Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 ФӘСИЛ 13

Падшаһлығын мүждәчиләри һакимләр гаршысында

Падшаһлығын мүждәчиләри һакимләр гаршысында

МӨВЗУ

Иса Мәсиһин пејғәмбәрлик етдији кими, онун давамчылары тәблиғ етдикләринә ҝөрә һөкумәт вә дин рәһбәрләри тәрәфиндән тәгиб олунурлар

1, 2. а) Дини лидерләр тәблиғ ишинин гаршысыны алмаг үчүн нә етдиләр вә һәвариләр буна неҹә мүнасибәт ҝөстәрдиләр? б) Нәјә ҝөрә һәвариләр тәблиғ ишинә гојулан гадағаја табе олмадылар?

ЕРАМЫЗЫН 33-ҹү илинин Әллинҹи ҝүн бајрамындан гыса вахт өтүб. Јерусәлимдәки мәсиһчи јығынҹағы ҹәми бир нечә һәфтәдир ки, јараныб. Шејтанын буну һәрәкәтә кечмәк үчүн әлверишли вахт һесаб етмәсинин сәбәби ајдындыр. Јығынҹаг руһән мөһкәмләнмәмиш Шејтан ону дағытмаг истәјир. О, тез бир заманда һадисәләри елә јөнәлдир ки, дини лидерләр Падшаһлығын тәблиғ ишинә гадаға гојурлар. Буна бахмајараг, һәвариләр ҹәсарәтлә тәблиғ едир вә «чохлу сајда киши вә гадын Ағамыза иман [ҝәтирир]» (Һәв. 4:18, 33; 5:14).

«Һәвариләр... Исанын ады наминә тәһгирә лајиг ҝөрүлдүкләринә ҝөрә» севинирдиләр

2 Һирсләриндән јаныб-төкүлән дүшмәнләр јенидән һүҹума кечирләр, бу дәфә бүтүн һәвариләри зиндана атырлар. Лакин ҝеҹә Јеһованын мәләји зинданын гапыларыны ачараг онлары азад едир вә һәвариләр сүбһ тездән тәблиғ етмәјә башлајырлар. Онлары јенидән һәбс едиб һакимијјәт даирәләринин габағына ҝәтирирләр. Тәблиғ етмәмәклә бағлы чыхарылан фәрманы позмагда иттиһам олунан һәвариләр ҹәсарәтлә дејирләр: «Биз инсанлара јох, һөкмдарымыз Аллаһа итаәт етмәлијик». Һакимијјәт нүмајәндәләри елә бәрк гәзәбләнирләр ки, һәвариләри өлдүрмәк истәјирләр. Анҹаг һамы тәрәфиндән һөрмәт едилән Ганун мүәллими Гәмлаил белә бир ҝәрҝин анда онлара хәбәрдарлыг едир: «Бу адамлара дәјмәјин, онлардан әл чәкин». Тәәҹҹүблү олса да, онлар Гәмлаилин сөзүнә гулаг асыб һәвариләри бурахырлар. Бәс бундан сонра бу садиг кишиләр нә едирләр? Онлар ҹәсарәтлә «Мәсиһ Иса һаггында мүждәни дурмадан билдирир, инсанлара [өјрәдирләр]» (Һәв. 5:17—21, 27—42; Мәс. 21:1, 30).

3, 4. а) Аллаһын халгына һүҹум етмәк үчүн Шејтан узун илләрдир һансы үсуллардан мәһарәтлә истифадә едир? б) Бу вә нөвбәти ики фәсилдә биз нәји арашдыраҹағыг?

3 Ерамызын 33-ҹү илиндә баш тутан бу мәһкәмә мәсиһчи јығынҹагларынын дөвләт нүмајәндәләри тәрәфиндән тәгиб олундуглары илк һадисә олса да, сонунҹу дејилди (Һәв. 4:5—8; 16:20; 17:6, 7). Бизим ҝүнләрдә дә Шејтан һәгиги ибадәтә гаршы чыханлардан истифадә едәрәк һөкумәт рәһбәрләрини тәһрик едир ки, тәблиғ ишимизә гадаға гојсунлар. Тәгибчиләр Аллаһын халгына гаршы мүхтәлиф иттиһамлар ирәли сүрүрләр. Онлар бизи иҹтимаи асајиши позмагда, дөвләт әлејһинә тәшвигат апармагда вә тиҹарәтлә мәшғул олмагда иттиһам едирләр. Бу кими иттиһамларын  јалан олдуғуну сүбут етмәк үчүн гардашларымыз һәрдән мәһкәмәләрә мүраҹиәт едирдиләр. Бәс һәмин мәһкәмә ишләри нә илә нәтиҹәләнирди? Онилликләр өнҹә верилән мәһкәмә гәрарлары бу ҝүн һәр биримизә неҹә тәсир едир? Ҝәлин бир нечә мәһкәмә ишини нәзәрдән кечирәк вә ҝөрәк «хош хәбәрин мүдафиәсиндә вә гануни танынмасында» онларын һансы ролу олмушдур (Филип. 1:7).

4 Бу фәсилдә биз сәрбәст шәкилдә тәблиғ етмәк үчүн һүгугларымызы неҹә мүдафиә етдијимизи мүзакирә едәҹәјик. Нөвбәти ики фәсилдә исә бу дүнјаја мәхсус олмамаг вә Падшаһлығын тәләбләринә ујғун јашамаг уғрунда мүбаризә апардығымыз бәзи мәһкәмә ишләрини арашдыраҹағыг.

Асајиши позанлар, јохса Аллаһын Падшаһлығынын садиг мүдафиәчиләри?

5. 1930-ҹу илләрин сонларында Падшаһлығын тәблиғчиләрини нәјә ҝөрә һәбс едирдиләр вә мәсул гардашлар нә етмәк гәрарына ҝәлдиләр?

5 1930-ҹу илләрин сонларында Америка Бирләшмиш Штатларынын бүтүн шәһәр вә штатларында Јеһованын Шаһидләрини тәблиғ етмәк үчүн гануни иҹазә вә ја лисензија алмаға мәҹбур едирдиләр. Анҹаг гардашларымыз лисензија алмаг үчүн лазыми органлара мүраҹиәт етмирдиләр. Лисензија ләғв олуна биләрди, гардашлар исә әмин идиләр ки, Исанын Падшаһлыг һаггында хош хәбәрин тәблиғ олунмасы илә бағлы вердији әмрә риајәт етмәкдә һеч бир һөкумәт нүмајәндәси онлара мане ола билмәз (Марк 13:10). Нәтиҹәдә, хош хәбәрин јүзләрлә мүждәчиси һәбс олунду. Буна ҝөрә дә тәшкилатда мәсул гардашлар мәһкәмәләрә мүраҹиәт етмәк гәрарына ҝәлдиләр. Онлар үмид едирдиләр ки, дөвләтин Јеһованын Шаһидләринин дини азадлығына мәһдудијјәтләр гојмагла ганунсузлуға јол вердијини сүбут едәҹәкләр. 1938-ҹи илдә баш вермиш бир һадисә тарихи мәһкәмә ишинә ҝәтириб чыхартды. Ҝәлин ҝөрәк нә баш вермишди.

6, 7. Кантвелләр аиләси нә илә үзләшмишди?

6 1938-ҹи ил апрелин 26-сы чәршәнбә ахшамы, Кантвелләр аиләси — 60 јашлы Нјутон гардаш, һәјат јолдашы Естер, оғуллары Һенри, Рассел вә Ҹесси (беши дә хүсуси пионер иди) бүтүн ҝүнү Нју-Һејвен (Коннектикут) шәһәриндә тәблиғ етмәк үчүн евдән чыхмышдылар. Әслиндә, онлар евдән чыханда ахшам евә гајытмајаҹагларына һазыр идиләр. Чүнки артыг бир нечә дәфә һәбс едилмишдиләр вә баша дүшүрдүләр ки, бу һал тәкрарлана биләр. Анҹаг бу, Кантвелләр аиләсини Падшаһлыг һагда хәбәри тәблиғ етмәк фикриндән дашындырмады. Онлар Нју-Һејвенә ики машынла ҝетдиләр. Нјутон гардаш патефон вә әдәбијјатларла долу машыны, 22 јашлы оғлу Һенри исә сәсҝүҹләндириҹи гурашдырылмыш машыны сүрүрдү. Елә ҝөзләдикләри кими, бир нечә саатдан сонра онлары полис сахлады.

7 Әввәлҹә 18 јашлы Рассел, сонра исә Нјутонла Естер һәбс олунду. 16 јашлы Ҹесси бир аз аралыда дајаныб полисләрин валидејнләрини вә гардашыны неҹә апардығына бахырды. Бөјүк гардашы Һенри шәһәрин башга јериндә хидмәт етдији үчүн ҝәнҹ Ҹесси тәк галмышды. Буна бахмајараг, о, патефону ҝөтүрүб тәблиғ етмәјә  давам етди. Ики нәфәр католик Рутерфорд гардашын «Дүшмәнләр» адлы мәрузәсинә гулаг асмаға разылыг верди. Мәрузәјә гулаг асдыгдан сонра онлар елә әсәбиләшдиләр ки, аз гала, Ҹессини дөјсүнләр. Ҹесси сакитҹә онлардан узаглашды, анҹаг бир аз сонра полис ону сахлады. Беләҹә, Ҹесси дә полис мәнтәгәсинә апарылды. Полис Естер баҹыја гаршы јох, Нјутон гардашла оғланларына гаршы иттиһам ирәли сүрдү. Анҹаг онлар һәмин ҝүн ҝиров мүгабилиндә азадлыға бурахылдылар.

8. Нәјә ҝөрә мәһкәмә Ҹесси Кантвелин асајиши позмагда тәгсиркар олдуғуна гәрар верди?

8 Бир нечә ајдан сонра, 1938-ҹи илин сентјабр ајында Кантвелләр аиләси Нју-Һејвен шәһәринин биринҹи инстансија мәһкәмәси гаршысына чыхарылды. Нјутон гардаш, Рассел вә Ҹесси лисензијасыз ианә топламагда иттиһам олунурдулар. Коннектикут Али Мәһкәмәсинә мүраҹиәт етмәләринә бахмајараг, Ҹесси иҹтимаи асајишин позулмасында тәгсиркар билинди. Чүнки лент јазысына гулаг асан һәмин ики нәфәр католик мәрузәнин онларын динини вә өзләрини тәһгир етдијинә даир мәһкәмәдә шаһидлик верди. Ирәли сүрүлән бу иттиһамлары тәкзиб етмәк үчүн мәсул гардашлар мәһкәмәнин һөкмүнә гаршы АБШ-ын Али Мәһкәмәсинә шикајәт вердиләр.

9, 10. а) АБШ-ын Али Мәһкәмәси Кантвелләр аиләси илә бағлы һансы гәрары чыхартды? б) Бу гәрарын бизә һансы фајдасы вар?

9 1940-ҹы ил мартын 29-у сәдрлик едән һаким Чарлз Һјуз сәккиз нәфәр һакимлә бирҝә Јеһованын Шаһидләринин вәкили олан  Һејден Конвингтон гардашын ҝәтирдији аргументләри динләди *. Сонра Коннектикут штатыны тәмсил едән һүгугшүнас чыхыш етди. О, Шаһидләрин асајиши поздугларыны сүбут етмәјә чалышанда мәһкәмә үзвләриндән бири сорушду: «Ахы Иса Мәсиһин тәблиғ етдији хәбәри дә һамы гәбул етмирди, елә дејил?» «Дүз дејирсиниз, әҝәр јанылмырамса, Мүгәддәс Китабда бу хәбәри бәјан етдијинә ҝөрә Иса илә нә баш вердији дә јазылыб», — дејә һүгугшүнас ҹаваб верди. Бу сөзләр лап јеринә дүшдү! Дөвләт тәмсилчиси өзү дә билмәдән Јеһованын Шаһидләрини Иса илә, штатын тәмсилчиләрини исә ону тәгиб едәнләрлә бир тутду. 1940-ҹы ил мајын 20-дә Али Мәһкәмә јекдилликлә Јеһованын Шаһидләринин леһинә гәрар чыхартды.

Һејден Ковингтон (өндә ортада), Глен Һау (солда) вә диҝәр баҹы-гардашлар һүгуги гәләбәдән сонра мәһкәмә бинасындан чыхырлар

10 Мәһкәмәнин бу гәрарынын һансыса әһәмијјәти вар идими? Бу гәрар инсанларын дин азадлығы һүгугуну мүдафиә етди вә артыг дин азадлығы нә федерал, нә штат, нә дә ки јерли һакимијјәт даирәләри сәвијјәсиндә ганун васитәсилә мәһдудлашдырыла билмәзди. Үстәлик, мәһкәмә Ҹессинин һәрәкәтләриндә «низам-интизамы вә асајиши позан» һеч нә тапмады. Беләликлә, мәһкәмә гәрары ајдын ҝөстәрди ки, Јеһованын Шаһидләри иҹтимаи асајиши позмурлар. Бу, Аллаһын халгынын һәлледиҹи һүгуги гәләбәси иди! Бәс бунун бизә һансы фајдасы вар? Јеһованын Шаһиди олан бир һүгугшүнас гејд едир: «Һагсыз јерә мәһдудијјәтләрдән горхмадан азад шәкилдә динимизә етигад етмәк һүгугу Јеһованын Шаһидләри олан бизләрә малик олдуғумуз үмидвериҹи хәбәри јашадығымыз ҹәмијјәтдә башгалары илә бөлүшмәк имканы верир».

Дөвләт әлејһинә тәшвигат апаранлар, јохса һәгигәт мүждәчиләри?

«Квебекин Аллаһа, Мәсиһә вә азадлыға ҝүҹлү нифрәт етмәси бүтүн Канада үчүн рүсвајчылыгдыр» адлы трактат

11. Канадада гардашларымыз һансы кампанијаны һәјата кечирдиләр вә нәјә ҝөрә?

11 1940-ҹы илләрдә Јеһованын Шаһидләри Канадада сәрт тәгибләрлә үзләширдиләр. Гардашларымыз сәрбәст шәкилдә ибадәт етмәк һүгугларынын дөвләт тәрәфиндән тапдаландығыны иҹтимаијјәтә билдирмәк үчүн 1946-ҹы илдә 16 ҝүнлүк кампанија кечирәрәк «Квебекин Аллаһа, Мәсиһә вә азадлыға ҝүҹлү нифрәт етмәси бүтүн Канада үчүн рүсвајчылыгдыр» адлы трактат пајладылар. Бу дөрдсәһифәли трактатда руһаниләрин үсјана тәһрик етмәләри, полис өзбашыналығы вә Квебек әјаләтиндә ҹамаатын гардашларымыза һүҹумлары ифша олунурду. Трактатда дејилирди: «Јеһованын Шаһидләри һәлә дә ганунсуз олараг һәбс едилирләр. Бөјүк Монреалда Јеһованын Шаһидләринә гаршы тәхминән 800 иш галдырылыб».

12. а) Дүшмәнләр гардашларын кечирдији кампанијаја неҹә реаксија ҝөстәрдиләр? б) Гардашларымыз һансы ҹинајәтдә иттиһам олунурдулар? (Һәмчинин һашијәјә бахын.)

12 Буна ҹаваб олараг Квебекин баш назири Морис Дјуплесси Рома католик килсәсинин кардиналы (баш руһани рүтбәси) Вилнјовла әл-әлә вериб Јеһованын Шаһидләринә гаршы «амансыз мүһарибә» елан етди. Тез бир заманда бизә гаршы галдырылан ҹинајәт ишләринин сајы дүз ики дәфә артараг 800-дән 1600-ә галхды. Бир  пионер баҹы дејир: «О гәдәр тез-тез һәбс олунурдуг ки, артыг сајыны итирмишдик». Трактат пајлајаркән тутулан Шаһидләр үсјана сәсләмәк мәгсәдилә бөһтанла долу мәлумат дәрҹ етмәкдә иттиһам олунурдулар *.

13. Дөвләт әлејһинә тәшвигат апармагла бағлы мәһкәмәдә илк диндирилән ким олду вә илк инстансија мәһкәмәси һансы гәрары верди?

13 1947-ҹи илдә дөвләт әлејһинә тәшвигат апармагла бағлы мәһкәмәдә илк диндирилән Еме Буше гардаш вә онун гызлары 18 јашлы Жизел вә 11 јашлы Лүсил олду. Онлар «Квебекин ҝүҹлү нифрәти» адлы трактаты Квебек шәһәринин ҹәнубундакы өз фермаларынын јахынлығында пајламышдылар. Анҹаг онлары гануну позан ҹинајәткар адландырмаг олмазды. Буше гардаш чох һәлим вә мүлајим инсан иди. О, башыны ашағы салыб балаҹа фермасында ишләјир вә һәрдән ат арабасы илә шәһәрә ҝедиб-ҝәлирди. Бунунла белә, онун аиләси мәһз трактатда хатырланан тәзјигләрә мәруз галмышды. Биринҹи инстансија мәһкәмәсиндә Јеһованын Шаһидләринә нифрәт едән һаким Буше аиләсинин ҝүнаһсыз олдуғуну тәсдигләјән сүбутлары рәдд етди. О, иттиһамчынын тәрәфини тутараг трактатын ҹәмијјәтдә әдавәт јаратдығыны вә Буше гардашын ҝүнаһлы олдуғуну тәсдигләди. Бунунла, санки, һаким белә демиш олду: һәгигәти сөјләмәк ҹинајәтдир! Еме гардаш вә Жизел гијамчылыгда иттиһам олунараг һәбс едилди, һәтта балаҹа Лүсил дә ики ҝүн һәбсдә галды. Гардашлар Канаданын Али Мәһкәмәсинә мүраҹиәт етдиләр. Мәһкәмә онлары динләмәјә разылыг верди.

14. Квебекдә гардашлар тәгибләрлә гаршылашдыглары илләр әрзиндә нә етдиләр?

14 Һәмин вахт Квебекдәки ҹәсарәтли баҹы-гардашларымыз гәддарлыг вә зоракылыгла үзләшмәләринә бахмајараг, Падшаһлыг һагда хош хәбәри тәблиғ етмәјә давам едирдиләр вә чох вахт ҝөзәл нәтиҹәләр әлдә олунурду. 1946-ҹы илдә кечирилән трактатла бағлы кампанијадан сонра дөрд ил әрзиндә Квебекдәки Шаһидләрин сајы 300-дән 1000-ә галхды! *

15, 16. а) Канаданын Али Мәһкәмәси Буше аиләсинин хејринә һансы гәрары верди? б) Бу гәләбә гардашларымыза вә башга инсанлара неҹә тәсир етди?

15 1950-ҹи илин ијун ајында доггуз нәфәр һакимдән ибарәт Канаданын Али Мәһкәмәсинин бүтүн һејәти Еме Буше гардашын ишинә бахды. Алты ај кечәндән сонра, 1950-ҹи ил 18 декабрда Мәһкәмә бизим хејримизә гәрар чыхартды. Јеһованын Шаһидләринин вәкили Глен Һау гардашын сөзләринә ҝөрә, Али Мәһкәмә бизим ҝәтирдијимиз дәлилләрлә разылашды ки, «дөвләт әлејһинә тәшвигат» мөвҹуд һакимијјәтә гаршы зоракы тәдбирләрин тәтбигинә вә ја гијама чағырышы нәзәрдә тутур. Трактатда «бу ҹүр чағырышлар јох иди вә буна ҝөрә дә сөз азадлығынын һәјата кечирилмәсинин тамамилә гануни формасы иди». Һау гардаш дејир: «Мән өз ҝөзләримлә Јеһованын неҹә гәләбә бәхш етдијини ҝөрдүм» *.

16 Али Мәһкәмәнин бу гәрары, һәгигәтән дә, Аллаһын Падшаһлығынын мөһтәшәм гәләбәси иди. Бу гәрар сајәсиндә ејни мәсәлә илә бағлы Квебекдә Шаһидләрә гаршы галдырылан диҝәр 122 иш дә бағланды. Али Мәһкәмәнин бу гәрары һәмчинин о демәк иди ки, Канаданын вә Британија Милләтләр Бирлијинин вәтәндашлары дөвләтин ишләринә ҝөрә өз нараһатчылыгларыны билдирмәк үчүн сөз  азадлығына маликдирләр. Үстәлик, бу гәләбә Квебекдә килсә вә һөкумәт тәрәфиндән Јеһованын Шаһидләринин азадлығына едилән һүҹумлары арадан галдырды *.

Алверчиләр, јохса Аллаһын Падшаһлығынын сәјли ҹарчылары?

17. Бәзи өлкәләрдә дөвләт тәблиғ фәалијјәтимизи неҹә нәзарәт алтында сахламаға чалышыр?

17 Еркән дөврдәки мәсиһчиләр кими, бу ҝүн дә Јеһованын хидмәтчиләри «Аллаһын сөзүнүн алверчиләри [дејилләр]». (2 Коринфлиләрә 2:17 ајәсини охујун.) Анҹаг бәзи өлкәләрдә дөвләт тәблиғ фәалијјәтимизи коммерсијаны тәнзимләјән ганунлар васитәсилә нәзарәт алтында сахламаға чалышыр. Ҝәлин Јеһованын Шаһидләринин алверчи, јохса хидмәтчи олдугларыны мүәјјән етмәк үчүн ики мәһкәмә ишини нәзәрдән кечирәк.

18, 19. Данимаркада һөкумәт тәблиғ ишинә гадаға гојмаг үчүн нә етмишди?

18 Данимарка. 1932-ҹи ил октјабрын 1-дә алғы-сатгы лисензијасы олмадан чап олунмуш материалын сатылмасыны гадаған едән ганун гүввәјә минди. Анҹаг гардашларымыз һеч бир лисензија үчүн мүраҹиәт етмирдиләр. Нөвбәти ҝүн беш тәблиғчи пајтахт шәһәри Копенһаҝендән тәхминән 30 километр гәрбдә јерләшән Роскилледә тәблиғ едирдиләр. Ҝүнүн сонунда тәблиғчиләрдән бири, Август Леман араларында јох иди. О, лисензијасыз тиҹарәт үстүндә тутулмушду.

19 1932-ҹи ил декабрын 19-да Август Леман мәһкәмә гаршысына чыхарылды. О, инсанлара Мүгәддәс Китаба әсасланан әдәбијјат тәклиф етдијини етираф етсә дә, алверчи олмадығыны билдирди. Илк мәһкәмә инстансијасы онунла разылашды. Мәһкәмәнин гәрарында дејилирди: «Мүттәһим... өзүнү мадди ҹәһәтдән тәмин етмәк игтидарындадыр вә [о,] бундан нә мадди газанҹ әлдә едиб, нә дә ки белә бир фикри олуб. Әксинә, бу иш она мадди зијан вуруб». Мәһкәмә Шаһидләрин тәрәфини тутараг гәрар чыхарды ки, Леманын фәалијјәтини «тиҹарәт кими гијмәтләндирмәк» олмаз. Аллаһын халгынын дүшмәнләри исә бүтүн өлкәдә тәблиғ ишини дајандырмаға гәрарлы идиләр (Зәб. 94:20). Прокурор мәһкәмәнин һөкмүнә гаршы өлкәнин Али Мәһкәмәсинә шикајәт верди. Бәс гардашлар буна неҹә мүнасибәт ҝөстәрдиләр?

20. Данимарканын Али Мәһкәмәси һансы гәрары верди вә бу гәрар гардашлара неҹә тәсир етди?

20 Али Мәһкәмә ишә бахмамышдан бир һәфтә габаг Шаһидләр Данимарканын һәр јериндә тәблиғ фәалијјәтләрини сүрәтләндирдиләр. 1933-ҹү ил октјабрын 3-ү чәршәнбә ахшамы Али Мәһкәмә гәрарыны билдирди. О, ашағы инстансија мәһкәмәсинин Август Леманын ганун позунтусуна јол вермәдији илә бағлы чыхартдығы гәрарла разылашды. Бу исә о демәк иди ки, Јеһованын Шаһидләри азад шәкилдә тәблиғ етмәјә давам едә биләрдиләр. Баҹы-гардашлар бу һүгуги гәләбәјә ҝөрә миннәтдарлыгларыны билдирмәк үчүн даһа сәјлә тәблиғ етмәјә башладылар. Һәмин гәрардан сонра Данимаркадакы гардашлар һөкумәтин манеәси олмадан өз хидмәтләрини иҹра едә билдиләр.

Данимаркадакы ҹәсарәтли Шаһидләр, 1930-ҹу ил

21, 22. Мердок гардашын иши илә бағлы АБШ-ын Али Мәһкәмәси һансы гәрары чыхартды?

21 Бирләшмиш Штатлар. Пионер кими хидмәт едән Роберт Мердок гардаш вә башга једди Шаһид 1940-ҹы ил февралын 25-дә базар  ҝүнү Пенсилванија штатынын Питсбург шәһәри јахынлығында јерләшән Ҹеннетт шәһәриндә тәблиғ едәркән һәбс едилмишдиләр. Онлар лисензија алмадан әдәбијјат тәклиф етдикләри үчүн һәбс олунмушдулар. Гардашлар бу гәрара гаршы АБШ-ын Али Мәһкәмәсинә шикајәт вердиләр вә мәһкәмә ишә бахмаг гәрарына ҝәлди.

22 1943-ҹү ил мајын 3-ү Али Мәһкәмә өз гәрарыны елан етди. Бу гәрар Јеһованын Шаһидләрини мүдафиә едирди. Мәһкәмә һаким даирәләринин лисензија алмаг тәләбинә гаршы чыхыш етди, чүнки бу тәләб инсанларын бојнуна «Федерал Конститусијанын зәманәт вердији һүгуга ҝөрә пул өдәмәји» гојурду. Мәһкәмә бәләдијјә органларынын гәрарынын «мәтбуат азадлығыны вә дин азадлығыны мәһдудлашдырдығыны» һесаб етдији үчүн ону гүввәдән салды. Һаким Уилјам Дуглас сәс чохлуғу илә гәбул едилмиш гәрары бәјан едәркән гејд етди ки, Јеһованын Шаһидләринин фәалијјәти «садәҹә тәблиғ етмәкдән ибарәт дејил; садәҹә дини әдәбијјат пајламагдан ибарәт дејил. Бу, һәр икисинин вәһдәтидир». О әлавә етди: «Бу ҹүр дини фәалијјәт... килсәдә ибадәт етмәк вә күрсүдән моизә сөјләмәк гәдәр јүксәк статуса маликдир».

23. Нәјә ҝөрә 1943-ҹү илдә мәһкәмәдә газанылан гәләбәләр бизим үчүн әһәмијјәтлидир?

23 Али Мәһкәмәнин бу гәрары Аллаһын халгынын бөјүк һүгуги гәләбәси иди. Бу гәрар сүбут етди ки, биз мәсиһчиләр алверчиләр јох, хош хәбәрин мүждәчиләријик. 1943-ҹү илин һәмин унудулмаз ҝүнүндә Јеһованын Шаһидләри (Мердокун иши дә дахил  олмагла) Али Мәһкәмәдә 13 ишдән 12-сини газандылар. Бу гәрарлар хош хәбәри евдән-евә вә иҹтимаијјәт ичиндә тәблиғ етмәк һүгугумуза гаршы чыхан әлејһдарларымызын галдырдығы диҝәр мәһкәмә ишләринә гаршы тутарлы преседент (кечмишдә баш вермиш вә сонра олан ејнитипли һадисәләр үчүн нүмунә ола биләҹәк вәзијјәт) олду.

«Биз инсанлара јох, һөкмдарымыз Аллаһа итаәт етмәлијик»

24. Һөкумәт тәблиғ фәалијјәтимизә гадаға гојанда биз нә едирик?

24 Һөкумәт нүмајәндәләри Падшаһлыг һагда хош хәбәри азад шәкилдә бәјан етмәјә иҹазә верәндә биз чох севинирик. Һөкумәт тәблиғ ишимизә гадаға гојса белә, тәблиғ үсулларымызы дәјишәрәк нә олурса-олсун хидмәтимизи дајандырмырыг. Һәвариләр кими, биз дә «инсанлара јох, һөкмдарымыз Аллаһа итаәт етмәлијик» (Һәв. 5:29; Мәт. 28:19, 20). Үстәлик, фәалијјәтимизә гојулан гадағанын ҝөтүрүлмәси үчүн мәһкәмәләрә мүраҹиәт едирик. Ашағыда ҝәтирилән ики нүмунәјә бахаг.

25, 26. Никарагуадакы һансы һадисәләр Шаһидләрин Али Мәһкәмәјә мүраҹиәт етмәсинә ҝәтириб чыхартды вә бунун нәтиҹәси нә олду?

25 Никарагуа. 1952-ҹи илин 19 нојабрында хүсуси тәјинатлы мүждәчи вә филиал хидмәтчиси олан Донован Менстерман пајтахт Манагуанын Миграсија идарәсинә дахил олур. Она идарәнин рәиси капитан Арнолдо Гарсианын јанына ҝәлмәк әмр олунмушду. Капитан Донована билдирди ки, Никарагуадакы бүтүн Јеһованын Шаһидләринин «өз тәлимләрини тәблиғ етмәләри вә дини фәалијјәтлә мәшғул олмалары гадағандыр». Сәбәбини сорушанда капитан Гарсиа изаһ етди ки, дөвләт Шаһидләрин хидмәтләрини һәјата кечирмәләринә иҹазә вермир вә онлар коммунист һесаб олунурлар. Бәс онлары иттиһам едән ким иди? Рома Католик килсәсинин руһаниләри.

Гадағаларын олдуғу дөврдә Никарагуадакы баҹы-гардашлар

26 Менстерман гардаш дәрһал Дини Ишләр үзрә Назирлијә, еләҹә дә президент Анастасио Сомосе Гарсиаја шикајәт әризәси јазды,  анҹаг нә карә, һеч бир нәтиҹәси олмады. Онда гардашлар мүәјјән дәјишикликләр етдиләр. Онлар Падшаһлыг залыны бағлајыб евләрдә груп һалында јығышмаға башладылар. Күчәдә тәблиғ етмәји дајандырсалар да, Падшаһлыг һагда хош хәбәри вәз етмәјә давам едирдиләр. Ејни заманда онлар Никарагуанын Али Мәһкәмәсинә мүраҹиәт едәрәк гадағанын ҝөтүрүлмәсини хаһиш етдиләр. Гәзетләрдә бу гадаға вә онун арадан ҝөтүрүлмәси илә бағлы мүраҹиәтин мәзмуну ҝениш ишыгландырылды вә сонда Али Мәһкәмә бу ишә бахмаг гәрарына ҝәлди. Бәс бунун нәтиҹәси нә олду? 1953-ҹү ил ијунун 19-да Али Мәһкәмә јекдилликлә Шаһидләрин хејринә вердији гәрары бәјан етди. Мәһкәмә билдирди ки, бу гадаға конститусијанын тәмин етдији фикир, виҹдан вә етигад азадлығы ганунуну позур. Һәмчинин мәһкәмә гәрар верди ки, Никарагуа дөвләти илә Шаһидләр арасындакы мүнасибәти әввәлки вәзијјәтә гајтармаг лазымдыр.

27. Нәјә ҝөрә никарагуалылар Али Мәһкәмәнин гәрарына мәәттәл галмышдылар, бәс гардашлар бу гәләбәнин нәјин сајәсиндә олдуғуна әмин идиләр?

27 Никарагуалылар Али Мәһкәмәнин Јеһованын Шаһидләрини мүдафиә етмәсинә мәәттәл галмышдылар. Бу вахтаҹан өлкәдә руһаниләрин тәсири о гәдәр ҝүҹлү иди ки, Мәһкәмә онларла конфликтә ҝирмәк истәмирди. Үстәлик, дөвләт мәмурлары да ҝүҹлү сәлаһијјәтә малик олдуғундан Мәһкәмә надир һалларда онларын гәрарына гаршы чыхырды. Гардашларымыз әмин идиләр ки, газандыглары бу гәләбә Падшаһ Исанын онлары горумасы вә онларын тәблиғ ишини дајандырмамалары сајәсиндәдир (Һәв. 1:8).

28, 29. 1980-ҹи илләрин орталарында Заирдә һадисәләрин ҝедишаты ҝөзләнилмәдән неҹә дәјишди?

28 Заир. Һал-һазырда Конго Демократик Республикасы адланан Заирдә 1980-ҹи илләрин орталарында 35 000 Јеһованын Шаһиди вар иди. Падшаһлыг иши сүрәтлә ирәлиләдији үчүн јени филиал биналарынын тикинтисинә башланды. 1985-ҹи илин декабр ајында пајтахт Киншасанын стадионунда кечирилән бејнәлхалг конгресдә дүнјанын мүхтәлиф өлкәләриндән ҝәлән 32 000 нүмајәндә иштирак едирди. Анҹаг сонра Јеһованын халгы үчүн вәзијјәт дәјишди. Бәс нә баш верди?

29 Квебекдә (Канада) Дјуплесси режими ҝөрмүш Марсел Филто гардаш һәмин вахт Заирдә хүсуси тәјинатлы мүждәчи кими хидмәт едирди. О илләрдә баш вермиш һадисәләри гардаш белә нәгл едир: «1986-ҹы ил мартын 12-дә мәсул гардашлар Заирдә Јеһованын Шаһидләри иҹмасынын гејри-гануни олмасы илә бағлы мәктуб алдылар. Гадаға һәмин дөврдә өлкәнин президенти олан Мобуту Сесе Секо тәрәфиндән имзаланмышды».

30. Филиал комитәси һансы ваҹиб гәрары гәбул етмәли иди вә онлар нә етмәк гәрарына ҝәлдиләр?

30 Нөвбәти ҝүн милли радиода белә бир елан сәсләнди: «Биз бир дә һеч вахт [Заирдә] Јеһованын Шаһидләринин сәсини ешитмәјәҹәјик». Бунун ардындан тәзјигләр башлады. Гардашларымыз гарәт олунур, һәбс едилир, дөјүлүр вә зиндана атылыр, Падшаһлыг заллары исә дағыдылырды. Һәтта ушаглар белә һәбс олунурду. 1988-ҹи ил октјабрын 12-дә дөвләт тәшкилатын бүтүн мүлкүнү мүсадирә етди вә филиалын әразисинә мүлки мүһафизәчиләр гојду. Мәсул гардашлар президент Мобутуја мүраҹиәт етдиләр, анҹаг һеч бир  ҹаваб алмадылар. Һәмин вахт филиал комитәси ваҹиб гәрар гәбул етмәли олду: «Али Мәһкәмәјә мүраҹиәт едәк, јохса ҝөзләјәк?» Һәмин вахт һәм Филиал комитәсинин координатору, һәм дә хүсуси тәјинатлы мүждәчи олан Тимоти Һолмс дејир: «Биз Јеһовадан мүдриклик вә рәһбәрлик диләјирдик». Дуа едиб дүшүндүкдән сонра комитә баша дүшдү ки, һәлә һүгуги тәдбирләр ҝөрмәјин вахты дејил. Онлар диггәтләрини гардашлығын гајғысына галмаға вә тәблиғ ишини давам етдирмәк үчүн јоллар ахтармаға ҹәмләдиләр.

«Һәмин мәһкәмә заманы биз Јеһованын вәзијјәти неҹә дәјишмәјә гадир олдуғунун шаһиди олдуг»

31, 32. Заирин Али Мәһкәмәси һансы мүһүм гәрары гәбул етди вә бу гәрар бизим гардашлара неҹә тәсир етди?

31 Бир нечә илдән сонра Јеһованын Шаһидләринә гаршы тәзјигләр артыг сәнҝимишди вә өлкәдә ҝет-ҝедә инсан һүгугларына һөрмәтлә јанашмаға башламышдылар. Филиал комитәси гәрара ҝәлди ки, Заирин Али Мәһкәмәсинә мүраҹиәт едәрәк гојулан гадағаны арадан галдырмағын вахты ҝәлиб чатыб. Али Мәһкәмә ишә бахмаг гәрарына ҝәлди. 1993-ҹү ил јанварын 8-дә президент тәрәфиндән гојулан гадағадан тәхминән једди ил сонра мәһкәмә дөвләтин Јеһованын Шаһидләринә гаршы етдикләринин гејри-гануни олдуғуна гәрар верди вә гадағаны ләғв етди. Бунун нә демәк олдуғу барәдә бир дүшүнүн! Һакимләр өз һәјатларыны тәһлүкәјә атараг президентин гәрарыны ләғв етдиләр! Һолмс гардаш дејир: «Һәмин мәһкәмә заманы биз Јеһованын вәзијјәти неҹә дәјишмәјә гадир олдуғунун шаһиди олдуг» (Дән. 2:21). Бу гәләбә гардашларын иманыны мөһкәмләндирди. Онлар бир даһа әмин олдулар ки, Падшаһ Иса Мәсиһ өз давамчыларына нә заман вә неҹә һәрәкәт етмәләри илә бағлы рәһбәрлик верир.

Конго Демократик Республикасындакы Јеһованын Шаһидләри Аллаһа азад шәкилдә хидмәт едә билдикләри үчүн севинирләр

32 Гадағалар арадан галдырыланда хүсуси тәјинатлы мүждәчиләрин өлкәјә ҝәлмәсинә, филиалын јени биналар тикмәсинә вә Мүгәддәс  Китаба әсасланан әдәбијјатлары идхал етмәсинә иҹазә верилди *. Јеһованын Өз халгыны руһани ҹәһәтдән горудуғуну ҝөрмәк Онун бүтүн дүнјадакы хидмәтчиләрини чох севиндирир (Әшј. 52:10).

«Јеһова дајағымдыр»

33. Бир нечә мәһкәмә ишини нәзәрдән кечирмәклә нә өјрәндик?

33 Нәзәрдән кечирдијимиз бу һүгуги мүбаризәләр Иса пејғәмбәрин өз вәдини һәјата кечдијини тәсдиг едир: «Сизә елә һикмәт верәҹәјәм ки, дүшмәнләриниз сизә бата билмәјәҹәк, сөзүнүзүн габағында сөз дејә билмәјәҹәк». (Лука 21:12—15 ајәләрини охујун.) Бәзән Јеһова мүасир Гәмлаилләрдән истифадә едәрәк Өз халгыны мүдафиә едир, јахуд да ҹәсарәтли һакимләри вә һүгугшүнаслары әдаләтин кешијиндә дурмаға тәшвиг едир. Јеһова әлејһдарларымызын силаһларыны тәсирсиз едир. (Әшија 54:17 ајәсини охујун.) Тәгибләр Аллаһын ишини дајандыра билмәз.

34. Нәјә ҝөрә газандығымыз һүгуги гәләбәләр бу гәдәр өнәмлидир вә бүтүн бунлар нәји сүбут едир? (Һәмчинин « Падшаһлыг ишинин ирәлиләмәсинә сәбәб олан ваҹиб һүгуги гәләбәләр» адлы чәрчивәјә бахын.)

34 Газандығымыз һүгуги гәләбәләрдә диггәтәлајиг мәгам нәдир? Ҝәлин дүшүнәк: Јеһованын Шаһидләри бир о гәдәр дә нүфузлу вә танынмыш дејилләр. Биз нә сәс вермәдә иштирак едирик, нә сијаси аксијалары дәстәкләјирик, нә дә ки сијасәтчиләрә тәсир ҝөстәрмәјә чалышырыг. Үстәлик, ишләри Али Мәһкәмәләрә гәдәр ҝедиб чыхан һәмиманлыларымызын чоху ҹәмијјәтдә «савадсыз, садә адам»лар һесаб олунур (Һәв. 4:13). Нәтиҹә етибарилә, инсан нөгтеји-нәзәриндән мәһкәмәләрин ҝүҹлү дини вә сијаси дүшмәнләримизә гаршы чыхмаға вә бизи мүдафиә етмәјә сәбәбләри, демәк олар ки, јохдур. Бунунла белә, мәһкәмә ишләри дәфәләрлә бизим хејримизә олур! Газандығымыз гәләбәләр бир даһа сүбут едир ки, биз «Аллаһын өнүндә... Мәсиһин шаҝирди кими» јеријирик (2 Кор. 2:17). Беләликлә, биз һәвари Булусун сөзләринә гошулараг бәјан едирик: «Јеһова дајағымдыр, әсла горхмарам» (Ибр. 13:6).

^ абз. 9 «Кантвел Коннектикут штатына гаршы» адлы мәһкәмә иши Һејден Конвигтонун АБШ-ын Али Мәһкәмәси гаршысында гардашларымызы мүдафиә етдији 43 ишдән биринҹиси олуб. О, 1978-ҹи илдә вәфат едиб. Онун 90 јашлы өмүр-ҝүн јолдашы Дороти һәлә дә сәдагәтлә пионер кими хидмәт едир.

^ абз. 12 Бу иттиһам 1606-ҹы илдә гәбул олунмуш гануна әсасланырды. Һәмин гануна әсасән, андлылар мәһкәмәси ҝөрәндә ки, инсан һәгигәти сөјләсә белә, онун сөзләри әдавәт јарадыр, онлар һәмин адамын ҝүнаһкар олдуғуну бәјан едирдиләр.

^ абз. 14 1950-ҹи илдә Квебекдә 164 таммүддәтли тәблиғчи хидмәт едирди. Онлардан 63-ү амансыз тәгибләрлә үзләшәҹәкләрини билсәләр дә, тәјинатларыны севә-севә гәбул едән Ҝилеад Мәктәбинин мәзунлары иди.

^ абз. 15 Глен Һау гардаш 1943—2003-ҹү илләрдә Канадада вә диҝәр өлкәләрдә Јеһованын Шаһидләринин јүзләрлә һүгуги ишинин өһдәсиндән мәһарәтлә ҝәлән ҹәсарәтли вәкил олуб.

^ абз. 16 Бу иш барәдә даһа әтрафлы мәлумат әлдә етмәк үчүн «Ојанын!» журналынын 2000-ҹи ил 22 апрел сајынын 18—24 сәһифәләриндәки «Дөјүш сизин дејил... Аллаһындыр» адлы мәгаләсинә (рус.) бахын.

^ абз. 32 Мүлки мүһафизәчиләр сонда филиалын бинасыны тәрк етсә дә, филиалын јени биналары башга әразидә тикилди.