Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Аллаһын Падшаһлығы һөкмранлыг едир!

 ФӘСИЛ 19

Јеһоваја шәрәф ҝәтирән тикинти

Јеһоваја шәрәф ҝәтирән тикинти

МӨВЗУ

Үмумдүнја тикинти иши Падшаһлығын марагларына хидмәт едир

1, 2. а) Јеһованын хидмәтчиләри та гәдимдән нә ишлә мәшғулдурлар? б) Јеһова ән чох нәји гијмәтләндирир?

ЈЕҺОВАНЫН садиг хидмәтчиләри та гәдимдән Онун адына иззәт ҝәтирән биналар тикирләр. Мисал үчүн, исраиллиләр мүгәддәс чадырын тикинтисиндә шөвглә иштирак едир вә сәхавәтлә тикинти материаллары ианә едирдиләр (Чых. 35:30—35; 36:1, 4—7).

2 Јеһова тикинти материалларыны Она шәрәф ҝәтирән ән ваҹиб шеј сајмыр вә онлара чох гијмәтли бир шеј кими јанашмыр (Мәт. 23:16, 17). Јеһованын дәјәрләндирдији вә Она ән чох шәрәф ҝәтирән һәдијјә хидмәтчиләринин ибадәт етмәси, һазырлыг руһу ҝөстәрмәси вә сәјлә чалышмасыдыр (Чых. 35:21; Марк 12:41—44; 1 Тим. 6:17—19). Нәјә ҝөрә? Чүнки биналар ҝәлди-ҝедәрдир. Артыг чадыр вә мәбәд мөвҹуд дејил. Буна бахмајараг, Јеһова бу ҹүр тикинти ишләриндә ишләјән садиг хидмәтчиләринин сәхавәтлилијини вә зәһмәтини унутмур. (1 Коринфлиләрә 15:58; Ибраниләрә 6:10 ајәләрини охујун.)

3. Бу фәсилдә нәји мүзакирә едәҹәјик?

3 Јеһованын мүасир хидмәтчиләри дә үрәкдән ибадәт јерләри тикирләр. Падшаһ Иса Мәсиһин рәһбәрлији алтында әлдә етдијимиз наилијјәтләр, һәгигәтән дә, һејрәтамиздир! Сөзсүз ки, Јеһова бизим ҹәһдләримизә хејир-дуа верир (Зәб. 127:1). Бу фәсилдә биз нәләрә наил олундуғуну вә ҝөрүлән ишләрин Јеһоваја неҹә иззәт ҝәтирдијини арашдыраҹағыг. Һәмчинин бу ишдә иштирак едәнләрин бу һагда нә дедикләрини охујаҹағыг.

Падшаһлыг залларынын тикинтиси

4. а) Нәјә ҝөрә даһа чох ибадәт јерләринә еһтијаҹ вар? б) Нәјә ҝөрә бир чох филиаллар бирләшдирилиб? («Филиалларын тикинтиси — тәләбатларын артмасы» адлы чәрчивәјә бахын.)

4 Бу китабын 16-ҹы фәслиндә мүзакирә етдијимиз кими, Јеһова Аллаһ Өз хидмәтчиләринә ибадәт үчүн бир јерә јығышмағы бујуруб (Ибр. 10:25). Ибадәт ҝөрүшләри тәкҹә иманымызы мөһкәмләндирмир, һәм дә бизи тәблиғ ишини ҹанла-башла јеринә јетирмәјә тәшвиг едир. Сон ҝүнләрдә Јеһова бу иши бүтүн дүнјада сүрәтләндирир. Нәтиҹәдә, һәр ил јүз минләрлә инсан Онун тәшкилатына ахышыр (Әшј. 60:22). Падшаһлығын тәбәәләринин сајы ҝет-ҝедә артдыгҹа Мүгәддәс Китаба әсасланан нәшрләрин чап олунмасына вә ибадәт јерләринә даһа чох тәләбат јараныр.

5. Нәјә ҝөрә ибадәт јерләримизин Падшаһлыг залы адланмасы мүнасибдир? (Һәмчинин « “Јени шәфәг” килсәси» адлы чәрчивәјә бахын.)

5  Јеһованын халгынын мүасир тарихинин башланғыҹында Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчылары баша дүшдүләр ки, өз ибадәт јерләринин олмасына еһтијаҹ вар. Буна ҝөрә дә 1890-ҹы илдә Гәрби Вирҝинијада (АБШ) илк ибадәт јери тикилди. 1930-ҹу илләрдә Јеһованын халгынын бир нечә ибадәт јери вар иди. Онлардан бәзиләрини өзләри тикмиш, бәзиләрини исә тәмир етмишдиләр. Анҹаг һәмин тикилиләрә мүнасиб ад верилмәмишди. 1935-ҹи илдә Рутерфорд гардаш Һавај адаларына ҝедәндә орада јени филиал бинасына битишик ибадәт јери тикилирди. Рутерфорд гардашдан һәмин бинаны неҹә адландыраҹагларыны сорушанда о демишди: «Ҝәлин ону “Падшаһлыг залы” адландыраг. Ахы бизим әсас мәгсәдимиз Падшаһлыг һаггында хош хәбәри тәблиғ етмәкдир» (Мәт. 24:14). Бу мүнасиб ад тәкҹә һәмин зала јох, Јеһованын халгынын ибадәт үчүн бирҝә јығышдығы јерләрин әксәријјәтинә верилди.

6, 7. Падшаһлыг залларынын сүрәтлә тикилмәси сајәсиндә нәләрә наил олунуб?

 6 1970-ҹи илләрдә Падшаһлыг залларына тәләбат сүрәтлә артмаға башлады. Буна ҝөрә дә Бирләшмиш Штатларда гардашлар ҹәми бир нечә ҝүнүн ичиндә ҝөзәл вә функсионал заллар тикмәк үчүн еффектив метод һазырладылар. 1983-ҹү илдә Бирләшмиш Штатларда вә Канадада тәхминән 200 Падшаһлыг залы тикилди. Бу иши һәјата кечирмәк үчүн гардашлар реҝионал тикинти комитәләри јаратмаға башладылар. Бу метод о гәдәр уғурлу алынды ки, 1986-ҹы илдә Рәһбәрлик Шурасы бу комитәләрә рәсми статус верди вә 1987-ҹи илдә Бирләшмиш Штатларда артыг 60 Реҝионал тикинти комитәси (РТК) фәалијјәт ҝөстәрирди *. 1992-ҹи илдә РТК Алманија, Арҝентина, Австралија, Франса, Ҹәнуби Африка, Мексика, Испанија вә Јапонија кими өлкәләрдә дә јарадылды. Әлбәттә, Падшаһлыг вә Конгрес залларынын тикинтисиндә ҹанла-башла иштирак едән гардашлар бизим көмәјимизә лајигдирләр, чүнки онларын ҝөрдүјү иш мүгәддәс хидмәтин бир һиссәсидир.

7 Падшаһлыг залларынын сүрәтлә тикилмәси сајәсиндә гоншулугда јашајан инсанлара ҝөзәл шаһидлик верилиб. Мисал үчүн, Испанија гәзетләринин бириндә «Дағы јериндән ојнадан иман» адлы мәгалә дәрҹ олунмушду. Мартос шәһәриндә тикилән Падшаһлыг залы барәдә дејилирди: «Ахы бу неҹә ола биләр, егоизмин һөкм сүрдүјү бир дүнјада [Испанијанын] мүхтәлиф бөлҝәләриндән олан көнүллүләр һеч бир мәнфәәт ҝүдмәдән Мартоса ҝәлиб сүрәтдә, кејфијјәтдә вә мүтәшәккилликдә  бүтүн рекордлары гыран бир бина тикирләр?» Бу суала ҹаваб олараг мәгаләдә көнүллүләрдән биринин сөзләри ситат ҝәтирилирди: «Ҹаваб чох садәдир: биз Јеһовадан тәлим алмыш бир халгыг».

Мәһдуд ресурслу өлкәләрдә тикинти ишләри

8. Рәһбәрлик Шурасы 1999-ҹу илдә һансы јени програмын һәјата кечирилмәсинә иҹазә верди вә нәјә ҝөрә?

8 XX әсрин сонларына јахын мәһдуд ресурслу өлкәләрдә јашајан инсанлар Јеһованын тәшкилатына ахышмаға башлады. Бу өлкәләрдә јығынҹаглар имканлары дахилиндә ибадәт јерләри тикмәјә чалышырдылар. Анҹаг бәзи өлкәләрдә онлара ришхәнд олунурду, чүнки онларын Падшаһлыг заллары диҝәр ибадәт јерләри илә мүгајисәдә олдугҹа садә ҝөрүнүрдү. 1999-ҹу илдән башлајараг Рәһбәрлик Шурасы инкишаф етмәкдә олан өлкәләрдә Падшаһлыг залларынын сүрәтләндирилмиш програм үзрә тикилмәсинә иҹазә верди вә «бәрабәрлик» олмасы үчүн инкишаф етмиш өлкәләрин вәсаитләриндән истифадә етмәк гәрарына ҝәлди. (2 Коринфлиләрә 8:13—15 ајәләрини охујун.) Һәмин өлкәләрдән олан баҹы вә гардашлар исә өз көмәкләрини тәклиф етдиләр.

9. Һансы тапшырыг чәтин ҝөрүнүрдү, бәс о, неҹә һәјата кечирилди?

9 Илк бахышдан бу иш дағ кими ҝөрүнүрдү. 2001-ҹи илдә тәгдим олунан һесабатда дејилирди ки, инкишаф етмәкдә олан 88 өлкәдә 18 300-дән чох Падшаһлыг залына еһтијаҹ вар. Анҹаг Аллаһын мүгәддәс руһунун вә Падшаһымыз Иса Мәсиһин көмәји сајәсиндә мүмкүн олмајан һеч нә јохдур (Мәт.  19:26). 15 ил әрзиндә, 1999-ҹу илдән 2013-ҹү илә кими, Аллаһын халгы бу програмын көмәјилә 26 849 Падшаһлыг залы тикди *. Јеһова тәблиғ ишинә хејир-дуа вермәјә давам етдији үчүн 2013-ҹү илдә һәмин өлкәләрдә јенә дә тәхминән 6500 Падшаһлыг залына тәләбат вар иди. Бундан әлавә, һәр ил јүздән чох Падшаһлыг залынын тикилмәсинә еһтијаҹ јараныр.

Мәһдуд ресурслу өлкәләрдә Падшаһлыг заллары тикмәјин өзүнәмәхсус чәтинликләри вар

10-12. Падшаһлыг залларынын тикинтиси Јеһованын адыны неҹә иззәтләндирир?

10 Падшаһлыг залларынын тикинтиси Јеһованын адыны неҹә иззәтләндирир? Зимбабведәки филиалын һесабатында дејилирди: «Јени Падшаһлыг залынын тикилмәсиндән сонра бир ајын ичиндә ҝөрүшә ҝәләнләрин сајы, адәтән, икигат артыр». Бир чох өлкәләрдә инсанлар, санки, мүнасиб ибадәт јери олмадығындан бизимлә үнсијјәт етмәк истәмирләр. Анҹаг Падшаһлыг залы тикилиб гуртаран кими ҝөрүшә о гәдәр инсан ҝәлир ки, јени зала еһтијаҹ јараныр. Лакин инсанлары Јеһоваја ҹәлб едән јалныз ҝөзәл биналар дејил. Инсанларын Аллаһын тәшкилатына олан мүнасибәтинә тикинтидә иштирак едәнләрин ҝөстәрдикләри сәмими мәсиһчи мәһәббәти дә тәсир едир. Ҝәлин бир нечә нүмунәјә бахаг.

11 Индонезија. Падшаһлыг залынын тикинтисини кәнардан мүшаһидә едән бир киши ишчиләрин һамысынын көнүллүләр олдуғуну биләндә демишди: «Һалал олсун сизә! Ҝөрүрәм, һәр бириниз неҹә дә ҹан-башла, тәмәннасыз ишләјирсиниз. Әминәм, сизин кими тәшкилат јохдур!»

12 Украјна. Һәр ҝүн тикинти ишинин јанындан кечән бир гадын ишчиләрин Јеһованын Шаһидләри олдуғу вә онларын Падшаһлыг залы тикдикләри гәнаәтинә ҝәлмишди. О демишди: «Мән Јеһованын Шаһидләри һаггында баҹымдан ешитмишәм. О да Јеһованын Шаһидидир. Бу тикинти ишини мүшаһидә етдикдән сонра мән дә бу руһани аиләнин үзвү олмаг истәдим. Мән бурада әсил мәһәббәт ҝөрүрәм». Һәмин гадын Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә башлады вә 2010-ҹу илдә вәфтиз олунду.

13, 14. а) Падшаһлыг залынын тикинтисини мүшаһидә едән бир ҹүтлүјүн һадисәсиндән нә өјрәндиниз? б) Топлашдығыныз ибадәт јеринин Јеһованын адына иззәт ҝәтирмәси үчүн нә едә биләрсиниз?

13 Арҝентина. Бир ҹүтлүк Падшаһлыг залынын тикинти мејданчасына нәзарәт едән гардаша јахынлашды. Киши гардаша деди: «Сизин неҹә ишләдијинизи мүшаһидә етмишик вә... биз дә бурада Аллаһ һаггында өјрәнмәк истәјирик». Сонра о сорушду: «Бу ҝөрүшләрә ҝәлмәк үчүн биздән нә тәләб олунур?» Һәмин ҹүтлүк Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә разы олду, анҹаг бир шәртлә ки, өјрәнмәдә бүтүн аилә үзвләри дә иштирак етсин. Гардашлар бөјүк мәмнунијјәтлә бу шәрти гәбул етдиләр.

14 Ола билсин, сизин өз Падшаһлыг залынызын тикинтисиндә иштирак етмәк имканыныз олмајыб. Анҹаг һәлә ҝеҹ дејил, сиз һәмин ибадәт јеринин Јеһованын адына иззәт ҝәтирмәси үчүн чох шеј едә биләрсиниз. Мисал үчүн, Мүгәддәс Китабы өјрәтдијиниз вә тәкрар баш чәкдијиниз инсанлары, еләҹә дә диҝәрләрини  Падшаһлыг залында кечирилән ҝөрүшләрә үрәкдән дәвәт едә биләрсиниз. Сиз һәмчинин залын тәмизлијиндә иштирак едә вә ону ҝөз бәбәји кими горуја биләрсиниз. Үстәлик, кәнара пул атмагла өз залынызын горунуб сахланылмасы вә ја башга Падшаһлыг залларынын тикилмәси үчүн ианә едә биләрсиниз. (1 Коринфлиләрә 16:2 ајәсини охујун.) Бүтүн бунлар Јеһова Аллаһын адына һәмд уҹалдыр.

Көнүллү зәһмәткешләр

15-17. а) Тикинти иши даһа чох кимләр тәрәфиндән ҝөрүлүр? б) Бејнәлхалг тикинти бригадасында ишләјән ҹүтлүкләрин сөзләриндән нә өјрәндиниз?

15 Падшаһлыг вә Конгрес заллары, еләҹә дә филиал биналарынын тикинтиси илә бағлы ҝөрүлән ишләрин чоху јерли баҹы-гардашлар тәрәфиндән ҝөрүлүр. Чох вахт онлара башга өлкәләрдән ҝәлән вә тикинти ишләриндә тәҹрүбәси олан баҹы-гардашлар көмәк едир. Бәзи көнүллүләр өз һәјатларыны елә гурурлар ки, бир нечә һәфтә бејнәлхалг тикинтидә иштирак едә билсинләр. Башгалары исә бир тикинтини битирдикдән сонра диҝәринә ҝедәрәк өзләрини узун илләр бу ишә һәср едирләр.

Тимо вә Лина Лаппалајнен (16-ҹы абзаса бахын.)

16 Бејнәлхалг тикинтинин өзүнәмәхсус чәтинликләри олса да, инсана хејир-дуалар ҝәтирир. Мисал үчүн, Тимо вә Лина адлы ҹүтлүк Асија, Авропа вә Ҹәнуби Америка өлкәләриндә Падшаһлыг вә Конгрес залларынын, еләҹә дә филиалларын тикинтисиндә иштирак едиб. Тимо бөлүшүр: «30 ил әрзиндә, демәк олар ки, һәр ики илдән бир тәјинатым дәјишиб». Тимонун 25 иллик өмүр-ҝүн јолдашы Лина исә дејир: «Һәјат јолдашымла бирҝә он өлкәдә хидмәт етмишәм. Јени јемәкләрә, јени иглимә, јени дилә, јени тәблиғ әразисинә вә јени достлара ујғунлашмаг кифајәт гәдәр ҝүҹ вә вахт тәләб едир» *. Бүтүн бу ҹәһдләрә дәјирми? Лина баҹы сөзүнә давам едир: «Бу ҹүр чәтинликләрә дөзмәјин сајәсиндә  бол хејир-дуалар алмышыг. Биз мәсиһчи мәһәббәтинин вә гонагпәрлијинин, еләҹә дә Јеһованын неҹә гејдимизә галмасынын шаһиди олмушуг. Биз һәмчинин Марк 10:29, 30 ајәләриндә Исанын шаҝирдләринә вердији вәдин јеринә јетдијини өз ҝөзләримизлә ҝөрмүшүк. Биз јүз гат артыг руһани баҹы-гардаш вә ана газанмышыг». Тимо дејир: «Баҹарыгларымызы ән хејирхаһ мәгсәдләр үчүн — Падшаһын әмлакыны ҝенишләндирмәк үчүн истифадә етмәк бизә бөјүк мәмнунлуг ҝәтирир».

17 Африка, Асија, Мәркәзи Америка, Авропа, Ҹәнуби Америка вә Сакит океанын ҹәнуб һиссәсиндә тикинти лајиһәләриндә ишләјән Дарен вә Сара адлы ҹүтлүк алдыглары хејир-дуаларын вердикләри гурбанлардан гат-гат чох олдуғуну дүшүнүр. Үзләшдикләри чәтинликләрә бахмајараг, Дарен дејир: «Дүнјанын мүхтәлиф ҝушәләриндән олан баҹы-гардашларла чијин-чијинә хидмәт етмәк нәјә десән дәјәр. Мән әмин олдум ки, Јеһоваја олан мәһәббәт Онун јер үзүндәки бүтүн хидмәтчиләрини ҝөзәҝөрүнмәз бир тел кими бирләшдирир». Сара исә гејд едир: «Мән мүхтәлиф мәдәнијјәтләрдән олан баҹы-гардашлардан чох шеј өјрәнмишәм! Онларын хидмәтдә ҝөстәрдикләри фәдакарлығы ҝөрмәк мәни Јеһоваја ән јахшыны вермәјә тәшвиг едир».

18. Зәбур 110:1—3 ајәләриндәки пејғәмбәрлик неҹә јеринә јетир?

18 Давуд падшаһ пејғәмбәрлик етмишди ки, Аллаһын Падшаһлығынын тәбәәләри чәтинликләрлә үзләшсәләр дә, онлар һазырлыг руһу ҝөстәрәрәк Падшаһлығын рифаһына хидмәт едәҹәкләр. (Зәбур 110:1—3 ајәләрини охујун.) Падшаһлығы дәстәкләмәк ишиндә иштирак едәнләрин һамысы бу пејғәмбәрлик сөзләринин јеринә јетмәсинә өз төһфәләрини вермиш олурлар (1 Кор. 3:9). Бүтүн дүнјада тикилән чохлу сајда филиаллар, јүзләрлә Конгрес заллары вә он минләрлә Падшаһлыг заллары Аллаһын Падшаһлығынын реал олдуғуна вә индидән идарә етдијинә бир сүбутдур. Јеһова Аллаһын адыны уҹалдан бир ишлә мәшғул олмагла Падшаһ Иса Мәсиһә хидмәт етмәк неҹә дә бөјүк шәрәфдир!

^ абз. 6 2013-ҹү илдә 230 000-дән чох көнүллү Бирләшмиш Штатларда 132 РТК-да хидмәт етмәк үчүн тәјин олунду. Бу комитәләр һәмин өлкәдә һәр ил тәхминән 75 јени Падшаһлыг залынын тикилмәсинә рәһбәрлик едиб вә тәхминән 900 залын бәрпасына вә ја тәмиринә көмәк едиб.

^ абз. 9 Бу рәгәмә бу програмда иштирак етмәјән өлкәләрдә тикилмиш чохсајлы Падшаһлыг заллары дахил дејил.

^ абз. 16 Бејнәлхалг хидмәтчиләр вә көнүллүләр вахтларынын чохуну тикинти ишинә сәрф етсәләр дә, һәфтә сонлары вә ахшамлар јерли јығынҹағын әразисиндә тәблиғ ишиндә дә иштирак едирләр.