг үчүн онлар өз төһфәләрини неҹә верирләр.

Ағсаггаллар Аллаһын сүрүсүнә неҹә нәзарәт едир?

19. Ағсаггалларла әмәкдашлыг едәндә һансы һиссләри кечиририк?

19 Биринҹиси, ағсаггаллар јығынҹағын үзвләри илә әмәкдашлыг едирләр. Мүждәчи Лука Иса барәдә белә јазмышды: «Иса  шәһәрбәшәһәр, кәндбәкәнд ҝәзәрәк Аллаһын Падшаһлығы һаггында мүждәни тәблиғ едирди. Он ики һәвари... онунла иди» (Лука 8:1, 3). Иса өз һәвариләри илә бирликдә тәблиғ етдији кими, бу ҝүн дә ағсаггаллар өз һәмиманлылары илә бәрабәр хидмәт едирләр. Онлар баша дүшүрләр ки, бунунла јығынҹагда мүсбәт әһвал-руһијјәнин һөкм сүрмәсинә хидмәт едирләр. Бәс јығынҹаг үзвләри белә ағсаггаллара неҹә мүнасибәт бәсләјирләр? 90-а јахын јашы олана Жаннин баҹы белә дејир: «Ағсаггалла тәблиғә чыхмаг мәнә онунла сөһбәт етмәк вә ону јахындан танымаг имканы верир». 30-дан чох јашы олан Стивен гардаш бөлүшүр: «Ағсаггал мәнимлә евдән-евә тәблиғ едәндә онун мәнә көмәк етмәк истәдијини һисс едирәм. Бу, мәнә бөјүк севинҹ бәхш едир».

Чобан итмиш гузуну ахтардығы кими, ағсаггаллар да јығынҹагла әлагәни итирән кәсләри ахтарыб тапмаға чалышырлар

20, 21. Ағсаггаллар Исанын мәсәлиндәки чобанын нүмунәсини неҹә тәглид едә биләрләр? Нүмунә чәкин. (Һәмчинин «Һәр һәфтә башчәкмәнин ҝәтирдији сәмәрә» адлы чәрчивәјә бахын.)

20 Икинҹиси, Јеһованын тәшкилаты ағсаггаллара јығынҹагла әлагәни итирән кәсләрә гајғы ҝөстәрмәк үчүн тәлим верир (Ибр. 12:12). Нәјә ҝөрә ағсаггаллар руһән зәиф дүшмүш һәмиманлыларына көмәк етмәлидирләр вә онлар буну неҹә едә биләрләр? Исанын чобан вә итмиш гојун мәсәлиндә бу суалын ҹавабыны тапа биләрик. (Лука 15:4—7 ајәләрини охујун.) Мәсәлдәки чобан гојунун итдијини ҝөрәндә елә әл-ајаға дүшүр, санки, вары-јоху бирҹә гојуну вар имиш. Бу ҝүн ағсаггаллар һәмин чобаны неҹә тәглид едә биләрләр? Итмиш гојун чобанын ҝөзүндә дәјәрли олдуғу кими, јығынҹагла әлагәси кәсилән шәхс дә ағсаггалларын ҝөзүндә дәјәрлидир. Руһән зәифләмиш инсанлары ахтармаг онлар үчүн вахт иткиси дејил. Неҹә ки чобан «итмиш гојуну тапана кими ҝедиб ону [ахтарыр]», еләҹә дә ағсаггаллар зәифләри ахтарыб тапмаг вә көмәк етмәк үчүн әлләриндән ҝәләни әсирҝәмирләр.

21 Бәс чобан гојуну тапанда нә едир? О, нәвазишлә ону галдырыр, «чијнинә гојуб» сүрүнүн ичинә гајтарыр. Ејнилә, ағсаггалын ҹаныјананлыг ҝөстәрмәси руһән зәифләмиш инсанын ајаға галхмасына вә јығынҹаға гајытмасына көмәк едә биләр. Бу, Африкадан олан вә јығынҹагла әлагәсини кәсән Виктор гардашын да башына ҝәлмишди. О данышыр: «Гејри-фәал олдуғум сәккиз ил әрзиндә ағсаггаллар мәнә көмәк етмәк үчүн вар ҝүҹләри илә чалышырдылар». Бәс она хүсусилә тәсир едән нә олмушду? О өзү изаһ едир: «Бир ҝүн Пионер Хидмәти Мәктәбини бирҝә кечдијимиз Ҹон адлы ағсаггал гардаш мәнә баш чәкди вә мәктәбдә чәкдирдијимиз шәкилләри ҝөстәрди. Онлар мәнә јашадығым хош анлары хатырлатды. Јеһоваја хидмәтдә дујдуғум севинҹи јенидән јашамаг истәдим». Чох кечмәмиш Виктор јығынҹаға гајытды. Бу ҝүн о, јенә дә пионер кими хидмәт едир. Һәгигәтән дә, ағсаггалларын гајғысы бизә севинҹ бәхш едир (2 Кор. 1:24) *.

 Нәзарәт ишинин јахшылашдырылмасы Аллаһын халгы арасындакы бирлији мөһкәмләндирир

22. Салеһлик вә сүлһ мәсиһчи јығынҹағындакы бирлији неҹә мөһкәмләндирир? (Һәмчинин «Һејрәт ичиндә идик» адлы чәрчивәјә бахын.)

22 Артыг вурғуландығы кими, Јеһова Аллаһ габагҹадан демишди ки, Онун халгы арасында салеһлик вә сүлһ дурмадан артаҹаг (Әшј. 60:17). Бу һәр ики хүсусијјәт јығынҹағын бирлијини мөһкәмләндирир. Салеһлик мәсәләсиндә «Аллаһымыз Јеһова тәк олан Јеһовадыр» (Ган. 6:4). Онун салеһлик нормалары бүтүн дүнјада мөвҹуд олан јығынҹагларда ејнидир. Бәли, «мүгәддәсләрин бүтүн јығынҹагларында» Онун хејир вә шәрә даир нормалары бирдир (1 Кор. 14:33). Буна ҝөрә дә јығынҹаг јалныз Аллаһын нормалары тәтбиг олундуғу тәгдирдә инкишаф едир. Сүлһ хүсусијјәтинә ҝәлдикдә исә Падшаһымыз Иса истәјир ки, биз јығынҹагда сүлһдән зөвг алмагла јанашы, һәм дә «сүлһпәрвәр», јәни «сүлһјарадан» олаг (Мәт. 5:9). Елә бу сәбәбдән биз «сүлһә апаран... шејләрә ҹан [атырыг]». Вахташыры олараг арамызда баш галдыран фикир ајрылыгларыны һәлл етмәк үчүн тәшәббүсү өз үзәримизә ҝөтүрүрүк (Ром. 14:19). Белә етмәклә јығынҹагда һәм сүлһә, һәм дә бирлијә наил олуруг (Әшј. 60:18).

23. Јеһованын хидмәтчиләри олан бизләр бу ҝүн нәдән севинҹ дујуруг?

23 1895-ҹи илин нојабр ајынын «Ҝөзәтчи гүлләси» журналында јығынҹагларда ағсаггаллар тәјин олунаҹағы барәдә елан олунанда мәсул гардашлар өз сәмими арзуларыны да јазмышдылар. Онлар дуа едирдиләр ки, бу јени тәшкилати гурулуш Аллаһын халгынын «тез бир заманда иманда бирлијә јетишмәсинә» көмәк етсин. Архаја чеврилиб өтән онилликләрә баханда ҝөрүрүк ки, Јеһова Аллаһын Падшаһымыз васитәсилә нәзарәтлә бағлы ҝөрдүјү сафлашдырма ишләри ибадәтдә бирлијимизи, һәгигәтән дә, мөһкәмләндириб (Зәб. 99:4). Нәтиҹә етибарилә, бу ҝүн Јеһованын үмумдүнја халгы кими, биз ејни нијјәтлә һәрәкәт едир, ејни ҹүр давраныр вә чијин-чијинә «сүлһ Аллаһы»на хидмәт едирик вә бу, бизә бөјүк севинҹ бәхш едир (2 Кор. 12:18; Сәфәнја 3:9 ајәсини охујун).

^ абз. 11 Дәрин арашдырмаларын нәтиҹәси «Мүгәддәс Китабы баша дүшмәк

^ абз. 21 «Ҝөзәтчи гүлләси» журналынын 2013-ҹү ил 15 јанвар сајынын 27—31 сәһифәләриндә дәрҹ олунан «Севинҹимиз үчүн бизимлә әмәкдашлыг едән ағсаггаллар» адлы мәгаләјә бахын.