МӨВЗУ

Иса Мәсиһ өз давамчыларыны руһани ҹәһәтдән тәмизләјир вә сафлашдырырды. Неҹә вә нә үчүн?

1-3. Иса мәбәдин мурдарландығыны ҝөрәндә нә етди?

ИСА МӘСИҺ Јерусәлимдәки мәбәдә бөјүк һөрмәтлә јанашырды, чүнки онун нәји тәмсил етдијиндән аҝаһ иди. Бу мәбәд узун мүддәт јер үзүндә һәгиги ибадәтин мәркәзи олуб. Мүгәддәс Јеһова Аллаһа едилән бу ибадәт тәмиз вә пак олмалыдыр. Буна ҝөрә дә бир анлыг тәсәввүр един: ерамызын 33-ҹү илинин нисан ајынын 10-да Иса мәбәдә ҝәлиб онун мурдарландығыны ҝөрәндә һансы һиссләри кечирмишди! Ахы орада нә баш вермишди? (Мәтта 21:12, 13 ајәләрини охујун.)

2 Мәбәдин гејри-јәһудиләр үчүн ајрылан һәјәтиндә аҹҝөз алверчиләр вә пул дәјишәнләр мәбәддә Јеһоваја гурбан тәгдим етмәк үчүн ҝәләнләрдән суи-истифадә едәрәк һагсыз газанҹ әлдә едирдиләр *. Иса «бүтүн алверчиләри вә мүштәриләри говду, пул дәјишәнләрин масаларыны вә ҝөјәрчин сатанларын кәтилләрини [чевирди]». (Нәһәмја 13:7—9 ајәләри илә мүгајисә един.) Атасынын евини «гулдур јувасына» дөндәрдикләри үчүн о, бу худбин инсанлары сәрт шәкилдә мәзәммәтләди. Бунунла Иса мәбәдә вә онун тәмсил етдији һәгиги ибадәтә дәрин һөрмәт бәсләдијини ҝөстәрди. Бәли, онун Атасына едилән ибадәт пак вә тәмиз олмалыдыр!

3 Иса бу һадисәдән јүзилликләр сонра Аллаһын Падшаһлығынын Падшаһы тәјин олунанда јенидән тәмизлик ишләри ҝөрдү. Бу дәфә о, Јеһоваја дүзҝүн шәкилдә ибадәт етмәк истәјәнләрин ҝәлдикләри мәбәди тәмизләди. Сөһбәт һансы мәбәддән ҝедир?

«Лави оғулларыны»н тәмизләнмәси

4, 5. а) 1914-ҹү илдән 1919-ҹу илин әввәлләринә гәдәр Исанын мәсһ олунмуш давамчылары неҹә әридилди вә тәмизләнди? б) Бунунла Аллаһын халгынын тәмизләнмәси битдими? Изаһ един.

4 Бу нәшрин 2-ҹи фәслиндән ҝөрдүјүмүз кими, 1914-ҹү илдә тахта әјләшдикдән сонра Иса Атасы илә бирликдә руһани мәбәди — пак ибадәт үчүн ҝөрүлән тәдбирләри јохламаға ҝәлди *. Бу јохлама нәтиҹәсиндә Падшаһ ҝөрдү ки, мәсһ олунмуш мәсиһчиләри, јәни «Лави оғулларыны» әридиб тәмизләмәјә еһтијаҹ вар (Мәл. 3:1—3). Јеһова Аллаһ 1914-ҹү илдән 1919-ҹу илин әввәлләринә гәдәр олан вахт әрзиндә халгынын тәмизләниб сафлашмасы үчүн мүхтәлиф сынаг вә чәтинликләрдән кечмәсинә јол верди. Хошбәхтликдән,  һәмин мәсһ олунмушлар сынагларын аловундан алныачыг, үзүағ чыхдылар вә Аллаһын Падшаһлығынын Падшаһыны дәстәкләмәјә һазыр олдугларыны ҝөстәрдиләр!

5 Бунунла Аллаһын халгынын тәмизләнмәси битдими? Әлбәттә, јох. Ахыр ҝүнләр әрзиндә Јеһова Өз Падшаһлығынын Падшаһы Иса Мәсиһ васитәсилә онун давамчыларына руһани мәбәддә галмаг үчүн тәмиз олмаларына көмәк едир. Нөвбәти ики фәсилдә исә Онун Өз халгыны әхлаги вә тәшкилати бахымдан неҹә тәмизләдијини нәзәрдән кечирәҹәјик. Әввәлҹә ҝәлин Аллаһын Өз халгыны руһани ҹәһәтдән неҹә тәмизләдијини мүзакирә едәк. Исанын өз давамчыларынын руһани ҹәһәтдән тәмиз галмаларына ҝөзлә ҝөрүнән вә ҝөрүнмәјән тәрздә неҹә көмәк етдијини арашдырмаг иманымызы мөһкәмләндирәҹәк.

«Өзүнүзү пак сахлајын»

6. Јеһованын сүрҝүндә олан јәһудиләрә вердији ҝөстәриш руһани тәмизлијин нә демәк олдуғуну анламаға неҹә көмәк едир?

6 Руһани ҹәһәтдән тәмиз олмаг нә демәкдир? Буну баша дүшмәк үчүн ҝәлин ерамыздан әввәл VI әсрдә Бабил әсарәтиндән гајытмаг үзрә олан јәһудиләрә Јеһованын дедији сөзләри нәзәрдән кечирәк. (Әшија 52:11 ајәсини охујун.) Сүрҝүндә олан бу инсанларын Јерусәлимә гајытмаларынын башлыҹа сәбәби мәбәди јенидән тикмәк вә һәгиги ибадәти бәрпа етмәк иди (Үзр. 1:2—4). Јеһова истәјирди ки, Онун халгы Бабил дини илә әлагәли олан һәр шејдән тамамилә азад олсун. Буна ҝөрә дә Аллаһ онлара бир сыра ҝөстәришләр вермишди ки, мурдар шејләрә тохунмасынлар, ораны тәрк етсинләр вә өзләрини пак сахласынлар. Јеһоваја едилән пак ибадәт јалан ибадәтлә ләкәләнмәмәлидир. Бундан өзүмүзә һансы дәрси ҝөтүрә биләрик? Руһани тәмизлик јалан динин тәлимләриндән вә адәт-әнәнәләриндән узаг дурмаг демәкдир.

7. Иса һансы канал васитәсилә давамчыларына руһани ҹәһәтдән тәмиз олмаға көмәк едир?

7 Иса Падшаһ олдугдан гыса мүддәт сонра давамчыларына руһән тәмиз галмаға көмәк етмәк үчүн ајдын ҝөрүнән канал тәјин етди. Бу канал Мәсиһин 1919-ҹу илдә тәјин етдији садиг вә ағыллы нөкәрдир (Мәт. 24:45). Һәмин вахта гәдәр Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчылары артыг јалан динин бир чох тәлимләрини рәдд етмишдиләр. Анҹаг онлар һәлә дә руһани ҹәһәтдән тәмизләнмәли идиләр. Садиг нөкәр васитәсилә Мәсиһ өз давамчыларына һансы адәт вә бајрамлардан имтина етмәли олдугларыны тәдриҹән анламаға көмәк едирди (Мәс. 4:18). Ҝәлин бәзи нүмунәләрә нәзәр салаг.

Мәсиһчиләр Милад бајрамыны гејд етмәлидирләрми?

8. Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчылары Милад бајрамы илә бағлы нәји чохдан баша дүшүрдүләр, бәс нәји ајдын дәрк етмирдиләр?

8 Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчылары Милад бајрамынын көкүнүн бүтпәрәстлијә ҝедиб чыхдығыны вә Иса Мәсиһин декабрын 25-дә анадан олмадығыны чохдан баша дүшүрдүләр. «Сион Ҝөзәтчи гүлләси»нин 1881-ҹи ил декабр сајында дејилирди: «Милјонларла инсанлар килсәјә бүтпәрәстликдән ҝәлиб. Демәк олар ки,  онлар үчүн дәјишән анҹаг адлар олуб; бүтпәрәст каһинләрә христиан кешишләри, бүтпәрәст бајрамлара исә христиан бајрамлары ады верилиб. Бу бајрамлардан бири дә Милад бајрамыдыр». 1883-ҹү илдә «Ҝөзәтчи гүлләси»нин «Иса нә заман анадан олуб?» адлы мәгаләсиндә гејд олунмушду ки, Иса Мәсиһ тәгрибән октјабр ајынын әввәлиндә доғулуб *. Анҹаг һәмин вахт Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчылары Милад бајрамыны гејд етмәмәли олдугларыны там анламырдылар. Бу бајрамы һәтта Бруклиндәки Бејтел аиләсинин үзвләри белә кечирмәјә давам едирди. 1926-ҹы илдән сонра исә көклү дәјишиклик баш верди. Нәјә ҝөрә?

9. Милад бајрамы илә бағлы Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчылары нәји ајдын баша дүшдүләр?

9 Бу мөвзуну диггәтлә арашдырдыгдан сонра Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчылары Милад бајрамынын мәншәјинин вә онунла бағлы адәт-әнәнәләрин әслиндә Аллаһын адыны рүсвај етдијини анладылар. «Гызыл әср» журналынын 1927-ҹи ил 14 декабр сајында дәрҹ олунан «Милад бајрамынын мәншәји» адлы мәгаләдә дејилирди ки, бу бајрамын көкү бүтпәрәстликдән ҝәлир, диггәти анҹаг кеф чәкмәјә јөнәлдир вә бирбаша бүтә ибадәтлә бағлыдыр. Мәгаләдә бу бајрамын Мәсиһ тәрәфиндән тәсис олунмадығы вурғуланмышды, сонда исә белә бир јекун вурулмушду: «Бу бајрамы әбәдиләшдирмәјә вә гејд етмәјә тәшвиг едәнин дүнја, ҹисмани бәдән вә Иблис олмасы өзүнү тамамилә Јеһоваја хидмәтә һәср едәнләрин ону гејд етмәмәси үчүн әсаслы сәбәбдир». Тәәҹҹүблү дејил ки, һәмин илин декабрында Бејтел аиләсинин үзвләри Милад бајрамыны кечирмәдиләр вә ондан сонра да бир даһа ону гејд етмәдиләр!

10. а) 1928-ҹи илин декабрында Милад бајрамыны ифша едән һансы мәлумат верилди? (Һәмчинин « Милад бајрамынын мәншәји вә мәгсәди» адлы чәрчивәјә бахын.) б) Аллаһын халгы диҝәр бајрам вә шәнликләрлә бағлы һансы хәбәрдарлығы алды? (« Диҝәр бајрам вә шәнликләрин ифша олунмасы» адлы чәрчивәјә бахын.)

 10 Нөвбәти ил Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчылары Милад бајрамыны ифша едән даһа чох мәлумат алдылар. 1928-ҹи илин декабр ајынын 12-дә мәркәзи идарәдә хидмәт едән Ричард Барбер гардаш радио васитәсилә чыхыш едәрәк бу бајрамын көкүнүн натәмиз олдуғуну ифша етди. Мәркәзи идарәдән ҝәлән бу ајдын ҝөстәришә Аллаһын халгы неҹә һај верди? Аиләси илә бирликдә Милад бајрамыны гејд етмәји дајандыран Чарлз Брандлејн гардаш дејир: «Биз бу бүтпәрәст бајрамы бир кәнара атмаға етираз етдикми? Гәтијјән јох... Биз, санки, чиркли палтары әјнимиздән чыхарыб кәнара атдыг». Сонралар сәјјар нәзарәтчи кими хидмәт едән Һенри Кантвел гардаш ејни әһвал-руһијјә тәзаһүр етдирмишди. О хатырлајыр: «Биз Јеһова Аллаһа мәһәббәтимизи сүбут етмәк үчүн нәдәнсә имтина етмәјә чох шад идик». Бәли, Мәсиһин садиг давамчылары лазыми дәјишикликләр етмәјә вә натәмиз ибадәтлә бағлы олан бајрамдан имтина етмәјә там һазыр идиләр * (Јәһ. 15:19; 17:14).

11. Аллаһын Падшаһлығынын Падшаһыны дәстәкләдијимизи неҹә ҝөстәрә биләрик?

11 Садиг Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчылары бизим үчүн ҝөзәл нүмунә гојублар. Јахшы оларды ки, онларын гојдуғу нүмунә үзәриндә дүшүнәрәк өзүмүздән сорушаг: «Садиг нөкәрдән алдығым рәһбәрлијә неҹә јанашырам? Мән ону миннәтдарлыгла гәбул едәрәк тәтбиг едирәмми?» Биз итаәткарлыг тәзаһүр етдирмәклә садиг нөкәр васитәсилә вахтлы-вахтында руһани гида верән Падшаһы дәстәкләдијимизи ҝөстәрмиш олуруг (Һәв. 16:4, 5).

 Мәсиһчиләр хачдан истифадә етмәлидирләрми?

Үзәриндә хач вә таҹ олан нишан (12-ҹи вә 13-ҹү абзаслара бахын.)

12. Узун илләр әрзиндә Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчылары хача неҹә јанашырдылар?

12 Узун илләр әрзиндә Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчылары хачы мәсиһчилијин рәмзи кими гәбул едирдиләр. Сөзсүз ки, онлар хача ибадәт етмирдиләр, чүнки бүтпәрәстлијин ҝүнаһ олдуғуну анлајырдылар (1 Кор. 10:14; 1 Јәһ. 5:21). Артыг 1883-ҹү илдә «Ҝөзәтчи гүлләси» журналында ачыг-ајдын јазылмышды ки, «бүтпәрәстлијин бүтүн нөвләри Аллаһ үчүн ијрәнҹдир». Бунунла белә Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчылары әввәл-әввәл хачдан дүзҝүн һесаб етдикләри тәрздә истифадә етмәкдә елә дә пис бир шеј ҝөрмүрдүләр. Мисал үчүн, онлар үзәриндә хач вә таҹ олан нишаны фәхрлә јахаларына тахырдылар. Бу, онларын өмүрләринин сонуна гәдәр садиг галдыглары тәгдирдә һәјат таҹыны алаҹагларынын рәмзи иди. 1891-ҹи илдән башлајараг хач вә таҹ рәмзи «Ҝөзәтчи гүлләси» журналынын үз габығында тәсвир олунурду.

13. Мәсиһин давамчылары хачла бағлы нәји там баша дүшдүләр? (Һәмчинин «Хачла бағлы дәгиг биликләрә јијәләнирик» адлы чәрчивәјә бахын.)

13 Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчылары үчүн хач вә таҹ рәмзи чох әзиз иди. 1920-ҹи илләрин сонунда Мәсиһин давамчылары әслиндә хача неҹә јанашмалы олдугларыны тәдриҹән анламаға башладылар. Сонралар Рәһбәрлик Шурасынын үзвү олан Грант Сјутер гардаш 1928-ҹи илдә Детројт (Мичиган, АБШ) шәһәриндә кечирилән конгреси јада салараг дејир: «Конгресдә дејилди ки, үзәриндә хач вә таҹ олан нишаны тахмаг нәинки мүтләг дејил, һәтта јолверилмәздир». Нөвбәти бир нечә ил әрзиндә Аллаһын халгы бу саһәдә даһа чох маарифләнди. Ајдын олду ки, пак вә тәмиз ибадәтдә хачын јери јохдур.

14. Аллаһын халгы хачла бағлы алдығы дәгиг мәлумата неҹә һај верди?

14 Аллаһын халгы хачла бағлы алдығы даһа дәгиг мәлумата неҹә һај верди? Бу халг онун үчүн чох әзиз олан хач вә таҹ рәмзиндән имтина етдими? Узун илләр Јеһоваја хидмәт етмиш Лила Робертс баҹы демишди: «Онун нәји тәмсил етдијини баша дүшәндә асанлыгла ондан имтина етдик». Диҝәр садиг бир баҹы, Урсула Серенко бир чохларынын һиссләрини дилә ҝәтирәрәк дејир: «Биз баша дүшдүк ки, Ағамызын өлүмүнүн вә мәсиһчи садиглијимизин рәмзи кими әзиз тутдуғумуз бир шеј, сән демә, бүтпәрәстлијин символу имиш. Мәсәлләр 4:18 ајәсиндәки сөзләрә ујғун олараг јолумузун ҝет-ҝедә даһа да ишыгландығына ҝөрә үрәкдән миннәтдар идик». Мәсиһин садиг давамчылары јалан динлә һеч бир әлагәләринин олмасыны истәмирдиләр!

15, 16. Јеһованын руһани мәбәдинин јерүзү һәјәтинин тәмизлијини горумаға гәтијјәтли олдуғумузу неҹә ҝөстәрә биләрик?

15 Бу ҝүн биз дә бу ҹүр давранмаг әзминдәјик. Биз әминик ки, Мәсиһ өз давамчыларынын руһани ҹәһәтдән тәмиз галмаларына көмәк етмәк мәгсәдилә ајдын ҝөрүнән каналдан, јәни садиг вә ағыллы нөкәрдән истифадә едир. Буна ҝөрә дә алдығымыз руһани гида бизи јалан динлә әлагәси олан һәр һансыса бајрам вә шәнликләрдән, адәт-әнәнәләрдән чәкиндирәндә дәрһал итаәткарлыг ҝөстәририк. Мәсиһин һүзурунун еркән чағларында јашајан баҹы-гардашларымыз кими, биз дә Јеһованын руһани мәбәдинин јерүзү һәјәтинин тәмизлијини горумаға гәтијјәтлијик.

 16 Биз ҝөрмәсәк дә, Мәсиһ бу ҝүн дә Јеһованын јығынҹагларыны руһани ҹәһәтдән ләкәләјә биләҹәк кәсләрдән горујур. Ҝәлин ҝөрәк о, буну неҹә едир.

Писләрин салеһләрдән ајрылмасы

17, 18. Исанын тор мәсәлиндәки а) торун дәнизә атылмасынын, б) ҹүрбәҹүр балыгларын топланмасынын, ҹ) «јахшы балыглары»н габлара јығылмасынын вә ч) «јарарсыз балыглары»н тулланмасынын мәнасы нәдир?

17 Падшаһ Иса Мәсиһ Аллаһын халгынын бүтүн дүнјада мөвҹуд олан јығынҹагларына нәзарәт едир. Мәсиһ вә мәләкләр писләри салеһләрдән ајырмаг ишини бизим там анлаја билмәјәҹәјимиз бир тәрздә ҝөрүрләр. Иса бу иши тор мәсәлиндә тәсвир етмишдир. (Мәтта 13:47—50 ајәләрини охујун.) Бәс бу мәсәлин мәғзи нәдир?

Тор Падшаһлыг һагда хош хәбәрин тәблиғини, дәниз исә бүтүн бәшәријјәти тәмсил едир (18-ҹи абзаса бахын.)

18 Торун дәнизә атылмасы. Тор Падшаһлыг һагда хош хәбәрин тәблиғини, дәниз исә бүтүн бәшәријјәти тәмсил едир. Тора ҹүрбәҹүр балыг дүшүр. Хош хәбәр мүхтәлиф ҹүр инсанлары ҹәлб едир. Онларын арасында инкишаф едәрәк һәгиги мәсиһчи оланлар, еләҹә дә әввәлҹә мараг ҝөстәриб, сонра пак ибадәтин тәрәфини тутмајанлар да вар *. «Јахшы балыглары» габлара јығырлар. Сәмими-гәлбли инсанлар Јеһоваја тәмиз ибадәт етмәк үчүн габларабәнзәр јығынҹаглара јығылырлар. «Јарарсыз балыглары» туллајырлар. Бу ахыр ҝүнләрдә Мәсиһ вә мәләкләр «писләри салеһләрдән» ајырырлар *. Бунунла да үрәји дүзҝүн олмајанларын, јәни јанлыш инанҹлардан вә ја адәт-әнәнәләрдән ајрылмаг истәмәјәнләрин јығынҹаглары ләкәләмәсинә јол верилмир *.

19. Аллаһын халгынын тәмизлијини вә һәгиги ибадәтин паклығыны горумаг үчүн Мәсиһин етдикләри барәдә нә дүшүнүрсүнүз??

19 Мәҝәр бу, бизи Падшаһымыз Иса Мәсиһин онун һимајәсиндә оланларын һамысыны мүдафиә етдијинә әмин етмир? Мәсиһин биринҹи әсрдә олдуғу кими, бу ҝүн дә һәгиги ибадәти вә Аллаһа һәгигәтән ибадәт едәнләрин гејрәтини чәкәрәк тәмизләдијини вә мүдафиә етдијини билмәк бизи руһландырыр. Мәсиһ Аллаһын халгынын руһани тәмизлијини вә һәгиги ибадәтин паклығыны горудуғу үчүн она чох миннәтдарыг! Биз јалан динлә бүтүн әлагәләримизи кәсмәклә Мәсиһи вә онун Падшаһлығыны дәстәкләдијимизи ҝөстәрә биләрик.

^ абз. 2 Зијарәтә ҝәлән јәһудиләр мәбәдин иллик верҝиләрини мүәјјән валјута илә өдәмәли идиләр, пул дәјишәнләр исә ҝөрдүкләри иш үчүн әлавә пул тәләб едирдиләр. Үстәлик, зијарәтчиләрдән бәзиләри гурбан ҝәтирмәк үчүн һејван алмалы олурдулар. Ҝөрүнүр, Исанын алверчиләри «гулдур» адландырмасынын сәбәби онларын инсанлары сојмасы иди.

^ абз. 4 Јеһованын јер үзүндәки халгы бөјүк руһани мәбәдин јерүзү һәјәтиндә Она ибадәт едир.

^ абз. 8 Бу мәгаләдә вурғуланырды ки, Исанын гышда доғулмасы «чобанларын чөлдә сүрүләрини отармасы фикри илә ујғун ҝәлмир» (Лука 2:8).

^ абз. 10 Фредерик Франс гардаш 1927-ҹи ил 14 нојабр тарихли шәхси мәктубунда јазмышды: «Биз бу ил Милад бајрамыны гејд етмәјәҹәјик. Бејтел аиләси бир даһа бу бајрамы кечирмәмәк гәрарына ҝәлиб». Бир нечә ај сонра 1928-ҹи ил 6 феврал тарихли мәктубунда Франс гардаш јазмышды: «Ағамыз бизи Иблисин Бабил тәшкилатынын ҝүнаһларындан тәдриҹән тәмизләјир».

^ абз. 18 2013-ҹү илдә тәблиғчиләрин ән јүксәк сајы 7 965 954 нәфәр, Мәсиһин өлүмүнүн Хатирә ҝеҹәсиндә иштирак едәнләрин сајы исә 19 241 252 нәфәр олуб.

^ абз. 18 Јахшы балыгларын јарарсыз балыглардан ајрылмасы гојунларын кечиләрдән ајрылмасы илә ејни дејил (Мәт. 25:31—46). Гојунларын кечиләрдән ајрылмасы, јәни јекун гәрарын верилмәси гаршыдан ҝәлән бөјүк мүсибәт заманы баш верәҹәк. Анҹаг о вахта кими јарарсыз балыгларын Јеһоваја вә габларабәнзәр јығынҹаглара гајытмаг имканы вар (Мәл. 3:7).

^ абз. 18 Сонда јарарсыз кәсләрин символик одлу собаја атылмасы онларын ҝәләҹәкдә мәһв олаҹағына ишарә едир.