Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ФӘСИЛ 18

Падшаһлыг ишинин малијјәләшдирилмәси

Падшаһлыг ишинин малијјәләшдирилмәси

МӨВЗУ

Јеһованын халгынын Падшаһлыг ишини мадди ҹәһәтдән неҹә вә нә үчүн дәстәкләмәси

1, 2. а) Рассел гардаш Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчыларынын фәалијјәтинин малијјәләшдирилмәси илә марагланан бир кешишин суалына неҹә ҹаваб верди? б) Бу фәсилдә нәји нәзәрдән кечирәҹәјик?

БИР дәфә Чарлз Рассел гардашын јанына Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчыларынын фәалијјәтинин неҹә малијјәләшдирилдији илә марагланан Реформатор килсәсинин кешиши ҝәлмишди.

— Биз гәтијјән пул јығмырыг, — дејә Рассел гардаш изаһ етди.

— Бәс пулу һарадан тапырсыныз? — кешиш сорушду.

— Сизә һәгигәти десәм, чәтин ки, инанасыныз, — дејә Рассел гардаш ҹаваб верди. — Биздә һеч ким ҝөрүшләрә ҝәлән инсанларын пул вермәләри үчүн чәнәләринин алтына габ гојмур. Анҹаг онлар ҝөрүрләр ки, бу иш үчүн мүәјјән хәрҹ чәкилир вә өз-өзләринә дүшүнүрләр: «Бу зал һавајы баша ҝәлә билмәз... Мән бу ишә неҹә ианә едә биләрәм?»

Кешишин бахышларындан ҝөрүнүрдү ки, о, Рассел гардаша инанмыр.

— Инанын, дүз сөзүмдүр, — дејә Рассел гардаш әлавә етди. — Онлар [мараглананлар] чох вахт мәндән сорушурлар: «Бу ишә бир аз пул ианә етмәк истәјирәм, буну неҹә едә биләрәм?» Инсан хејир-дуа аланда вә мүәјјән мигдарда мадди вәсаити оланда истәјир ки, ону Ағанын ишинә сәрф етсин. Әҝәр инсанын имканы јохдурса, биз ону нә үчүн мәҹбур етмәлијик? *

2 Рассел гардаш, һәгигәтән дә, дүзүнү дејирди. Аллаһын халгы узун илләрдир ки, көнүллү ианәләр етмәклә һәгиги ибадәти дәстәкләјир. Бу фәсилдә биз бәзи Мүгәддәс Китаб нүмунәләри илә јанашы, мүасир дөврүмүздә олан нүмунәләри дә нәзәрдән кечирәҹәјик. Бу ҝүн Падшаһлығын неҹә малијјәләшдирилдијини нәзәрдән кечирәрәк өзүмүздән соруша биләрик: «Мән Падшаһлығын ишини дәстәкләдијими неҹә ҝөстәрә биләрәм?»

«Үрәјиндән Јеһоваја бәхшиш вермәк кечән адамлар гој... ҝәтирсин»

3, 4. а) Јеһова һәгиги хидмәтчиләринә нәдә етибар едир? б) Исраиллиләр мүгәддәс чадырын тикинтисини неҹә дәстәкләдиләр?

3 Јеһова һәгиги хидмәтчиләринә етибар едир. О билир ки, имкан верилсә, онлар бөјүк мәмнунијјәтлә көнүллү ианәләр едәрәк  өз садигликләрини ҝөстәрәҹәкләр. Ҝәлин Исраил халгынын тарихиндә баш вермиш ики нүмунәјә бахаг.

4 Исраиллиләри Мисирдән чыхарандан сонра Јеһова онлара ибадәт үчүн сәјјар мүгәддәс чадыр тикмәји бујурду. Чадырын гурулмасы вә ләвазиматлары чохлу мәсрәф тәләб едәҹәкди. Јеһова Муса пејғәмбәрә халга бу иши дәстәкләмәк имканы вермәсини тапшырараг демишди: «Үрәјиндән Јеһоваја бәхшиш вермәк кечән адамлар гој... ҝәтирсин» (Чых. 35:5). Бундан бир мүддәт әввәл «ағыр шәраитдә һәр ҹүр гул ишиндә» ишләдилән халг буна неҹә һај верди? (Чых. 1:14). Онлар јекдилликлә тикинтини дәстәкләдиләр; әсас етибарилә, кечмиш ағаларындан, јәни мисирлиләрдән алдыглары гызылы, ҝүмүшү вә диҝәр дәјәрли әшјалары көнүл хошлуғу илә ианә етдиләр (Чых. 12:35, 36). Исраиллиләр артыгламасы илә ҝәтирдикләри үчүн онлара тапшырылды ки, «даһа һеч нә ҝәтирмәсинләр» (Чых. 36:4—7).

5. Исраиллиләр мәбәдин тикинтисинә ианә етмәк имканындан неҹә истифадә етдиләр?

5 Тәхминән 475 илдән сонра Давуд падшаһ јер үзүндә һәгиги ибадәтин илк даими мәркәзини тикмәк үчүн өз гызыл-ҝүмүшүндән ианә етмишди. Сонра о, һәмвәтәнләринә бәхшишләр ҝәтирмәк имканы верәрәк демишди: «Ким Јеһоваја көнүллү бәхшиш вермәк истәјирсә, бујурсун версин». Ҹавабында халг Јеһоваја үрәкдән көнүллү тәгдимләр ҝәтирди (1 Салн. 29:3—9). Давуд бу ианәләрин әслиндә кимә мәхсус олдуғуну баша дүшәрәк дуасында белә демишди: «Һәр шеји бизә Сән вермисән, Сәнин әлиндән алдығымызы Сәнин Өзүнә гајтарырыг» (1 Салн. 29:14).

6. Падшаһлыг ишинин ирәлиләмәси үчүн нәјә ҝөрә пула еһтијаҹ вар вә ортаја һансы суаллар чыхыр?

6 Нә Муса, нә дә Давуд Аллаһын халгыны бәхшишләр ҝәтирмәјә мәҹбур етмәмишди. Инсанлары буна үрәкләри тәшвиг етмишди. Бәс бизим һаггымызда нә демәк олар? Биз јахшы баша дүшүрүк ки, Падшаһлығын ишини һәјата кечирмәк үчүн пул тәләб олунур. Мүгәддәс Китаб вә она әсасланан нәшрләрин чап олунуб пајланмасы, јығынҹаг вә филиал биналарынын тикилмәси вә горунуб сахланмасы, еләҹә дә тәбии фәлакәтләрдән әзијјәт чәкән баҹы-гардашларымыза тәҹили јардым ҝөстәрилмәси үчүн кифајәт гәдәр хәрҹ тәләб олунур. Буна ҝөрә дә ортаја ваҹиб суаллар чыхыр: лазыми вәсаитләр һарадан әлдә олунур? Падшаһлығын вәтәндашларыны көнүллү ианәләр етмәјә мәҹбур етмәк лазымдырмы?

«Биз һеч вахт көмәк үчүн инсанлара ағыз ачыб јалвармајаҹағыг»

7, 8. Нәјә ҝөрә Јеһованын халгы пул үчүн башгаларына ағыз ачыб јалвармыр?

7 Рассел гардаш вә онун әмәкдашлары, Христиан килсәләриндән фәргли олараг, инсанлардан пул гопармырдылар. «Ҝөзәтчи гүлләси» журналынын икинҹи сајында дәрҹ олунан «“Сион Ҝөзәтчи гүлләси” истәјирсинизми?» адлы мәгаләдә Рассел гардаш јазмышды: «Биз инанырыг ки, “Сион Ҝөзәтчи гүлләси”ни ЈЕҺОВА  дәстәкләјир вә буна ҝөрә дә биз һеч вахт көмәк үчүн инсанлара ағыз ачыб јалвармајаҹағыг. Әҝәр “гызыл да, ҝүмүш дә Мәнимдир” Дејән лазыми вәсаитлә тәмин етмәјә сон гојарса, онда баша дүшәҹәјик ки, бу нәшри дәрҹ етмәји дајандырмағын вахтыдыр» (Һәг. 2:7—9). Үстүндән 130 илдән чох кечмәсинә бахмајараг, «Ҝөзәтчи гүлләси» журналы һәлә дә дәрҹ олунур вә ону нәшр едән тәшкилат дурмадан тәрәгги едир.

8 Јеһованын хидмәтчиләри пул үчүн һеч кимә ағыз ачмыр. Онлар пул топламаг үчүн нә ҹәрҝәләрлә габ өтүрүр, нә дә ки ианә етмәләри үчүн ҹамаата мәктуб васитәсилә мүраҹиәт едирләр. Онлар лотореја ојунлары вә хејријјә базарлары тәшкил етмирләр. Бу инсанлар чох-чох әввәл «Ҝөзәтчи гүлләси» журналында јазылмыш сөзләрә ујғун давранырлар: «Биз һеч вахт, диҝәр килсәләрдәки кими, Рәббимизин иши үчүн пул диләнмәмишик... Бизим фикримизҹә, Рәббимизин ады наминә истәнилән формада пул диләнмәк рүсвајчылыгдыр вә Она мәгбул дејил, үстәлик, Аллаһ нә пул верәнләрә, нә дә ки һәмин ишә хејир-дуа вермәјәҹәк» *.

«Гој һәр кәс үрәјиндә гәт етдији кими версин»

9, 10. Көнүллү ианәләр етмәјимизин сәбәбләриндән бири һансыдыр?

9 Аллаһын Падшаһлығынын тәбәәләри олан бизләри ианә вермәк үчүн мәҹбур етмәјә еһтијаҹ јохдур. Әксинә, биз Падшаһлығын ишини дәстәкләмәк үчүн мадди вәсаитләримиздән вә диҝәр имканларымыздан севә-севә истифадә едирик. Ҝәлин буну нәјә ҝөрә үрәкдән етдијимизин үч сәбәбини нәзәрдән кечирәк.

10 Әввәла, биз Јеһованы севдијимиз вә «ҝөзүндә хош оланы» етмәк истәдијимиз үчүн көнүллү ианәләр едирик (1 Јәһ. 3:22). Јеһова үрәкдән ианәләр едән хидмәтчиләрини севир. Ҝәлин һәвари Булусун мәсиһчиләрин етдикләри ианәләрлә бағлы дедији сөзләри нәзәрдән кечирәк. (2 Коринфлиләрә 9:7 ајәсини охујун.) Һәгиги мәсиһчи ҹан чәкә-чәкә вә ја зорла ианә етмир. Әксинә, о, «үрәјиндә гәт етдији» үчүн верир *. Бу о демәкдир ки, о, мөвҹуд тәләбаты вә неҹә көмәк едә биләҹәјини габагҹадан ҝөтүр-гој едиб. Белә инсан Јеһова үчүн әзиздир, чүнки «Аллаһ ҝүләрүзлә верәни севир». Башга бир тәрҹүмәдә исә охујуруг: «Аллаһ севинҹлә верәни севир».

Мозамбикдәки балаҹаларымыз да ианә етмәји севирләр

11. Малик олдуғумуз шејләрин ән јахшысыны Јеһоваја вермәјә бизи нә тәшвиг едир?

11 Икинҹиси, биз ианәләр едәндә Јеһованын бизә вердији чохлу сајда хејир-дуалара ҝөрә миннәтдарлығымызы билдиририк. Ҝәлин Мусанын ганунундан үрәјимизи тәдгиг етмәјә тәшвиг едән бир принсипи арашдыраг. (Ганунун тәкрары 16:16, 17 ајәләрини охујун.) Һәр бир исраилли киши илдә үч дәфә кечирилән бајрамларда иштирак едәндә «Аллаһы Јеһованын она вердији бәрәкәтә ҝөрә бәхшиш» ҝәтирмәли иди. Нәтиҹәдә, бајрамда иштирак етмәздән әввәл һәр киши хејир-дуаларыны ҝөтүр-гој едәрәк үрәјини тәдгиг едирди ки, малик олдуғу ән јахшы шејләри Аллаһа  верә билсин. Ејнилә, бу ҝүн Јеһованын бизә вердији чохлу сајда хејир-дуалар үзәриндә дәриндән дүшүнәндә малик олдуғумуз һәр шејин ән јахшысыны Она вермәјә тәшвиг олунуруг. Мадди ианәләр дә дахил олмагла, үрәкдән вердијимиз бәхшишләр Јеһованын бизә вердији хејир-дуалары нә дәрәҹәдә гијмәтләндирдијимизи әкс етдирир (2 Кор. 8:12—15).

12, 13. Бизим көнүллү ианәләримиз Падшаһа олан мәһәббәтимизи неҹә ҝөстәрир вә һәр биримиз нә гәдәр ианә едирик?

12 Үчүнҹүсү, көнүллү ианәләр вермәклә биз Падшаһымыз Иса Мәсиһә олан мәһәббәтимизи ҝөстәрмиш олуруг. Јерүзү һәјатынын сонунҹу ҝеҹәсиндә Исанын шаҝирдләринә дедији сөзләрә диггәт јетирәк. (Јәһја 14:23 ајәсини охујун.) О демишди: «Мәни севән мәним сөзүмә әмәл едәҹәк». Исанын «сөзүнә» бүтүн дүнјада Падшаһлыг һаггында хош хәбәри тәблиғ етмәк әмри дахилдир (Мәт. 24:14; 28:19, 20). Биз Падшаһлығын тәблиғ ишинин ирәлиләмәси үчүн бүтүн имканларымыздан — вахтымыздан, ҝүҹүмүздән вә мадди вәсаитләримиздән истифадә етмәклә бу «сөзә» әмәл етмиш олуруг. Бунунла биз Падшаһлығын Падшаһыны севдијимизи ҝөстәририк.

 13 Аллаһын Падшаһлығынын садиг тәбәәләри кими биз пул ианә етмәклә Падшаһлығы үрәкдән дәстәкләмәк истәјирик. Бәс биз нә гәдәр ианә едирик? Бу, һәр кәсин шәхси ишидир. Һәр кәс ҝүҹү чатан гәдәр верир. Анҹаг һәмиманлыларымызын әксәријјәтинин әли ашағы олдуғундан чох ианә едә билмирләр (Мәт. 19:23, 24; Јаг. 2:5). Буна бахмајараг, Јеһованын вә Онун Оғлунун тәмиз үрәклә верилән кичик ианәләри белә дәјәрләндирдијини билмәк онлары руһландырыр (Марк 12:41—44).

Пул неҹә әлдә олунур?

14. Узун илләр әрзиндә Јеһованын Шаһидләри әдәбијјатлары неҹә тәклиф едирдиләр?

14 Узун илләр әрзиндә Јеһованын Шаһидләри тәклиф етдикләри Мүгәддәс Китаба әсасланан әдәбијјатларын гаршылығында ианәләр истәјирдиләр. Адәтән, чох аз мәбләғ тәклиф олунурду ки, имкансыз инсанлар белә әдәбијјат ала билсин. Әлбәттә, әҝәр мараг ҝөстәрән ев саһибинин ианә етмәјә имканы јох идисә, тәблиғчиләр әдәбијјаты һавајы верирдиләр. Онлар чох истәјирдиләр ки, сәмими-гәлбли инсанлар бу әдәбијјатлары охујуб фајдалансынлар.

15, 16. а) Рәһбәрлик Шурасы 1990-ҹы илдә әдәбијјатларын пајланмасы илә бағлы һансы дәјишиклији етди? б) Көнүллү ианә неҹә едилир? (Һәмчинин « Көнүллү ианәләримиз нәјә хәрҹләнир?» адлы чәрчивәјә бахын.)

15 Рәһбәрлик Шурасы 1990-ҹы илдә әдәбијјатларын пајланмасы илә бағлы дәјишиклик етди. Һәмин илдән Бирләшмиш Штатларда бүтүн нәшрләримиз көнүллү ианәнин мәбләғи хатырланмадан тәклиф олунмаға башланды. АБШ-дакы бүтүн јығынҹаглара үнванланан мәктубда бунун сәбәби белә изаһ олунурду: «Журналлары вә диҝәр нәшрләри аланда тәблиғчиләрдән вә мараглананлардан мүәјјән мәбләғдә пул истәнилмәјәҹәк вә һәтта ианә етмәләри белә тәклиф олунмајаҹаг... Маарифләндирмә ишимизи дәстәкләмәк истәјәнләр ианә едә биләр, анҹаг ианә едиб-етмәмәсиндән асылы олмајараг, һәр кәс әдәбијјат ала биләр». Бу јенилик фәалијјәтимизин көнүллү вә дини характер дашыдығыны вә бизим «Аллаһын сөзүнүн алверчиләри» олмадығымызы ајдын ҝөстәрди (2 Кор. 2:17). Вахт кечдикҹә көнүллү ианәләр бүтүн дүнјада тәтбиг олунмаға башланды.

16 Көнүллү ианәләр неҹә едилир? Јеһованын Шаһидләринин Падшаһлыг залларында көнүллү ианә гутулары вар. Инсанлар ианәни ја һәмин гутулара ата, ја да Јеһованын Шаһидләри тәрәфиндән истифадә олунан һүгуги органлардан биринә ҝөндәрә биләрләр. Һәр ил «Ҝөзәтчи гүлләси» журналында көнүллү ианәләри неҹә едә биләҹәјимизлә бағлы мәгалә дәрҹ олунур.

Пуллар нәјә сәрф олунур?

17-19. Көнүллү ианәләрин а) үмумдүнја иши, б) Падшаһлыг залларынын тикинтиси вә ҹ) јерли јығынҹагларын тәләбатлары үчүн неҹә истифадә олундуғуну изаһ един.

17 Үмумдүнја иши. Әлдә олунан вәсаитләр үмумдүнја тәблиғ ишинә хәрҹләнир. Бу хәрҹләрә бүтүн дүнјада пајланан әдәбијјатларын чап едилмәси, филиалларын тикинтиси вә горунуб сахланылмасы, еләҹә дә мүхтәлиф теократик мәктәбләрин кечирилмәси дахилдир. Үстәлик, бу вәсаитләр хүсуси тәјинатлы мүждәчиләрин,  сәјјар нәзарәтчиләрин вә хүсуси пионерләрин тәләбатларыны өдәмәк үчүн сәрф олунур. Һәмчинин ианәләр тәбии фәлакәтләрдән әзијјәт чәкән һәмиманлыларымыза көмәк етмәк үчүн истифадә олунур *.

18 Бүтүн дүнјада Падшаһлыг залларынын тикинтиси. Ианә едилмиш вәсаитләр сајәсиндә Падшаһлыг залларынын тикилмәсинә вә ја тәмир олунмасына еһтијаҹы олан јығынҹаглар фаизсиз борҹ ҝөтүрә биләр. Һәр бир јығынҹаг борҹуну гајтардыгдан сонра башга јығынҹаглара көмәк етмәк имканы јараныр *.

19 Јерли јығынҹагларын тәләбатлары. Ианәләр Падшаһлыг залларынын горунуб сахланылмасына вә тәмиринә, еләҹә дә јығынҹағын өз ҝөрүш јерләрини тикмәк вә тәмир етмәк үчүн филиалдан алдығы пулун гајтарылмасына сәрф олунур. Ағсаггаллар мәсләһәт ҝөрә биләрләр ки, јығылан пулун бир һиссәси үмумдүнја иши үчүн филиала ҝөндәрилсин. Белә һалларда ағсаггаллар јығынҹагда гәтнамәни сәсә гојур. Әҝәр гәтнамә гәбул олунарса, онда һәмин пул филиала ҝөндәрилир. Һәр ај јығынҹағын малијјә ишләринә бахан гардаш јығынҹағын нәзәринә чатдырмаг үчүн һесабат һазырлајыр.

20. Сәрвәтинизлә Јеһованы неҹә иззәтләндирә биләрсиниз?

20 Бүтүн дүнјада Падшаһлыг һагда хош хәбәрин тәблиғи вә шаҝирд һазырламаг үчүн ҝөрүлән мөһтәшәм ишләр барәдә дүшүнмәк бизи «[сәрвәтимизлә] Јеһованы шәрәфләндир»мәјә тәшвиг едир (Мәс. 3:9, 10). Сәрвәтимизә физики вә әгли габилијјәтләримиз, еләҹә дә Аллаһа хидмәтдә газандығымыз тәҹрүбә дахилдир. Әлбәттә, биз бунларын һамысыны Падшаһлығын иши үчүн истифадә етмәк истәјирик. Һәмчинин јаддан чыхартмамалыјыг ки, бизим сәрвәтимизә мадди вәсаитләр дә дахилдир. Ҝәлин имкан дахилиндә ианә етмәјә гәтијјәтли олаг. Бизим көнүллү ианәләримиз Јеһоваја шәрәф ҝәтирир вә Аллаһын Падшаһлығыны дәстәкләдијимизи ҝөстәрир.

^ абз. 10 «Ҝөзәтчи гүлләси» журналынын 1915-ҹи ил 15 ијул сајы, сәһифә 218 вә 219.

^ абз. 8 «Ҝөзәтчи гүлләси» журналынын 1899-ҹу ил 1 август сајы, сәһифә 201.

^ абз. 10 Бир алим дејир ки, «гәт етмәк» кими тәрҹүмә олунан јунан сөзүнүн мәнасы «габагҹадан верилән гәрар»ы билдирир. О әлавә едир: «Дүздүр, истәнилән бәхшиш севинҹ ҝәтирсә дә, бу, планлы вә систематик шәкилдә олмалыдыр» (1 Кор. 16:2).

^ абз. 17 Тәбии фәлакәтләрдән әзијјәт чәкәнләрә јардым ҝөстәрмәклә бағлы әтрафлы мәлумат үчүн 20-ҹи фәслә бахын.

^ абз. 18 Падшаһлыг залларынын тикинтиси илә бағлы әтрафлы мәлумат үчүн 19-ҹу фәслә бахын.