Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Солда: Алманијадакы баҹы-гардашларымыза Исвечрәдән ҝөндәрилән јардым, 1946-ҹы ил; Сағда: Јапонијада сунамидән сонра Падшаһлыг залынын бәрпасы, 2011-ҹи ил

 VI БӨЛМӘ

Падшаһлығын дәстәкләнмәси — ибадәт јерләринин тикинтиси вә јардым ишләри

Падшаһлығын дәстәкләнмәси — ибадәт јерләринин тикинтиси вә јардым ишләри

 ПАДШАҺЛЫГ залына дахил оланда ораны таныја билмирсиниз. Һәмишә бу бинаја баханда гүрур дујмусунуз. Һәтта, ола билсин, бир нечә ил бундан әввәл онун тикинтисиндә иштирак етмисиниз вә чохлу хош хатирәләриниз вар. Анҹаг инди үрәјиниз гүрур һиссиндән даға дөнүр: Падшаһлыг залыныз мүвәггәти олараг јардым мәркәзинә чеврилиб. Бу јахынларда јашадығыныз әразидә дашгына вә дағынтылара сәбәб олан гасырғадан сонра филиал комитәси фәлакәтдән әзијјәт чәкәнләрә дәрһал гида, палтар, тәмиз су вә саирә ҝөндәриб. Ианә едилән һәр шеј сәлигә-саһманла јығылыб. Зал еһтијаҹ дујдуглары шејләри ҝөтүрмәк үчүн ҝәлән баҹы-гардашларла долур. Чохларынын ҝөзүндән севинҹ ҝөз јашлары ахыр.

Иса Мәсиһ демишди ки, онун шаҝирдләри бир-бирләринә олан мәһәббәтдән танынаҹаглар (Јәһ. 13:34, 35). Бу бөлмәдә биз Јеһованын Шаһидләринин һәјата кечирдикләри тикинти вә јардым ишләриндә бу ҹүр мәһәббәтин әкс олундуғуну ҝөрәҹәјик. Бу мәһәббәт бизим Исанын Падшаһлығынын рәһбәрлији алтында јашадығымыза данылмаз бир сүбутдур.

БУ БӨЛМӘДӘ

ФӘСИЛ 18

Падшаһлыг ишинин малијјәләшдирилмәси

Пул неҹә әлдә олунур? Бәс һара хәрҹләнир?

ФӘСИЛ 19

Јеһоваја шәрәф ҝәтирән тикинти

Ибадәт јерләри Аллаһа шәрәф ҝәтирир, анҹаг Онун гијмәтләндирдији јалныз бу дејил.

ФӘСИЛ 20

Јеһованы шәрәфләндирән јардым иши

Јардым ишимизин Јеһоваја мүгәддәс хидмәтимизин бир һиссәси олдуғуну һарадан билирик?